Eha Komissarov

Elutööpreemia – aastakümnetepikkuse silmapaistva kuraatoritöö eest Eesti kunsti- ja muuseumiväljal. Ta on pühendunud professionaalina näitusepraktika arendaja, laia haardega teravapilguline kunstiajaloo kaanonite ümberhindaja ja -kirjutaja ning kirglik kaasaegse kunsti eest võitleja. Mitmete põlvkondade juhendaja, inspireerija ja eeskuju

 

 

10 000 €

Rael Artel

Tartu Kunstimuuseumi näituse- ja publikuprogrammide jõulise arendamise ja kaasajastamise ning lokaalse tegutsemise ja rahvusvahelise haarde ühendamise eest, julgete valikute eest kuraatori ja direktorina

 

 

3 500 €

 

Greta Koppel

Julge ja põhjaliku kriitika ning eriala spetsiifika avamise eest ajalehes Sirp ja vastutustundliku töö eest Kadrioru kunstimuuseumis, õiguse ja kohustuse eest avaldada professionaalset arvamust

 

 

3 500 €

 

Kristel Raesaar

Tallinna Fotokuu korraldamise ja järjepidevuse tagamise eest ning laiaulatusliku haridus- ja publikuprogrammi loomise eest. Tema positsioon kunstilise juhina on näidata ja seostada kaameral tuginevaid meetodeid kaasaegse kunsti ja kohaliku kultuuriruumi kontekstis

 

 

 

3 500 €

Külli Kõiv

Kohila Rahvusvahelise Keraamikasümpoosioni vedamise ja korraldamise eest, puupõletuskeraamika oskusteabe võrgustiku kasvatamise, populariseerimise ja noorte kaasamise eest

 

 

3 500 €

Laura Pappa ei

Elisabeth Klement  ei

Graafilise disaini uusimat teooriat ja praktikat tutvustava ning eri riikide noori disainereid Eestisse kokku toova suvekooli Asterisk järjepideva arendamise ja korraldamise eest

 

 

3 500 €
Üleoja, Ants Rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia 2006: Sisuka töö ja segakooriliikumist suunava tegevuse eest Eesti Segakooride Liidu muusikatoimkonna esimehena. 40 000,00
Rahvusooper Estonia poistekoor Rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia 2006: Aktiivse kontserttegevuse ja kõrgete kunstiliste saavutuste eest. 40 000,00
Metslaid, Viivi Rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia 2006: Harrastusteatrite juhendajate tegevuse arendamise ning tõlkenäidendite kataloogi koostamise eest 30 000,00
Adlas, Raivo Rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia 2006: Sihikindla ja tänuväärt töö eest teatritekstide andmebaaside loomisel 30 000,00
Talmar, Raul Rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia 2006: Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Naiskoori ja neidudekoori "Leelo" muusikalise arendamise eest 30 000,00
Siimon, Andrus Rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia 2006: Virumaa Noorte Meeskoori muusikalise arendamise eest 30 000,00
Kütt, Christi Rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia 2006:Rahvakunsti ja käsitöötraditsioonide edasikandja. 30 000,00
Eesmaa, Ivo Rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia 2006: Pikaajalise ning tulemusliku tegevuse eest vabahariduse valdkonnas 30 000,00
Kruuse, Anne Rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia 2006:Viljaka pedagoogilise tegevuse eest solistide ning vokaalansamblite juhendamisel ning kultuurielu aktiivse edendamise eest Harju maakonnas 30 000,00
Pihu Linda Rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia 2006: Aktiivse ühiskondliku panuse ja tulemusrikka tegevuse eest laste ja noorte rahvatantsurühmade juhendamisel ning maakondlike ja üleriigiliste rahvatantsupidude korraldamisel 30 000,00

Tegevused:

 

  1. kutsete valmistamine (kujundaja, trükk, kirjutaja-kokkulepped ja hinnapakkumised) – Koidu, Ivar Reimann;

Tähtaeg: Hinnapakkumine ja trüki täitmise tähtaeg (300 tk) – 06.11.2006!

 

  1. auhindade valmistamine – Raul, Marika;

Tähtaeg: Hinnapakkumine – 06.11.2006!

 

  1. kokkulepe ETV-ga saate osas – Raul, Priit Valkna;

Tähtaeg: Hinnapakkumine 06.11.2006!

 

  1. cateringi valimine(Vene Draamateater, Eesti Draamateater) – Kerli ;

Tähtaeg: Hinnapakkumine kuni 280 inimesele ja summa inimese kohta sh. alkohol (K.Kesküla) 06.11.2006! 

Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise kord

Kord kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali seaduse § 2 lõige 4 täitmiseks.

 

1.     peatükk

Üldsätted

 

1.1.       Käesoleva korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi Kultuurkapital) nõukogu, sihtkapitalide ja maakondlike ekspertgruppide preemiate, stipendiumide ja toetuste taotlemise, taotluste menetlemise, määramise ja maksmise ning lepingute sõlmimise, aruandluse ja tagasinõudmise alused.

