Arhitektuuri sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord

Käesolev kord on lisa „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korrale“.
 
Arhitektuuri sihtkapitali eesmärk on aidata kaasa arhitektuuri loomingulisuse ja sotsiaalse tundlikkuse edendamisele. Toetatakse arhitektuuri, sisearhitektuuri, disaini, kunstiteaduse ja -teooria, maastikuarhitektuuri, ajaloolise arhitektuuri kaitse jms valdkondi.

Arhitektuuri sihtkapital määrab preemiaid, stipendiume ning toetusi.

Arhitektuuri sihtkapital rahastab:
 • kõrgetasemelisi projekte, mis aitavad kaasa Eesti arhitektuurielu edendamisele, 
 • arhitektuuriteadlikkuse kasvatamisele, arhitektuuri dokumenteerimisele ning 
 • tutvustamisele kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil;
 • arhitektuurialase tegevuse edendamist väljaspool pealinna;
 • kaasaegse arhitektuuri või arhitektuuripärandi dokumenteerimist, jäädvustamist ning uurimist.
Arhitektuuri sihtkapital ei määra toetust, stipendiumi ja preemiat:
 • aruandevõlglastele;
 • Kultuurkapitali võlglastele;
 • aruande esitamise tähtaja 30 päeva võrra ületanud aruandevõlglastele kahe järgneva jaotuse jooksul, st kuue kuu jooksul alates aruande laekumise kuupäevast;
 • juriidilistele isikutele, kelle juhtkonda kuuluvad eraisikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased. 

I TOETUSED

Arhitektuuri sihtkapital eraldab vastavalt oma eesmärkidele ja laekunud taotlustele projekti- ja tegevustoetusi ning loometöötoetusi, elutöötoetusi, ravimitoetusi , matusetoetusi ja juubelitoetusi.

1. Projektitoetused

Projektitoetused on mõeldud arhitektuuri edendamiseks, tutvustamiseks, populariseerimiseks, arhitektuurialaste teoste väljaandmiseks, valdkonnaga seotud isikute mälestuse jäädvustamiseks, oma valdkonna tippsündmustel osalemiseks jms.
1.1. Projektitoetusi võib taotleda füüsilised või juriidilised isikud.
1.2. Taotlus tuleb sihtkapitalile esitada kodulehe www.kulka.ee  kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
 
1.3. Projektitoetust ei saa taotleda:
 • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritustele;
 • heategevusprojektidele (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmiseks);
 • ehitus-, remondi-, restaureerimis- ega projekteerimistöödeks.
1.4. Projektitoetust ei maksta:
 • ebaselgelt või puudulikult esitatud projektidele; 
 • projektidele, mille eest vastutavad isikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased.
1.5. Sihtkapital ei toeta:
 • kommertsüritusi, -telesaateid ega –väljaandeid;
 • vara soetamist ega põhivahendite ostmist;
 • juba ilmunud trükiseid;
 • kordustrükke;
 • päevarahasid;
 • objektikonkursside kataloogide väljaandmist ;
 • ebarealistliku eelarvega projekte;
 • puudulikult ja nõutavate lisadeta vormistatud projekte;
 • projekte, mille eesmärgina nimetatud loomingu, teose, ürituse jms kvaliteet ja tähtsus hinnatakse madalaks.
1.6. Taotlus peab sisaldama:
 • projekti kirjeldust;
 • täpset eelarvet (näidates ära, milliste kuluridade finantseerimist oodatakse sihtkapitalilt);
 • sündmuse täpset toimumise aega;
 • toetuse kasutamise perioodi.
1.7. Arhitektuuri sihtkapitali toetuse määramise tingimuseks on omaosalus või kaasfinantseering vähemalt 10% projekti kulude kogumahust.
 
