Valgamaa ekspertgrupp

  Valgamaa ekspertgrupi raha jagamise kord


  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) seaduse § 2 lõike 4 alusel Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) taotlemise tingimused. Kultuurkapitali eralduste taotlemise, eraldamise ja tagasinõudmise üldised tingimused on kehtestatud „Eesti Kultuurkapitali raha jagamise üldkorras“ (edaspidi nimetatud üldkord) ning käesolev kord on üldkorra osaks. Juhul kui käesolevas korras ja üldkorras sätestatud tingimused erinevad, lähtutakse käesolevast korrast. Kui käesoleva korra 2.-4. peatükis on võrreldes 1. peatükiga (Üldsätted) sätestatud teisiti, lähtutakse korra 2.-4. peatükis sätestatust.

  {1.2. Valgamaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgid}

  Valgamaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgiks on säilitada, arendada, elavdada ning toetada igakülgselt Valgamaa kultuuri ja spordi valdkonda, kultuuripärandi jäädvustamist ning rahvusliku identiteedi hoidmist.
  Valgamaa ekspertgrupp eelistab toetada maakonna seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste spordi- ja rahvakultuurialaste ettevõtmiste korraldamist ja läbiviimist Valga maakonnas ning projekte, kus taotluses toodud teostajad tegutsevad Valgamaa kultuuriruumis.
  Eesmärgi täitmiseks toetab ekspertgrupp:
  • Valgamaa kultuuri- ja spordiinimesi;
  • Valgamaa rahvakultuurisündmusi;
  • Valgamaa rahvaspordiüritusi;
  • valdade-, linnade-, ja maakondadevahelist kultuuri- ja spordi koostööd;
  • maakonnas toimuvate rahvusvaheliste ja vabariiklike näituste, kontsertide, festivalide, õpitubade, võistluste jms korraldamist;
  • rahvusvahelistel ja vabariiklikel konkurssidel, võistlustel ja festivalidel osalemist;
  • kultuurikollektiivide ja spordiklubide pidulike aastapäevaürituste korraldamist;
  • maakonnas kultuurilooliselt oluliste materjalide (nt trükised, digitaalsed andmekandjad) väljaandmist; 
  • oma kodukoha rahvariiete valmistamist kollektiividele;
  • spordiinventari ja muusikainstrumentide soetamist kollektiividele.

  {1.3. Taotluse või ettepaneku esitaja}

  Ekspertgrupile võivad taotlusi ja preemiaettepanekuid esitada füüsilised ja juriidilised isikud. Preemiat ei saa taotleda, preemia eraldamiseks saab teha üksnes ettepaneku. Ettepanekut endale preemia eraldamiseks ei saa teha.

  {1.4. Eralduse saaja}

  Preemia või toetuse võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule (v.a elutöö- ja loometöötoetused, mis eraldatakse üksnes füüsilisele isikule). Stipendiumi võib eraldada üksnes füüsilisele isikule.

  {1.5. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane taotlus tuleb esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu. Preemiaettepaneku võib esitada ka e-posti teel aadressil valgamaa@kulka.ee.

  {1.6. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus või ettepanek tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

  {2. TOETUSED}

  {2.1. Projektitoetused}

  2.1.1. Projektitoetusi eraldatakse eesmärgiga toetada Valgamaaga seotud kultuuri- ja spordivaldkonna ning piirkondliku seltsielu sündmuste korraldamist ja läbiviimist ning maakonna seisukohalt oluliste projektide elluviimist, et rikastada, mitmekesistada ning arendada kultuuri- ja spordielu.

  2.1.2. Projektitoetuse eraldamiseks võivad taotluse esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

  2.1.3. Ekspertgrupp ei toeta:

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi;
  • heategevusprojekte (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmist, toodete valmistamist);
  • hoonete ehitus-, remondi-, renoveerimis ega projekteerimistöid;
  • riiklike pühade pidulike ürituste korraldamist;
  • sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusvaldkonna projekte;
  • inventari, seadmete ja instrumentide ostmist eraisikutele;
  • trükiseid, mis on suunatud kitsale ringile (va kooli almanahh); (muudetud 30.06.2021)
  • bankettide ja pidulike vastuvõttude toitlustamist;
  • jalanõude ja ehete ostmist rahvariiete juurde;
  • ekskursioone;
  • laatadel ja vabaõhuüritustel kauplemist;
  • meelelahutus- ja massikultuuri üritusi; 
  • omavalitsuste poolt väljaantavaid nimelisi preemiaid (nt valla/linna Aasta ema; Mari Kulli preemia);
  • projekte, millel puudub sisuline kirjeldus ja/või detailne eelarve ning mille sisu on vastuolus eelarvega; 
  • üldjuhul ilukirjanduslike teoste väljaandmist.

