Lääne-Virumaa ekspertgrupp

  Lääne-Virumaa ekspertgrupi raha jagamise kord


  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) seaduse § 2 lõike 4 alusel Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) taotlemise tingimused. Kultuurkapitali eralduste taotlemise, eraldamise ja tagasinõudmise üldised tingimused on kehtestatud „Eesti Kultuurkapitali raha jagamise üldkorras“ (edaspidi nimetatud üldkord) ning käesolev kord on üldkorra osaks. Juhul kui käesolevas korras ja üldkorras sätestatud tingimused erinevad, lähtutakse käesolevast korrast. Kui käesoleva korra 2.-4. peatükis on võrreldes 1. peatükiga (Üldsätted) sätestatud teisiti, lähtutakse korra 2.-4. peatükis sätestatust.

  {1.2. Lääne-Virumaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgid}

  Lääne-Virumaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgiks on säilitada, arendada, elavdada ning toetada igakülgselt Lääne-Virumaa kultuuri ja spordi valdkonda, kultuuripärandi jäädvustamist ning rahvusliku identiteedi hoidmist.

  Eesmärgi täitmiseks toetab ekspertgrupp: 

  • Lääne-Virumaaga seotud projekte ja isikuid;
  • maakondlike, vabariiklike ja rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste korraldamist maakonnas;
  • piirkondlikku seltsitegevuse arengut;
  • maakonna kultuuri- ja spordikollektiivide osalemist vabariiklikel ja rahvusvahelistel festivalidel, konkurssidel, võistlustel jt olulistel sündmustel;
  • laste ja noorte arengule suunatud projekte;
  • maakonna ajalugu, kultuuripärandit ning maakonda tutvustavate kirjutiste väljaandmist;
  • maakonna tublide ja teenekate kultuuri- ja sporditegelaste meelespidamist;
  • arengule suunatud projekte ja koolituste korraldamist;
  • muusikainstrumentide, esinemis ja võistlusriiete ning spordiinventari ostmist (nõutav oma- ja/või kaasfinantseerimine vähemalt 50%);
  • uudseid ideid ning põnevaid loomingulisi lahendusi sisaldavaid projekte.

  {1.3. Taotluse või ettepaneku esitaja}

  Ekspertgrupile võivad taotlusi ja preemiaettepanekuid esitada füüsilised ja juriidilised isikud. Preemiat ei saa taotleda, preemia eraldamiseks saab teha üksnes ettepaneku. Ettepanekut endale preemia eraldamiseks ei saa teha.

  {1.4. Eralduse saaja}

  Preemia või toetuse võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule (v.a elutöö- ja loometöötoetused, mis eraldatakse üksnes füüsilisele isikule). Stipendiumi võib eraldada üksnes füüsilisele isikule.

  {1.5. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane taotlus tuleb esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu. Preemiaettepaneku võib esitada ka e-posti teel aadressil laanevirumaa@kulka.ee

  {1.6. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus või ettepanek tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

  {2. TOETUSED}

  {2.1. Projektitoetused}

  2.1.1. Projektitoetusi eraldatakse eesmärgiga toetada Lääne-Virumaaga seotud kultuuri- ja spordivaldkonna, kogukondlike sündmuste korraldamist ja läbiviimist ning maakonna seisukohalt oluliste projektide elluviimist.

  2.1.2. Projektitoetuse eraldamiseks võivad taotluse esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

  2.1.3. Ekspertgrupp ei toeta:

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi;
  • heategevusprojekte (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmiseks);
  • projekte, mille kirjeldus on puudulik ja/või puudub detailne eelarve.
  • projekte, milles küsitud toetuse summa ületab 2000 eurot projekti kohta; (lisatud 29.12.2021)
  • hoonete ehitus-, remondi-, renoveerimis ega projekteerimistöid;
  • kommertsüritusi;
  • ruumide sisustuse, kontoritehnika jms soetamist;
  • õpilasvahetust;
  • ühingute ja seltside asutamiskulusid;
  • traditsiooniliste rahvaürituste (jaanipäev, jõulupidu jne) korraldamist;
  • küla-, valla- ja linnapäevade korraldamist;
  • toitlustamist;
  • muusikainventari, spordivarustuse ja -vara soetamist üksikisikutele. (lisatud 29.12.2021)

  2.1.4. Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 20% projektikulude kogumahust, kui käesolevas korras ei ole sätestatud suurem omaosaluse ja/või kaasfinantseeringu määr.

  2.1.5. Ekspertgrupp eelistab toetada:

  • projekte, kus taotluses toodud teostajad tegutsevad Lääne-Virumaa kultuuriruumis;
  • põhjalikult lahtikirjutatud taotlustega projekte (eesmärk, eelarve, osalejate arv, kogus, toimumise aeg, koht jms);
  • taotlusi, millele on lisatud soovitus vastava eriala autoriteedilt;
  • taotlusi, millele on lisatud hinnapakkumine, käsikiri, näidis, ideekavand;
  • projekte, kuhu on kaasatud teisi partnereid ja avalikkus;
  • näituste ja etenduste puhul neid projekte, mille tulemus ei piirdu ainult ühekordse esitamisega.

  2.1.6. Taotlus peab sisaldama: (muudetud 30.06.2021)

  • projekti eesmärke ja kirjeldust;
  • tasakaalustatud eelarvet koos omafinantseeringu, kaasfinantseeringu ning planeeritava tuluga millele on lisatud soetuste hinnapakkumised;
  • toetuse kasutamise perioodi.

  2.1.7. Taotlusele tuleb vastavalt projekti eesmärgile lisada info või lisamaterjal järgnevalt:

  {2.1.7.1. Ürituste ja võistluste korraldamine}

  (seminarid, konverentsid, festivalid, töötoad, teadusüritused, kontserdid jms):

  • sisu kirjeldus, toimumise koht, korraldaja, ajakava, oodatav osalejate arv;
  • väljapool oma maja toimuva ürituse puhul toimumispaiga kinnitus;
  • võistluste korraldamisel võimalusel ka võistluste juhend;
  • esinejate nimekiri kui küsitakse toetust esinejate tasustamiseks;
  • info ürituse piletite olemasolu/maksumuse kohta;
  • üleriigilise ürituse korral (mis hõlmab ka Lääne-Virumaad) ka Lääne-Virumaa ürituse eelarve.

  {2.1.7.2. Mitteperioodilised trükised }

  • trükise kirjeldus (sh autori tutvustus, formaat, maht, trükiarv, levitamise plaan koos müügiprognoosiga);
  • võimalusel käsikiri või näide/väljavõte käsikirjast.

  {2.1.7.3. Näituse korraldamine}

  • näituse ideekavandi tutvustus;
  • eksponeerimispaiga kinnitus.

  {2.1.7.4. Kongressidel, konverentsidel, konkurss-festivalidel osalemine}

  • kutse koopia korraldajalt;
  • sündmuse programm;
  • transpordi- ja majutuskulude info.

  {2.1.7.5. Välitööd}

  • kogutava materjali kasutamise plaan;
  • info materjali hilisema kasutamise võimaluse kohta.

  {2.2. Tegevustoetused}

  2.2.1. Tegevustoetuse eraldamise eesmärk on toetada Lääne-Virumaa loominguliste kollektiivide ja spordiorganisatsioonide tegevust.
  2.2.2. Taotlusi tegevustoetuse eraldamiseks võivad esitada vähemalt ühe aasta Lääne-Virumaal tegutsenud mittetulundusühingud ja sihtasutused.

  2.2.3. Tegevustoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 20. november.
  2.2.4. Toetuse suurus on kuni 2000 eurot.
  2.2.5. Tegevustoetuse taotlus peab sisaldama:

  • organisatsiooni senise tegevuse kirjeldust;
  • aasta tööplaani ehk planeeritavaid tegevusi toetuse kasutamise perioodiks;
  • kulude-tulude eelarvet, kus on ära märgitud nii omatulu kui teiste toetajate panus;
  • saavutatava tulemuse kirjeldust (mida parandab, uuendab, teeb maakonna/valdkonna inimeste heaks jt eesmärgid).

  2.2.6. Tegevustoetusest ei saa katta:

  • ehitus-, remondi- või renoveerimistöid;
  • toitlustamist ja päevarahasid;
  • põhivara ja väikevahendite soetamiskulusid;
  • kütuse kulusid.

  2.2.7. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:

  • taotleja senise tegevuse läbipaistvust;
  • püstitatud eesmärkide olulisust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust.