1.8. Tingimused ja nõuded taotlustele:
1.8.1.  Arhitektuurinäitused või muud näitused:
 • näituse idee kirjeldus;
 • toimumise aeg ja koht;
 • näitusepaiga kinnitus või selle koopia;
 • kuraatori CV või info korraldaja kohta;
 • osaleja(te) CV(d) või info osalejate kohta.
1.8.2.  Erialatrükiste ja uurimuste väljaandmine (eelistatult toetatakse autorite honorare)
 • trükise kirjeldus;
 • käsikiri või näide/väljavõte käsikirjast;
 • perioodilisel trükisel eeldatav sisukord ;
 • autori või tõlkija CV;
 • soovitus või retsensioon vastava eriala autoriteedilt;
 • valitud trükikoja/kirjastuse hinnapakkumine ja valiku põhjendus;
 • trükise sihtgrupp ja levitamise plaan;
 • kulude-tulude eelarve (näidata müügitulu);
 • andmed muude taotletud toetuste kohta;
 • tõlketeose puhul tõlkenäide ja andmed tõlkija ilmunud tööde kohta;
 • tõlgitava teose autori nõusolek teose tõlkimise ja väljaandmise kohta taotluses kirjeldatud viisil.
 
1.8.3.  Avalike sündmuste (seminaride, konverentside, festivalide, töötubade, teadusürituste jms) korraldamine:
 • ürituse toimumise aeg ja koht; 
 • eesmärk, kirjeldus, programm, lektorid, lektorite CV, korraldaja CV;
 • eeldatav osalejaskond, sihtgrupp ja planeeritud osalejate arv;
 • koostööpartnerid;
 • info teistest toetajatest;
 • majutuse, rendi vms taotlemise puhul hinnapakkumised;
 • ürituse kogueelarve.
1.8.4.  Osalemine valdkonna tippsündmustel (seminaride, konverentside, festivalide, töötoad jms):
 • üritusel osalemise eesmärk;
 • ürituse programm ja esinejate info (nt. nimekiri);
 • ettekande olemasolul selle teema;
 • eelarve aluseks olevate sõidupiletite ja majutuse hinnapakkumine (arve või pileti koopia);
 • omaosaluse kirjeldus (eelarves);
 • üritusel osaleja CV (info osalejate kohta).
1.8.5.  Õppepraktika ja -reiside lisarahastamine (max 150 eurot tudengi kohta, sõltuvalt sihtriigist ja reisi eesmärgist)
 • reisi eesmärk ja programm;
 • osalejate täpne arv ja nimekiri ;
 • sõidupiletite ja majutuse hinnapakkumine (või arve).
1.9. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:
 • taotluse eesmärgi vastavust arhitektuuri sihtkapitali eesmärkidele (vt eespool I. Eesmärgid);
 • teose või ürituse ühiskondlikku ja erialast väärtust;
 • panust Eesti kultuuri, nii traditsioonide jätkamise kui uuenduslikkuse seisukohalt; 
 • taotleja senise tegevuse silmapaistvust; 
 • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust;
 • ettevõtmise majanduslikku läbimõeldust.
1.10.  Arhitektuuri sihtkapitali toetatud üritustel, trükistes ja infomaterjalides tuleb kasutada Eesti Kultuurkapitali sümboolikat (logo) ettenähtud korras.
1.11.  Arhitektuuri sihtkapitalil on õigus rahuldada taotlus täielikult, osaliselt või jätta taotlus rahuldamata.
1.12.  Sihtkapital lähtub projektitoetuste eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

2. Tegevustoetused

2.1. Tegevustoetust saavad taotleda valdkonna loomeliidud.
2.2. Taotlus tuleb sihtkapitalile esitada kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.

2.3. Tegevustoetuse taotlus peab sisaldama:
 • 4 aasta arengukava;
 • aasta tegevusplaan taotletava perioodi kohta;
 • eelmise aasta tegevusaruanne ja eelarve täitmine;
 • eelarve taotletava perioodi kohta.
2.4. Tegevustoetuse eest võib rahastada:
 • kahe töötaja ja liikmete arvust tuleneva täiendava tööjõu kulud;
 • raamatupidamise kulud;
 • ruumide rendi ja kommunaalkulud;
 • katuseorganisatsioonide liikmemaksud;
 • uudiskirja väljaandmise kulud;
 • kodulehe arenduskulud;
 • tõlkekulud.
2.5. Sihtkapital ei toeta:
 • põhivara ja väikevahendite soetamist;
 • projektidega seotud kulusid;
 • transpordi ja kütuse kulusid;
 • sidekulusid.
2.6. Tegevustoetuse määramise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% kulude kogumahust.
2.7. Arhitektuuri sihtkapitalil on õigus rahuldada taotlus täielikult, osaliselt või jätta taotlus rahuldamata.
2.8. Sihtkapital lähtub projektitoetuste eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

3. Loometöötoetused

Arhitektuuri sihtkapital määrab oma valdkonna loovisikutele loometöötoetusi.
 
