Harjumaa ekspertgrupp

  Harjumaa ekspertgrupi raha jagamise kord


  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) seaduse § 2 lõike 4 alusel Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) taotlemise tingimused. Kultuurkapitali eralduste taotlemise, eraldamise ja tagasinõudmise üldised tingimused on kehtestatud „Eesti Kultuurkapitali raha jagamise üldkorras“ (edaspidi nimetatud üldkord) ning käesolev kord on üldkorra osaks. Juhul kui käesolevas korras ja üldkorras sätestatud tingimused erinevad, lähtutakse käesolevast korrast. Kui käesoleva korra 2.-4. peatükis on võrreldes 1. peatükiga (Üldsätted) sätestatud teisiti, lähtutakse korra 2.-4. peatükis sätestatust.

  {1.2. Harjumaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgid}

  Harjumaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgiks on säilitada, arendada, elavdada ning toetada igakülgselt Harju maakonna kultuuri ja spordi valdkonda, kultuuripärandi jäädvustamist ning rahvusliku identiteedi hoidmist.
  Harjumaa ekspertgrupp toetab Harju maakonnas elluviidavaid või harjumaalaste poolt (va Tallinn) taotletavaid projekte ja maakondlike loomeliitude või loominguliste kollektiivide tegevust.

  Eesmärgi täitmiseks toetab ekspertgrupp projekte järgmistes valdkondades:

  • maakondlikke kultuuri- ja spordiprojekte;
  • maakonna kultuurilugu kajastavate materjalide väljaandmist;
  • maakonnas tegutsevaid kunstiliikide ja spordialade harrastajaid või harrastajate gruppe;
  • maakonnas tegutsevaid väljapaistvaid kultuuri- ja sporditegelasi.

  {1.3. Taotluse või ettepaneku esitaja}

  Ekspertgrupile võivad taotlusi ja preemiaettepanekuid esitada füüsilised ja juriidilised isikud. Ettepanekut endale preemia eraldamiseks ei saa teha.

  {1.4. Eralduse saaja}

  Preemia või toetuse võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule (v.a elutöö- ja loometöötoetused, mis eraldatakse üksnes füüsilisele isikule). Stipendiumi võib eraldada üksnes füüsilisele isikule.

  {1.5. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane taotlus tuleb esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu. Preemiaettepaneku võib esitada ka e-posti teel aadressil harjumaa@kulka.ee.

  {1.6. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus või ettepanek tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

  {2. TOETUSED}

  {2.1. Projektitoetused}

  2.1.1. Projektitoetusi eraldatakse Harju maakonnas elluviidavate või harjumaalaste poolt (va Tallinn) taotletavate projektide teostamiseks.
  2.1.2. Projektitoetuse eraldamiseks võivad taotluse esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

  2.1.3. Ekspertgrupp ei toeta:

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi;
  • üldjuhul üritusi, mis toimuvad taotluse esitamise kvartalis;
  • heategevusprojektidel esinejatele honoraride maksmist;
  • hoonete ehitus-, remondi-, renoveerimis ega projekteerimistöid;
  • kommertsüritusi (kontserte, salvestusi jm), -telesaateid ega -väljaandeid;
  • vara soetamist;
  • (rahva) riiete, jalanõude ja spordivarustuse soetamist;
  • toitlustamist;
  • õpinguid;
  • sotsiaal - ja haridusvaldkonna projekte;
  • rahvakalendri tähtpäevade tähistamist;
  • almanahhide väljaandmist;
  • projekte, millel puudub sisuline kirjeldus ja/või detailne eelarve.

  2.1.4. Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projektikulude kogumahust.

  2.1.5. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:

  • taotluse eesmärgi vastavust Harjumaa ekspertgrupi eesmärkidele;
  • teose või ürituse väärtust;
  • panust Eesti kultuuri, nii traditsioonide jätkamise kui uuenduslikkuse seisukohalt;
  • taotleja senist tegevust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust;
  • ettevõtmise majanduslikku läbimõeldust.

  2.1.6. Taotlus peab sisaldama:

  • taotleja tutvustust (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus)/ milleks võib olla viide kodulehele;
  • projekti eesmärke ja kirjeldust;
  • tasakaalustatud eelarvet koos omafinantseeringu, kaasfinantseeringu ning planeeritava tuluga millele on lisatud vastavad hinnapakkumised;
  • toetuse kasutamise perioodi.

