Tartumaa ekspertgrupp

  Tartumaa ekspertgrupi raha jagamise kord


  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) seaduse § 2 lõike 4 alusel Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) taotlemise tingimused. Kultuurkapitali eralduste taotlemise, eraldamise ja tagasinõudmise üldised tingimused on kehtestatud „Eesti Kultuurkapitali raha jagamise üldkorras“ (edaspidi nimetatud üldkord) ning käesolev kord on üldkorra osaks. Juhul kui käesolevas korras ja üldkorras sätestatud tingimused erinevad, lähtutakse käesolevast korrast. Kui käesoleva korra 2.-4. peatükis on võrreldes 1. peatükiga (Üldsätted) sätestatud teisiti, lähtutakse korra 2.-4. peatükis sätestatust.

  {1.2. Tartumaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgid}

  Tartumaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgiks on säilitada, arendada, elavdada ning toetada igakülgselt Tartumaa kultuuri ja spordi valdkonda, kultuuripärandi jäädvustamist ning rahvusliku identiteedi hoidmist.

  Eesmärgi täitmiseks toetab ekspertgrupp:

  • maakonna seisukohalt oluliste kultuuri-ja spordisündmuste korraldamist;
  • projekte piirkondliku seltsitegevuse arendamiseks;
  • maapiirkondades toimuvaid üritusi (soodustatud on maakonna ääremaad);
  • noortele suunatud tegevust;
  • ürituste korraldamist, milles saab osa rohkem inimesi;
  • kollektiivide ja üksikisikute osavõttu kohalikest, üleriigilistest ja rahvusvahelistest konkurssidest, festivalidest ja võistlustest;
  • rahvariiete soetamist (eelistatud on oma piirkonna rahvariide ) v.a jalanõud;
  • kunstnike näitustegevust;
  • mitteperioodiliste trükiste väljaandmist, millel on maakondlik-paikkondlik tähtsus ja milles kajastatud materjal (id) on kultuurilooliselt maakonnas väärtustatud.

  {1.3. Taotluse või ettepaneku esitaja}

  Ekspertgrupile võivad taotlusi ja preemiaettepanekuid esitada füüsilised ja juriidilised isikud. Preemia eraldamiseks saab teha üksnes ettepaneku. Ettepanekut endale preemia eraldamiseks ei saa teha.

  {1.4. Eralduse saaja}

  Preemia või toetuse võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule (v.a elutöö- ja loometöötoetused, mis eraldatakse üksnes füüsilisele isikule). Stipendiumi võib eraldada üksnes füüsilisele isikule.

  {1.5. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane eestikeelne taotlus sh taotluse lisad (v.a kutsed) tuleb esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu. Kultuuripärli-, elutöö- ja aastapreemiate ettepanekud tuleb esitada e-posti teel aadressile tartumaa@kulka.ee.

  {1.6. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus või ettepanek tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

  {2. TOETUSED}

  {2.1. Projektitoetused}

  2.1.1. Projektitoetusi eraldatakse eesmärgiga toetada Tartumaaga seotud kultuuri- ja spordivaldkonna ning kogukondlike sündmuste korraldamist ja läbiviimist ning maakonna seisukohalt oluliste projektide elluviimist, et rikastada, mitmekesistada ning arendada kultuuri- ja spordielu.

