Viljandimaa ekspertgrupp

  Viljandimaa ekspertgrupi raha jagamise kord


  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) seaduse § 2 lõike 4 alusel Kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) taotlemise tingimused. Kultuurkapitali eralduste taotlemise, eraldamise ja tagasinõudmise üldised tingimused on kehtestatud „Eesti Kultuurkapitali raha jagamise üldkorras“ (edaspidi nimetatud üldkord) ning käesolev kord on üldkorra osaks. Juhul kui käesolevas korras ja üldkorras sätestatud tingimused erinevad, lähtutakse käesolevast korrast. Kui käesoleva korra 2.-4. peatükis on võrreldes 1. peatükiga (Üldsätted) sätestatud teisiti, lähtutakse korra 2.-4. peatükis sätestatust.

  {1.2. Viljandimaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgid}

  Viljandimaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgiks on säilitada, arendada, elavdada ning toetada Viljandimaa kultuuri ja spordi valdkonda. (muudetud 30.06.2021)

  Eesmärgi täitmiseks toetab ekspertgrupp:

  • maakonna ja selle erinevate piirkondade seisukohalt oluliste kultuuri- ja spordisündmuste ning projektide korraldamist ja teostamist;
  • maakonna kultuuri- ja spordikollektiivide osalemist vabariiklikel ja rahvusvahelistel festivalidel, konkurssidel, võistlustel jt olulistel sündmustel;
  • Viljandimaa loomeinimeste loomingu avalikkuse ette toomist (trükised, audio ja videosalvestused, lavastused, kontserdid jm.);
  • Viljandimaa loomeinimeste loomingulist pühendumist; (muudetud 30.06.2021)
  • Viljandimaa sportlasi (üldjuhul läbi spordiklubide).
  Viljandimaa ekspertgrupil on õigus eksperthinnanguteks kaasata vastava ala asjatundjaid. (lisatud 30.06.2021)

  {1.3. Taotluse või ettepaneku esitaja}

  Ekspertgrupile võivad taotlusi ja preemiaettepanekuid esitada füüsilised ja juriidilised isikud. Preemiat ei saa taotleda, preemia eraldamiseks saab teha üksnes ettepaneku. Ettepanekut endale preemia eraldamiseks ei saa teha. Loometöötoetust, loomingulist- ja tippsportlase stipendiumit saab taotleda füüsiline isik iseendale. (muudetud 30.06.2021)

  {1.4. Eralduse saaja}

  Preemia või toetuse võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule (v.a elutöö- ja loometöötoetused, mis eraldatakse üksnes füüsilisele isikule). Stipendiumi võib eraldada üksnes füüsilisele isikule.

  {1.5. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane taotlus tuleb esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu. Preemiaettepaneku ja matusetoetuse taotluse võib esitada ka e-posti teel aadressil viljandimaa@kulka.ee.

  {1.6. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus või ettepanek tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

  {2. TOETUSED}

  {2.1. Projektitoetused}

  2.1.1. Projektitoetusi eraldatakse Viljandimaaga seotud kultuuri- ja spordivaldkonna sündmuste korraldamiseks ja läbiviimiseks.

  2.1.2. Projektitoetuse eraldamiseks võivad taotluse esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

  2.1.3. Ekspertgrupp ei toeta:

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud sündmuseid;
  • heategevusprojekte (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmiseks);
  • hoonete ehitus-, remondi-, renoveerimis ega projekteerimistöid;
  • kommertsüritusi (kasumit teenivaid projekte);
  • sotsiaalvaldkonna projekte; (muudetud 30.06.2021)
  • haridusvaldkonna projekte, mis on otseselt seotud tasemeharidusega; (muudetud 30.06.2021)
  • asutuste ja kollektiivide sünnipäevapidusid;
  • inventari soetamist;
  • traditsiooniliste rahva(kalendri)ürituste (jaanipäev, jõulud jne) ja riiklike pühade puhul pidulike sündmuste korraldamist;
  • vahetusõpilasi, õppepraktikaid;
  • akadeemilise hariduse omandamist;
  • organisatsioonide halduskulusid (palgakulud, bürookulud, sidekulud, kodulehe valmistamist ja haldamist, kommunaalkulud jms); (muudetud 30.06.2021)
  • jalanõude ning esinemisrõivaste ostmist või valmistamist (va pidulikud stiliseerimata eesti rahvariided kollektiivile); (muudetud 30.06.2021)
  • asutusesiseseid sündmusi;
  • monumentide, mälestuskivide, tahvlite jms. kujundamist, valmistamist ja paigaldamist;
  • eraisikutele instrumentide, rahvariiete, tehnika jm vara soetamist;
  • ekskursioone ja puhkelaagreid;
  • taastusvahendite (vitamiinid, jõujoogid jms) soetamist;
  • laatade, messide korraldamist ja läbiviimist;
  • kihelkonna-, kodukandi- jms päevade korraldamist ja läbiviimist;
  • projekte, millel puudub sisuline kirjeldus ja/või detailne eelarve;
  • üldjuhul toitlustamist. (muudetud 30.06.2021)