3.1. Loometöötoetust saavad taotleda füüsilised isikud endale ja juriidilised isikud füüsilisele isikule.
3.2. Taotlus tuleb sihtkapitalile esitada kodulehe www.kulka.ee  kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

3.3.
Loometöötoetuse taotluses peavad olema välja toodud:
 • loodava teose kirjeldus;
 • elulookirjeldus (loominguline CV);
 • portfoolio pdf formaadis (mitte suurem kui 10Mb). 
3.4. Arhitektuuri sihtkapital lähtub loometöötoetuste määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamiseks ettenähtud raha hulgast.
3.5. Sihtkapitalil on õigus jätta taotlus rahuldamata, rahuldada täielikult või osaliselt.

4. Elutöötoetused

4.1. Ühekordsed elutöötoetused

Arhitektuuri sihtkapital toetab oma valdkonna teenekaid loovisikuid ühekordsete  elutöötoetustega.

4.1.1.  Ühekordse elutöötoetuse ülempiir on 2 000 eurot.
4.1.2.   Taotlus tuleb sihtkapitalile esitada kodulehe www.kulka.ee  kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
4.1.3.  Ühekordset elutöötoetust  saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
4.1.4.  Taotlus peab sisaldama sisulist põhjendust toetuse määramiseks.
4.1.5.   Ühekordne elutöötoetus määratakse füüsilisele isikule.
4.1.6.    Sihtkapital lähtub ühekordse elutöötoetuse määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

4.2. Regulaarsed elutöötoetused

Regulaarseid elutöötoetusi määrab sihtkapitali nõukogu eriti teenekatele valdkonna esindajatele.

4.2.1. 
Arhitektuuri sihtkapital määrab neli korda aastas kuusteist regulaarset eluöötoetust.
4.2.2.  Elutöötoetuse saajad määratakse sihtkapitali algatusel.
4.2.3.  Regulaarse elutöötoetuse suurus on 675 eurot kvartalis.
4.2.4.  Regulaarset elutöötoetust makstakse isikule kuni tema elu lõpuni.

5. Juubelitoetused

5.1. Arhitektuuri sihtkapitali juubelitoetuse suurus on 500 eurot.
5.2. Taotlusi juubelitoetuse määramiseks võivad esitada erialaliidud..
5.3. Taotlus tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe kaudu www.kulka.ee 20.veebruariks, 20.maiks, 20.augustiks või 20.novembriks.
5.4. Juubelitoetus määratakse füüsilisele isikule.
5.5. Juubelitoetusi määrab arhitektuuri sihtkapital taotluste alusel või omal algatusel.
5.6. Sihtkapital lähtub juubelitoetuse määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

6. Ravimitoetused

6.1. Ravimitoetuse ülempiir on 2 000 eurot.
6.2. Ravimitoetuse määramist saavad taotleda erialaliidud.
6.3. Taotlus tuleb sihtkapitalile esitada kodulehe www.kulka.ee  kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
6.4. Taotlus peab sisaldama toetuse määramise põhjendust ja kulude kalkulatsiooni.
6.5. Ravimitoetus määratakse füüsilisele isikule.
6.6. Sihtkapital lähtub ravimitoetuse määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

7. Matusetoetused

7.1. Sihtkapital määrab matusetoetuse oma valdkonna loovisiku matuste korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule.
7.2. Matusetoetust saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
7.3. Taotlus matusetoetuse määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu.
7.4. Arhitektuuri sihtkapital määrab matusetoetuse taotluse alusel või omal algatusel.

II STIPENDIUMID

8. Loomingulised stipendiumid

Arhitektuuri sihtkapital toetab loometööle pühendumist (sh. teoste kirjutamist, uurimist, tõlkimist, näituste korraldamist ja kureerimist jms) loominguliste stipendiumidega.
 