  2.1.2. Projektitoetuse eraldamiseks võivad taotluse esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

  2.1.3. Ekspertgrupp ei toeta:

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi;
  • heategevusprojekte (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmist);
  • hoonete ehitus-, remondi-, renoveerimis ega projekteerimistöid;
  • kommertsüritusi (kasumit teenivaid projekte, kontserte, salvestusi jm), -telesaateid ega -väljaandeid;
  • päevarahade maksmist;
  • vastuvõttude ja bankettide toitlustamist,
  • traditsiooniliste rahvaürituste (jõulud, jaanipäev jne) ja riiklike pühade puhul pidulike ürituste korraldamist;
  • kontoritehnika- ja mööbli soetamist;
  • koolide õpilasvahetust;
  • üksikisikute õppereise ja õpinguid;
  • CD ,DVD, vinüülplaatide jm. heli- ja videokandjate väljaandmist (v.a salvestamise stuudio rent); (muudetud 11.05.2022)
  • monumente, mälestuskive ja tahvleid;
  • ekskursioone;
  • eraisikutele instrumentide, rahvariiete, tehnika jm vara soetamist v.a kunstitarbed näituse teostamiseks;
  • asutusesiseste pidude korraldamist;
  • sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusvaldkonna projekte;
  • interneti kodulehe ja mobiilirakenduste valmistamist ja haldamist;
  • taastusvahendite (vitamiinid, jõujoogid jms) soetamist;
  • organisatsioonide halduskulusid (palgakulud, bürookulud, sidekulud, raamatupidamise teenused, kommunaalkulud jms);
  • litsentside ostmist ja liikmemaksude tasumist;
  • projekte, millel puudub sisuline kirjeldus ja/või detailne eelarve;
  • täiskasvanute toitlustamist. (lisatud 31.03.2020)
  2.1.4. Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 25 % projektikulude kogumahust.

  2.1.5. Ekspertgrupp eelistab toetada:

  • põhjalikult lahti kirjutatud taotlustega projekte (eesmärk, eelarve, osalejate arv, kogus, toimumise aeg, koht jms);
  • projekte, mille toetamisest saab osa võimalikult palju inimesi;
  • taotlusi, millele on lisatud hinnapakkumine, käsikiri, näidis, ideekavand;
  • projekte, kuhu on kaasatud teisi partnereid ja avalikkus;
  • näituste ja etenduste puhul neid projekte, mille tulemus ei piirdu ainult ühekordse esitamisega;
  • sündmusi ja tegevusi, mida korraldavad Tartumaal registreeritud ja tegutsevad asutused, kollektiivid, seltsid või üksikisikud;
  • noortega seotud tegevusi kultuuri- ja spordiprotsessis;
  • projekte, milles ekspertgrupilt taotletud summa ei ületa 2000 eurot. (lisatud 11.05.2022)

  2.1.6. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:

  • taotluse eesmärgi vastavust Tartumaa ekspertgrupi eesmärkidele;
  • teose, ürituse või sündmuse väärtust;
  • panust Eesti kultuuri, nii traditsioonide jätkamise kui uuenduslikkuse seisukohalt;
  • taotleja senist tegevust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust;
  • ettevõtmise majanduslikku läbimõeldust.

  2.1.7. Taotlus peab sisaldama:

  • taotleja tutvustust (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus);
  • projekti eesmärke ja kirjeldust;
  • tasakaalustatud eelarvet koos omafinantseeringu, kaasfinantseeringu ning planeeritava tuluga, millele on lisatud soetuste hinnapakkumised kui maksumus ületab 500 eurot; (muudetud 11.05.2022)
  • toetuse kasutamise perioodi.

  2.1.8. Taotlusele tuleb vastavalt projekti eesmärgile lisada info või lisamaterjal järgnevalt:

  {2.1.8.1. Ürituste ja võistluste korraldamine}

  (konkursid, seminarid, konverentsid, festivalid, töötoad, teadusüritused, kontserdid jms):

  • sisu kirjeldus, toimumise koht, korraldaja, ajakava, oodatav osalejate arv;
  • väljapool oma maja toimuva ürituse puhul toimumispaiga kinnitus;
  • konkursside korraldamisel lisada juhend, muude ürituste puhul kava;
  • võistluste korraldamisel võimalusel ka võistluste juhend;
  • esinejate nimekiri ja kokkulepped kui küsitakse toetust esinejate tasustamiseks; (muudetud 11.05.2022)
  • info ürituse piletite olemasolu/maksumuse kohta;
  • üleriigilise ürituse korral (mis hõlmab ka Tartumaad) ka Tartumaa ürituse eelarve.