  2.1.4. Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 20% projektikulude kogumahust. (muudetud 30.06.2021)

  2.1.5. Ekspertgrupp eelistab toetada:

  • Viljandi maakonna taotlejate projekte;
  • projekte, kus taotluses toodud teostajad tegutsevad Viljandimaa kultuuriruumis;
  • jätkusuutlikke sündmusi ja sündmuste korraldajaid.

  2.1.6. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:

  • taotluse eesmärgi vastavust Viljandimaa ekspertgrupi eesmärkidele;
  • teose või sündmuse olulisust;
  • panust Eesti kultuuri, nii traditsioonide jätkamise kui uuenduslikkuse seisukohalt;
  • taotleja senise tegevuse silmapaistvust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust;
  • ettevõtmise majanduslikku läbimõeldust.

  2.1.7. Taotlus peab sisaldama:

  • taotleja tutvustust (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused); (muudetud 30.06.2021)
  • projekti eesmärki ja kirjeldust;
  • tasakaalustatud eelarvet koos omafinantseeringu, kaasfinantseeringu ning planeeritava tuluga; (muudetud 30.06.2021)
  • hinnapakkumisi nende kulude kohta, millele soovitakse Kultuurkapitali toetust kasutada; (lisatud 30.06.2021)
  •  toetuse kasutamise perioodi; (lisatud 30.06.2021)
  • taotlejatel väljastpoolt maakonda vajalik Viljandimaal korraldatava sündmuse toimumiskoha kinnitus.

  2.1.8. Taotlusele tuleb vastavalt projekti eesmärgile lisada info või lisamaterjal järgnevalt:

  {2.1.8.1. Kultuuri ja spordi valdkonna sündmuste korraldamine}

  • sisu kirjeldus, toimumise koht, korraldaja, ajakava, oodatav osalejate arv;
  • esinejate nimekiri kui küsitakse toetust esinejate tasustamiseks;
  • info sündmuse piletite olemasolu/maksumuse kohta;
  • üleriigilise ja rahvusvahelise sündmuse korral tuua eraldi välja Viljandimaa eelarve. (muudetud 30.06.2021)

  {2.1.8.2. Mitteperioodilise trükised}

  • trükise kirjeldus (sh teose pealkiri, autori(d), tõlkija(d), koostaja(d), toimetaja(d) kujundaja(d), kirjastus, trükikoda, formaat, maht, köitmisviis, trükiarv ); (muudetud 30.06.2021)
  • võimalusel digitaalsel kujul käsikiri või sünopsis;
  • soovitavalt kujundusnäide;
  • informatsioon autori, koostaja ja toimetaja kohta;
  • trükikoja hinnapakkumine ja põhjendus, miks kasutatakse nimetatud trükikoja teenust;
  • trükise levitamise plaan koos planeeritava müügituluga.

  {2.1.8.3. Näituse korraldamine}

  • näituse ideekavandi tutvustus;
  • eksponeerimispaiga kinnitus.

  {2.1.8.4. Kongressidel, konverentsidel, konkurssidel, festivalidel osalemine}

  • osalejate arv (lisatud 30.06.2021)
  • kutse koopia korraldajalt või info registreerimise kohta; (muudetud 30.06.2021)
  • sündmuse programm;
  • kui toetust soovitakse kasutada transpordikulude või majutuskulude katmiseks, tuleb taotlusele lisada põhjendatud kalkulatsioon või hinnapakkumine; (muudetud 30.06.2021)  Transpordikulude hulka arvestatakse ka enne taotluse esitamise tähtaega ostetud piletid. Piletite olemasolust ei sõltu taotluse rahuldamise otsus.