  2.2.8. Tegevustoetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 20% taotluse kogueelarvest.

  {2.3. Loometöötoetused}

  2.3.1. Loometöötoetus eraldatakse loomeinimesele sellise töö tegemiseks, mille tulemusena sünnib autori- või esitajaõiguse alla kuuluv loome- või kunstiteos.
  2.3.2. Loometöötoetust saab taotleda füüsiline isik iseendale. (muudetud 30.06.2021)

  2.3.3. Loometöötoetuse suurus on kuni 1000 eurot.
  2.3.4. Loometöötoetuse taotlus peab sisaldama:

  • autori elulookirjeldust (loominguline CV);
  • loodava teose kirjeldust;
  • taotleja või teose seost Lääne-Virumaaga;
  • teose valmimise planeeritavat aega (teose loomise ajakava).

  2.3.5. Loometöötoetust ei eraldata tellimustöö täitmiseks.

  {2.4. Elutöötoetused}

  2.4.1. Elutöötoetusi eraldatakse maakonna teenekatele loome- või spordiinimestele.
  2.4.2. Elutöötoetuse suurus on kuni 500 eurot.

  2.4.3. Taotlus peab sisaldama kandidaadi tutvustust, ülevaadet tema eelnevast loomingulisest või spordialasest tegevusest ja sisulist põhjendust toetuse eraldamiseks.

  2.4.4. Ekspertgrupp eraldab elutöötoetuse taotluse alusel või omal algatusel.

  {2.5. Juubelitoetused}

  2.5.1. Juubelitoetusi eraldatakse Lääne-Virumaa kultuuri- või spordialal silma paistnud isikutele alates nende 65. a juubelist ja kollektiividele nende juubelite puhul.

  2.5.2. Juubelitoetusi saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
  2.5.3. Juubelitoetuse suurus on kuni 500 eurot.

  2.5.4. Juubelitoetuse taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku või kollektiivi tegevusest ja põhjendust juubelitoetuse eraldamiseks. Eraisikust toetuse saaja puhul peab taotlus sisaldama ka saaja nime, isikukoodi ning kontaktandmeid.

  2.5.5. Juubelitoetuse eraldamisel hindab ekspertgrupp isiku või kollektiivi panust maakonna kultuuriruumis.

  2.5.6. Ekspertgrupp eraldab juubelitoetuse taotluse alusel või omal algatusel. Ekspertgrupil on õigus jätta juubelitoetus eraldamata.

  {2.6. Ravimitoetused}

  2.6.1. Ravimitoetusi eraldatakse maakonna kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku ravimikulude katmiseks.

  2.6.2. Ravimitoetusi saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
  2.6.3. Ravimitoetuse suurus on kuni 300 eurot aastas.

  2.6.4. Taotlus peab sisaldama põhjendust toetuse eraldamiseks ja kulude kalkulatsiooni. Eraisikust toetuse saaja puhul peab taotlus sisaldama ka saaja nime, isikukoodi ning kontaktandmeid.

  2.6.5. Ravimitoetus eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule füüsilise isiku ravimikulude katteks taotluse alusel või ekspertgrupi omal algatusel.

  {2.7. Matusetoetused}

  2.7.1. Matusetoetusi eraldatakse Lääne-Virumaa kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku matusega seotud kulude katmiseks ning isiku perekonna toetamiseks.

  2.7.2. Matusetoetuse suurus on kuni 350 eurot.

  2.7.3. Taotlus matusetoetuse eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirja teel, aadressil laanevirumaa@kulka.ee.

  2.7.4. Taotlus peab sisaldama informatsiooni lahkunud kultuuri- või spordiinimese kohta.

  2.7.5. Matusetoetus eraldatakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule taotluse alusel või ekspertgrupi omal algatusel.
  2.7.6. Matusetoetuse eraldamise taotlusi saab esitada ka väljaspool punktis 1.6 nimetatud taotlusvoorude tähtaegasid.

  {3. STIPENDIUMID}

  {3.1. Loomingulised stipendiumid}

  3.1.1. Ekspertgrupp eraldab loomingulisi stipendiume füüsilistele isikutele loometööle pühendumise eesmärgil.

  3.1.2. Loomingulist stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud iseendale. (muudetud 30.06.2021)
  3.1.3. Loomingulise stipendiumi suurus on kuni 500 eurot.
  3.1.4. Taotlus peab sisaldama:

  • loomingulist plaani stipendiumi perioodil;
  • elulookirjeldust (loominguline CV);
  • taotleja seost Lääne-Virumaaga.

  {3.2. Spordistipendiumid}

  3.2.1. Ekspertgrupp eraldab spordistipendiume võimaldamaks Lääne-Virumaa sportlastel pühenduda sportlike võimete arendamisele.

