Järvamaa ekspertgrupp

  Järvamaa ekspertgrupi raha jagamise kord


  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) seaduse § 2 lõike 4 alusel Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) taotlemise tingimused. Kultuurkapitali eralduste taotlemise, eraldamise ja tagasinõudmise üldised tingimused on kehtestatud „Eesti Kultuurkapitali raha jagamise üldkorras“ (edaspidi nimetatud üldkord) ning käesolev kord on üldkorra osaks. Juhul kui käesolevas korras ja üldkorras sätestatud tingimused erinevad, lähtutakse käesolevast korrast. Kui käesoleva korra 2.-4. peatükis on võrreldes 1. peatükiga (Üldsätted) sätestatud teisiti, lähtutakse korra 2.-4. peatükis sätestatust.

  {1.2. Järvamaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgid}

  Järvamaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgiks on säilitada, arendada, elavdada ning toetada igakülgselt Järvamaa kultuuri ja spordi valdkonda, kultuuripärandi jäädvustamist ning rahvusliku identiteedi hoidmist.
  Järvamaa ekspertgrupp toetab Järvamaal elluviidavaid või Järvamaa elanike poolt taotletavaid projekte ja maakondlike loomeliitude või loominguliste kollektiivide tegevust.

  {1.3. Taotluse või ettepaneku esitaja}

  Ekspertgrupile võivad taotlusi ja preemiaettepanekuid esitada füüsilised ja juriidilised isikud. Preemiat ei saa taotleda, preemia eraldamiseks saab teha üksnes ettepaneku. Ettepanekut endale preemia eraldamiseks ei saa teha.

  {1.4. Eralduse saaja}

  Preemia või toetuse võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule (v.a elutöö- ja loometöötoetused, mis eraldatakse üksnes füüsilisele isikule). Stipendiumi võib eraldada üksnes füüsilisele isikule.

  {1.5. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane taotlus tuleb esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu. Preemiaettepaneku võib esitada ka e-posti teel aadressil jarvamaa@kulka.ee.

  {1.6. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus või ettepanek tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

  {2. TOETUSED}

  {2.1. Projektitoetused}

  2.1.1. Projektitoetusi eraldatakse eesmärgiga mitmekesistada ning arendada kultuuri- ja spordielu. Järvamaa ekspertgrupp toetab Järvamaaga seotud kultuuri- ja spordivaldkonna sündmuste korraldamist ja nendel osalemist ning maakonna seisukohalt oluliste projektide elluviimist ning Järvamaa kultuuri-ja spordivaldkonna esindajate osavõttu nii kohalikest, üleriigilistest kui rahvusvahelistest võistlustest ja konkurssidest, kui taotlejal on eelvõistluste või tulemuste põhjal õigus esindada Järvamaad ja Eestit. 

  2.1.2. Projektitoetuse eraldamiseks võivad taotluse esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

  2.1.3. Projektitoetustega ei toeta ekspertgrupp: (muudetud 30.06.2021)

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi;
  • heategevusprojekte (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmiseks);
  • hoonete ehitus-, remondi-, renoveerimis ega projekteerimistöid;
  • kommertsüritusi (kasumit teenivaid projekte, kontserte, salvestusi jm), -telesaateid ega -väljaandeid;
  • päevarahade maksmist;
  • toitlustamist, v.a laagriprojektid;
  • võistlus- ja treeningvarustuse ega treeningvahendite soetamist;
  • ruumide sisustamist ja kontoritehnika soetamist;
  • konverentsidel, seminaridel osalemist, sh osalemisega seotud transporti;
  • õppemaksude maksmist;
  • halduskulude katmist;
  • treeningutesse ja proovidesse jõudmiseks sõidukulude katmist v.a laagriprojektid;
  • ekskursioone ja vabaaja sisustamise laagreid;
  • asutusesiseseid kinniseid üritusi;
  • eraisikutele instrumentide, rahvariiete, tehnika jm vara soetamist;
  • jalanõude ja ehete ostmist rahvariiete juurde;
  • projekte, millel puudub sisuline kirjeldus ja/või detailne eelarve.