 

1.2.       Preemiat, stipendiumi või toetust ei määrata isikule, kes on jätnud esitamata ettenähtud aruande või tagastamata toetuse, mida ta pole sihipäraselt kasutanud.

1.3.       Kultuurkapital avalikustab preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise otsused kodulehel www.kulka.ee.

 

2.     peatükk

Toetuste taotlemise, määramise ja maksmise alused

 

Kultuurkapital maksab loometöö-, elutöö-, juubeli-, ravimi- ja matusetoetusi ning projekti- ja tegevustoetusi.

 

2.1.Projektitoetused

 

Projektitoetuste eesmärk on kaunite kunstide, rahvakultuuri ning spordi edendamise, tutvustamise, populariseerimise ning kultuuripärandi säilitamise ja mälestuste jäädvustamise toetamine.

 

2.1.1.  Projektitoetusi võivad eraldada sihtkapitalid ja ekspertgrupid oma valdkonna või maakonna projektidele.

 

2.1.2.  Kultuurivaldkondade vaheliste projektide rahastamise otsustab Kultuurkapitali nõukogu.

 

2.1.3.  Projektitoetuse määramiseks võivad taotluse esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

 

2.1.4.  Vormikohane taotlus projektitoetuse määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile või ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks ja 20. novembriks.

 

2.1.5.  Toetust ei saa taotleda

• taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritustele;

• ;

• ehitus- ja renoveerimistöödeks v.a riiklikult tähtsad kultuuriobjektid (EKS §2 p 5).

 

2.1.6.  Projektitoetusi ei eraldata

• ebaselgelt või puudulikult esitatud projektidele;

• aruandevõlglastele;

• Kultuurkapitali võlglastele;

• aruande esitamise tähtaja 30 päeva võrra ületanud aruandevõlglastele kahe järgneva jaotuse jooksul, st kuue kuu jooksul alates aruande laekumise kuupäevast;

• juriidilistele isikutele, kelle juhtkonda kuuluvad eraisikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased;

•  

• spordiorganisatsioonidele, kes spordiseaduse § 4 tähenduses peavad olema kantud Eesti Spordiregistrisse, aga ei ole esitanud oma andmeid registri põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras.

 

2.1.7.  Toetuse määramise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projekti kulude kogumahust. Igal sihtkapitalil ja ekspertgrupil on õigus omaosaluse või kaasfinantseerimise määra suurendada.

2.1.8.  Kultuurkapitali juhataja sõlmib toetuse saajaga sihtotstarbelise toetuslepingu.

2.1.9.  Projektitoetused makstakse välja toetuse eraldanud sihtkapitali, ekspertgrupi või Kultuurkapitali nõukogu rahalistest vahenditest.

2.1.10.  Projektitoetuse eraldamise põhimõtted ja tingimused sätestatakse iga sihtkapitali, maakondliku ekspertgrupi ja Kultuurkapitali nõukogu preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise korras.

 

2.2.Tegevustoetused

 

Tegevustoetuse maksmise eesmärk on toetada loomeliitude või loominguliste kollektiivide tegevust.  

2.2.1. Tegevustoetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused.  

2.2.2. Vormikohane taotlus tegevustoetuse saamiseks tuleb esitada kodulehe www.kulka.ee.

_�?�'�

Rael Artel

Tartu Kunstimuuseumi näituse- ja publikuprogrammide jõulise arendamise ja kaasajastamise ning lokaalse tegutsemise ja rahvusvahelise haarde ühendamise eest, julgete valikute eest kuraatori ja direktorina

 

 

3 500 €

 

Greta Koppel

Julge ja põhjaliku kriitika ning eriala spetsiifika avamise eest ajalehes Sirp ja vastutustundliku töö eest Kadrioru kunstimuuseumis, õiguse ja kohustuse eest avaldada professionaalset arvamust

 

 

3 500 €

 

Kristel Raesaar

Tallinna Fotokuu korraldamise ja järjepidevuse tagamise eest ning laiaulatusliku haridus- ja publikuprogrammi loomise eest. Tema positsioon kunstilise juhina on näidata ja seostada kaameral tuginevaid meetodeid kaasaegse kunsti ja kohaliku kultuuriruumi kontekstis

 

 

 

3 500 €

Külli Kõiv

Kohila Rahvusvahelise Keraamikasümpoosioni vedamise ja korraldamise eest, puupõletuskeraamika oskusteabe võrgustiku kasvatamise, populariseerimise ja noorte kaasamise eest

 

 

3 500 €

Laura Pappa ei

Elisabeth Klement  ei

Graafilise disaini uusimat teooriat ja praktikat tutvustava ning eri riikide noori disainereid Eestisse kokku toova suvekooli Asterisk järjepideva arendamise ja korraldamise eest

 

 

3 500 €

��?Rkų

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist 

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta