Põlvamaa ekspertgrupp

  Põlvamaa ekspertgrupi raha jagamise kord

  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) seaduse § 2 lõike 4 alusel Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) taotlemise tingimused. Kultuurkapitali eralduste taotlemise, eraldamise ja tagasinõudmise üldised tingimused on kehtestatud „Eesti Kultuurkapitali raha jagamise üldkorras“ (edaspidi nimetatud üldkord) ning käesolev kord on üldkorra osaks. Juhul kui käesolevas korras ja üldkorras sätestatud tingimused erinevad, lähtutakse käesolevast korrast. Kui käesoleva korra 2.-4. peatükis on võrreldes 1. peatükiga (Üldsätted) sätestatud teisiti, lähtutakse korra 2.-4. peatükis sätestatust.

  {1.2. Põlvamaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgid}

  Põlvamaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgiks on säilitada, arendada, elavdada ning toetada igakülgselt Põlvamaa kultuuri ja spordi valdkonda, kultuuripärandi jäädvustamist ning rahvusliku identiteedi hoidmist.

  Eesmärgi täitmiseks toetab ekspertgrupp:

  • ülemaakondlike ja regionaalsete avalike kultuurisündmuste (ka kaunid kunstid) ning spordivõistluste korraldamist Põlvamaal;
  • rahvakultuuri säilimisele ja arengueelduste loomisele ning kohaliku identiteedi säilimisele suunatud sündmuste ja koolituste korraldamist Põlvamaal;
  • Põlvamaa regionaalset ning kohalikku kultuuri- ja spordielu toetavaid projekte;
  • Põlvamaa era- ja juriidiliste isikute õppereiside korraldamist ja õppereisidel osalemist;
  • Põlvamaa maakondlike ja regionaalsete festivalide, konkursside, kursuste, näituste jms korraldamist;
  • Põlvamaa era- ja juriidiliste isikute väljaspool maakonda toimuvatel festivalidel, konkurssidel, kursustel, võistlustel, näitustel osalemist ja põhjendatud külastamist;
  • Põlvamaa kultuuriloolise väärtusega trükiseid ja väljaandeid;
  • Põlvamaad kajastavate andmekandjate, registrite ja veebiväljaannete (sh CD, DVD, VHS jms) ettevalmistamist ja väljaandmist;
  • Põlvamaa kollektiivide kodukihelkonna rahvariiete valmistamiseks vajalike rahvariiete materjalide ostmist;
  • Põlvamaal tegutsevate era- ja juriidiliste isikute osalemist etenduste, filmide, näituste ja muude kunstiväärtuste loomisel;
  • Põlvamaa era- ja juriidiliste isikute poolt instrumentide, vahendite, varustuse jms soetamist.

  {1.3. Taotluse või ettepaneku esitaja}

  Ekspertgrupile võivad taotlusi ja preemiaettepanekuid esitada füüsilised ja juriidilised isikud. Preemiat ei saa taotleda, preemia eraldamiseks saab teha üksnes ettepaneku. Ettepanekut endale preemia eraldamiseks ei saa teha.

  {1.4. Eralduse saaja}

  Preemia või toetuse võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule (v.a elutöö- ja loometöötoetused, mis eraldatakse üksnes füüsilisele isikule). Stipendiumi võib eraldada üksnes füüsilisele isikule.

  {1.5. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane taotlus tuleb esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu. Preemiaettepaneku võib esitada ka e-posti teel aadressil polvamaa@kulka.ee.

  {1.6. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus või ettepanek tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

  {2. TOETUSED}

  {2.1. Projektitoetused}

  2.1.1. Projektitoetusi eraldatakse eesmärgiga toetada Põlvamaaga seotud kultuuri- ja spordivaldkonna ning piirkondliku seltsielu sündmuste korraldamist ja läbiviimist ning maakonna seisukohalt oluliste projektide elluviimist, et rikastada, mitmekesistada ning arendada kultuuri- ja spordielu.