  2.1.4. Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 30% projektikulude kogumahust.
  2.1.5. Ekspertgrupp eelistab toetada:

  • maakonna seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste kultuuri- ning spordiürituste korraldamist ja läbiviimist Järva maakonnas;
  • projekte, kus taotluses toodud teostajad tegutsevad Järvamaa kultuuriruumis;
  • põhjalikult lahti kirjutatud taotlustega projekte (eesmärk, eelarve, osalejate arv, kogus, toimumise aeg, koht jms);
  • taotlusi, millele on lisatud hinnapakkumine, käsikiri, näidis, ideekavand;
  • projekte, kuhu on kaasatud teisi partnereid ja avalikkus;
  • näituste ja etenduste puhul neid projekte, mille tulemus ei piirdu ainult ühekordse esitamisega;
  • taotlusi, mille toimumisaeg algab järgnevas kvartalis.

  2.1.6. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:

  • taotluse eesmärgi vastavust Järvamaa ekspertgrupi eesmärkidele;
  • teose või ürituse ühiskondlikku väärtust;
  • panust Eesti kultuuri ja sporti, nii traditsioonide jätkamise kui uuenduslikkuse seisukohalt;
  • taotleja senise tegevuse silmapaistvust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust;
  • ettevõtmise majanduslikku läbimõeldust.

  2.1.7. Taotlusele tuleb vastavalt projekti eesmärgile lisada info või lisamaterjal järgnevalt:
  (muudetud 30.06.2021)

  • detailne ja tasakaalustatud eelarve, kus Järvamaa ekspertgrupilt küsitud toetuse eelarveread on lahti kirjutatud ja on hinnapakkumised, kui kulude eelarve rida ületab 1000 eurot;
  • ürituste ja võistluste korraldamise puhul sisu kirjeldus, toimumise koht, korraldaja, ajakava, oodatav osalejate arv, väljapool oma tegevuskohta toimuva ürituse puhul toimumispaiga kinnitus, võistluste korraldamise puhul võimalusel ka võistluste juhend, esinejate nimekiri kui küsitakse toetust esinejate tasustamiseks;
  • laagriprojektidele tuleb lisada osalejate nimekiri.
  • mitteperioodilise trükise puhul kirjeldus (sh autori tutvustus, formaat, maht, trükiarv, levitamise plaan koos müügiprognoosiga) koos digitaalse käsikirja või käsikirja näitega;
  • audiosalvestise puhul kirjeldus (sh autori tutvustus, albumi formaat, eksemplaride arv, hinnapakkumine) koos muusikaliste näidetega (viited internetis 2-3-le loole wav või 320 mp3 formaadis);
  • näituste puhul ideekavandi tutvustus.
  2.1.8. Järvamaa ekspertgrupp toetab Järvamaa kihelkondade soetamise ja stiliseeritud rahvariiete projekte ühes jaotuses kuni 15% ulatuses jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest. Rahvariiete projekte saavad esitada ainult Järvamaa rahvatantsurühmad. Stiliseeritud rahvariiete projekte saavad esitada laulu- ja tantsupeo protsessis osalevad teised Järvamaa kollektiivid. (muudetud 31.03.2020)
  2.1.9. Vähemalt kahepäevaliste spordi- ja rahvakultuurilaagrite toetus on kuni 5 EUR ühe õpilase kohta päevas. Ühes jaotuses toetatakse klubi või kollektiivi ühte vähemalt kahepäevalist spordi- ja rahvakultuurilaagrit. Laagri toetus on kuni 1000.- kvartalis.
  2.1.10. Türi Muusikakoolile ja Paide Muusikakoolile on õppeperioodil toetus 160 eurot kuus muusikakoolis õppivate andekate õpilaste õppemaksu vähendamiseks ning Koeru Muusikakoolile on õppeperioodil toetus 120 eurot kuus muusikakoolis õppivate andekate õpilaste õppemaksu vähendamiseks.
  2.1.11. Järvamaa andekate noorsportlaste õppe-treeningtoetus Järvamaa Spordiliidu liikmeklubide sportlastele on 500 eurot kvartalis. Toetust saab taotleda Järvamaa Spordiliit. (muudetud 30.06.2021)