  2.1.4. Toetuse eraldamise tingimuseks on üldjuhul omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projektikulude kogumahust

  • Spordiinventari ja muusikainstrumentide soetamise projektidel on omaosaluse ja/või kaasfinantseerimise määr vähemalt 50%;
  • Rahvariiete soetamise projektidel on omaosaluse ja/või kaasfinantseerimise määr vähemalt 25%;
  • Trükiste ja digitaalsete materjalide puhul on omaosaluse ja/või kaasfinantseerimise määr vähemalt 50%. /Selgituseks: trükiste ja digitaalsete materjalide alla kuuluvad nende materjalide valmistamine, sh filmimine, pildistamine, montaaž, kujundus, küljendus, trükkimine vms./

  2.1.5. Ekspertgrupp eelistab toetada:

  • maakonna seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste kultuuri- ning spordiürituste korraldamist ja läbiviimist Valga maakonnas;
  • projekte, kus taotluses toodud teostajad tegutsevad Valgamaa kultuuriruumis;
  • põhjalikult lahtikirjutatud taotlustega projekte (eesmärk, eelarve, osalejate arv, kogus, toimumise, aeg, koht jms);
  • projekte, millest osa saamine on võimaldatud võimalikult paljudele inimestele;
  • projekte, kuhu on kaasatud teisi partnereid ja avalikkus, projekte, millel on KOV toetus;
  • projekte, mille tulemus ei piirdu ainult ühekordse esitamisega;
  • rahvusvahelistel ja vabariiklikel konkurssidel, võistlustel ja festivalidel osalemise projekte, juhul kui taotleja on eelvalikus osutunud konkursi võitjaks ja esindab vastavalt Eestit või maakonda ning on pärit Valga maakonnast.

  2.1.6. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:

  (punkti muudeti 30.06.2021)

  • taotluse eesmärgi vastavust Valgamaa ekspertgrupi eesmärkidele;
  • teose või ürituse ühiskondlikku väärtust;
  • panust Eesti kultuuri, nii traditsioonide jätkamise kui uuenduslikkuse seisukohalt;
  • taotleja senist tegevust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust;
  • ettevõtmise majanduslikku läbimõeldust.

  2.1.7. Taotlus peab sisaldama:

  • taotleja tutvustust (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus);
  • projekti eesmärke ja kirjeldust;
  • tasakaalustatud eelarvet millele on lisatud soetuste hinnapakkumised (vähemalt 2 pakkumist) ja selgitus, miks eelistatakse ühe tarnija pakkumist teisele;
  • heli-, valgus- ja muu esitlustehnika rendi puhul vähemalt kahte hinnapakkumist kui rendi summa on suurem kui 1000 eurot; (muudetud 30.06.2021)
  • toetuse kasutamise perioodi.
  /Selgituseks: jätkuprojektide (kui ühele sündmusele on esitatud taotlused erinevatesse jaotustesse) eelarve peab kajastama varasemalt Eesti Kultuurkapitali poolt eraldatud toetusi (lepingunumber ja summa) ja planeeritavaid toetusi./


  2.1.8. Taotlusele tuleb vastavalt projekti eesmärgile lisada info või lisamaterjal järgnevalt:

  {2.1.8.1. Ürituste ja võistluste korraldamine}

  (seminarid, konverentsid, festivalid, töötoad, teadusüritused, kontserdid jms):

  (punkti muudeti 30.06.2021)

  • sisu kirjeldus, toimumise koht, korraldaja, ajakava, oodatav osalejate arv, kui on osalustasu, siis osalustasu suurus;
  • vastuvõtja kinnituskiri ürituse toimumise kohta v.a taotleja poolt korraldatud üritus enda majas või territooriumil; (muudetud 29.06.2022)
  • võistluste korraldamisel ka võistluste juhend;
  • esinejate nimekiri kui küsitakse toetust esinejate tasustamiseks;
  • info ürituse piletite olemasolu või maksumuse kohta peab kajastuma eelarves;
  • üleriigilise ürituse korral (mis hõlmab ka Valgamaad) ka Valgamaa ürituse eelarve.

