Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord

Käesolev kord on lisa „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korrale“.
 
Üldsätted
 
Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali tegevuse eesmärk on eesti audiovisuaalkultuuri edendamine, toetades eeskätt filmide tootmist, filmiürituste korraldamist ja muid tegevusi, mis tugevdavad audiovisuaalkunsti kandepinda eesti kultuuris, s.h fotograafiat.
Selle nimel toetatakse:
·        kodumaiste ja rahvusvahelises koostöös valmivate filmide arendamist ja tootmist;
·        audiovisuaalse kunstiga seotud avalike ürituste ja festivalide korraldamist;
·        välismaal toimuvatel üritustel osalemisega seotud kulutuste osalist katmist;
·        audiovisuaalse kunsti alast täiendõpet;
·        õpinguid välisriikides magistriõppe tasemel;
·        kinode väärtfilmiprogrammide edastamist;
·        loomeliitude tegevust;
·        fotokunstialaseid tegevusi;
·        audiovisuaalkunsti alase kirjanduse loomist ja avaldamist;
·        audiovisuaalkunsti ala silmapaistvaid tegelasi.
 
1.1.            Sihtkapitali nõukogu võib ise üles näidata initsiatiivi audiovisuaalse kunsti edendamise ja propageerimise seisukohalt oluliste projektide algatamisel.
 
1.2.            Audiovisuaalse kunsti sihtkapital määrab preemiaid, stipendiume ning toetusi.
 
Audiovisuaalse kunsti sihtkapital ei määra toetust, stipendiumi ja preemiat:
·      aruandevõlglastele;
·      Kultuurkapitali võlglastele;
·      aruande esitamise tähtaja 30 päeva võrra ületanud aruandevõlglastele kahe järgneva jaotuse jooksul, st kuue kuu jooksul alates aruande laekumise kuupäevast;
·      juriidilistele isikutele, kelle juhtkonda kuuluvad eraisikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased.
 
2.      TOETUSED
 
Projektitoetused
Audiovisuaalse kunsti sihtkapital lähtub kuni 31.detsembrini 2018 a. toetuste eraldamisel Eesti filmi toetuskavast (Riigiabi SA.37526 (2013/N) - Eesti audiovisuaalsektori toetamine).
 
Audiovisuaalse kunsti sihtkapital ei toeta:
·      televisioonisaadete, ajaviitemängude või muu sarnase audiovisuaaltoodangu valmistamist;
·      filmide või muude audiovisuaaltoodete tootmist, mille sisu on kaupade või teenuste turustamine või reklaam;
·      raha eraldamist filmide tootmiseks, mis on pornograafilise sisuga, vägivalda propageerivad, avalikult inimväärikust solvavad, õhutavad rahvuste või rasside vahelist vaenu ja vihkamist või on muul viisil seadusevastase sisuga.
 
2.1.            Projektitoetused filmide tootmiseks
 
2.1.1. Projektitoetust filmide tootmiseks saavad taotleda juriidilised isikud, mille põhitegevusala on filmide tootmine.
2.1.2. Taotlus tuleb sihtkapitalile esitada kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
2.1.3. Projektitoetust ei maksta
·      ebaselgelt või puudulikult esitatud projektidele;
·      projektidele, millel puuduvad nõutud lisad;
·      projektidele, mille eest vastutavad isikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased.
2.1.4.      Sihtkapital ei toeta
·      vara soetamist ja põhivahendite ostmist;
·      päevarahasid;
·      toitlustamist.

2.1.5.      Nõuded taotlustele ja lisadele
2.1.5.1.      Mängufilmi idee stsenaarne arendamine
·      stsenaariumi laiendatud kavand (treatment) ja sünopsis;
·      stsenaristi nägemus žanri, stiili, struktuuri ja karakterite kohta;
·      stsenaristi CV;
·      stsenaariumi kirjutamise ajakava.

2.1.5.2.      Mängufilmi stsenaariumi arendamine
·      stsenaariumi esialgne versioon;
·      stsenaristi kommentaar stsenaariumi ja selle edasise arendamise kohta;
·      stsenaristi CV;
·      leping stsenaristiga;
·      stsenaariumi kirjutamise eelarve;
·      stsenaariumi kirjutamise ajakava;
·      kirjandusteose põhjal tehtava stsenaariumi puhul kokkulepe autoriga algmaterjali kasutamiseks.

