Võrumaa ekspertgrupp

  Võrumaa ekspertgrupi raha jagamise kord


  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) seaduse § 2 lõike 4 alusel Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) taotlemise tingimused. Kultuurkapitali eralduste taotlemise, eraldamise ja tagasinõudmise üldised tingimused on kehtestatud „Eesti Kultuurkapitali raha jagamise üldkorras“ (edaspidi nimetatud üldkord) ning käesolev kord on üldkorra osaks. Juhul kui käesolevas korras ja üldkorras sätestatud tingimused erinevad, lähtutakse käesolevast korrast. Kui käesoleva korra 2.-4. peatükis on võrreldes 1. peatükiga (Üldsätted) sätestatud teisiti, lähtutakse korra 2.-4. peatükis sätestatust.

  {1.2. Võrumaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgid}

  Võrumaa ekspertgrupi tegevuse eesmärk on toetada Võrumaa kultuuri ja spordi arenemist, elavdamist ja säilimist.

  Eesmärgi täitmiseks toetab ekspertgrupp:

  • maakonna seisukohalt oluliste ja jätkusuutlike, nii uuenduslike kui ka traditsiooniliste kultuuri-, spordiürituste ning projektide korraldamist ja läbiviimist;
  • projekte kogukondliku kultuuri-, sporditegevuse arendamiseks;
  • maakonna kultuuri- ja spordikollektiivide ning üksikisikute osalemist maakonna esindamiseks üritustel ja võistlustel nii Eestis kui ka välismaal;
  • noortega seotud tegevusi kultuuri- ja spordiprotsessis;
  • maakonna tuntud ja tunnustatud loovisikute, kultuuri- ja sporditegelaste enesetäiendust ja -teostust;
  • tunnustatud, maakonna ja Eesti eest võistlevate sportlaste treening-ettevalmistust ja võistlustel osalemist;
  • väljaandeid ja jäädvustusi, millel on maa- või paikkondlik tähtsus ja milles kajastatud materjal on kultuurilooliselt väärtuslik;
  • kohalike rahvariiete valmistamist ja ostmist, kui on lisatud nende edasine kasutamise kord;
  • kogukondade, omavalitsuste, maakondade ja riikide vahelist kultuuri- ja spordikoostööd;
  • maakonnas toimuvate üleriigiliste ja rahvusvaheliste sündmuste korraldamist.

  {1.3. Taotluse või ettepaneku esitaja}

  Ekspertgrupile võivad taotlusi ja preemiaettepanekuid esitada füüsilised ja juriidilised isikud. Preemia eraldamiseks saab teha ettepaneku. Ettepanekut endale preemia eraldamiseks ei saa teha.

  {1.4. Eralduse saaja}

  Preemia või toetuse võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule (v.a elutöö- ja loometöötoetused, mis eraldatakse üksnes füüsilisele isikule). Stipendiumi võib eraldada üksnes füüsilisele isikule.

  {1.5. Taotlemise vorm ja viis}

  Taotlus tuleb esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu. Preemiaettepanek tuleb esitada e-posti teel aadressil vorumaa@kulka.ee.

  {1.6. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus või ettepanek tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

  {2. TOETUSED}

  {2.1. Projektitoetused}

  2.1.1. Projektitoetusi eraldatakse Võrumaa kultuuri ja spordi toetamiseks.
  2.1.2. Projektitoetuse eraldamiseks võivad taotluse esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

  2.1.3. Ekspertgrupp ei toeta:

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi;
  • heategevusprojekte;
  • hoonete ja rajatiste projekteerimis-, ehitus-, remondi-, renoveerimis- ega sisustamistöid.
  • kommertsprojekte;
  • traditsiooniliste rahvaürituste (jõulud, jaanipäev jne) ja riiklike pühade puhul pidulike ürituste korraldamist;
  • sotsiaal- ja haridusvaldkonna projekte;
  • projektide ja hoonete halduskulusid;
  • vara, inventari soetamist (kontoritehnika, -tarbed, muusikakeskused, kõlarid jms);
  • täiskasvanute huviharidust ja toitlustamiskulusid;
  • riiete ostmist (v.a rahvariided)
  • õpilasvahetusi.

  2.1.4. Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projektikulude kogumahust.

  2.1.5. Ekspertgrupp eelistab toetada:

  • põhjalikult lahtikirjutatud projekte (eesmärk, eelarve, osalejate arv, kogus, toimumise aeg, koht, osalustasude, piletimüügi prognoos jms);
  • projekte, millest saab osa võimalikult palju inimesi;
  • taotlusi, millele on lisatud hinnapakkumine, käsikiri, näidis, ideekavand;
  • projekte, kuhu on kaasatud teisi partnereid ja avalikkust;
  • sündmusi ja tegevusi, mida korraldavad Võru maakonnas registreeritud ja tegutsevad asutused, kollektiivid, seltsid või üksikisikud;
  • majanduslikult läbimõeldud ettevõtmisi.