  {2.1.8.2. Mitteperioodilise trükised}

  • informatsioon autori, koostaja ja toimetaja kohta;
  • trükise kirjeldus (sh autori tutvustus, formaat, maht, trükiarv, levitamise plaan koos müügiprognoosiga);
  • digitaalsel kujul käsikiri või näide/väljavõte käsikirjast;
  • soovitatavalt kujundusnäide;
  • trükikoja hinnapakkumine ja põhjendus, miks kasutatakse nimetatud trükikoja teenust;
  • trükise levitamise plaan koos planeeritava müügituluga.

  {2.1.8.3. Näituse korraldamine}

  • näituse ideekavandi tutvustus;
  • eksponeerimispaiga kinnitus.

  {2.1.8.4. Kongressidel, konverentsidel, konkurss-festivalidel osalemine}

  • kutse koopia korraldajalt;
  • sündmuse programm;
  • transpordi- ja majutuskulude info.

  {2.1.8.5. Välitööd}

  • kogutava materjali kasutamise plaan;
  • info materjali hilisema kasutamise võimaluse kohta.

  {2.2. Tegevustoetused}

  2.2.1. Tegevustoetuse eraldamise eesmärk on toetada Tartumaa loominguliste kollektiivide ja spordiorganisatsioonide tegevust.
  2.2.2. Taotlusi tegevustoetuse eraldamiseks võivad esitada vähemalt kaks aastat Tartumaal tegutsenud mittetulundusühingud ja sihtasutused.

  2.2.3. Tegevustoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 20. november.
  2.2.4. Toetuse suurus on kuni 1000 eurot.
  2.2.5. Tegevustoetuse taotlus peab sisaldama:

  • organisatsiooni senise tegevuse kirjeldust;
  • aasta tööplaani ehk planeeritavaid tegevusi toetuse kasutamise perioodiks;
  • kulude-tulude eelarvet, kus on ära märgitud nii omatulu kui teiste toetajate panus;
  • saavutatava tulemuse kirjeldust (mida parandab, uuendab, teeb maakonna/valdkonna inimeste heaks jt eesmärgid).

  2.2.6. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:

  • taotleja senise tegevuse läbipaistvust;
  • püstitatud eesmärkide olulisust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust.

  2.2.7. Tegevustoetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 25% taotluse kogueelarvest.


  2.2.8. Ekspertgrupp ei toeta:

  (punkt lisati 11.05.2022)

  • ehitus- ja renoveerimistöid;
  • toitlustamist ja päevarahade maksmist;
  • põhi-ja väikevahendite soetamist;
  • side-ja kütusekulusid;
  • tööjõukulusid.

  {2.3. Loometöötoetused}

  2.3.1. Loometöötoetus eraldatakse maakonna loomeinimesele sellise töö tegemiseks, mille tulemusena sünnib autoriõiguse alla kuuluv loome- või kunstiteos.
  2.3.2. Loometöötoetust saab taotleda füüsiline isik iseendale(muudetud 30.06.2021)

  2.3.3. Loometöötoetuse suurus on kuni 1000 eurot.
  2.3.4. Loometöötoetuse taotlus peab sisaldama:

  • autori elulookirjeldust (loominguline CV);
  • loodava teose detailset kirjeldust;
  • taotleja või teose seost Tartumaaga;
  • teose valmimise planeeritavat aega (teose loomise ajakava).

  2.3.5. Loometöötoetust ei eraldata tellimustöö täitmiseks.

  {2.4. Elutöötoetused}

  2.4.1. Elutöötoetusi eraldatakse maakonna teenekatele loome- või spordiinimestele.
  2.4.2. Elutöötoetuse suurus on kuni 500 eurot.
  2.4.3. Taotlus peab sisaldama toetuse saaja tutvustust, ülevaadet tema eelnevast loomingulisest või spordialasest tegevusest ja sisulist põhjendust toetuse eraldamiseks.

  2.4.4. Ekspertgrupp eraldab elutöötoetuse taotluse alusel või omal algatusel.

  {2.5. Juubelitoetused}

  2.5.1. Juubelitoetusi eraldatakse maakonna kultuuri- või spordialal silma paistnud isikutele alates 60. eluaastast.

  2.5.2. Juubelitoetusi saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
  2.5.3. Juubelitoetuse suurus on kuni 500 eurot.