2.1.5.3.            Filmiprojekti arendamine
·      filmi üldandmestik (stsenarist, režissöör, produtsent, operaator, kunstnik, filmiliik, pikkus, formaat, helistandard);
·      sünopsis (1 lk.);
·      stsenaarium;
·      stsenaristi ja produtsendi (võimalusel ka režissööri) kommentaar stsenaariumi ja filmiprojekti edasise arendamise kohta;
·      arendamise ajakava;
·      arendamise koondeelarve ja rahastamisplaan;
·      arendamise teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute või huvikirjade koopiad;
·      filmiprojekti tootmise esialgne koondeelarve;
·      filmiprojekti tootmise esialgne rahastamisplaan;
·      stsenaristi, produtsendi ja eeldatava režissööri CV koos viimase 5 aasta filmograafiaga;
·      stsenaristi ja kirjandusteose õiguste valdajaga sõlmitud lepingute koopiad;
·      tootmisettevõtte tegevuslugu koos viimase 5 aasta filmograafiaga.

 2.1.5.4.            Filmiprojekti tootmine
·      filmiprojekti üldandmestik (stsenarist, režissöör, produtsent, operaator, kunstnik, filmiliik, pikkus, formaat, helistandard);
·      sünopsis (1 lk.);
·      lõplik stsenaarium;
·      režissööri nägemus filmi stiili, struktuuri, visuaalsete elementide ja peategelaste kohta;
·      tootmise detailne ajakava etappide kaupa;
·      tootmise koondeelarve ja detailne eelarve ;
·      tootmise rahastamisplaan;
·      produtsendi kommentaar tootmise, eelarve, rahastamisplaani, omaosaluse kohta;
·      kaastootjate ja teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute koopiad;
·      produtsendi, stsenaristi, režissööri, operaatori ja kunstniku CV koos viimase 5 aasta filmograafiaga;
·      stsenaristi ja režissööriga sõlmitud lepingute koopiad;
·      turustusplaan;
·      leviplaan;
·      eelleping filmi levitajaga või levitaja huvikiri;
·      tootmisettevõtte tegevuslugu koos viimase 5 aasta filmograafiaga;
·      visuaalne lisamaterjal (proovivõte, fotod lokatsioonidest, visuaalsed testid vms).
 
2.1.6.      Toetuse määramise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projekti kulude kogumahust.
 
2.1.7.      Filmide toetamisel lähtub sihtkapital järgmistest piirmääradest:
·      täispika mängufilmi stsenaariumi esialgse versiooni kirjutamine 1 500 eurot;
·      täispika mängufilmi stsenaariumi arendamine kuni 6 000 eurot (sisaldab kõiki varasemaid toetusi);
·      täispika mängufilmi arendamine kuni 25 000 eurot (sisaldab kõiki varasemaid toetusi);      
·      täispika mängufilmi tootmine kuni 120 000 eurot (sisaldab kõiki varasemaid toetusi);    
·      täispika dokumentaalfilmi arendamine kuni 5 000 eurot;
·      täispika dokumentaalfilmi tootmine kuni 25 000 eurot (sisaldab kõiki varasemaid toetusi);
·      pooletunnise dokumentaalfilmi tootmine (sh arendus) kuni 10 000 eurot;
·      lühimängufilmi tootmine (sh arendus) kuni 20 000 eurot;
·      animafilmi tootmine (sh arendus) kuni 2 400 eurot/minut, kuid kogutoetusena mitte rohkem kui 120 000 eurot;
·      vähemuskaastootmise puhul on toetuse suurus kuni pool maksimummäärast.
2.1.8.      Sihtkapitalil on õigus rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.
2.1.9.      Audiovisuaalse kunsti sihtkapital lähtub projektitoetuste eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.
 
2.2.            Muud projektitoetused
 
2.2.1.      Projektitoetust saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
2.2.2.      Taotlus tuleb sihtkapitalile esitada kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
2.2.3.      Projektidele, mida ei ole võimalik esitada taotluse esitamise tähtajaks (festivalidel jms osalemine, kui kutse saabub ja üritus toimub kahe jaotuse vahelisel perioodil) tuleb esitada taotlus enne festivali jms toimumist kodulehe www.kulka.ee kaudu.

2.2.4.      Toetust ei saa taotleda
·      taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritustele;
·      heategevusprojektidele (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmiseks);
·      ehitus-, remondi- või renoveerimistöödeks.