  2.1.2. Projektitoetuse eraldamiseks võivad taotluse esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

  2.1.3. Ekspertgrupp ei toeta:

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi;
  • heategevusprojekte (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmist);
  • hoonete ehitus-, remondi-, renoveerimis ega projekteerimistöid;
  • sündmuste reklaame, kommertstegevusi ja kasumit taotlevaid projekte; (muudetud 29.09.2021)
  • rahvariiete juurde kuuluvate jalanõude, peakatete v.a koolikollektiivid ja ehete ostmist;
  • spordiriiete ja jalanõude ostmist;
  • üldjuhul vara soetamist üksikisikutele;
  • ruumide sisustamist ja kontoritehnika soetamist;
  • litsentside ostmist ja liikmemaksude tasumist;
  • päevarahade maksmist;
  • vastuvõttude, bankettide ja tänusündmuste toitlustamist;
  • traditsiooniliste rahvakultuuri sündmuste (jõulud, jaanid), riiklike pühade pidulikku tähistamist ja kinniseid sündmusi;
  • huvireiside ja vaba aja sisustamise laagreid.
  2.1.4. Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projektikulude kogumahust, kui käesolevas korras ei ole sätestatud suurem omaosaluse ja/või kaasfinantseeringu määr.

  2.1.5. Ekspertgrupp eelistab toetada:

  • põhjalikult lahti kirjutatud taotlustega projekte (eesmärk, eelarve, osalejate arv, kogus, toimumise aeg, koht jms);
  • projekte, mille toetamisest saab osa võimalikult palju inimesi;
  • taotlusi, millele on lisatud hinnapakkumine, käsikiri, näidis, ideekavand;
  • projekte, kuhu on kaasatud teisi partnereid ja avalikkus;
  • näituste ja etenduste puhul neid projekte, mille tulemus ei piirdu ainult ühekordse esitamisega;
  • sündmusi ja tegevusi, mida korraldavad Põlvamaal registreeritud ja tegutsevad asutused, kollektiivid, seltsid või üksikisikud;
  • noortega seotud tegevusi kultuuri- ja spordiprotsessis.

  2.1.6. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:

  • taotluse eesmärgi vastavust Põlvamaa ekspertgrupi eesmärkidele;
  • teose, ürituse või sündmuse väärtust;
  • panust Eesti kultuuri, nii traditsioonide jätkamise kui uuenduslikkuse seisukohalt;
  • taotleja senise tegevuse silmapaistvust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust;
  • ettevõtmise majanduslikku läbimõeldust.

  2.1.7. Taotlus peab sisaldama:

  • taotleja tutvustust (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus);
  • tasakaalustatud eelarvet koos omafinantseeringu, kaasfinantseeringu ning planeeritava tuluga.

  2.1.8. Taotlusele tuleb vastavalt projekti eesmärgile lisada info või lisamaterjal järgnevalt:

  {2.1.8.1. Ürituste ja võistluste korraldamine}

  (seminarid, konverentsid, festivalid, töötoad, teadusüritused, kontserdid, spordivõistlused jms): (muudetud 29.09.2021)

  • sisu kirjeldus, toimumise koht, korraldaja, ajakava, oodatav osalejate arv;
  • väljapool oma maja toimuva ürituse puhul toimumispaiga kinnitus;
  • esinejate nimekiri kui küsitakse toetust esinejate tasustamiseks;
  • üleriigilise ürituse korral (mis hõlmab ka Põlvamaad) ka Põlvamaa ürituse eelarve.

  {2.1.8.2. Mitteperioodilised trükised}

  • trükise kirjeldus (sh autori tutvustus, formaat, maht, trükiarv, levitamise plaan koos müügiprognoosiga);
  • võimalusel käsikiri või näide/väljavõte käsikirjast.

  {2.1.8.3. Näituse korraldamine}

  • näituse ideekavandi tutvustus;
  • autori(te) loominguline elulookirjeldus;
  • näituse toimumise aeg ja koht;
  • näitusepaiga kinnituskiri (ruumi rendi korral koos hinnapakkumisega);
  • hinnapakkumised kululiikidele, millele toetust küsitakse;
  • detailne eelarve.

  {2.1.8.4. Kongressidel, konverentsidel, konkurss-festivalidel osalemine}

  • kutse koopia korraldajalt;
  • sündmuse programm;
  • transpordi- ja majutuskulude info;
  • osalustasude info. (lisatud 29.09.2021)

  {2.1.8.5. Välitööd}

  • kogutava materjali kasutamise plaan;
  • info materjali edasise kasutamise võimaluse kohta. (muudetud 29.09.2021)

  {2.1.8.6. Video-, filmi-, helikandjate projektid}

  • lühikirjeldus (stsenarist, režissöör, produtsent, toetuse kasutamise eesmärk, ajakava, eelarve, finantsplaan jm);
  • stsenaarium/teoste nimekiri;
  • tegija(te) elulookirjeldus(ed) koos viidetega viimase 2-3 aasta töödele;
  • hinnapakkumised kululiikidele, millele toetust küsitakse;
  • eellepingute ja/või stsenaristi, kirjandus- või kunstiteose valdajaga sõlmitud lepingute koopiaid;
  • digitaalset demoversiooni (proovisalvestust);
  • levitamise plaan koos planeeritud müügituluga;
  • detailne eelarve koos planeeritud müügituluga.

