Kirjanduse sihtkapitali stipendiumide jaotamise põhimõtted (muudetud 10.06.2013)

Kirjanduse sihtkapitali tegevuse eesmärk on eesti kirjandusliku kõrgkultuuri edendamine.

Selle nimel toetatakse:
*
kirjanike, kirjandusuurijate ja ilukirjanduse tõlkijate – niihästi teenekate kui noorte  paljulubavate annete – loometegevust trükitoetuste, loomestipendiumide, honoraride, auhindade ja reisistipendiumide teel
* algupärase ilukirjanduse, kirjanduskäsitluste ja väärtusliku tõlkekirjanduse väljaandmist
* kirjandust ja kirjanduskultuuri edendavate ühingute ja asutuste ettevõtmisi
* teenekaid kirjanikke, kirjandusteadlasi ja ilukirjanduse tõlkijaid lisapensionide ja toimetulekutoetustega
* kirjanduse populariseerimist, konverentside, loengute, seminaride jt ürituste korraldamist
* rahvusvahelist kirjandusalast suhtlust, osalemist rahvusvahelistel konverentsidel, seminaridel ja raamatumessidel ning töötamist loomemajades
* kirjanduse ja kirjanduspärandi dokumenteerimist ja jäädvustamist, kirjandusarhiivide säilitamist ja tutvustamist
* kirjarahva mälestuse jäädvustamist

Stipendiumide eraldamisel võetakse arvesse:
*
taotluse vastavust kirjanduse sihtkapitali tegevuspõhimõtetele
* taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust
* teose või ürituse kirjanduslikku kvaliteeti
* panust eesti kultuuri, nii traditsioonide jätkamise kui uuenduslikkuse seisukohalt
* taotleja senise tegevuse silmapaistvust
* ettevõtmise majanduslikku läbimõeldust

Sihtkapital ei toeta:
*
taotlejaid, kes on kasutanud kultuurkapitali stipendiume sihipäratult
* taotlejaid, kes on kultuurkapitali ees aruandevõlglased
* üldjuhul kordustrükkide kirjastamist
* üldjuhul harrastuskirjandust
* üldjuhul kommertsprojekte, ajaviitekirjanduse väljaandmist jms
* projekte, mis on toimunud enne taotluse esitamise tähtaega
* üldjuhul raamatukujundamise tasustamist

Kirjanduse sihtkapital eraldab:

  • sihtstipendiume (nt konkreetse teose kirjastamiseks, ürituste korraldamiseks, reisimiseks jne). Stipendiumide taotluse juurde kuulub arusaadav ja üksikasjalik eelarve, üldjuhul hinnapakkumised ning andmed teiste toetajate kohta.  (täiendatud 10.06.2013)

  • toetusstipendiume (üldiseks loometegevuseks), sealhulgas üheaastaseid loomingulisi stipendiume, mida eraldatakse  kord aastas. Taotlemise tähtaeg on 20. november. Stipendiumitaotlusele tuleb lisada viimase kahe aasta loominguline biograafia ja kirjeldada loomingulisi eesmärke stipendiumi perioodil. (täiendatud 10.06.2013)


Kirjastamine
Toetus kirjastamiseks võib olla mõeldud:
*
autorile honorariks
* raamatu väljaandmisega seotud kulude katteks

Kirjastamistaotlus peab sisaldama järgmisi osi:
*
käsikiri või väljavõte sellest
* teose kirjeldus (žanrimääratlus, sünopsis)
* trükise kirjeldus (sh teose maht tähemärkides või värsiridades, kavandatav tiraaž ja eeldatav   hulgihind)
* kulude-tulude eelarve
* asjatundja soovitus
* autori tutvustus või CV
* andmed selle kohta, kuidas valminud trükist (või heliplaati) hakatakse kasutama, levitama ja/või säilitama.

Tõlketeose väljandmise stipendiumi taotluse juurde kuulub:
*
tõlkenäide ja/või andmed tõlkija ilmunud tööde kohta
* kinnituskiri tõlkeõiguse lunastamise kohta

Ürituste korraldamise puhul märgitagu taotluses:
*
ürituse toimumise aeg ja koht
* eesmärk, kirjeldus, programm
* eeldatav osalejaskond
* koostööpartnerid
* teised toetajad
* majutuse, rendi vms taotlemise puhul hinnapakkumised (lisatud 10.06.2013)


Kinnitatud kirjanduse sihtkapitali koosoleku protokolliga nr 5/2013-S01,
10. juunil 2013


 

 

Tagasi