8.1. Loomingulise stipendiumi määramist saavad taotleda füüsilised isikud.
8.2. Taotlus tuleb sihtkapitalile esitada kodulehe www.kulka.ee  kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

8.3.
Taotlus peab sisaldama:
 • elulookirjeldus (loominguline CV);
 • portfoolio pdf formaadis (mitte suurem kui 10Mb);
 • loomingulisi ja tegevuslikke eesmärke stipendiumi perioodil;
 • stipendiumi perioodi.
8.4.  Loominguline stipendium määratakse taotluse alusel või sihtkapitali algatusel.
8.5.  Sihtkapitalil on õigus jätta taotlus rahuldamata, rahuldada täielikult või osaliselt.
8.6.  Arhitektuuri sihtkapital lähtub loomingulise stipendiumi määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamiseks ettenähtud raha hulgast.

9. „Ela ja sära“ stipendium

Eesti Kultuurkapitali nõukogu maksab igal aastal kuni kaks „Ela ja sära“ stipendiumi valdkonna loomeinimesele.

9.1.  Stipendiumi suurus on 15 600 eurot aastas.
9.2.  Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud.
9.3.   „Ela ja sära“ stipendiumi taotlemine kuulutatakse välja hiljemalt 20. aprillil. Taotlus „Ela ja sära“ stipendiumi määramiseks tuleb esitada arhitektuuri sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. maiks.
9.4. 
Taotlus peab sisaldama:
 • viimase kahe aasta loomingulist biograafiat;
 • loomingulisi eesmärke stipendiumi perioodiks;
 • informatsiooni põhitöökoha ja samaks perioodiks määratud stipendiumide kohta.
9.5.  Arhitektuuri sihtkapital esitab Kultuurkapitali nõukogule ettepaneku „Ela ja sära“ stipendiumi määramiseks hääletuse tulemusel.
9.6.  Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis,  Kultuurkapitali nõukogule kinnitatud rahadest.

10. Õppestipendiumid

10.1.  Arhitektuuri sihtkapital määrab õppestipendiume õpinguteks välisriikides magistri- või doktoriõppe tasemel.
10.2.  Õppestipendiumi ülempiir on 2 500 eurot õppeaastas.
10.3.  Õppestipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.
10.4.  Taotlus stipendiumi määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu enne õppeaasta algust kas 20.veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

10.5. Taotlus peab sisaldama:
 • vastuvõtva õppeasutuse kinnitus õpingutele aktsepteerimise kohta;
 • vastuvõtva õppeasutuse kinnitus kursuse maksumuse kohta;
 • õppeprogramm;
 • taotleja elulookirjeldus (loominguline CV);
 • portfoolio pdf formaadis (mitte suurem kui 10Mb);
 • kirjeldus, kuidas plaanitakse õpitut siduda Eestiga ja/või seda edaspidi rakendada;
 • Eesti õppeasutuse või valdkonna autoriteedi sisuline soovituskiri;
 • omaosaluse kirjeldust (eelarves);
 • informatsiooni kehtivate stipendiumide kohta;
10.6.  Sihtkapita ei määra õppestipendiume:
 • õpinguteks Eestis;
 • bakalaureuseõppeks välismaal;
 • nominaalset õppeaega ületavaid õpinguteks.
10.7.  Arhitektuuri sihtkapital lähtub õppestipendiumi määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamiseks ettenähtud raha hulgast.

11. Eristipendiumid

11.1. Kriitiku stipendium

Kriitiku stipendium on algatatud 2015. a märtsis. Stipendiumi eesmärk on Eesti arhitektuuri populariseerimise edendamine. Kriitiku stipendiumiga toetakse valdkonna loovisikuid, et tõsta arhitektuurikriitika ja -publitsistika taset ning viia arhitektuuri laiema avalikkuseni. 
 
11.1.1.  Stipendiumi suurus on kuni 2 000 eurot.
11.1.2.  Stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.
11.1.3.  Taotlus stipendiumi määramiseks esitatakse sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
11.1.4.  Taotlus peab kirjeldama loomingulisi ja tegevuslikke eesmärke stipendiumi perioodil ning koostööd erinevate meediakanalite ja –väljaannetega.

11.1.5. 
Taotlusele tuleb lisada:
 • elulookirjeldus (loominguline CV); 
 • portfoolio pdf formaadis (mitte suurem kui 10Mb);
 • viited viimase kahe aasta avaldatud kriitikale.
11.1.6.  Sobivate kandidaatide puudumisel on sihtkapitalil õigus jätta stipendiumi määramata.

11.2. Külaliskriitiku stipendium

Stipendiumi eesmärk on Eesti kultuurielu tutvustamine rahvusvahelises meedias ja selle
kaudu Eesti kultuuri rahvusvaheline tutvustamine.