  {2.1.8.7. Muusikainstrumentide soetamise ja renoveerimise projektid}

  • soetatava instrumendi nimetus, mark jms info;
  • instrumendi kasutaja CV;
  • vähemalt kaks hinnapakkumist koos valiku põhjendusega;
  • kinnitus tulevaselt omanikult, et soetatav ese jääb tema valdusesse;
  • eelarve kaas- või omaosalus vähemalt 30% instrumendi maksumusest;
  • Muusikainstrumentide soetamisel eelistatakse õppe-eesmärgil soetatavate instrumentide taotlusi. Muusikainstrumentide soetamise puhul toetatakse ainult instrumendi soetamise kulusid, mitte tarvikute, pillikoti vms kulusid.

  {2.2. Tegevustoetused}

  2.2.1. Tegevustoetuse eraldamise eesmärk on toetada Põlvamaa loominguliste kollektiivide ja spordiorganisatsioonide tegevust.

  2.2.2. Taotlusi tegevustoetuse eraldamiseks võivad esitada vähemalt aasta Põlvamaal tegutsenud mittetulundusühingud ja sihtasutused.

  2.2.3. Tegevustoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 20. november.
  2.2.4. Toetuse suurus on kuni 1000 eurot.
  2.2.5. Tegevustoetuse taotlus peab sisaldama:

  • organisatsiooni senise tegevuse kirjeldust;
  • tööplaani ehk planeeritavaid tegevusi toetuse kasutamise perioodiks;
  • kulude-tulude eelarvet, kus on ära märgitud nii omatulu kui teiste toetajate panus.

  2.2.6. Tegevustoetusest ei saa katta:

  • ehitus-, remondi- või renoveerimistöid;
  • toitlustamist ja päevarahasid;
  • põhivara ja väikevahendite soetamiskulusid.

  2.2.7. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:

  • taotleja senise tegevuse läbipaistvust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust.

  2.2.8. Tegevustoetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 15% taotluse kogueelarvest.

  {2.3. Loometöötoetused}

  2.3.1. Loometöötoetus eraldatakse loomeinimesele sellise töö tegemiseks, mille tulemusena sünnib autoriõiguse alla kuuluv loome- või kunstiteos.

  2.3.2. Loometöötoetust saab taotleda füüsiline isik iseendale. (muudetud 30.06.2021)

  2.3.3. Loometöötoetuse suurus on kuni 1000 eurot.
  2.3.4. Loometöötoetuse taotlus peab sisaldama:

  • loodava teose kirjeldust;
  • taotleja või teose seost Põlvamaaga;
  • teose valmimise planeeritavat aega;
  • autori elulookirjeldust (loominguline CV).

  2.3.5. Loometöötoetust ei eraldata tellimustöö täitmiseks.

  {2.4. Elutöötoetused}

  2.4.1. Elutöötoetusi eraldatakse maakonna teenekatele loome- või spordiinimestele.
  2.4.2. Elutöötoetuse suurus on kuni 500 eurot.

  2.4.3. Taotlus peab sisaldama kandidaadi tutvustust, ülevaadet tema eelnevast loomingulisest või spordialasest tegevusest ja sisulist põhjendust toetuse eraldamiseks.

  2.4.4. Ekspertgrupp eraldab elutöötoetuse taotluse alusel või omal algatusel.

  {2.5. Juubelitoetused}

  2.5.1. Juubelitoetusi eraldatakse Põlvamaa kultuuris või spordis silma paistnud isikutele ja kollektiividele nende juubelite puhul.

  2.5.2. Juubelitoetusi saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.

  2.5.3. Juubelitoetust saab taotleda füüsilisele isikule alates tema 50-ndast sünnipäevast ja kollektiividele alates 10-ndast tegevusaastast.