  2.1.7. Taotlusele tuleb vastavalt projekti eesmärgile lisada info või lisamaterjal järgnevalt:

  {2.1.7.1. Ürituste, sündmuste ja võistluste korraldamine}

  (seminarid, konverentsid, festivalid, töötoad, teadusüritused, kontserdid jms):

  • sisu kirjeldus, toimumise koht, korraldaja, ajakava, oodatav osalejate arv;
  • väljapool oma maja toimuva ürituse puhul toimumispaiga kinnitus;
  • võistluste korraldamisel võimalusel ka võistluste juhend;
  • esinejate nimekiri kui küsitakse toetust esinejate tasustamiseks ja ka nendepoolsed kinnitused;
  • info ürituse piletite olemasolu/maksumuse kohta;
  • üleriigilise ürituse korral (mis hõlmab ka Harjumaad) ka Harjumaa ürituse eelarve.

  {2.1.7.2. Mitteperioodilised trükised}

  • trükise kirjeldus (sh autori tutvustus, formaat, maht, trükiarv, levitamise plaan koos müügiprognoosiga);
  • võimalusel käsikiri või näide/väljavõte käsikirjast;
  • trükikoja hinnapakkumine ja Eesti Kultuurkapitali mitteperioodilise trükise kirjeldamise lisa ning vajadusel põhjendus, miks kasutatakse nimetatud trükikoda.

  {2.1.7.3. Filmi-, video- ja helikandjad}

  • projekti lühikirjeldus – stsenarist, režissöör, produtsent, toetuse kasutamise eesmärk, ajakava, sihtgrupp, finantsplaan, stsenaarium, digitaalne demoversioon, levitamise plaan koos planeeritava müügituluga.

  {2.1.7.4. Näituse korraldamine}

  • ideekavandi ja autori tutvustus;
  • eksponeerimispaiga kinnitus.

  {2.1.7.5. Kongressidel, konverentsidel, konkurss-festivalidel osalemine}

  • kutse koopia korraldajalt;
  • sündmuse programm;
  • transpordi- ja majutuskulude info.

  {2.2. Tegevustoetused}

  2.2.1.Tegevustoetuste eraldamise eesmärk on toetada Harjumaa maakondlike loomeliitude või loominguliste maakondlike kollektiivide tegevust.

  2.2.2. Taotlusi tegevustoetuse eraldamiseks võivad esitada alljärgnevad ühendused:

  • Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus;
  • Rahvatantsu- ja Rahvamuusikajuhtide Harjumaa Ühendus;
  • Harjumaa Kultuurikorraldajate Liit;
  • Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester;
  • Harjumaa Sümfooniaorkester;
  • Harjumaa Keelpilliorkester.

  2.2.3. Tegevustoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 20. november.

  2.2.4. Toetuse suurus on 400 eurot kuni 4000 eurot. Tegevustoetus makstakse välja ekspertgrupi otsuses määratud tingimustel ühes osas või osamaksetena.

  2.2.5. Tegevustoetuse taotlus peab sisaldama:

  • eelmise aasta tegevusaruannet;
  • aasta tööplaani ehk planeeritavaid tegevusi toetuse kasutamise perioodiks;
  • kulude-tulude eelarvet, kus on ära märgitud nii omatulu kui teiste toetajate panus;
  • saavutatava tulemuse kirjeldust (mida parandab, uuendab, teeb maakonna/valdkonna inimeste heaks jt eesmärgid).

  2.2.6. Tegevustoetusest ei saa katta:

  • ehitus-, remondi- või renoveerimistöid;
  • toitlustamist ja päevarahasid;
  • põhivara soetamiskulusid.

  2.2.7. Tegevustoetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% ulatuses kulude kogumahust.

  {2.3. Loometöötoetused}

  2.3.1.Loometöötoetus eraldatakse loomeinimesele sellise töö tegemiseks, mille tulemusena sünnib autori- või esitajaõiguse alla kuuluv loome- või kunstiteos.

  2.3.2. Loometöötoetust saab taotleda füüsiline isik iseendale. (muudetud 30.06.2021)

  2.3.3. Loometöötoetuse suurus on kuni 1000 eurot.
  2.3.4. Loometöötoetuse taotlus peab sisaldama:

  • autori elulookirjeldust (loominguline CV);
  • loodava teose kirjeldust;
  • taotleja või teose seost Harjumaaga;
  • teose valmimise planeeritavat aega (teose loomise ajakava).

  2.3.5. Loometöötoetust ei eraldata tellimustöö täitmiseks.

  {2.4. Ühekordsed elutöötoetused}

  2.4.1. Ühekordseid elutöötoetusi eraldatakse maakonna teenekatele kultuuri- või spordiinimestele.

  2.4.2. Ühekordse elutöötoetuse suurus on kuni 1000 eurot.

