Aruande koostamise juhend

1. LEPINGU ANDMED

1. LEPINGU ANDMED
Kontrollige eeltäidetud aruande blanketil lepingu saaja, lepingu number, summa, kasutamise aeg lepingu järgi ja toetuse kasutamise eesmärk.

2. ARUANDE SISULINE OSA
Lühiülevaade ja hinnang projekti teostumisest lähtuvalt taotluses kirjeldatust, olemasolul viited projektile ajakirjanduses või teistes meediakanalites. Kui te lisate aruandele koopiaid või lisasid (näiteks trükis, plaat vms), siis loetlege need (nimetus ja kogus).

Aruande sisulise osa lisad on:

  • koopiad/viited projekti kohta ilmunud materjalidest meedias;
  • trükis;
  • helikandja või filmi puhul salvestatud materjal (CD, DVD, digitaalne koopia vms);
  • tellimustöö puhul tellijapoolne kinnitus või vastuvõtu akt töö valmimise või vastuvõtmise kohta.

3. ARUANDE FINANTSOSA

3.1 Tulud
Loetlege kõik projekti korraldamiseks saadud tulud (kaasa arvatud teistest allikatest saadud toetused, omatulud ja omafinantseering), nii planeeritud kui ka tegelikud.

Näide:

TULUD KÕIK PROJEKTIGA SEOTUD SISSETULEKUD, KAASAARVATUD TEISTEST ALLIKATEST SAADUD TOETUSED, OMATULUD JA -FINANTSEERINGUD

TOETAJAD

PLANEERITUD SUMMA

TEGELIK SUMMA

Rahvakultuuri sihtkapital

500,00

400,00

Kultuuriministeerium

500,00

200,00

Piletitulu

1000,00

915,00

Tartu Linna Kultuurkapital

300,00

300,00

Tartumaa ekspertgrupp

250,00

250,00

Tartu Linnavalitsus

 0

300,00

 

 

 

     

 

 

KOKKU

2550,00

2 365,00

 

3.2 Kulud
Loetlege kõik projekti eelarves kirjeldatud kululiigid (veerg „Kululiik“) ning märkige summad eelarve järgi (veerg „Planeeritud eelarve“) ja tegelikult (veerg „Eelarve täitmine“).

KULUD KÕIK PROJEKTI RAAMES TEHTUD KULUTUSED LÄHTUVALT KASUTAMISE EESMÄRGIST, AJAVAHEMIKUST JA TAOTLUSES ESITATUD EELARVEST

KULU LIIK

PLANEERITUD EELARVE

EELARVE TÄITMINE

Transpordikulud

300,00

215,23

Esinejate tasud

1500,00

1400,00

Ruumide rent

200,00

236,00

Tehnika rent

550,00

450,00

Piletimüügi teenustasu

0

63,77

     

     

     

KOKKU

2550,00

2 365,00

 

3.3 Kasutamata jääk

Kasutamata jääk tekib juhul, kui Kultuurkapitali poolt eraldatud toetuse summat ei kasutata ära täismahus. Kasutamata jäägi arvestamisel tuleb silmas pidada, et oleks tagatud Kultuurkapitali oma- ja/või kaasfinantseerimise nõue. ( Nt Kui Kultuurkapital eraldas 300 eurot, kuid projekti kulu oli kokku 240 eurot, on kasutamata jäänud 60 eurot eeldusel, et omafinantseeringut ei olnudki). Oma- ja/või kaasfinantseering peaks aga olema vähemalt 24 eurot ning Kultuurkapitalile tagasikantav summa 60 + 24 = 84  eurot)
Kasutamata jääk kuulub Kultuurkapitalile tagastamisele (aruandele lisada vastav maksekorraldus).

3.4 Aruande finantsosa lisad on:

  • Alusdokumentide ja maksmist tõendavate dokumentide koopiad (kohustuslikud) Kultuurkapitalilt saadud toetussumma ulatuses vastavalt lepingus fikseeritud eesmärgile, kasutamise ajavahemikule ja taotluses esitatud eelarvele.
  • alusdokumentide (arved, kassatšekid, kviitungid, lepingud, palgalehed vms) koopiad;
  • maksmist tõendavate dokumentide (maksekorraldus, pangakonto väljavõte, sularahaliste maksete puhul kassa väljamineku order vms) koopiad.

Juhul kui tasude maksmisel on maksmist tõendavatest dokumentidest (maksekorralduse või kassa väljamineku orderi selgitusest) täpselt võimalik välja lugeda, mille eest ja kellele on raha üle kantud või sularaha makse tehtud, ei pea lisama aruandele alusdokumentide (sõlmitud lepingute) koopiaid. Sellisel juhul piisab tasude loetelust koos maksmist tõendavate dokumentidega.

Kultuurkapitalile tuleb esitada alusdokumentide ja maksmist tõendavate dokumentide koopiad Kultuurkapitalilt saadud toetuse summa ulatuses.

Aruande lisadena esitatavad alus- ja maksedokumentide koopiad palume komplekteerida kululiikide lõikes.

3.5 Lisaselgitused
Täiendav /selgitav informatsioon aruande finantsosa kohta (vajadusel).

  • Juhul kui aruande vormil olevast ruumist jääb väheks, kasutage nii sisulise- kui finantsosa vormistamiseks lisalehti.
   
2017. a II vooru taotluste esitamise tähtaeg on 22. mail.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta