Hiiumaa ekspertgrupp


  Hiiumaa ekspertgrupi raha jagamise kord


  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) seaduse § 2 lõike 4 alusel Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) taotlemise tingimused. Kultuurkapitali eralduste taotlemise, eraldamise ja tagasinõudmise üldised tingimused on kehtestatud „Eesti Kultuurkapitali raha jagamise üldkorras“ (edaspidi nimetatud üldkord) ning käesolev kord on üldkorra osaks. Juhul kui käesolevas korras ja üldkorras sätestatud tingimused erinevad, lähtutakse käesolevast korrast. Kui käesoleva korra 2.-4. peatükis on võrreldes 1. peatükiga (Üldsätted) sätestatud teisiti, lähtutakse korra 2.-4. peatükis sätestatust.

  {1.2. Hiiumaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgid}

  Hiiumaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgiks on säilitada, arendada, elavdada ja toetada igakülgselt Hiiu maakonna kultuuri ja spordi valdkonda ning tunnustada kultuuri- ja spordivaldkonnas märkimisväärsete saavutuste ja tulemustega silma paistnud inimesi.

  Eesmärgi täitmiseks toetab ekspertgrupp:

  • Hiiu maakonnas elluviidavaid või hiidlaste poolt taotletavaid projekte;
  • maakondlike kollektiivide ja ühenduste tegevust;
  • maakonna seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste kultuuri-, spordiürituste ning projektide korraldamist ja läbiviimist;
  • maakonna kultuuri- ja spordikollektiivide ning üksikisikute osalemist üritustel ja võistlustel väljaspool maakonda;
  • Hiiu maakonnast pärit ja üle-eestiliselt või rahvusvaheliselt tunnustatud sportlaste treening-ettevalmistust ja võistlustel osalemist;
  • tegevusi piirkondliku seltsitegevuse arendamiseks;
  • loovisikute projekte.

  {1.3. Taotluse või ettepaneku esitaja}

  Ekspertgrupile võivad taotlusi ja preemiaettepanekuid esitada füüsilised ja juriidilised isikud. Preemiat ei saa taotleda, preemia eraldamiseks saab teha üksnes ettepaneku. Ettepanekut endale preemia eraldamiseks ei saa teha.

  {1.4. Eralduse saaja}

  Preemia või toetuse võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule (v.a elutöö- ja loometöötoetused, mis eraldatakse üksnes füüsilisele isikule). Stipendiumi võib eraldada üksnes füüsilisele isikule.

  {1.5. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane taotlus tuleb esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu. Preemiaettepaneku võib esitada ka e-posti teel aadressil hiiumaa@kulka.ee.

  {1.6. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus või ettepanek tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

  {2. TOETUSED}

  {2.1. Projektitoetused}

  2.1.1. Projektitoetusi eraldatakse eesmärgiga toetada Hiiumaaga seotud kultuuri- ja spordivaldkonna ning piirkondliku seltsielu sündmuste korraldamist ja läbiviimist ning maakonna seisukohalt oluliste projektide elluviimist, et rikastada, mitmekesistada ning arendada kultuuri- ja spordielu.

  2.1.2. Projektitoetuse eraldamiseks võivad taotluse esitada füüsilised ja juriidilised isikud, kelle tegevus puudutab kultuuri või spordivaldkonda.“ (muudetud 30.06.2021)

  2.1.3. Ekspertgrupp ei toeta:

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi;
  • heategevusprojekte (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmiseks);
  • hoonete ehitus-, remondi-, renoveerimis ega projekteerimistöid;
  • kommertsüritusi -telesaateid ega -väljaandeid;
  • ehitiste haldus-, kindlustus- ning sisustuskulude katmist;
  • taotleja põhitegevuseks vajaliku vara, treeningvahendite ja tehniliste ning muude seadmete soetamis-, hooldus-, remondi-, kasutamis- ja kindlustamiskulude katmist;
  • toitlustuskulutusi (banketid, vastuvõtud);
  • kollektiivide ja spordiorganisatsioonide juhendajate ning treenerite töötasusid;
  • projekte, millel puudub sisuline kirjeldus ja/või detailne eelarve.

  2.1.4. Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projektikulude kogumahust.

  2.1.5. Ekspertgrupp eelistab toetada:

  • sündmusi ja tegevusi, mida korraldavad Hiiumaal registreeritud ja tegutsevad asutused, kollektiivid, seltsid või üksikisikud;
  • sündmusi ja tegevusi, mille osalejate või kasusaajate hulk on suurem;
  • noortega seotud tegevusi kultuuri- ja spordiprotsessis;
  • eelvõistluse võitnud kollektiivi või üksikisiku osavõttu üleriigilistest või rahvusvahelistest konkurssidest, võistlustest, festivalidest jne.

  2.1.6. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:

  • taotluse eesmärgi vastavust Hiiumaa ekspertgrupi eesmärkidele;
  • teose, ürituse või sündmuse väärtust;
  • panust Eesti kultuuri, nii traditsioonide jätkamise kui uuenduslikkuse seisukohalt;
  • taotleja senise tegevuse silmapaistvust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust;
  • ettevõtmise majanduslikku läbimõeldust.

  2.1.7. Taotlus peab sisaldama:

  • taotleja tutvustust (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus);
  • projekti eesmärke ja kirjeldust;
  • tasakaalustatud eelarvet koos omafinantseeringu, kaasfinantseeringu ning planeeritava tuluga millele on lisatud soetuste hinnapakkumised;
  • toetuse kasutamise perioodi.

  2.1.8. Taotlusele tuleb vastavalt projekti eesmärgile lisada info või lisamaterjal järgnevalt:

  {2.1.8.1. Ürituste ja võistluste korraldamine}

  (seminarid, konverentsid, festivalid, töötoad, teadusüritused, kontserdid jms):

  • sisu kirjeldus, toimumise koht, korraldaja, ajakava, oodatav osalejate arv;
  • väljapool oma maja toimuva ürituse puhul toimumispaiga kinnitus;
  • võistluste korraldamisel võimalusel ka võistluste juhend;
  • esinejate nimekiri kui küsitakse toetust esinejate tasustamiseks;
  • üleriigilise info ürituse piletite olemasolu/maksumuse kohta;
  • ürituse korral (mis hõlmab ka Hiiumaad) ka Hiiumaa ürituse eelarve.

  {2.1.8.2. Mitteperioodilised trükised}

  • trükise kirjeldus (sh autori tutvustus, formaat, maht, trükiarv, levitamise plaan koos müügiprognoosiga);
  • võimalusel käsikiri või näide/väljavõte käsikirjast.

  {2.1.8.3. Näituse korraldamine}

  • näituse ideekavandi tutvustus;
  • eksponeerimispaiga kinnitus.

  {2.1.8.4. Kongressidel, konverentsidel, konkurss-festivalidel osalemine}

  • kutse koopia korraldajalt;
  • sündmuse programm;
  • transpordi- ja majutuskulude info.

  {2.1.8.5. Välitööd}

  • kogutava materjali kasutamise plaan;
  • info materjali hilisema kasutamise võimaluse kohta.

  {2.1.8.6. Filmi-, video- ja helikandjad}

  • projekti lühikirjeldus - stsenarist, režissöör, produtsent, toetuse kasutamise eesmärk, ajakava, sihtgrupp, finantsplaan, stsenaarium, digitaalne demoversioon, levitamise plaan koos planeeritava müügituluga.

  {2.2. Tegevustoetused}

  2.2.1. Tegevustoetuse eraldamise eesmärk on toetada Hiiumaa loominguliste kollektiivide ja spordiorganisatsioonide tegevust.
  2.2.2. Taotlusi tegevustoetuse eraldamiseks võivad esitada vähemalt kaks aastat Hiiumaal tegutsenud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle majandusaasta aruanded on õigeaegselt esitatud ja puuduvad võlgnevused Maksu- ja Tolliameti ees.

  2.2.3. Tegevustoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 20. november.
  2.2.4. Toetuse suurus on kuni 500 eurot.
  2.2.5. Tegevustoetuse taotlus peab sisaldama:

  • organisatsiooni senise tegevuse kirjeldust;
  • aasta tööplaani ehk planeeritavaid tegevusi toetuse kasutamise perioodiks;
  • kulude-tulude eelarvet, kus on ära märgitud nii omatulu kui teiste toetajate panus;
  • saavutatava tulemuse kirjeldust (mida parandab, uuendab, teeb maakonna/valdkonna inimeste heaks jt eesmärgid).

  2.2.6. Tegevustoetusest ei saa katta:

  • ehitus-, remondi- või renoveerimistöid;
  • toitlustamist ja päevarahasid;
  • põhivara ja väikevahendite soetamiskulusid;
  • transpordi ja kütuse kulusid;
  • sidekulusid;
  • tööjõukulusid.

  2.2.7. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:

  • taotleja senise tegevuse läbipaistvust;
  • püstitatud eesmärkide olulisust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust.

  2.2.8. Tegevustoetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 25% taotluse kogueelarvest.

  {2.3. Loometöötoetused}

  2.3.1. Loometöötoetus eraldatakse loomeinimesele sellise töö tegemiseks, mille tulemusena sünnib autori- või esitajaõiguse alla kuuluv loome- või kunstiteos.

  2.3.2. Loometöötoetust saab taotleda füüsiline isik iseendale. (muudetud 30.06.2021)

  2.3.3. Loometöötoetuse suurus on kuni 1000 eurot.
  2.3.4. Loometöötoetuse taotlus peab sisaldama:

  • autori elulookirjeldust (loominguline CV);
  • loodava teose detailset kirjeldust;
  • taotleja või teose seost Hiiumaaga;
  • teose valmimise planeeritavat aega (teose loomise ajakava).

  2.3.5. Loometöötoetust ei eraldata tellimustöö täitmiseks.

  {2.4. Elutöötoetused}

  2.4.1. Elutöötoetusi eraldatakse maakonna teenekatele loome- või spordiinimestele.

  2.4.2. Elutöötoetuse suurus on kuni 500 eurot.

  2.4.3. Taotlus peab sisaldama kandidaadi tutvustust, ülevaadet tema eelnevast loomingulisest või spordialasest tegevusest ja sisulist põhjendust toetuse eraldamiseks.

  2.4.4. Ekspertgrupp eraldab elutöötoetuse taotluse alusel või omal algatusel.

  {2.5. Juubelitoetused}

  2.5.1. Juubelitoetusi eraldatakse Hiiumaa kultuuri- või spordialal silma paistnud isikutele ja kollektiividele nende juubelite puhul.

  2.5.2. Juubelitoetusi saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
  2.5.3. Juubelitoetuse suurus on kuni 500 eurot.

  2.5.4. Taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku või kollektiivi tegevusest ja põhjendust juubelitoetuse eraldamiseks. Eraisikust toetuse saaja puhul peab taotlus sisaldama ka saaja nime ning isikukoodi.

  2.5.5. Juubelitoetuse eraldamisel hindab ekspertgrupp isiku või kollektiivi panust maakonna kultuuriruumis.

  2.5.6. Ekspertgrupp eraldab juubelitoetuse taotluse alusel või omal algatusel. Ekspertgrupil on õigus jätta juubelitoetus eraldamata.

  {2.6. Ravimitoetused}

  2.6.1. Ravimitoetusi eraldatakse maakonna kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku ravimikulude katmiseks.

  2.6.2. Ravimitoetusi saavad taotleda Hiiumaal tegutsevad füüsilised ja juriidilised isikud.

  2.6.3. Ravimitoetuse suurus on kuni 300 eurot aastas.

  2.6.4. Taotlus peab sisaldama põhjendust toetuse eraldamiseks ja kulude kalkulatsiooni. Eraisikust toetuse saaja puhul peab taotlus sisaldama ka saaja nime, isikukoodi ning kontaktandmeid.

  2.6.5. Ravimitoetus eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule füüsilise isiku ravimikulude katteks taotluse alusel või ekspertgrupi omal algatusel.

  {2.7. Matusetoetused}

  2.7.1. Matusetoetusi eraldatakse Hiiumaa kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku matusega seotud kulude katmiseks ning isiku perekonna toetamiseks.

  2.7.2. Matusetoetuse suurus on kuni 350 eurot.

  2.7.3. Taotlus matusetoetuse eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-posti teel, aadressil hiiumaa@kulka.ee.

  2.7.4. Taotlus peab sisaldama informatsiooni lahkunud loomeinimese kohta.

  2.7.5. Matusetoetus eraldatakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule.

  2.7.6. Matusetoetuse eraldamise taotlusi saab esitada ka väljaspool punktis 1.6 nimetatud taotlusvoorude tähtaegasid.

  {3. STIPENDIUMID}

  {3.1. Loomingulised stipendiumid}

  3.1.1. Ekspertgrupp eraldab loomingulisi stipendiume füüsilistele isikutele loometööle pühendumise eesmärgil.

  3.1.2. Loomingulist stipendiumi saab taotleda füüsiline isik iseendale. (muudetud 30.06.2021)
  3.1.3. Loomingulise stipendiumi suurus on kuni 500 eurot.
  3.1.4. Taotlus peab sisaldama:

  • loomingulist plaani stipendiumi perioodil;
  • elulookirjeldust (loominguline CV/biograafia);
  • taotleja seost Hiiumaaga.

  {3.2. Spordistipendiumid}

  3.2.1. Ekspertgrupp eraldab spordistipendiume võimaldamaks teatud spordialal silma paistnud Hiiumaa isikul pühenduda sportlike võimete arendamisele.

  3.2.2. Spordistipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud ja juriidilised isikud.
  3.2.3. Spordistipendiumi suurus on kuni 500 eurot.
  3.2.4. Taotlus peab sisaldama:

  • ülevaadet sportlase senistest tulemustest ja arengu eesmärkidest;
  • sportlase seost Hiiumaaga.