  2.5.4. Juubelitoetuse taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku tegevusest ja põhjendust juubelitoetuse eraldamiseks. Taotlus peab sisaldama ka saaja nime, isikukoodi ning kontaktandmeid.

  2.5.5. Juubelitoetuse eraldamisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis.
  2.5.6. Ekspertgrupp eraldab juubelitoetuse taotluse alusel või omal algatusel. Ekspertgrupil on õigus jätta juubelitoetus eraldamata.

  {2.6. Ravimitoetused}

  2.6.1. Ravimitoetusi eraldatakse maakonna kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku ravimikulude katmiseks.
  2.6.2. Ravimitoetusi saavad taotleda Tartumaal tegutsevad erialaühendused/juriidilised isikud.

  2.6.3. Ravimitoetuse suurus on kuni 300 eurot aastas.

  2.6.4. Taotlus peab sisaldama põhjendust toetuse eraldamiseks ja kulude kalkulatsiooni. Eraisikust toetuse saaja puhul peab taotlus sisaldama ka saaja nime, isikukoodi ning kontaktandmeid.

  2.6.5. Ravimitoetus eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule füüsilise isiku ravimikulude katteks taotluse alusel või ekspertgrupi omal algatusel.

  {2.7. Matusetoetused}

  2.7.1. Matusetoetusi eraldatakse Tartumaa kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku matusega seotud kulude katmiseks ning isiku perekonna toetamiseks.

  2.7.2. Matusetoetuse suurus on kuni 350 eurot.
  2.7.3. Taotlus matusetoetuse eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirja teel, aadressil tartumaa@kulka.ee.
  2.7.4. Taotlus peab sisaldama informatsiooni lahkunud kultuuri- või spordiinimese kohta.
  2.7.5. Matusetoetus eraldatakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule taotluse alusel või ekspertgrupi omal algatusel.
  2.7.6. Matusetoetuse eraldamise taotlusi saab esitada ka väljaspool punktis 1.6 nimetatud taotlusvoorude tähtaegasid.

  {3. STIPENDIUMID}

  {3.1. Loomingulised stipendiumid}

  3.1.1. Ekspertgrupp eraldab loomingulisi stipendiume füüsilistele isikutele loometööle pühendumise eesmärgil.

  3.1.2. Loomingulist stipendiumi saab taotleda füüsiline isik iseendale. (muudetud 30.06.2021)
  3.1.3. Loomingulise stipendiumi suurus on kuni 500 eurot.
  3.1.4. Taotlus peab sisaldama:

  • loomingulist plaani stipendiumi perioodil;
  • elulookirjeldust (loominguline CV);
  • taotleja seost Tartumaaga.

  {3.2. Spordistipendiumid}

  3.2.1. Ekspertgrupp eraldab spordistipendiume võimaldamaks Tartumaa andekatel sportlastel pühenduda sportlike võimete arendamisele.

  3.2.2. Taotlusi stipendiumi eraldamiseks võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.
  3.2.3. Spordistipendiumi suurus on kuni 500 eurot.
  3.2.4. Taotlus peab sisaldama:

  • ülevaadet sportlase senistest tulemustest ja sportliku arengu eesmärkidest;
  • sportlase seost Tartumaaga.

  {4. PREEMIAD}

  {4.1. Ekspertgrupi aastapreemiad}

  4.1.1. Tartumaa ekspertgrupp eraldab igal aastal aastapreemiaid eesmärgiga tunnustada Tartumaa kultuuri- ja spordivaldkonnas silmapaistnud isikuid ning kollektiive või saavutusi ergutamaks kultuuri- või spordielu arengut maakonnas.