  {2.1.8.2. Mitteperioodiliste materjalid}

  (trükised, digitaalsed andmekandjad)

  • materjali kirjeldus (sh autori tutvustus, formaat, maht, 
  • eksemplaride arv, levitamise plaan koos müügiprognoosiga);
  • soovituslikult valdkonna eksperdi arvamus ja/või soovitus;
  • soovituslikult käsikiri või väljavõte käsikirjast (trükise puhul).

  Trükiste ja digitaalsete materjalide puhul on omaosaluse ja/või kaasfinantseerimise määr vähemalt 50 %.

  {2.1.8.3. Näituse korraldamine}

  • näituse ideekavandi tutvustus;
  • eksponeerimispaiga kinnitus.
  /Selgituseks: näituse korraldamisel vajaliku inventari soetamisel tuleb arvestada, et ekspertgrupp võib toetuse eraldamisel arvestada, mitte suuremat toetuse määra kui 50 % inventari maksumusest./

  {2.1.8.4. Rahvusvahelistel kongressidel, konverentsidel, konkurss-festivalidel, võistlustel osalemine}

  • sündmuse programm;
  • transpordi- ja majutuskulude info;
  • spordi- ja rahvakultuurilaagrite toetus on kuni 20 eurot ühe osaleja kohta päevas. Ühe laagri toetus on kuni 1000 eurot kvartalis. (lisatud 30.06.2021)

  {2.1.8.5. Välitööd}

  • kogutava materjali kasutamise plaan;
  • info materjali hilisema kasutamise võimaluse kohta.

  {2.1.8.6. Spordiinvertari * ja muusikainstrumentide soetamine} (punkti muudeti 29.06.2022)

  • vähemalt kaks hinnapakkumist koos valiku põhjendusega;

  Spordiinventari, muusikainstrumentide, heli- ja valgustehnika soetamise projektidel on omaosaluse ja/või kaasfinantseerimise määr vähemalt 50 %.
  * spordiinventari alla kuuluvad sportimiseks kasutatavad vahendid (muudetud 30.06.2021)

  {2.1.8.7. Rahvariiete soetamisel/valmistamine} (punkti muudeti 29.06.2022)

  • kaks hinnapakkumist (kogus, materjalikulu, kalkulatsioon, tööde teostaja);
  • stiliseeringute puhul lisada vastav pilt või kavand.

  Rahvariiete soetamist saab taotleda juriidiline isik ning omaosaluse ja/või kaasfinantseerimise määr on rahvariiete soetamise projektidel vähemalt 25%.


  2.1.8.8. Kui projektitoetuse taotluse eelarve sisaldab transpordikulusid, siis tuleb lisada kaks hinnapakkumist või hinnakalkulatsioon (marsruut, kilometraaž jne). Transpordikulude hulka võib arvestada ka enne taotluse esitamise tähtaega ostetud piletid (piletite olemasolust ei sõltu taotluse rahuldamise otsus).

  {2.2. Tegevustoetused}

  2.2.1. Tegevustoetuse eraldamise eesmärk on toetada Valgamaa loominguliste kollektiivide ja spordiorganisatsioonide tegevust.
  2.2.2. Taotlusi tegevustoetuse eraldamiseks võivad esitada vähemalt kaks aastat Valgamaal tegutsenud mittetulundusühingud ja sihtasutused järgnevaks kalendriaastaks. (muudetud 30.06.2021)

  2.2.3. Tegevustoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 20. november.
  2.2.4. Toetuse suurus on kuni 500 eurot aastas. (muudetud 30.06.2021)
  2.2.5. Tegevustoetuse taotlus peab sisaldama:

  (punkti muudeti 30.06.2021)

  • organisatsiooni senise tegevuse kirjeldust;
  • planeeritavaid tegevusi toetuse kasutamise perioodiks;
  • ülevaadet planeeritud kuludest ja tuludest;
  • oodatava tulemuse kirjeldust

  2.2.6. Tegevustoetusest ei saa katta:

  (punkti muudeti 30.06.2021)

  • ehitus-, remondi- või renoveerimistöid;
  • toitlustamist ja päevarahasid;
  • põhivara, maksumusega üle 500 euro, soetamiskulusid;
  • tööjõukulusid

  2.2.7. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:

  • taotleja senise tegevuse läbipaistvust;
  • püstitatud eesmärkide olulisust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust.

  2.2.8. Tegevustoetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 25% taotluse kogueelarvest.

  {2.3. Loometöötoetused}

  2.3.1. Loometöötoetus eraldatakse loomeinimesele sellise töö tegemiseks, mille tulemusena sünnib autori- või esitajaõiguse alla kuuluv loome- või kunstiteos.