11.2.1.  Külaliskriitiku stipendiumi määrab sihtkapital rahvusvahelise tippkriitiku osalemiseks Eestis toimuva(te)l kultuuriüritus(t)el.
11.2.2.  Stipendiumi suurus on kuni 1 300 eurot. Stipendium katab osaliselt külaliskriitiku sõidukulud ja majutuskulud Eestis.
11.2.3.  Stipendiumi võivad taotleda juriidilised isikud.
11.2.4.  Vormikohane taotlus stipendiumi määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
11.2.5.  Taotlus peab sisaldama ülevaadet kultuuriüritustest kuhu külaliskriitiku osalemist soovitakse.

Taotlusele tuleb lisada

 • andmeid kriitiku kohta (CV, publikatsioonid)
 • külaliskriitiku kirjalik nõusolek osalemiseks Eestis toimuva(te)l kultuuriüritustel.
11.2.6.  Külaliskriitiku stipendium määratakse füüsilisele isikule.
11.2.7.  Sobivate kandidaatide puudumisel on sihtkapitalil õigus jätta stipendiumi määramata.

11.3. Õppelähetuse stipendium

Stipendiumi eesmärgiks on aidata kaasa teadmiste vahetusele ja rahvusvaheliste teadusalaste kontaktide loomisele. 

11.3.1.  Stipendiumiga toetatakse õppetöös edukate arhitektuuri sihtkapitali poolt toetatavate looverialade( arhitektuuri, sisearhitektuuri, disaini, kunstiteaduse ja -teooria, maastikuarhitektuuri, ajaloolise arhitektuuri kaitse)   magistrantide ja doktorantide õpinguid välisülikoolides. Välismaal sooritatud ained peavad minema arvesse õppekava täitmisel Eestis.
11.3.2.  Stipendiumi saab taotleda üks kuni neli semestrit kestvaks õppelähetuseks.
11.3.3.  Stipendiumi suurus on 2 500 eurot kuni 10 000 eurot. Stipendium makstakse välja osade kaupa (2500 eurot semestris) õppeasutuse kinnituskirja alusel vastuvõtmise või edasijõudmise kohta.
11.3.4.  Stipendiumi saavad taotleda kõik tunnustatud õppekavadel ja täiskoormusega õppivad magistrandid ja doktorandid, kes on näidanud häid tulemusi õpingutes ja väljapaistvaid tulemusi erialases tegevuses.
11.3.5.  Taotlus tuleb esitada korraga kogu õppeperioodiks kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. maiks.

11.3.6. 
Taotlus peab sisaldama:
 • portfooliot pdf formaadis (mitte suurem kui 10Mb);
 • taotleja poolt allkirjastatud kinnituskirja, et ta on nõus pärast ülikooli lõpetamist töötama oma eriala Eesti ülikoolis assistendina vähemalt kahe semestri jooksul;
 • Eesti ülikooli erialakateedri soovitus- ja aktsepteerimiskirja, et ollakse nõus võtma üliõpilane peale õpingute lõppu vähemalt kaheks semestriks assistendina tööle;
 • välismaa õppeasutuse kinnituskirja kooli vastuvõtmise (kui see on juba olemas) või seal õppimise kohta;
 • informatsiooni teiste toetusallikate kasutamisest (fondide toetused, stipendiumid jms);
 • kohaliku ülikooli eelvaliku tegemise kohta kinnitust, koos soovituskirjaga.
11.3.7.  Sobivate kandidaatide puudumisel on sihtkapitalil õigus jätta stipendiumi määramata.

III PREEMIAD

Preemiate eraldamise eesmärk on tunnustada ja innustada loomeinimesi ja nende saavutusi ning tunnustada valdkonna organisatsioone.

12. Sihtkapitali aastapreemiad 

Arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiate eesmärgiks on tunnustada silmapaistvaid saavutusi Eesti arhitektuuris, ergutamaks arhitektuurielu arengut ja tõstmaks esile selle üldist prestiiži ühiskonnas.
 