  {2.2. Tegevustoetused}

  2.2.1. Tegevustoetuse eraldamise eesmärk on toetada Järvamaa loominguliste kollektiivide ja spordiorganisatsioonide põhikirjalisi tegevusi, sh. osalemist Eesti meistri- ja karikavõistlustel. (muudetud 29.12.2021)

  2.2.2. Taotlusi tegevustoetuse eraldamiseks võivad esitada vähemalt kaks aastat Järvamaal tegutsenud mittetulundusühingud ja sihtasutused
  2.2.3. Tegevustoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 20. veebruar, 20. mai, 20. august, 20. november.

  2.2.4. Toetuse suurus on kuni 500 eurot aastas. (muudetud 30.06.2021)
  2.2.5. Tegevustoetuse taotlus peab sisaldama:

  • organisatsiooni senise tegevuse kirjeldust;
  • aasta tööplaani ehk planeeritavaid tegevusi toetuse kasutamise perioodiks;
  • kulude-tulude eelarvet, kus on ära märgitud nii omatulu kui teiste toetajate panus;
  • saavutatava tulemuse kirjeldust (mida parandab, uuendab, teeb maakonna/valdkonna inimeste heaks jt eesmärgid).

  2.2.6. Tegevustoetusest ei saa katta:

  • ehitus-, remondi- või renoveerimistöid;
  • toitlustamist ja päevarahasid;
  • põhivara soetamiskulusid (muudetud 30.06.2021)
  • sidekulusid.

  2.2.7. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:

  • taotleja senise tegevuse läbipaistvust;
  • püstitatud eesmärkide olulisust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust.

  2.2.8. Tegevustoetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 30% taotluse kogueelarvest.

  {2.3. Loometöötoetused}

  2.3.1. Loometöötoetus eraldatakse loomeinimesele sellise töö tegemiseks, mille tulemusena sünnib autori- või esitajaõiguse alla kuuluv loome- või kunstiteos.

  2.3.2. Loometöötoetust saab taotleda füüsiline isik iseendale. (muudetud 30.06.2021)

  2.3.3. Loometöötoetuse suurus on kuni 1000 eurot aastas. (muudetud 30.06.2021)
  2.3.4. Loometöötoetuse taotlus peab sisaldama:

  • autori elulookirjeldust (loominguline CV);
  • loodava teose kirjeldust;
  • taotleja või teose seost Järvamaaga;
  • teose valmimise planeeritavat aega (teose loomise ajakava).

  2.3.5. Loometöötoetust ei eraldata tellimustöö täitmiseks.

  {2.4. Elutöötoetused}

  2.4.1. Elutöötoetusi eraldatakse maakonna teenekatele loome- või spordiinimestele.

  2.4.2. Elutöötoetuse suurus on kuni 500 eurot.

  2.4.3. Taotlus peab sisaldama kandidaadi tutvustust, ülevaadet tema eelnevast loomingulisest või spordialasest tegevusest ja sisulist põhjendust toetuse eraldamiseks.

  2.4.4. Ekspertgrupp eraldab elutöötoetuse taotluse alusel või omal algatusel.

  {2.5. Juubelitoetused}

  2.5.1. Juubelitoetusi eraldatakse Järvamaa kultuuri- või spordialal silma paistnud isikutele ja kollektiividele nende juubelite puhul. Juubeliks loetakse 0-ga lõppevaid sünnipäevi kollektiividel alates 10.-st sünnipäevast, füüsilistel isikutel alates 50.-st sünnipäevast.