  {4. PREEMIAD}

  {4.1. Ekspertgrupi aastapreemiad}

  4.1.1. Hiiumaa ekspertgrupp eraldab igal aastal aastapreemiaid eesmärgiga tunnustada Hiiumaa kultuuri- ja spordivaldkonnas silmapaistnud isikuid või saavutusi ergutamaks kultuuri- või spordielu arengut maakonnas.

  4.1.2. Ekspertgrupp eraldab aastapreemiaid alljärgnevalt:

  •  „Tänu ja kummardus“ preemia, mis eraldatakse pikaajalise viljaka panuse ja tegevuse eest; (muudetud 5.10.2022)
  • neli aastapreemiat (kaks preemiat spordi- ja kaks preemiat kultuuri valdkonnas), mis eraldatakse aasta parimale nais- ja meessportlasele ning silmapaistvate sündmuste korraldamise või tegevuse eest kultuuri alal;
  • kuus tunnustust tublidele tegijatele, arvestusega kolm tunnustuspreemiat spordi- ja kolm tunnustuspreemiat kultuuri valdkonnas.

  4.1.3. „Tänu ja kummardus“ preemia suurus on 2000 eurot, aastapreemia suurus on 1000 eurot ning tunnustuspreemia suurus 500 eurot.

  4.1.4. Ettepanekuid ekspertgrupi aastapreemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

  4.1.5. Põhjendatud ettepanek preemia eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.

  4.1.6. Ettepanek peab sisaldama:

  • lühikest kirjeldust kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest jooksval aastal;
  • kandidaadi tutvustust ja andmeid (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-posti aadress).
  4.1.7. Hiiumaa ekspertgrupp eraldab aastapreemiad ettepanekute alusel või omal algatusel. Ekspertgrupil on õigus aastapreemiad jätta eraldamata, kui ei leidu sobivaid kandidaate.
  4.1.8. Ekspertgrupi aastapreemia võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.
  4.1.9. Aastapreemiat ei eraldata füüsilisele isikule mitmel järjestikusel aastal.

  {4.2. Elutööpreemia}

  4.2.1. Pikaajalise loomingulise või spordialase tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab ekspertgrupp igal aastal välja ühe elutööpreemia.

  4.2.2. Elutööpreemia suurus on 3000 eurot.(muudetud 12.11.2019)

  4.2.3. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.
  4.2.4. Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.
  4.2.5. Ekspertgrupp eraldab elutööpreemia ettepanekute alusel või omal algatusel.

  {4.3. Kultuuripärli preemia}

  (muudetud 5.10.2022)
  4.3.1. Kultuuripärli preemia eesmärgiks on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist Hiiu maakonnas. 
  4.3.2. Ekspertgrupp eraldab aastas ühe Kultuuripärli preemia. 
  4.3.3. Kultuuripärli preemia suurus on 2500 eurot.
  4.3.4. Ettepanekuid Kultuuripärli preemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha endale ja endaga seotud isikule.

  4.3.5. Põhjendatud ettepanek preemia eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.

  4.3.6. Ettepanek peab sisaldama:

  • kirjeldust kandidaadi loomingulistest või sportlikes saavutustest jooksval aastal;
  • kandidaadi tutvustust ja andmeid (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-posti aadress).
  4.3.7. Kultuuripärli preemia saaja otsustab ekspertgrupp laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel.
  4.3.8. Kultuuripärli preemia eraldatakse füüsilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.
  4.3.9. Kultuuripärli preemiat ei saa eraldada ekspertgrupi liikmele.

  {4.4. Tunnustuspreemiad}

  4.4.1. Preemia eesmärk on tunnustada Hiiumaa kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku erialast pühendumist tegevusele, mis on avaldanud mõju valdkonna arengule ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses. 

  4.4.2. Preemia suurus on 200 eurot kuni 800 eurot.

  4.4.3. Ettepanekuid preemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

  4.4.4. Ettepanek peab sisaldama ülevaadet isiku senisest tegevusest ja põhjendust tunnustuspreemia eraldamiseks.
  4.4.5. Preemia saaja otsustab ekspertgrupp laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel.
  4.4.6. Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.
  4.4.7. Tunnustuspreemia eraldamisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis. Ekspertgrupil on õigus jätta preemia eraldamata.

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2019-S09, 26. märtsil 2019 ning rakendatakse alates 15. aprillist 2019. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.

  Muudetud 12.11.2019 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 8/2019-S09

  Muudetud 30.06.2021 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 4/2021-S09

  Muudetud 5.10.2022 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 6/2022-S09