12.1.  Arhitektuuri sihtkapital annab aastapreemiaid välja kord aastas eelmise aasta  loomingu eest.
12.2.  Arhitektuuri sihtkapital määrab aastapreemiate arvu igal aastal eraldi (üldjuhul 5 preemiat).
12.3.  Aastapreemia suurus on kuni 5 000 eurot. Preemiad on võrdse suurusega. Preemia määramisel autorite kollektiivile kuulub see autorite vahel jagamisele.
12.4.  Ettepanekuid võivad esitada kõik arhitektuuriga seotud organisatsioonid, ühingud ja füüsilised isikud.
12.5. Ettepanek aastapreemia määramiseks tuleb sihtkapitalile esitada PDF formaadis presentatsioonina e-kirja teel arhitektuur@kulka.ee  1. maiks eelmise aasta jooksul valminud objektide kohta.
12.6.  Preemiakandidaate saab esitada arhitektuuri, sisearhitektuuri, linnaplaneerimise, maastikuarhitektuuri, keskkonnadisaini, restaureerimise/rekonstrueerimise, arhitektuurialase tegevuse ja arhitektuurikriitika valdkonnast.

12.7. 
PDF formaadis presentatsioonina vormistatud vabas vormis ettepanekule tuleb lisada:
 • vähemalt neli A4 formaadis fotot;
 • joonised; 
 • autori CV isikukoodi ja kontaktandmetega (mitme autori korral autorluse määr protsentides);
 • omaniku või tellija nõusolek objekti külastamiseks ja tema andmed;
 • ehitajafirma nimi.
12.8.  Aastapreemia määrab arhitektuuri sihtkapital ettepanekute alusel või omal algatusel.
12.9.  Aastapreemia määratakse füüsilisele või juriidilisele isikule. Preemia võib jaguneda saajate vahel võrdselt või vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele.

13.  Elutööpreemiad

Elutööpreemia eesmärk on tunnustada pikaajalist tegevust ja panustamist valdkonna arengusse.
 
13.1.  Arhitektuuri sihtkapital määrab igal aastal ühe Kultuurkapitali elutööpreemia.
13.2.  Elutööpreemia suurus on 10 000 eurot.
13.3.  Ettepanekuid võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.
13.4.  Ettepanek elutööpreemia määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile arhitektuur@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.
13.5.  Preemia määratakse füüsilisele isikule.
13.6.  Elutööpreemia määrab arhitektuuri sihtkapital ettepanekute alusel või omal algatusel.
13.7.  Elutööpreemia makstakse välja Kultuurkapitali nõukogule kinnitatud rahadest.
13.8.  Preemiasaaja tunnustamine toimub Kultuurkapitali aastapreemiate pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene.

14.  Tunnustuspreemiad

Tunnustuspreemia eesmärk on tunnustada loomeinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule, ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses.

14.1.  Sihtkapitali tunnustuspreemia alampiir on 300 eurot ja ülempiir on 2 000 eurot.
14.2.   Ettepanekuid tunnustuspreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.
14.3.  Põhjendatud ettepanek preemia määramiseks esitatakse sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
14.4.  Tunnustuspreemiad määrab arhitektuuri sihtkapital laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel.
14.5.  Arhitektuuri sihtkapital lähtub tunnustuspreemiate määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamiseks ettenähtud raha hulgast.

15.  Konkursipreemiad

Konkursipreemia eesmärk on tunnustada loominguvõistlustel või erialakonkurssidel edu saavutanud loovisikuid.
 
15.1.   Arhitektuuri sihtkapital määrab konkursipreemiaid tingimusel, et konkursitingimused on kooskõlastatud erialaliiduga.
15.2.  Taotluse konkursipreemia määramiseks võivad esitada juriidilised isikud.
15.3.  Taotlus tuleb esitada sihtkapitalile või ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
15.4.  Taotlus peab kajastama ülevaadet konkursist ja konkursi toimumise täpset ajakava.
15.5.  Preemia määratakse füüsilisele või juriidilisele isikutele, kes on avalikul konkursil pälvinud I preemia.
15.6.  Arhitektuuri sihtkapital määrab konkursipreemiad laekunud taotluste analüüsi tulemusel ning vahendite olemasolul.

IV Lõppsätted

Taotluste menetlemine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on sätestatud „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.
 
Käesolevat korda rakendatakse 1.jaanuarist 2015. 2015. aasta 20. veebruariks esitatud taotlustele rakendatakse kuni 31.12.2014 kehtinud stipendiumide jaotamise põhimõtetes sätestatud taotlemise tingimusi.
Supporting Estonian culture