2.2.5.      Projektitoetust ei maksta
·      ebaselgelt või puudulikult esitatud projektidele;
·      projektidele, millel puuduvad nõutud lisad;
·      projektidele, mille eest vastutavad isikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased.

2.2.6.       Sihtkapital ei toeta:
·      vara soetamist ja põhivahendite ostmist;
·      päevarahasid;
·      toitlustamist.
 
2.2.7.      Taotlus peab sisaldama
2.2.7.1.    Festivalidel, messidel ja üritustel osalemine
·        üritusel osalemise eesmärk ja filmi(de) nimed, millega üritusel osaletakse;
·        ürituse programm;
·        kutse korraldajatelt;
·        ettekande olemasolul selle teema ja põhiteesid;
·        üritusel osalemise kulude eelarve ja rahastamisplaan;
·        teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute või huvikirjade koopiad;
·        üritusel osaleja CV;
·        toetuse kasutamise periood.
 
2.2.7.2.     Koolitustel ja kursustel osalemine
·        kursuse õppeprogramm;
·        kursusel osalemise kulude eelarve ja rahastamisplaan;
·        teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute või huvikirjade koopiad;
·        osaleja CV;
·        toetuse kasutamise periood.
 
2.2.7.3.          Kursuste, ürituste, festivalide korraldamine
·        ürituse sisu lühikirjeldus;
·        lektorite/esinejate nimekiri;
·        lektorite/esinejate kinnitus selle kohta, et nad on nõus esinema;
·        ürituse ajakava;
·        ürituse kulude eelarve;
·        ürituse rahastamisplaan, s.h. piletite müügist või osalemistasu laekumisest planeeritud tulu;
·        teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute või huvikirjade koopiad;
·        ürituse sihtgrupp ja osalejate planeeritud arv;
·        korraldaja CV;
·        toetuse kasutamise periood.
 
 2.2.7.4.        Näituse korraldamine
·        näituse idee kirjeldus ja eksponeerimispaik;
·        näituse kulude eelarve ja rahastamisplaan;
·        teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute või huvikirjade koopiaid;
·        kuraatori CV;
·        osaleja CV;
·        toetuse kasutamise periood.
 
2.2.7.5.        Fotograafia
·        fotoprojekti kirjeldus;
·        näidisfotod;
·        fotoprojekti kulude eelarve ja rahastamisplaan;
·        teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute või huvikirjade koopiaid;
·        fotograafi CV;
·        toetuse kasutamise periood.
 
2.2.7.6.        Mitteperioodilise trükise väljaandmine
·        trükise kirjeldus (perioodilise väljaande puhul näidis);
·        autori, toimetaja, väljaandja CV;
·        kulude eelarve ja rahastamisplaan;
·        soovitus või retsensioon vastava eriala autoriteedilt;
·        trükikoja/kirjastuse hinnapakkumine;
·        trükise sihtgrupp ja levitamise plaan;
·        toetuse kasutamise periood.
 
2.2.7.7.    Filmilevitajatele väärfilmiprogrammide edastamise projektid
·        filmilevitaja senise tegevuse tulemuslikkuse kirjeldus (sh vaatajate arv);
·        kavandatava filmiprogrammi ja selle turundamise kirjeldus (sh eeldatav vaatajate arv);
·        kulude eelarve ja rahastamisplaan;
·        toetuse kasutamise periood.
 
2.2.7.8.     Muud projektid
·      projekti kirjeldus;
·      detailne kulude eelarve ja rahastamisplaan;
·      taotleja tutvustus;
·      toetuse kasutamise periood.
 
2.2.8.      Toetuse määramise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projekti kulude kogumahust.
2.2.9.      Sihtkapitalil on õigus rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.
2.2.10.  Audiovisuaalse kunsti sihtkapital lähtub projektitoetuste eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.
 
2.3.            Tegevustoetused
 
2.3.1.      Tegevustoetust saavad taotleda erialaliidud, mittetulundusühingud ja sihtasutused.
2.3.2.      Taotlus tuleb sihtkapitalile esitada kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

2.3.3.      Tegevustoetuse taotlus peab sisaldama
·        asutuse/ettevõtte tegevuslugu;
·        asutuse liikmete arv ja liikmemaksu suurust;
·        asutuse kulude eelarve ja rahastamisplaan toetuse kasutamise perioodil;
·        asutuse tööplaani toetuse kasutamise perioodil;
·        saavutatava tulemuse kirjeldust.
 