  2.5.2. Juubelitoetuse suurus on kuni 200 eurot.

  2.5.3. Juubelitoetuse taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku või kollektiivi tegevusest ja põhjendust juubelitoetuse eraldamiseks. Eraisikust toetuse saaja puhul peab taotlus sisaldama ka saaja nime, isikukoodi ning kontaktandmeid.

  2.5.4. Juubelitoetuse eraldamisel hindab ekspertgrupp isiku või kollektiivi panust maakonna kultuuriruumis.

  2.5.5. Ekspertgrupp eraldab juubelitoetuse taotluse alusel või omal algatusel. Ekspertgrupil on õigus jätta juubelitoetus eraldamata.

  {2.6. Ravimitoetused}

  2.6.1. Ravimitoetusi eraldatakse maakonna kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku ravimikulude katmiseks.

  2.6.2. Ravimitoetusi saavad taotleda Järvamaal tegutsevad erialaühendused /juriidilised isikud.

  2.6.3. Ravimitoetuse suurus on kuni 300 eurot aastas.

  2.6.4. Taotlus peab sisaldama põhjendust toetuse eraldamiseks ja kulude kalkulatsiooni. Eraisikust toetuse saaja puhul peab taotlus sisaldama ka saaja nime, isikukoodi ning kontaktandmeid.

  2.6.5. Ravimitoetus eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule füüsilise isiku ravimikulude katteks taotluse alusel või ekspertgrupi omal algatusel.

  {2.7. Matusetoetused}

  2.7.1. Matusetoetusi eraldatakse Järvamaa kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku matusega seotud kulude katmiseks ning isiku perekonna toetamiseks.

  2.7.2. Matusetoetuse suurus on kuni 350 eurot.

  2.7.3. Taotlus matusetoetuse eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-posti teel, aadressil jarvamaa@kulka.ee.

  2.7.4. Taotlus peab sisaldama informatsiooni lahkunud kultuuri- või spordiinimese kohta.
  2.7.5. Matusetoetus eraldatakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule taotluse alusel või ekspertgrupi omal algatusel.
  2.7.6. Matusetoetuse eraldamise taotlusi saab esitada ka väljaspool punktis 1.6 nimetatud taotlusvoorude tähtaegasid.

  {3. STIPENDIUMID}

  {3.1. Loomingulised stipendiumid}

  3.1.1. Ekspertgrupp eraldab loomingulisi stipendiume füüsilistele isikutele loometööle pühendumise eesmärgil.

  3.1.2. Loomingulist stipendiumi saab taotleda füüsiline isik iseendale. (muudetud 30.06.2021)
  3.1.3. Loomingulise stipendiumi suurus on kuni 500 eurot aastas.
  3.1.4. Taotlus peab sisaldama:

  • loomingulist plaani stipendiumi perioodil;
  • elulookirjeldust (loominguline CV);
  • taotleja seost Järvamaaga.

  {3.2. Spordistipendiumid}

  3.2.1. Ekspertgrupp eraldab spordistipendiume võimaldamaks Järvamaa andekatel sportlastel pühenduda sportlike võimete arendamisele.

  3.2.2. Taotlusi stipendiumi eraldamiseks võivad esitada füüsilised isikud.
  3.2.3. Spordistipendiumi suurus on kuni 500 eurot aastas
  3.2.4. Taotlus peab sisaldama:

  • sportlase andmeid: isikukood, elukoha aadress, e-post, telefon;
  • ülevaadet sportlase senistest tulemustest ja sportliku arengu eesmärkidest;
  • sportlase seost Järvamaaga.

  {4. PREEMIAD}

  {4.1. Ekspertgrupi aastapreemiad}

  4.1.1. Järvamaa ekspertgrupp eraldab igal aastal aastapreemiaid eesmärgiga tunnustada Järvamaa kultuuri- ja spordivaldkonnas silmapaistnud isikuid või saavutusi ergutamaks kultuuri- või spordielu arengut maakonnas.