  2.1.6. Taotlus peab sisaldama:

  • projekti tegevuskava ja ajakava;
  • sündmuse toimumise aega ja kohta,
  • sihtgruppi ja osasaajate prognoositavat arvu;
  • tasakaalustatud eelarvet;
  • toetuse kasutamise perioodi.

  Taotlusele võib lisada taotleja tutvustuse, õppeasutuse tõendi, soovituskirja või muu informatsiooni, mis võib olla oluline projekti rahastamise otsustamisel.

  2.1.7. Taotlusele tuleb vastavalt projekti eesmärgile lisada info või lisamaterjal järgnevalt:

  {2.1.7.1. Ürituste ja võistluste korraldamine}

  (seminarid, konverentsid, festivalid, töötoad, kontserdid, laagrid jms):

  • toimumispaiga kinnitus;
  • võistluste ja konkursside korraldamisel võimalusel ka juhend;
  • esinejate nimekiri kui küsitakse toetust esinejate tasustamiseks;
  • info ürituse piletite olemasolu/maksumuse kohta;
  • üleriigilise ürituse korral nii kogueelarve kui ka Võru maakonda puudutav eelarve.

  {2.1.7.2. Mitteperioodilised trükised}

  • informatsioon autori, koostaja ja toimetaja kohta;
  • trükise kirjeldus (sh autori tutvustus, formaat, maht, trükiarv, levitamise plaan koos müügiprognoosiga);
  • digitaalsel kujul käsikiri või näide/väljavõte käsikirjast;
  • soovitatavalt kujundusnäide;
  • trükikoja hinnapakkumine ja põhjendus, miks kasutatakse nimetatud trükikoja teenust;
  • trükise levitamise plaan koos planeeritava müügituluga.

  {2.1.7.3. Näituse korraldamine}

  • näituse ideekavandi tutvustus;
  • eksponeerimispaiga kinnitus.

  {2.1.7.4. Kongressidel, konverentsidel, konkurss-festivalidel osalemine}

  • kutse koopia korraldajalt;
  • sündmuse programm;
  • transpordi- ja majutuskulude info.

  {2.1.7.5. Välitööd}

  • kogutava materjali kasutamise plaan;
  • info materjali hilisema kasutamise võimaluse kohta.

  {2.1.7.6. Film, video ja helikandja}

  • projekti lühikirjeldus – stsenarist, režissöör, produtsent, toetuse kasutamise eesmärk, ajakava, sihtgrupp, finantsplaan, stsenaarium, digitaalne demoversioon, levitamise plaan koos planeeritava müügituluga.

  {2.2. Tegevustoetused}

  2.2.1. Tegevustoetuse eraldamise eesmärk on toetada Võru maakonna kultuuri- ja spordiühingute tegevust.
  2.2.2. Taotlusi tegevustoetuse eraldamiseks võivad esitada vähemalt kaks aastat tegutsenud mittetulundusühingud ja sihtasutused.

  2.2.3. Tegevustoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 20. november.
  2.2.4. Toetuse suurus on kuni 1000 eurot.
  2.2.5. Tegevustoetuse taotlus peab sisaldama:

  • organisatsiooni senise tegevuse kirjeldust;
  • aasta tööplaani ehk planeeritavaid tegevusi toetuse kasutamise perioodiks;
  • kulude-tulude eelarvet, kus on ära märgitud nii omatulu kui teiste toetajate panus;
  • saavutatava tulemuse kirjeldust (mida parandab, uuendab, teeb maakonna/valdkonna inimeste heaks jt eesmärgid).

  2.2.6. Tegevustoetusest ei saa katta:

  • ehitus-, remondi- või renoveerimistöid;
  • toitlustamist ja päevarahasid;
  • põhivara ja väikevahendite soetamiskulusid;
  • tööjõukulusid.

  2.2.7. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:

  • taotleja senise tegevuse läbipaistvust;
  • püstitatud eesmärkide olulisust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust.

  2.2.8. Tegevustoetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 25% taotluse kogueelarvest.

  {2.3. Loometöötoetused}

  2.3.1. Loometöötoetus eraldatakse maakonna loomeinimesele sellise töö tegemiseks, mille tulemusena sünnib autori- või esitajaõiguse alla kuuluv loome- või kunstiteos.
  2.3.2. Loometöötoetust saab taotleda füüsiline isik iseendale. (muudetud 30.06.2021)

  2.3.3. Loometöötoetuse suurus on kuni 1000 eurot.
  2.3.4. Loometöötoetuse taotlus peab sisaldama:

  • autori elulookirjeldust (loominguline CV);
  • loodava teose detailset kirjeldust;
  • taotleja või teose seost Võru maakonnaga;
  • teose valmimise planeeritavat aega (teose loomise ajakava).