  2.5.4. Juubelitoetuse suurus on kuni 500 eurot.

  2.5.5. Juubelitoetuse taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku või kollektiivi tegevusest ja põhjendust juubelitoetuse eraldamiseks. Eraisikust toetuse saaja puhul peab taotlus sisaldama ka saaja nime, isikukoodi ning kontaktandmeid.
  2.5.6. Juubelitoetuse eraldamisel hindab ekspertgrupp isiku või kollektiivi panust maakonna kultuuriruumis.

  2.5.7. Ekspertgrupp eraldab juubelitoetuse taotluse alusel või omal algatusel. Ekspertgrupil on õigus jätta juubelitoetus eraldamata.

  {2.6. Ravimitoetused}

  2.6.1. Ravimitoetusi eraldatakse maakonna kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku ravimikulude katmiseks.

  2.6.2. Ravimitoetusi saavad taotleda Põlvamaal tegutsevad füüsilised ja juriidilised isikud.

  2.6.3. Ravimitoetuse suurus on kuni 300 eurot aastas.

  2.6.4. Taotlus peab sisaldama põhjendust toetuse eraldamiseks ja kulude kalkulatsiooni. Eraisikust toetuse saaja puhul peab taotlus sisaldama ka saaja nime, isikukoodi ning kontaktandmeid.

  2.6.5. Ravimitoetus eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule füüsilise isiku ravimikulude katteks taotluse alusel või ekspertgrupi omal algatusel.

  {2.7. Matusetoetused}

  2.7.1. Matusetoetusi eraldatakse Põlvamaa kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku matusega seotud kulude katmiseks ning isiku perekonna toetamiseks.

  2.7.2. Matusetoetuse suurus on kuni 350 eurot.

  2.7.3. Taotlus matusetoetuse eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-posti teel, aadressil polvamaa@kulka.ee.

  2.7.4. Taotlus peab sisaldama informatsiooni lahkunud kultuuri- või spordiinimese kohta.

  2.7.5. Matusetoetus eraldatakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule taotluse alusel või ekspertgrupi omal algatusel.
  2.7.6. Matusetoetuse eraldamise taotlusi saab esitada ka väljaspool punktis 1.6 nimetatud taotlusvoorude tähtaegasid.

  {3. STIPENDIUMID}

  {3.1. Loomingulised stipendiumid}

  3.1.1. Ekspertgrupp eraldab loomingulisi stipendiume füüsilistele isikutele loometööle pühendumise eesmärgil.

  3.1.2. Loomingulist stipendiumi saab taotleda füüsiline isik iseendale. (muudetud 30.06.2021)
  3.1.3. Loomingulise stipendiumi suurus on kuni 500 eurot.
  3.1.4. Taotlus peab sisaldama:

  • loomingulist plaani stipendiumi perioodil;
  • elulookirjeldust (loominguline CV);
  • taotleja seost Põlvamaaga.

  {3.2. Spordistipendiumid}

  3.2.1. Ekspertgrupp eraldab spordistipendiume võimaldamaks Põlvamaa andekatel sportlastel pühenduda sportlike võimete arendamisele.

  3.2.2. Taotlusi stipendiumi eraldamiseks võivad esitada füüsilised isikud.
  3.2.3. Spordistipendiumi suurus on kuni 500 eurot.
  3.2.4. Taotlus peab sisaldama:

  • ülevaadet sportlase senistest tulemustest ja sportliku arengu eesmärkidest;
  • sportlase seost Põlvamaaga.

  {3.3. Õppestipendiumid}

  3.3.1. Õppestipendiumiga toetatakse loomeinimeste õpinguid Eesti erakoolides kui ka väljaspool Eestit.

  3.3.2. Õppestipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.
  3.3.3. Õppestipendiumi suurus on kuni 500 eurot.
  3.3.4. Taotlus peab sisaldama:

  • kõrgkooli kinnituskirja õpingutele asumise või õpingute jätkamise kohta;
  • õpitavat eriala ja seniseid erialaseid tulemusi;
  • taotleja seost Põlvamaaga.

  3.3.5. Õppestipendiumiga toetatakse õpinguid kord semestris (stipendiumi saab taotleda 2 korda õppeaastas, üle semestri ning korraga üheks semestriks).

  {4. PREEMIAD}

  {4.1. Ekspertgrupi aastapreemiad}

  4.1.1. Põlvamaa ekspertgrupp eraldab igal aastal aastapreemiaid eesmärgiga tunnustada Põlvamaa kultuuri- ja spordivaldkonnas silmapaistnud isikuid või saavutusi ergutamaks kultuuri- või spordielu arengut maakonnas.