  4.1.2. Ekspertgrupi aastapreemiad jagunevad:

  • maakonna kultuuritegija preemia;
  • maakonna kultuurisündmuse preemia;
  • maakonna sporditegija preemia;
  • maakonna spordisündmuse preemia.

  4.1.3. Aastapreemia suurus on 1000 eurot.

  4.1.4. Ettepanekuid ekspertgrupi aastapreemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.
  4.1.5. Põhjendatud ettepanek preemia eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.

  4.1.6. Ettepanek peab sisaldama:

  • lühikest kirjeldust kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest jooksval aastal;
  • kehtivaid stipendiume (nende olemasolul);
  • kandidaadi tutvustust ja andmeid (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-posti aadress).
  4.1.7. Järvamaa ekspertgrupp eraldab aastapreemia ettepanekute alusel või omal algatusel. Ekspertgrupil on õigus aastapreemiad jätta eraldamata, kui ei leidu sobivaid kandidaate.
  4.1.8. Ekspertgrupi aastapreemia võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.
  4.1.9. Aastapreemiat ei eraldata füüsilisele isikule mitmel järjestikusel aastal.

  {4.2. Elutööpreemia}

  4.2.1. Pikaajalise loomingulise või spordialase tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab ekspertgrupp igal aastal välja ühe elutööpreemia.

  4.2.2. Elutööpreemia suurus on 3000 eurot.
  4.2.3. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.
  4.2.4. Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.

  4.2.5. Järvamaa ekspertgrupp eraldab elutööpreemia ettepanekute alusel või omal algatusel.

  {4.3. Kultuuripärli preemia}

  (muudetud 5.10.2022)
  4.3.1. Kultuuripärli preemia eesmärgiks on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist Järva maakonnas. 
  4.3.2. Ekspertgrupp eraldab aastas ühe Kultuuripärli preemia. 
  4.3.3. Kultuuripärli preemia suurus on 2500 eurot.
  4.3.4. Ettepanekuid Kultuuripärli preemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha endale ja endaga seotud isikule.

  4.3.5. Põhjendatud ettepanek preemia eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.

  4.3.6. Ettepanek peab sisaldama:

  • kirjeldust kandidaadi loomingulistest või sportlikes saavutustest jooksval aastal;
  • kandidaadi tutvustust ja andmeid (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-posti aadress).
  4.3.7. Kultuuripärli preemia saaja otsustab ekspertgrupp laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel.
  4.3.8. Kultuuripärli preemia eraldatakse füüsilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.
  4.3.9. Kultuuripärli preemiat ei saa eraldada ekspertgrupi liikmele.

  {4.4. Tunnustuspreemiad}

  4.4.1. Preemia eesmärk on tunnustada Järvamaa loome- ja spordiinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses.

  4.4.2. Preemia suurus on 200 eurot kuni 800 eurot.

  4.4.3. Ettepanekuid preemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või -organi-satsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.
  4.4.4. Ettepanek peab sisaldama ülevaadet isiku senisest tegevusest ja põhjendust tunnustuspreemia eraldamiseks.

  4.4.5. Preemia saaja otsustab ekspertgrupp laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel.
  4.4.6. Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.

  4.4.7. Tunnustuspreemia eraldamisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis. Ekspertgrupil on õigus jätta preemia eraldamata.

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2019-S09, 26. märtsil 2019 ning rakendatakse alates 15. aprillist 2019. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.

  Muudetud 26.06 2019 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 5/2019-S09
  Muudetud 2.10.2019 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 7/2019-S09
  Muudetud 12.11.2019 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 8/2019-S09
  Muudetud 23.12.2019 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 9/2019-S09
  Muudetud 31.03.2020 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2020-S09
  Muudetud 30.06.2021 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 4/2021-S09
  Muudetud 29.12.2021 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 10/2021-S09
  Muudetud 5.10.2022 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 6/2022-S09