  4.1.2. Tartumaa ekspertgrupp eraldab igal aastal kokku kuni kümme aastapreemiat üldjuhul järgnevates kategooriates:

  (punkti muudeti 11.05.2022)

  • Kultuuri aastapreemia „Kultuuritäht“
  • Aasta kultuurikorraldaja
  • Aasta kultuuriorganisatsioon
  • Aasta rahvakultuuritegija
  • Aasta rahvakultuurisündmus
  • Aasta sündmus
  • Spordi aastapreemia „Sporditäht“
  • Aasta sporditegija
  • Aasta spordisündmus
  • Aasta spordiorganisatsioon

  4.1.3. Aastapreemia suurus on kuni 1000 eurot. (muudetud 11.05.2022)

  4.1.4. Ettepanekuid ekspertgrupi aastapreemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

  4.1.5. Põhjendatud ettepanek preemia eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.

  4.1.6. Ettepanek peab sisaldama:

  • lühikest kirjeldust kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest jooksval aastal;
  • kandidaadi tutvustust ja andmeid (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-posti aadress);
  • kandidaadi esitaja andmed (nimi, telefon, e-posti aadress).

  4.1.7. Preemiate eraldamisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuri- ja spordivallas.

  4.1.8. Tartumaa ekspertgrupp eraldab aastapreemia ettepanekute alusel või omal algatusel. Ekspertgrupil on õigus aastapreemiad jätta eraldamata, kui ei leidu sobivaid kandidaate.
  4.1.9. Ekspertgrupi aastapreemia võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.

  {4.2. Elutööpreemia}

  4.2.1. Pikaajalise loomingulise või spordialase tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab ekspertgrupp igal aastal välja ühe elutööpreemia.

  4.2.2. Elutööpreemia suurus on 3000 eurot. (muudetud 12.11.2019)
  4.2.3. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.
  4.2.4. Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.
  4.2.5. Tartumaa ekspertgrupp eraldab elutööpreemia ettepanekute alusel või omal algatusel.

  {4.3. Kultuuripärli preemia}

  (muudetud 5.10.2022)
  4.3.1. Kultuuripärli preemia eesmärgiks on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist Tartu maakonnas. 
  4.3.2. Ekspertgrupp eraldab aastas ühe Kultuuripärli preemia. 
  4.3.3. Kultuuripärli preemia suurus on 2500 eurot. 
  4.3.4. Ettepanekuid Kultuuripärli preemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha endale ja endaga seotud isikule.

  4.3.5. Põhjendatud ettepanek preemia eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.

  4.3.6. Ettepanek peab sisaldama:

  • kirjeldust kandidaadi loomingulistest või sportlikes saavutustest jooksval aastal;
  • kandidaadi tutvustust ja andmeid (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-posti aadress).
  4.3.7. Kultuuripärli preemia saaja otsustab ekspertgrupp laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel.
  4.3.8. Kultuuripärli preemia eraldatakse füüsilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.
  4.3.9. Kultuuripärli preemiat ei saa eraldada ekspertgrupi liikmele.

  {4.4. Tunnustuspreemiad}

  4.4.1. Preemia eesmärk on tunnustada Tartumaa loome- ja spordiinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses.

  4.4.2. Preemia suurus on 200 eurot kuni 800 eurot.

  4.4.3. Ettepanekuid preemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

  4.4.4. Ettepanek peab sisaldama:

  • kirjeldust kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest jooksval aastal;
  • kandidaadi tutvustust ja andmeid (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-posti aadress);
  • kandidaadi esitaja andmeid (nimi, telefon, e-posti aadress).

  4.4.5. Preemia saaja otsustab ekspertgrupp laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel.
  4.4.6. Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.
  4.4.7. Tunnustuspreemia eraldamisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis. Ekspertgrupil on õigus jätta preemia eraldamata.

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2019-S09, 26. märtsil 2019 ning rakendatakse alates 15. aprillist 2019. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.
  Muudetud 12.11.2019 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 8/2019-S09
  Muudetud 31.03.2020 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2020-S09
  Muudetud 30.06.2021 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 4/2021-S09
  Muudetud 11.05.2022 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 3/2022-S09
  Muudetud 05.10.2022 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 5/2022-S09