  2.3.2. Loometöötoetust saab taotleda füüsiline isik iseendale. (muudetud 30.06.2021)

  2.3.3. Loometöötoetuse suurus on kuni 1000 eurot.
  2.3.4. Loometöötoetuse taotlus peab sisaldama:

  • loodava teose detailset kirjeldust;
  • taotleja või teose seost Valgamaaga;
  • teose valmimise planeeritavat aega (teose loomise ajakava);
  • autori elulookirjeldust (loominguline CV).

  2.3.5. Loometöötoetust ei eraldata tellimustöö täitmiseks.

  {2.4. Elutöötoetused}

  2.4.1. Elutöötoetusi eraldatakse maakonna teenekatele loome- või spordiinimestele, kes on Valgamaal tegutsenud vähemalt 40 aastat.

  2.4.2. Elutöötoetuse suurus on kuni 1000 eurot.

  2.4.3.Taotlus peab sisaldama kandidaadi tutvustust, ülevaadet tema eelnevast loomingulisest või spordialasest tegevusest ja sisulist põhjendust toetuse eraldamiseks.

  2.4.4. Ekspertgrupp eraldab elutöötoetuse taotluse alusel või omal algatusel.

  {2.5. Juubelitoetused}

  2.5.1. Juubelitoetusi eraldatakse Valgamaa kultuuri- või spordialal silma paistnud isikutele ja kollektiividele/spordiklubidele nende juubelite puhul.

  2.5.2. Juubelitoetusi saavad taotleda füüsilised ja/või juriidilised isikud.
  2.5.3. Juubelitoetuse suurus on kuni 500 eurot.

  2.5.4. Juubelitoetuse taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku või kollektiivi tegevusest ja põhjendust juubelitoetuse eraldamiseks. Eraisikust toetuse saaja puhul peab taotlus sisaldama ka saaja nime, isikukoodi ning kontaktandmeid.

  2.5.5. Juubelitoetuse eraldamisel hindab ekspertgrupp isiku või kollektiivi panust maakonna kultuuriruumis.
  2.5.6. Ekspertgrupp eraldab juubelitoetuse taotluse alusel või omal algatusel. Ekspertgrupil on õigus jätta juubelitoetus eraldamata.

  {2.6. Ravimitoetused}

  2.6.1. Ravimitoetusi eraldatakse maakonna kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku ravimikulude katmiseks.

  2.6.2. Ravimitoetusi saavad taotleda Valgamaal tegutsevad erialaühendused /juriidilised isikud.

  2.6.3. Ravimitoetuse suurus on kuni 500 eurot aastas.

  2.6.4. Taotlus peab sisaldama põhjendust toetuse eraldamiseks ja kulude kalkulatsiooni. Eraisikust toetuse saaja puhul peab taotlus sisaldama ka saaja nime, isikukoodi ning kontaktandmeid.

  2.6.5. Ravimitoetus eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule füüsilise isiku ravimikulude katteks taotluse alusel või ekspertgrupi omal algatusel.

  {2.7. Matusetoetused}

  2.7.1. Matusetoetusi eraldatakse Valgamaa kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku matusega seotud kulude katmiseks ning isiku perekonna toetamiseks.

  2.7.2. Matusetoetuse suurus on kuni 350 eurot.

  2.7.3. Taotlus matusetoetuse eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirja teel, aadressil valgamaa@kulka.ee.

  2.7.4. Taotlus peab sisaldama informatsiooni lahkunud kultuuri- või spordiinimese kohta.

  2.7.5. Matusetoetus eraldatakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule taotluse alusel või ekspertgrupi omal algatusel.
  2.7.6. Matusetoetuse eraldamise taotlusi saab esitada ka väljaspool punktis 1.6 nimetatud taotlusvoorude tähtaegasid.

  {3. STIPENDIUMID}

  {3.1. Loomingulised stipendiumid}

  3.1.1. Ekspertgrupp eraldab loomingulisi stipendiume füüsilistele isikutele loometööle pühendumise, teadmiste ja oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamise eesmärgil. (täiendatud 29.06.2022)

  3.1.2. Loomingulist stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud iseendale. (muudetud 30.06.2021)

  3.1.3. Loomingulise stipendiumi suurus on kuni 500 eurot ühes kalendriaastas ühe isiku kohta.

  3.1.4. Taotlus peab sisaldama:

  • loomingulist plaani stipendiumi perioodil;
  • elulookirjeldust (loominguline CV);
  • taotleja poolset kirjeldust seotuse kohta Valgamaaga. (muudetud 30.06.2021)

  {3.2. Spordistipendiumid}

  3.2.1. Ekspertgrupp eraldab spordistipendiume võimaldamaks Valgamaa andekatel sportlastel pühenduda sportlike võimete arendamisele.