2.3.4.      Sihtkapital ei toeta
·        ehitus-, remondi- või renoveerimistöid;
·        toitlustamist ja päevarahasid.
 
2.3.5.      Toetuse määramise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projekti kulude kogumahust.
2.3.6.      Sihtkapitalil on õigus rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.
2.3.7.      Audiovisuaalse kunsti sihtkapital lähtub projektitoetuste eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.
 
2.4.            Loometöötoetused
Sihtkapital määrab loometöötoetusi valdkonna loomeinimestele loomingulise või teadusliku töö tegemiseks, sh stsenaariumide arendamiseks ja kirjutamiseks, originaaltekstide loomiseks, tõlkimiseks jms.
 
2.4.1.      Loometöötoetust saavad taotleda füüsilised või juriidilised isikud.
2.4.2.      Taotlus tuleb sihtkapitalile esitada kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
2.4.3.      Loometöötoetuste piirmäärad on:
·          täispika mängufilmi stsenaariumi esialgse versiooni kirjutamine kuni 1 500 eurot;
·          muud loometöötoetused kuni 6000 eurot.
2.4.4.      Loometöötoetuse taotlus peab sisaldama:
2.4.4.1.              Mängufilmi stsenaariumi esialgse versiooni kirjutamine
·        stsenaristi nägemust žanri, stiili, struktuuri ja karakterite kohta;
·        stsenaristi CV-d;
·        filmiprojekti potentsiaalse tootmisettevõtte infot;
·        stsenaariumi kirjutamise ajakava.
2.4.4.2.            Muud loometöötoetused
·        loodava teose kirjeldust;
·        loomingulist CV-d;
·        loometöö perioodi.
2.4.5.      Loometöötoetus määratakse füüsilisele isikule.
2.4.6.      Audiovisuaalse kunsti sihtkapital lähtub loometöötoetuste eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.
 
2.5.            Ühekordsed elutöötoetused
Audiovisuaalse kunsti sihtkapital toetab teenekaid filmitegijaid ühekordsete elutöötoetustega.
 
2.5.1.      Audiovisuaalse kunsti sihtkapital määrab ühekordseid elutöötoetusi neli korda aastas.
2.5.2.      Taotlus tuleb sihtkapitalile esitada kodulehe www.kulka.ee  kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
2.5.3.      Ühekordse elutöötoetuse määramist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
2.5.4.      Toetuse suurus on kuni 400 eurot.
2.5.5.      Taotlus peab sisaldama sisulist põhjendust toetuse määramiseks.
2.5.6.      Ühekordne elutöötoetus määratakse füüsilisele isikule.
2.5.7.      Ühekordne elutöötoetus määratakse taotluse alusel või sihtkapitali algatusel.
2.5.8.      Sihtkapital lähtub ühekordse elutöötoetuse määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.
 
2.6.            Regulaarsed elutöötoetused
Regulaarseid elutöötoetusi määrab sihtkapitali nõukogu eriti teenekatele filmitegijatele.
 
2.6.1.      Audiovisuaalse kunsti sihtkapital määrab regulaarseid elutöötoetusi neli korda aastas.
2.6.2.      Regulaarne elutöötoetus määratakse sihtkapital algatusel.
2.6.3.      Regulaarse elutöötoetuse suurus on 580 eurot kvartalis.
2.6.4.      Regulaarset elutöötoetust makstakse isikule kuni tema elu lõpuni.
 
2.7.            Juubelitoetus
Audiovisuaalse kunsti sihtkapital tunnustab ja toetab valdkonna silmapaistvaid isikuid nende juubelite puhul.
 
2.7.1.      Juubelitoetuse suurus on 340 eurot.
2.7.2.      Ettepanekuid juubelitoetuse määramiseks võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.
2.7.3.      Taotlus tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe kaudu www.kulka.ee 20.veebruariks, 20.maiks, 20.augustiks või 20.novembriks.
2.7.4.      Juubelitoetus määratakse füüsilisele isikule.
2.7.5.      Juubelitoetusi määrab audiovisuaalse kunsti sihtkapitali nõukogu saabunud ettepanekute alusel või sihtkapitali algatusel.
2.7.6.      Sihtkapital lähtub juubelitoetuse määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.
 
2.8.            Ravimitoetused
Audiovisuaalse kunsti sihtkapital toetab valdkonna silma paistnud isikute ravimi- või ravikulude katmist.
 
