Traducta statuut

(statuuti täiendatud 19.03.2013)

Stipendium on algatatud Eesti Kultuurkapitali nõukogu poolt 2000. aastal. TRADUCTA on toetusstipendium eesti kirjasõna tõlkijale. 

Stipendiumiprogrammi eesmärk
Toetada eesti autorite tööde (kaunite kunstide, ajaloo, folkloori, filosoofia jne) tõlkimist võõrkeeltesse ja nende avaldamist väljaspool Eestit.

Stipendiumi kasutamine
Stipendium võib katta tõlkehonorari (täielikult või osaliselt) ja soovi korral sõidu- ning Eestis viibimise kulud. Kirjandusteose puhul toetatakse erandkorras ka katkendi tõlkimist  (sama katkendi ilmumisel tõlketeose osana selle tõlkimist uuesti ei toetata). (lisatud 19.03.2013)

Stipendiumi taotlemine

Stipendiumi taotlused vaadatakse läbi neli korda aastas.
Taotluste esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada Eesti Kultuurkapitali Traducta komisjonile kultuurkapitali vormikohane taotlus, millele peavad olema lisatud:

 • tõlgitava teose maht kas tähemärkides, sõnades või luuleridades;
 • tõlkija leping väliskirjastusega trükise väljaandmiseks; 
 • draamateose puhul leping juriidilise isikuga, kes draamateose lavastab; 
 • autori või tema esindaja kirjalik nõusolek toetuse eraldamiseks;
 • tõlkija elulookirjeldus ja ilmunud tõlgete nimekiri;
 • väliskirjastuse ja tõlgitava teose autoriõiguste valdaja vahel sõlmitud leping.
Tõlkekatkendi stipendiumi taotlemisel (lisatud 19.03.2013) on vaja esitada vormikohane taotlus, millele peavad olema lisatud:
 • tõlgitud katkend  (kuni 30 lehekülge, 1800 tähemärki 1 lehekülg)
 • originaali koopia  
 • tõlkija elulookirjeldus 
 • ilmunud tõlgete nimekiri  

Stipendiumi eraldamine

Stipendiumi eraldamise otsustab Eesti Kultuurkapitali nõukogu poolt kinnitatud ekspertkomisjon (Traducta komisjon). Komisjoni otsused kinnitatakse Eesti Kultuurkapitali nõukogu poolt.
Traducta stipendiumiprogrammi rahastatakse Eesti Kultuurkapitali valdkondade vaheliste projektide vahenditest.

Stipendiumi ei eraldata teostele, mis on trükis ilmunud enne taotluste esitamise tähtaega.
 
Lepingu sõlmimine
Eesti Kultuurkapital sõlmib stipendiumi saajaga toetusstipendiumi lepingu.
Lepingus (v.a tõlkekatkendi stipendiumi puhul) on muude tingimuste hulgas ära märgitud kohustused tõlkijale:

 • tagada Eesti Kultuurkapitali stipendiumiprogrammi Traducta toetuse äramärkimine;
 • kohustus esitada Eesti Kultuurkapitalile lepingus fikseeritud arv trükise eksemplare.
Eesti Kultuurkapital jätab endale õiguse anda trükise eksemplare edasi erialastele organisatsioonidele.

Stipendiumi väljamaksmise tingimused
Stipendiumi väljamaksmise otsustab Traducta komisjon.
Honorari väljamaksmise üldtingimused on järgmised:
60% honorarist makstakse välja pärast seda, kui kirjastus on käsikirja vastu võtnud ja heaks kiitnud ning  40% honorarist peale trükise ilmumist.