  2.3.5. Loometöötoetust ei eraldata tellimustöö täitmiseks.

  {2.4. Elutöötoetused}

  2.4.1. Elutöötoetusi eraldatakse maakonna teenekatele kultuuri- või spordiinimestele.
  2.4.2. Elutöötoetuse suurus on kuni 1000 eurot.

  2.4.3. Taotlus peab sisaldama kandidaadi tutvustust, ülevaadet tema eelnevast loomingulisest või spordialasest tegevusest ja sisulist põhjendust toetuse eraldamiseks.

  2.4.4. Ekspertgrupp eraldab elutöötoetuse taotluse alusel või omal algatusel.

  {2.5. Juubelitoetused}

  2.5.1. Juubelitoetusi eraldatakse maakonna kultuuri- või spordialal silma paistnud isikutele üldjuhul nende 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90 jne juubeli puhul.

  2.5.2. Juubelitoetusi saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
  2.5.3. Juubelitoetuse suurus on kuni 500 eurot.

  2.5.4. Juubelitoetuse taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku tegevusest ja põhjendust juubelitoetuse eraldamiseks. Taotlus peab sisaldama ka saaja nime ning isikukoodi.
  2.5.5. Juubelitoetuse eraldamisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis.

  2.5.6. Ekspertgrupp eraldab juubelitoetuse taotluse alusel või omal algatusel. Ekspertgrupil on õigus jätta juubelitoetus eraldamata.

  {2.6. Ravimitoetused}

  2.6.1. Ravimitoetusi eraldatakse Võru maakonna kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku ravimikulude katmiseks.

  2.6.2. Ravimitoetusi saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.

  2.6.3. Ravimitoetuse suurus on kuni 300 eurot aastas.
  2.6.4. Taotlus peab sisaldama põhjendust toetuse eraldamiseks ja kulude kalkulatsiooni, saaja nime, isikukoodi ning kontaktandmeid.

  2.6.5. Ravimitoetus eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule füüsilise isiku ravimikulude katteks taotluse alusel või ekspertgrupi omal algatusel.

  {2.7. Matusetoetused}

  2.7.1. Matusetoetusi eraldatakse Võru maakonna kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku matusega seotud kulude katmiseks.

  2.7.2. Matusetoetuse suurus on kuni 350 eurot.

  2.7.3. Taotlus matusetoetuse eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirja teel, aadressil vorumaa@kulka.ee.

  2.7.4. Taotlus peab sisaldama informatsiooni lahkunu kohta.

  2.7.5. Matusetoetus eraldatakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule taotluse alusel või ekspertgrupi omal algatusel.
  2.7.6. Matusetoetuse eraldamise taotlusi saab esitada ka väljaspool punktis 1.6 nimetatud taotlusvoorude tähtaegasid.

  {3. STIPENDIUMID}

  {3.1. Loomingulised stipendiumid}

  3.1.1. Ekspertgrupp eraldab loomingulisi stipendiume füüsilistele isikutele loometööle pühendumise eesmärgil.

  3.1.2. Loomingulist stipendiumi saab taotleda füüsiline isik iseendale. (muudetud 30.06.2021)
  3.1.3. Loomingulise stipendiumi suurus on kuni 500 eurot aastas.
  3.1.4. Taotlus peab sisaldama:

  • loomingulist plaani stipendiumi perioodil;
  • elulookirjeldust (loominguline CV);
  • taotleja seost Võru maakonnaga.

  {3.2. Spordistipendiumid}

  3.2.1. Ekspertgrupp eraldab spordistipendiume võimaldamaks Võru maakonna andekatel sportlastel pühenduda sportlike võimete arendamisele.

  3.2.2. Taotlusi stipendiumi eraldamiseks võivad esitada füüsilised isikud.
  3.2.3. Spordistipendiumi suurus on kuni 500 eurot aastas.
  3.2.4. Taotlus peab sisaldama:

  • ülevaadet sportlase senistest tulemustest ja sportliku arengu eesmärkidest;
  • sportlase seost Võru maakonnaga.

  {3.3. Õppestipendiumid}

  3.3.1. Õppestipendiumiga toetatakse loomeinimeste erialaseid õpinguid (v.a Eesti kõrgkoolide bakalaureuseõppes).

  3.3.2. Õppestipendiumi saavad taotleda Võru maakonnaga seotud füüsilised isikud.
  3.3.3. Õppestipendiumi suurus on kuni 500 eurot aastas.
  3.3.4. Taotlus peab sisaldama:

  • õppeasutuse kinnituskirja õpingutele asumise või õpingute jätkamise kohta;
  • informatsiooni õpitava eriala ja seniste erialaste tulemuste kohta;
  • taotleja seost Võru maakonnaga ja selgitust õpitava rakendamisest Võru maakonnas;
  • vastava eriala autoriteedi soovituskirja.