  {2.1.8.5. Rahvariided, trükised, helikandjad jms}

  • hinnapakkumine ja põhjendus, miks kasutatakse antud pakkuja teenust;

  {2.1.8.6. Treening- ja ettevalmistuslaagrites osalemine}

  (punkti muudeti 30.06.2021)

  • osalejate arv;
  • laagri periood;
  • kui toetust soovitakse kasutada transpordikulude või majutuskulude katmiseks, tuleb taotlusele lisada põhjendatud kalkulatsioon või hinnapakkumine; Transpordikulude hulka arvestatakse ka enne taotluse esitamise tähtaega ostetud piletid. Piletite olemasolust ei sõltu taotluse rahuldamise otsus.

  {2.2. Tegevustoetused}

  2.2.1. Tegevustoetuse eraldamise eesmärk on toetada maakondlike loominguliste kollektiivide ja rahvakultuuri valdkonna ning spordiorganisatsioonide tegevust.
  2.2.2. Taotlusi tegevustoetuse eraldamiseks võivad esitada vähemalt kaks aastat Viljandimaal tegutsenud mittetulundusühingud.

  2.2.3. Tegevustoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 20. november.
  2.2.4. Toetuse suurus on kuni 1000 eurot aastas.
  2.2.5. Tegevustoetuse taotlus peab sisaldama:

  • organisatsiooni senise tegevuse kirjeldust;
  • aasta tööplaani ehk planeeritavaid tegevusi toetuse kasutamise perioodiks;
  • kulude-tulude eelarvet, kus on ära märgitud nii omatulu kui teiste toetajate panus;
  • saavutatava tulemuse kirjeldust (mida parandab, uuendab, teeb maakonna/valdkonna inimeste heaks jt eesmärgid).

  2.2.6. Tegevustoetusest ei saa katta:

  • ehitus-, remondi- või renoveerimistöid;
  • toitlustamist ja päevarahasid;
  • põhivara ja väikevahendite soetamiskulusid;
  • tööjõukulud.

  2.2.7. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:

  • taotleja senise tegevuse läbipaistvust;
  • kollektiivi või organisatsiooni panust maakonnas oma valdkonna arendamisel ja tutvustamisel;
  • püstitatud eesmärkide olulisust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust.

  2.2.8. Tegevustoetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 25% taotluse kogueelarvest.

  {2.3. Loometöötoetused}

  2.3.1. Loometöötoetus eraldatakse loomeinimesele sellise töö tegemiseks, mille tulemusena sünnib autori- või esitajaõiguse alla kuuluv loome- või kunstiteos.

  2.3.2. Loometöötoetust saab taotleda füüsiline isik iseendale. (muudetud 30.06.2021)

  2.3.3. Loometöötoetuse suurus on kuni 1000 eurot.
  2.3.4. Loometöötoetuse taotlus peab sisaldama:

  • autori elulookirjeldust (loominguline CV).
  • loodava teose detailset kirjeldust;
  • taotleja või teose seost Viljandimaaga;
  • teose valmimise planeeritavat aega (teose loomise ajakava).

  2.3.5. Loometöötoetust ei eraldata tellimustöö täitmiseks.

  2.3.6. Loometöötoetuse väljamaksmisele sätestatakse alljärgnev tingimus: (lisatud 30.06.2021)

  • 50% eraldatud summast makstakse välja lepingu sõlmimisel;
  • 50% eraldatud summast makstakse välja peale teose valmimist ja sellekohase viite laekumist e-postile viljandimaa@kulka.ee.

  {2.4. Elutöötoetused}

  2.4.1. Elutöötoetusi eraldatakse maakonna teenekatele loome- või spordiinimestele.
  2.4.2. Elutöötoetuse suurus on kuni 1000 eurot.
  2.4.3. Ekspertgrupp eraldab elutöötoetuse omal algatusel.

  {2.5. Juubelitoetused}

  2.5.1. Juubelitoetusi eraldatakse Viljandimaa kultuuri- või spordialal silma paistnud isikutele (50, 60, 65, 70, 75, 80 jne) nende juubelite puhul.

  2.5.2. Juubelitoetuse eraldamise ettepanekuid saavad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

  2.5.3. Juubelitoetuse suurus on kuni 500 eurot.

  2.5.4. Juubelitoetuse taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku tegevusest ja põhjendust juubelitoetuse eraldamiseks. Eraisikust toetuse saaja puhul peab taotlus sisaldama ka saaja nime, isikukoodi ning kontaktandmeid.

  2.5.5. Juubelitoetuse eraldamisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis.
  2.5.6. Ekspertgrupp eraldab juubelitoetuse ettepaneku alusel või omal algatusel. Ekspertgrupil on õigus jätta juubelitoetus eraldamata.
  2.5.7. Juubelitoetuse eraldamise taotlusi saab esitada ka väljaspool punktis 1.6 nimetatud taotlusvoorude tähtaegasid.