  4.1.2. Põlvamaa ekspertgrupp eraldab aastas ekspertgrupi aastapreemiaid alljärgnevalt:

  • kultuurivaldkonna Aasta Tegija preemia;
  • kultuurivaldkonna Aasta Tegu preemia;
  • spordivaldkonna Aasta Tegija preemia;
  • spordivaldkonna Aasta Tegu preemia.

  4.1.3. Ekspertgrupi aastapreemia suurus on 1000 eurot.

  4.1.4. Ettepanekuid ekspertgrupi aastapreemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.
  4.1.5. Põhjendatud ettepanek preemia eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.

  4.1.6. Ettepanek peab sisaldama:

  • lühikest kirjeldust kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest jooksval aastal;
  • kandidaadi tutvustust ja andmeid (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-posti aadress).
  4.1.7. Ekspertgrupp eraldab preemia ettepanekute alusel või omal algatusel. Ekspertgrupil on õigus aastapreemiad jätta eraldamata, kui ei leidu sobivaid kandidaate.
  4.1.8. Ekspertgrupi aastapreemia võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.

  {4.2. Elutööpreemiad}

  4.2.1. Pikaajalise loomingulise või spordialase tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab ekspertgrupp igal aastal välja kuni kaks elutööpreemiat.

  4.2.2. Elutööpreemia suurus on 3000 eurot. (muudetud 12.11.2019)
  4.2.3. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.
  4.2.4. Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.
  4.2.5. Ekspertgrupp eraldab elutööpreemia ettepanekute alusel või omal algatusel.

  {4.3. Kultuuripärli preemia}

  (muudetud 5.10.2022)
  4.3.1. Kultuuripärli preemia eesmärgiks on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist Põlva maakonnas.
  4.3.2. Ekspertgrupp eraldab aastas ühe Kultuuripärli preemia.
  4.3.3. Kultuuripärli preemia suurus on 2500 eurot. 
  4.3.4. Ettepanekuid Kultuuripärli preemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha endale ja endaga seotud isikule.

  4.3.5. Põhjendatud ettepanek preemia eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.

  4.3.6. Ettepanek peab sisaldama:

  • kirjeldust kandidaadi loomingulistest või sportlikes saavutustest jooksval aastal;
  • kandidaadi tutvustust ja andmeid (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-posti aadress).
  4.3.7. Kultuuripärli preemia saaja otsustab ekspertgrupp laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel. 
  4.3.8. Kultuuripärli preemia eraldatakse füüsilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.
  4.3.9. Kultuuripärli preemiat ei saa eraldada ekspertgrupi liikmele.

  {4.4. Tunnustuspreemiad}

  4.4.1. Preemia eesmärk on tunnustada Põlvamaa loome- ja spordiinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses.

  4.4.2. Preemia suurus on 200 eurot kuni 1000 eurot.
  4.4.3. Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.

  4.4.4. Ettepanekuid preemia eraldamiseks saavad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

  4.4.5. Ettepanek peab sisaldama ülevaadet isiku senisest tegevusest ja põhjendust tunnustuspreemia eraldamiseks.
  4.4.6. Preemia saaja otsustab ekspertgrupp laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel. Ekspertgrupil on õigus jätta preemia eraldamata.

  {4.5. Konkursipreemiad}

  4.5.1. Preemia eesmärk on tunnustada loominguvõistlustel või erialakonkurssidel edu saavutanud loovisikuid.

  4.5.2. Preemia suurus on 200 eurot kuni 1000 eurot.

  4.5.3. Konkursipreemia eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule.
  4.5.4. Ekspertgrupp eraldab konkursipreemia avalikul konkursil tunnustatud või auhinnalise koha saavutanud loomeinimesele või juriidilisele isikule.

  4.5.5. Ettepanekuid konkursipreemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised isikud.
  4.5.6. Ettepanek peab sisaldama:

  • ülevaadet konkursist;
  • konkursi toimumise täpset ajakava;
  • žürii või vastava komisjoni otsust.

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2019-S09, 26. märtsil 2019 ning rakendatakse alates 15. aprillist 2019. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.
  Muudetud 02.10.2019 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 7/2019-S09
  Muudetud 12.11.2019 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 8/2019-S09
  Muudetud 30.06.2021 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 4/2021-S09
  Muudetud 29.09.2021 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 6/2021-S09
  Muudetud 5.10.2022 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 6/2022-S09