  3.2.2. Taotlusi stipendiumi eraldamiseks võivad esitada füüsilised isikud.
  3.2.3. Spordistipendiumi suurus on kuni 500 eurot.
  3.2.4. Taotlus peab sisaldama:

  • ülevaadet sportlase senistest tulemustest ja sportliku arengu eesmärkidest;
  • sportlase seost Lääne-Virumaaga.

  {4. PREEMIAD}

  {4.1. Ekspertgrupi aastapreemiad}

  4.1.1. Lääne-Virumaa ekspertgrupp eraldab igal aastal aastapreemiaid eesmärgiga tunnustada Lääne-Virumaa kultuuri- ja spordivaldkonnas silmapaistnud isikuid või saavutusi ergutamaks kultuuri- või spordielu arengut maakonnas.

  4.1.2. Lääne-Virumaa ekspertgrupp eraldab aastas kuni seitse aastapreemiat.(muudetud 29.06.2020)

  4.1.3. Ekspertgrupi aastapreemia suurus on 500 eurot kuni 1000 eurot. (muudetud 29.06.2020)
  4.1.4. Ettepanekuid ekspertgrupi aastapreemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste/kohalike omavalitsuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

  4.1.5. Põhjendatud ettepanek preemia eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.

  4.1.6. Ettepanek peab sisaldama:

  • lühikest kirjeldust kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest jooksval aastal;
  • kandidaadi tutvustust ja andmeid (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-posti aadress).
  4.1.7. Preemiate eraldamisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuri- ja spordivallas.
  4.1.8. Lääne-Virumaa ekspertgrupp eraldab aastapreemia ettepanekute alusel või omal algatusel. Ekspertgrupil on õigus jätta aastapreemiad eraldamata.
  4.1.9. Ekspertgrupi aastapreemia võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.
  4.1.10. Aastapreemiat ei eraldata füüsilisele isikule mitmel järjestikusel aastal.

  {4.2. Elutööpreemia}

  4.2.1. Pikaajalise loomingulise või spordialase tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab ekspertgrupp igal aastal välja ühe elutööpreemia.

  4.2.2. Elutööpreemia suurus on 3000 eurot. (muudetud 12.11.2019)
  4.2.3. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.
  4.2.4. Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.

  4.2.5. Lääne-Virumaa ekspertgrupp eraldab elutööpreemia ettepanekute alusel või omal algatusel.

  {4.3. Kultuuripärli preemia}

  (muudetud 5.10.2022)
  4.3.1. Kultuuripärli preemia eesmärgiks on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist Lääne-Viru maakonnas. 
  4.3.2. Ekspertgrupp eraldab aastas ühe Kultuuripärli preemia.
  4.3.3. Kultuuripärli preemia suurus on 2500 eurot.
  4.3.4. Ettepanekuid Kultuuripärli preemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha endale ja endaga seotud isikule.

  4.3.5. Põhjendatud ettepanek preemia eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.

  4.3.6. Ettepanek peab sisaldama:

  • kirjeldust kandidaadi loomingulistest või sportlikes saavutustest jooksval aastal;
  • kandidaadi tutvustust ja andmeid (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-posti aadress).
  4.3.7. Kultuuripärli preemia saaja otsustab ekspertgrupp laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel.
  4.3.8. Kultuuripärli preemia eraldatakse füüsilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.
  4.3.9. Kultuuripärli preemiat ei saa eraldada ekspertgrupi liikmele.

  {4.4. Tunnustuspreemiad}

  4.4.1. Preemia eesmärk on tunnustada Lääne-Virumaa loome- ja spordiinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule, ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses.

  4.4.2. Preemia suurus on 200 eurot kuni 800 eurot.

  4.4.3. Ettepanekuid preemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud neli korda aastas. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste/kohalike omavalitsuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.
  4.4.4. Ettepanek peab sisaldama ülevaadet isiku senisest tegevusest ja põhjendust tunnustuspreemia eraldamiseks.
  4.4.5. Preemia saaja otsustab ekspertgrupp laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel.

  4.4.6. Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.

  4.4.7. Tunnustuspreemia eraldamisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis. Ekspertgrupil on õigus jätta preemia eraldamata.

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2019-S09, 26. märtsil 2019 ning rakendatakse alates 15. aprillist 2019. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.
  Muudetud 12.11.2019 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 8/2019-S09
  Muudetud 29.06.2020 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 4/2020-S09

  Muudetud 30.06.2021 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 4/2021-S09

  Muudetud 29.12.2021 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 10/2021-S09

  Muudetud 5.10.2022 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 6/2022-S09