2.8.1.      Ravimitoetuse ülempiir on 2000 eurot.
2.8.2.      Ravimitoetuse määramist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
2.8.3.      Taotlus tuleb sihtkapitalile esitada kodulehe www.kulka.ee  kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
2.8.4.      Taotlus peab sisaldama toetuse määramise põhjendust ja kulude kalkulatsiooni.
2.8.5.      Ravimitoetus määratakse füüsilisele isikule.
2.8.6.      Sihtkapital lähtub ravimitoetuse määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.
 
 
2.9.             Matusetoetus
Matusetoetuse maksmise eesmärk on toetada valdkonna silma paistnud isiku matusega seotud kulude katmist ning tema perekonda.
 
2.9.1.      Matusetoetuse suurus on 640 eurot.
2.9.2.      Ettepanekut matusetoetuse määramiseks võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.
2.9.3.      Matusetoetus määratakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule.
2.9.4.      Audiovisuaalse kunsti sihtkapital määrab matusetoetusi ettepaneku alusel või omal algatusel.
2.9.5.      Sihtkapital võib jätta matusetoetuse määramata.
  
3.      STIPENDIUMID
 
3.1.            Üheaastased loomingulised stipendiumid
Stipendium on mõeldud audiovisuaalkunsti alal tegutsevatele professionaalidele erialaseks enesetäiendamiseks, uute ideede arendamiseks ja pikemaajaliseks loominguliseks süvenemiseks.
 
3.1.1.      Sihtkapital määrab kord aastas kuni kuus üheaastast loomingulist stipendiumi.
3.1.2.      Stipendiumi suurus on 7500 eurot. Stipendium makstakse välja ühes osas.
3.1.3.      Üheaastast loomingulist stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.
3.1.4.      Taotlus tuleb esitada sihtkapitalile läbi kodulehe www.kulka.ee  elektrooniliselt 20.augustiks.
3.1.5.      Taotluses peab olema ära märgitud:
·      viimase viie aasta loominguline biograafia
·      loomingulised eesmärgid stipendiumi kasutamise perioodiks.
3.1.6.      Sihtkapital määrab üheaastaste loominguliste stipendiumide saajad kandidaatide pingerea alusel. Kandidaatide pingerida kujuneb koostöös Eesti Filmi Instituudi esindajatega.
 
 
3.2.            Ühekordsed loomingulised stipendiumid
3.2.1.      Sihtkapital määrab ühekordseid loomingulisi stipendiume neli korda aastas.
3.2.2.      Stipendiumi suurus on kuni 2000 eurot. Stipendium makstakse välja ühes osas.
3.2.3.      Ühekordse loomingulise stipendiumi määramist võivad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
3.2.4.      Taotlus stipendiumi määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20.veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
3.2.5.      Vormikohane taotlus peab sisaldama:
·        loomingulist plaani stipendiumi perioodil
·        elulookirjeldust (loominguline CV);
·        kulude põhjendust.
 
3.2.6.      Sihtkapital lähtub stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.
3.2.7.      Stipendium määratakse füüsilisele isikule.
3.2.8.      Audiovisuaalse kunsti sihtkapital võib jätta stipendiumi määramata.
 
3.3.            Õppestipendiumid
 
3.3.1.      Audiovisuaalse kunsti sihtkapital määrab õppestipendiume välismaa kõrgkoolides erihariduse omandamiseks neli korda aastas.
3.3.2.      Õppestipendiumi suurus on kuni 3200 eurot semestris.
3.3.3.      Õppestipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.
3.3.4.      Taotlus stipendiumi määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe  www.kulka.ee kaudu 20.veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
3.3.5.      Sihtkapital ei määra üldjuhul õppestipendiume bakalaureuseõppeks.
3.3.6.      Õppestipendiumi taotlus peab sisaldama:
·        vastuvõtva õppeasutuse kinnitus õpingutele aktsepteerimise kohta;vastuvõtva õppeasutuse kinnitus kursuse maksumuse kohta;
·        õppeprogrammi;
·        taotleja CV koos seniste õpingu- ja/või töötulemustega vastaval erialal;
·        kirjeldust, kuidas plaanitakse õpitut siduda Eestiga ja/või seda edaspidi rakendada;
·        kohaliku õppeasutuse või vastava eriala autoriteedi soovituskirja;
·        teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute või huvikirjade koopiaid ja õppemaksu omaosaluse kirjeldust;
·        kulude eelarvet;
·        stipendiumi perioodi.
 