  3.3.5. Õppestipendiumi saab taotleda üks kord õppeaasta jooksul.

  {4. PREEMIAD}

  {4.1. Ekspertgrupi aastapreemiad}

  4.1.1. Võrumaa ekspertgrupp eraldab igal aastal aastapreemiaid eesmärgiga tunnustada Võru maakonna kultuuri- ja spordivaldkonnas silmapaistnud isikuid ning kollektiive.

  4.1.2. Võrumaa ekspertgrupp eraldab igal aastal kuni kümme aastapreemiat.
  4.1.3. Aastapreemia suurus on kuni 1000 eurot.

  4.1.4. Ettepanekuid ekspertgrupi aastapreemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

  4.1.5. Põhjendatud ettepanek preemia eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.

  4.1.6. Ettepanek peab sisaldama:

  • kandidaadi tutvustust ja andmeid (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-posti aadress);
  • lühikest kirjeldust kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest jooksval aastal.

  4.1.7. Preemiate eraldamisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuri- ja spordivaldkonnas.

  4.1.8. Võrumaa ekspertgrupp eraldab aastapreemia ettepanekute alusel või omal algatusel. Ekspertgrupil on õigus aastapreemiad jätta eraldamata, kui ei leidu sobivaid kandidaate.

  4.1.9. Ekspertgrupi aastapreemia võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.

  4.1.10. Aastapreemiat ei eraldata isikule või kollektiivile üldjuhul mitmel järjestikusel aastal.

  {4.2. Elutööpreemiad}

  4.2.1. Pikaajalise loomingulise või spordialase tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab ekspertgrupp igal aastal välja ühe elutööpreemia.

  4.2.2. Elutööpreemia suurus on 3000 eurot. (muudetud 12.11.2019)
  4.2.3. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.
  4.2.4. Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.
  4.2.5. Võrumaa ekspertgrupp eraldab elutööpreemia ettepanekute alusel või omal algatusel.
  4.2.6. Ekspertgrupil on õigus jätta preemia välja andmata.

  {4.3. Kultuuripärli preemia}

  (muudetud 5.10.2022)
  4.3.1. Kultuuripärli preemia eesmärgiks on tunnustada ja innustada kõrgvormis kultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist Võru maakonnas. 
  4.3.2. Ekspertgrupp eraldab aastas ühe Kultuuripärli preemia.
  4.3.3. Kultuuripärli preemia suurus on 2500 eurot.
  4.3.4.Ettepanekuid preemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia esitamiseks ei saa teha endale või endaga seotud isikule.

  4.3.5. Põhjendatud ettepanek preemia eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.

  4.3.6. Ettepanek peab sisaldama:

  • kirjeldust kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest jooksval aastal;
  • kandidaadi tutvustust ja andmeid (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-posti aadress).
  4.3.7. Kultuuripärli preemia saaja otsustab ekspertgrupp laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel.
  4.3.8. Kultuuripärli preemia eraldatakse füüsilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.
  4.3.9 Kultuuripärli preemiat ei saa eraldada ekspertgrupi liikmele.

  4.3.10. Ekspertgrupil on õigus jätta Kultuuripärli preemia välja andmata.

  {4.4. Tunnustuspreemia}

  4.4.1. Preemia eesmärk on tunnustada Võru maakonna kultuuri- ja sporditegelasi ja kollektiive pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule ning innustada neid edaspidises tegevuses.

  4.4.2. Preemia suurus on kuni 800 eurot.

  4.4.3. Ettepanekuid preemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

  4.4.4. Ettepanek peab sisaldama ülevaadet isiku või kollektiivi senisest tegevusest ja põhjendust tunnustuspreemia eraldamiseks.
  4.4.5. Preemia saaja otsustab ekspertgrupp laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel.

  4.4.6. Preemia eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule. Tunnustuspreemiat ei eraldata isikule või kollektiivile üldjuhul mitmel järjestikusel aastal.
  4.4.7. Tunnustuspreemia eraldamisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis. Ekspertgrupil on õigus jätta tunnustuspreemia eraldamata.

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2019-S09, 26. märtsil 2019 ning rakendatakse alates 15. aprillist 2019. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.

  Muudetud 26.06 2019 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 5/2019-S09

  Muudetud 2.10.2019 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 7/2019-S09

  Muudetud 12.11.2019 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 8/2019-S09

  Muudetud 30.06.2021 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 4/2021-S09

  Muudetud 05.10.2022 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 5/2022-S09