  2.4.3. Taotlus peab sisaldama kandidaadi tutvustust, ülevaadet tema eelnevast loomingulisest või spordialasest tegevusest ja sisulist põhjendust toetuse eraldamiseks.

  2.4.4. Ekspertgrupp eraldab ühekordse elutöötoetuse taotluse alusel või omal algatusel.

  {2.5. Juubelitoetused}

  2.5.1. Juubelitoetusi eraldatakse maakonna kultuuri- või spordialal silma paistnud isikutele ja kollektiividele nende juubelite puhul.

  2.5.2. Juubelitoetusi saavad taotleda füüsilised ja/või juriidilised isikud.
  2.5.3. Juubelitoetuse suurus on kuni 500 eurot.

  2.5.4. Taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku või kollektiivi tegevusest ja põhjendust juubelitoetuse eraldamiseks. Eraisikust toetuse saaja puhul peab taotlus sisaldama ka saaja nime, isikukoodi ning kontaktandmeid.

  2.5.5. Juubelitoetuse eraldamisel hindab ekspertgrupp isiku või kollektiivi panust maakonna kultuuriruumis.
  2.5.6. Ekspertgrupp eraldab juubelitoetuse taotluse alusel või omal algatusel. Ekspertgrupil on õigus jätta juubelitoetus eraldamata.

  {2.6. Ravimitoetused}

  2.6.1. Ravimitoetusi eraldatakse maakonna kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku ravimikulude katmiseks.

  2.6.2. Ravimitoetusi saavad taotleda juriidilised isikud.
  2.6.3. Ravimitoetuse suurus on kuni 300 eurot aastas.

  2.6.4. Taotlus peab sisaldama põhjendust toetuse eraldamiseks ja kulude kalkulatsiooni. Eraisikust toetuse saaja puhul peab taotlus sisaldama ka saaja nime, isikukoodi ning kontaktandmeid.

  2.6.5. Ravimitoetus eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule füüsilise isiku ravimikulude katteks taotluse alusel või ekspertgrupi omal algatusel.

  {2.7. Matusetoetused}

  2.7.1. Matusetoetusi eraldatakse Harjumaa kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku matusega seotud kulude katmiseks ning isiku perekonna toetamiseks.

  2.7.2. Matusetoetuse suurus on kuni 500 eurot.
  2.7.3. Taotlus matusetoetuse eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-posti teel, aadressil harjumaa@kulka.ee.

  2.7.4. Taotlus peab sisaldama informatsiooni lahkunud kultuuri- või spordiinimese kohta.

  2.7.5. Matusetoetus eraldatakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule taotluse alusel või ekspertgrupi omal algatusel.

  2.7.6. Matusetoetuse eraldamise taotlusi saab esitada ka väljaspool punktis 1.6 nimetatud taotlusvoorude tähtaegasid.

  {3. STIPENDIUMID}

  {3.1. Loomingulised stipendiumid}

  3.1.1. Ekspertgrupp eraldab loomingulisi stipendiume füüsilistele isikutele loometööle pühendumise eesmärgil.

  3.1.2. Loomingulist stipendiumi saab taotleda füüsiline isik iseendale. (muudetud 30.06.2021)

  3.1.3. Loomingulise stipendiumi suurus on kuni 2000 eurot aastas. Stipendium makstakse välja ekspertgrupi otsuses määratud tingimustel ühes osas või osamaksetena.

  3.1.4. Taotlus peab sisaldama:

  • loomingulist plaani stipendiumi perioodil;
  • elulookirjeldust (loominguline CV);
  • taotleja seost Harjumaaga.

  {3.2. Eristipendiumid}

  {3.2.1. Spordistipendiumid}

  3.2.2.1. Ekspertgrupp eraldab spordistipendiume sportlike võimete või spordikohtunike oskuste arendamise toetamiseks.

  3.2.2.2. Spordistipendiumi saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.

  3.2.2.3. Spordistipendiumi suurus on kuni 2000 eurot aastas. Stipendium makstakse välja ekspertgrupi otsuses määratud tingimustel ühes osas või osamaksetena.

  3.2.2.4. Taotlus peab sisaldama:

  • ülevaadet sportlase või spordikohtuniku senistest tulemustest ja arengu eesmärkidest;
  • sportlase või spordikohtuniku seost Harjumaaga.

  {4. PREEMIAD}

  {4.1. Ekspertgrupi aastapreemiad}

  4.1.1. Harjumaa ekspertgrupp eraldab igal aastal kuni 20 aastapreemiat eesmärgiga tunnustada Harjumaa loome- ja spordiinimesi ning organisatsioone pühendumise eest oma erialasele tegevusele.