  {2.6. Ravimitoetused}

  2.6.1. Ravimitoetusi eraldatakse maakonna kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku ravimikulude katmiseks.

  2.6.2. Ravimitoetusi saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
  2.6.3. Ravimitoetuse suurus on kuni 1000 eurot aastas.

  2.6.4. Taotlus peab sisaldama põhjendust toetuse eraldamiseks ja kulude kalkulatsiooni. Eraisikust toetuse saaja puhul peab taotlus sisaldama ka saaja nime, isikukoodi ning kontaktandmeid.

  2.6.5. Ravimitoetus eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule füüsilise isiku ravimikulude katteks taotluse alusel või ekspertgrupi omal algatusel.

  {2.7. Matusetoetused}

  2.7.1. Matusetoetusi eraldatakse Viljandimaa kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku matusega seotud kulude katmiseks ning isiku perekonna toetamiseks.

  2.7.2. Matusetoetuse suurus on kuni 350 eurot.

  2.7.3. Taotlus matusetoetuse eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirja teel, aadressil viljandimaa@kulka.ee.

  2.7.4. Taotlus peab sisaldama informatsiooni lahkunud kultuuri- või spordiinimese kohta.

  2.7.5. Matusetoetus eraldatakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule taotluse alusel või ekspertgrupi omal algatusel.

  2.7.6. Matusetoetuse eraldamise taotlusi saab esitada ka väljaspool punktis 1.6 nimetatud taotlusvoorude tähtaegasid.

  {3. STIPENDIUMID}

  {3.1. Loomingulised stipendiumid}

  3.1.1. Ekspertgrupp eraldab loomingulisi stipendiume füüsilistele isikutele loometööle pühendumise eesmärgil.
  3.1.2. Loomingulist stipendiumi saavad taotleda Viljandimaal elavad ja tegutsevad füüsilised isikud iseendale. (muudetud 30.06.2021)

  3.1.3. Loomingulise stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot aastas.
  3.1.4. Taotlus peab sisaldama:

  • loomingulist plaani stipendiumi perioodil;
  • elulookirjeldust (loominguline CV);
  • taotleja seost Viljandimaaga.

  3.1.5. Stipendiumit ei eraldata töökohustuste täitmiseks.

  {3.2. Spordistipendium „Noor ja andekas Viljandimaa sportlane“}

  3.2.1. Ekspertgrupp eraldab spordistipendiume võimaldamaks Viljandimaal elaval ja tegutseval andekal noorsportlasel, kes on silma paistnud teatud spordialal, pühenduda sportlike võimete arendamisele. (muudetud 30.06.2021)
  3.2.2. Ekspertgrupp eraldab igal aastal kuni 10 „Noor ja andekas Viljandimaa sportlane“ stipendiumi. (muudetud 30.06.2021)
  3.2.3. Spordistipendiumi eraldamise ettepanekuid saavad teha Viljandimaal tegutsevad spordiorganisatsioonid(muudetud 30.06.2021)

  3.2.4. Stipendiumile esitatud kandidaat peab olema Viljandimaal elav ja tegutsev 16 kuni 23-aastane riiklikest vahenditest mittetoetatav noorsportlane (sõltuvalt spordiala spetsiifikast võib komisjon eraldada toetuse ka nooremale sportlasele). (muudetud 30.06.2021)

  3.2.5. Spordistipendiumi suurus on kuni 1000 eurot aastas. Stipendium makstakse välja neljas osas. (muudetud 30.06.2021)
  3.2.6. Taotlus stipendiumi eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.
  3.2.7. Taotlus peab sisaldama:

  • sportlase andmeid: isikukood, elukoha aadress, e-post, telefon;
  • ülevaadet sportlase senistest tulemustest ja sportliku arengu eesmärkidest.

  {3.3. Viljandimaa tippsportlase stipendium}

  (punkt 3.3. lisatud 30.06.2021)

  3.3.1. Ekspertgrupp eraldab igal aastal kuni 5 „Viljandimaa tippsportlase stipendiumit“.

  3.3.2.Tippsportlase stipendiumi saavad taotleda rahvusvahelise tasemega Viljandimaal elavad füüsilised isikud iseendale.