  3.2.2. Taotlusi stipendiumi eraldamiseks võivad esitada füüsilised isikud.
  3.2.3. Spordistipendiumi suurus on kuni 500 eurot ühes kalendriaastas ühe isiku kohta.
  3.2.4. Taotlus peab sisaldama:

  • ülevaadet sportlase senistest tulemustest ja sportliku arengu eesmärkidest;
  • sportlase seost Valgamaaga.

  {4. PREEMIAD}

  {4.1. Ekspertgrupi aastapreemiad}

  4.1.1. Valgamaa ekspertgrupp eraldab igal aastal kuni kümme aastapreemiat eesmärgiga tunnustada Valgamaa kultuuri- ja spordivaldkonnas silmapaistnud isikuid ning kollektiive ergutamaks kultuuri- või spordielu arengut maakonnas.

  4.1.2. Aastapreemia suurus on kuni 1000 eurot.

  4.1.3. Ettepanekuid ekspertgrupi aastapreemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

  4.1.4. Põhjendatud ettepanek preemia eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.

  4.1.5. Ettepanek peab sisaldama:

  • lühikest kirjeldust kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest jooksval aastal;
  • kandidaadi tutvustust ja andmeid (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-posti aadress).
  4.1.6. Valgamaa ekspertgrupp eraldab aastapreemia ettepanekute alusel või omal algatusel. Ekspertgrupil on õigus aastapreemiad jätta eraldamata, kui ei leidu sobivaid kandidaate.
  4.1.7. Ekspertgrupi aastapreemia võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.

  {4.2. Elutööpreemiad}

  4.2.1. Pikaajalise loomingulise ja spordialase tegevuse või valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab ekspertgrupp igal aastal välja vähemalt ühe elutööpreemia.

  4.2.2. Elutööpreemia suurus on 3000 eurot. (muudetud 12.11.2019)
  4.2.3. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.
  4.2.4. Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.
  4.2.5. Valgamaa ekspertgrupp eraldab elutööpreemia ettepanekute alusel või omal algatusel.

  {4.3. Kultuuripärli preemia}

  (muudetud 5.10.2022)
  4.3.1. Kultuuripärli preemia eesmärgiks on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist Valga maakonnas. 
  4.3.2. Ekspertgrupp eraldab aastas ühe Kultuuripärli preemia.
  4.3.3. Kultuuripärli preemia suurus on 2500 eurot. 
  4.3.4. Ettepanekuid Kultuuripärli preemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha endale ja endaga seotud isikule.

  4.3.5. Põhjendatud ettepanek preemia eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.

  4.3.6. Ettepanek peab sisaldama:

  • kirjeldust kandidaadi loomingulistest või sportlikes saavutustest jooksval aastal;
  • kandidaadi tutvustust ja andmeid (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-posti aadress).
  4.3.7. Kultuuripärli preemia saaja otsustab ekspertgrupp laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel.
  4.3.8. Kultuuripärli preemia eraldatakse füüsilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.
  4.3.9. Kultuuripärli preemiat ei saa eraldada ekspertgrupi liikmele.

  {4.4. Tunnustuspreemiad}

  4.4.1. Preemia eesmärk on tunnustada Valgamaa loome- ja spordiinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses.

  4.4.2. Preemia suurus on 200 eurot kuni 800 eurot.
  4.4.3. Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.

  4.4.4. Ettepanekuid preemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud neli korda aastas (vastavalt taotluste esitamise tähtaegadele). Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.
  4.4.5. Ettepanek peab sisaldama ülevaadet isiku senisest tegevusest ja põhjendust tunnustuspreemia eraldamiseks.
  4.4.6. Preemia saaja otsustab ekspertgrupp laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel. Ekspertgrupil on õigus jätta preemia eraldamata.

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2019-S09, 26. märtsil 2019 ning rakendatakse alates 15. aprillist 2019. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.
  Muudetud 2.10.2019 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 7/2019-S09
  Muudetud 12.11.2019 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 8/2019-S09
  Muudetud 30.06.2021 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 4/2021-S09
  Muudetud 29.06.2022 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 4/2022-S09
  Muudetud 05.10.2022 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 5/2022-S09