  4.1.2. Aastapreemia suurus on 200 eurot kuni 800 eurot.

  4.1.3. Ettepanekuid ekspertgrupi aastapreemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud.

  4.1.4. Põhjendatud ettepanek preemia eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.

  4.1.5. Vabas vormis ettepanekule tuleb lisada:

  • lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest jooksval aastal;
  • kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-posti aadress).
  4.1.6. Harjumaa ekspertgrupp eraldab aastapreemia ettepanekute alusel või omal algatusel. Ekspertgrupil on õigus aastapreemiad jätta eraldamata, kui ei leidu sobivaid kandidaate.
  4.1.7. Ekspertgrupi aastapreemia võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.
  4.1.8. Aastapreemiat ei saa eraldada füüsilisele isikule mitmel järjestikusel aastal.

  {4.2. Elutööpreemia}

  4.2.1. Pikaajalise loomingulise või spordialase tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab ekspertgrupp igal aastal välja ühe elutööpreemia.

  4.2.2. Elutööpreemia suurus on 3000 eurot. (muudetud 12.11.2019)
  4.2.3. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.
  4.2.4. Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.
  4.2.5. Harjumaa ekspertgrupp eraldab elutööpreemia ettepanekute alusel või omal algatusel.

  {4.3. Kultuuripärli preemia}

  (muudetud 5.10.2022)
  4.3.1. Kultuuripärli preemia eesmärgiks on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist Harju maakonnas.
  4.3.2. Ekspertgrupp eraldab aastas ühe Kultuuripärli preemia.
  4.3.3.  Kultuuripärli preemia suurus on 2500 eurot.
  4.3.4. Ettepanekuid Kultuuripärli preemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha endale või endaga seotud isikule.

  4.3.5. Põhjendatud ettepanek preemia eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.

  4.3.6. Ettepanek peab sisaldama:

  • kirjeldust kandidaadi loomingulistest või sportlikes saavutustest jooksval aastal;
  • kandidaadi tutvustust ja andmeid (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-posti aadress).
  4.3.7. Kultuuripärli preemia saaja otsustab ekspertgrupp laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel.  
  4.3.8. Kultuuripärli preemia eraldatakse füüsilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.
  4.3.9. Kultuuripärli preemiat ei saa eraldada ekspertgrupi liikmele.

  {4.4. Tunnustuspreemiad}

  4.4.1. Preemia eesmärk on tunnustada Harjumaa loome- ja spordiinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule, ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses. 

  4.4.2. Preemia suurus on 200 eurot kuni 2000 eurot.

  4.4.3. Ettepanekuid preemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisat-sioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

  4.4.4. Ettepanek peab sisaldama ülevaadet isiku senisest tegevusest ja põhjendust tunnustuspreemia eraldamiseks.
  4.4.5. Preemia saaja otsustab ekspertgrupp laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel. 

  4.4.6. Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.

  4.4.7. Tunnustuspreemia eraldamisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis. Ekspertgrupil on õigus jätta preemia eraldamata.

  {4.5. Spordipreemia „Meie teejuht, meie õpetaja“}

  4.5.1. Preemia eesmärk on tunnustada ülemaakondlikult silmapaistvat, aktiivset ja erialaliselt pühendunud sporditöötajat. Igal aastal eraldatakse üks spordipreemia „Meie teejuht, meie õpetaja“. (muudetud 30.12.2020)
  4.5.2. Spordipreemia suurus on 2000 eurot. (muudetud 30.12.2020)
  4.5.3. Ettepanekuid „Meie teejuht, meie õpetaja“ preemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha endale või endaga seotud isikule. Iga isik võib esitada ühe kandidaadi.

  4.5.4. Põhjendatud ettepanek preemia eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.

  4.5.5. Ettepanek peab sisaldama esitatud kandidaadi sporditööalaseid saavutusi ning isikuandmeid (nimi, isikukood, aadress, kontakttelefon).

  4.5.6. Preemia saaja otsustab ekspertgrupp laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel.
  4.5.7. Spordipreemia eraldatakse füüsilisele isikule. Üldjuhul ei eraldata preemiat isikule, kes on selle juba saanud.
  4.5.8. „Meie teejuht, meie õpetaja“ preemiat ei saa eraldada ekspertgrupi liikmele.  (muudetud 30.12.2020)

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2019-S09, 26. märtsil 2019 ning rakendatakse alates 15. aprillist 2019. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.

  Muudetud 12.11.2019 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 8/2019-S09
  Muudetud 30.12.2020 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 8/2020-S09
  Muudetud 30.06.2021 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 4/2021-S09
  Muudetud 29.06.2022 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 4/2022-S09
  Muudetud 5.10.2022 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 6/2022-S09