  3.3.3. Tippsportlase stipendiumi suurus on 2000 eurot aastas. Stipendium makstakse välja neljas osas.

  3.3.4. Taotlus stipendiumi eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.
  3.3.5. Taotlus peab sisaldama:

  • sportlase andmeid: isikukood, elukoha aadress, e-post, telefon;
  • ülevaadet sportlase viimase kalendriaasta tulemustest ja sportlikest eesmärkidest.

  {4. PREEMIAD}

  {4.1. Ekspertgrupi aastapreemiad}

  4.1.1. Viljandimaa ekspertgrupp eraldab igal aastal aastapreemiaid eesmärgiga tunnustada Viljandimaa kultuuri- ja spordivaldkonnas silmapaistnud isikuid ning kollektiive või saavutusi. Tunnustatakse tegevust, mis on Viljandi maakonnas avaldanud mõju vastava valdkonna arengule ja aidanud kaasa Viljandi maakonna tuntusele.

  4.1.2. Viljandimaa ekspertgrupp eraldab igal aastal kuni neli aastapreemiat.
  4.1.3. Aastapreemia suurus on 1000 eurot.

  4.1.4. Ettepanekuid ekspertgrupi aastapreemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

  4.1.5. Ettepanek preemia eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.
  4.1.6. Ettepanek peab sisaldama:

  • ülevaadet isiku/ isikute grupi aastasest tegevusest;
  • põhjendust preemia eraldamiseks.

  4.1.7. Preemiate eraldamisel hindab ekspertgrupp isiku või isikute grupi panust maakonna kultuuri- ja spordivallas.
  4.1.8. Ekspertgrupp võib aastapreemia eraldada füüsilisele isikule või isikute grupile. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.

  4.1.9. Viljandimaa ekspertgrupp eraldab aastapreemia ettepanekute alusel või omal algatusel. Ekspertgrupil on õigus aastapreemiad jätta eraldamata, kui ei leidu sobivaid kandidaate.

  4.1.10. Aastapreemiat ei eraldata isikule mitmel järjestikusel aastal.

  {4.2. Elutööpreemia}

  4.2.1. Pikaajalise loomingulise või spordialase tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab ekspertgrupp igal aastal välja ühe elutööpreemia.
  4.2.2. Kultuurkapitali nõukogu eraldab elutööpreemiaks 3000 eurot, millele võib ekspertgrupp oma vahenditest lisada kuni 1000 eurot. (muudetud 12.11.2019)

  4.2.3. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.
  4.2.4. Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.
  4.2.5. Viljandimaa ekspertgrupp eraldab elutööpreemia ettepanekute alusel või omal algatusel.

  {4.3. Kultuuripärli preemia}

  (muudetud 5.10.2022)
  4.3.1. Kultuuripärli preemia eesmärgiks on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist Viljandi maakonnas.
  4.3.2. Ekspertgrupp eraldab aastas ühe Kultuuripärli preemia.
  4.3.3. Kultuuripärli preemia suurus on 2500 eurot.
  4.3.4. Ettepanekuid Kultuuripärli preemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha endale ja endaga seotud isikule.

  4.3.5. Põhjendatud ettepanek preemia eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.

  4.3.6. Ettepanek peab sisaldama:

  • kirjeldust kandidaadi loomingulistest või sportlikes saavutustest jooksval aastal;
  • kandidaadi tutvustust ja andmeid (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-posti aadress).
  4.3.7. Kultuuripärli preemia saaja otsustab ekspertgrupp laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel.
  4.3.8. Kultuuripärli preemia eraldatakse füüsilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.
  4.3.9. Kultuuripärli preemiat ei saa eraldada ekspertgrupi liikmele.

  {4.4. Tunnustuspreemiad}

  4.4.1. Preemia eesmärk on tunnustada Viljandimaa loome- ja spordiinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses.

  4.4.2. Preemia suurus on 100 eurot kuni 800 eurot.

  4.4.3. Ettepanekuid preemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.
  4.4.4. Ettepanek peab sisaldama ülevaadet isiku senisest tegevusest ja põhjendust tunnustuspreemia eraldamiseks.

  4.4.5. Preemia saaja otsustab ekspertgrupp laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel.

  4.4.6. Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.

  4.4.7. Tunnustuspreemia eraldamisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis. Ekspertgrupil on õigus jätta preemia eraldamata.

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2019-S09, 26. märtsil 2019 ning rakendatakse alates 15. aprillist 2019. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.
  Muudetud 12.11.2019 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 8/2019-S09
  Muudetud 30.06.2021 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 4/2021-S09
  Muudetud 05.10.2022 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 5/2022-S09