3.3.7.      Audiovisuaalse kunsti sihtkapital lähtub õppestipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

3.4.            „Ela ja sära“ stipendium
Eesti Kultuurkapitali nõukogu maksab igal aastal kuni kaks „Ela ja sära“ stipendiumi valdkonna loomeinimestele.
 
3.4.1.      Stipendiumi suurus on 15 600 eurot aastas.
3.4.2.      Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud.
3.4.3.      „Ela ja sära“ stipendiumi taotlemine kuulutatakse välja hiljemalt 20. aprillil. Taotlus „Ela ja sära“ stipendiumi määramiseks tuleb esitada audiovisuaalse kunsti sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. maiks.
3.4.4.      Taotlus peab sisaldama:
·      viimase kahe aasta loomingulist biograafiat;
·      loomingulisi eesmärke stipendiumi perioodiks;
·      informatsiooni põhitöökoha ja samaks perioodiks määratud stipendiumide kohta.
3.4.5.      Audiovisuaalse kunstisihtkapital esitab Kultuurkapitali nõukogule ettepaneku „Ela ja sära“ stipendiumi määramiseks hääletuse tulemusel.
3.4.6.      Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis,  Kultuurkapitali nõukogule kinnitatud rahadest.
 
4.      PREEMIAD
 
4.1.            Sihtkapitali aastapreemiad
Aastapreemia eesmärk on tunnustada loomeinimesi väljapaistvate saavutuste eest möödunud aastal.
 
4.1.1.      Iga aastal määratakse kuni viisteist sihtkapitali aastapreemiat.
4.1.2.      Sihtkapitali aastapreemia määratakse sihtkapitali nõukogule esitatud ettepanekute alusel või sihtkapitali nõukogu omal algatusel.
4.1.3.      Aastapreemia suurus on kuni 5500 eurot.
4.1.4.      Ettepanekuid võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.
4.1.5.      Ettepanekuid aastapreemia määramiseks tuleb sihtkapitalile esitada e-kirja teel film@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.
4.1.6.      Aastapreemia määrab audiovisuaalse kunsti sihtkapital ettepanekute alusel või omal algatusel.
4.1.7.      Aastapreemia määratakse  füüsilisele või juriidilisele isikule. Preemia võib jaguneda saajate vahel võrdselt või vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele.

4.2.           
Elutööpreemiad
 
Elutööpreemia eesmärk on tunnustada pikaajalist tegevust ja panustamist valdkonna arengusse.
 
4.2.1. Audiovisuaalse kunsti sihtkapital määrab igal aastal ühe Kultuurkapitali elutööpreemia.
4.2.2. Elutööpreemia suurus on 10 000 eurot.
4.2.3. Ettepanekuid elutööpreemia määramiseks võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.
4.2.4. Põhjendatud ettepanek elutööpreemia määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile e-kirja teel film@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20.novembriks.
4.2.5. Preemia määratakse füüsilisele isikule.
4.2.6. Elutööpreemia määrab audiovisuaalse kunsti sihtkapital ettepanekute alusel või omal algatusel.
4.2.7.      Elutööpreemia kinnitab Kultuurkapitali nõukogu.
 
4.3.            Tunnustuspreemiad
Tunnustuspreemia eesmärk on tunnustada loomeinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule, ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses.
 
4.3.1.      Tunnustuspreemia alampiir on 300 eurot ja ülempiir on 2000 eurot.
4.3.2.      Ettepanekuid tunnustuspreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha endale või oma lähikondsele, samuti riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.
4.3.3.      Põhjendatud ettepanekud tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
4.3.4.      Tunnustuspreemia määratakse füüsilisele isikule.
4.3.5.      Audiovisuaalse kunsti sihtkapital määrab tunnustuspreemiaid laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel.
4.3.6.      Audiovisuaalse kunsti sihtkapital lähtub preemiate määramisel laekunud taotluste sisulistest eesmärkidest ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.
 
Lõppsätted
 
Taotluste menetlemine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on sätestatud „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.
 
Käesolevat korda rakendatakse 1.jaanuarist 2015. 2015. aasta 20. veebruariks esitatud taotlustele rakendatakse kuni 31.12.2014 kehtinud stipendiumide jaotamise põhimõtetes sätestatud taotlemise tingimusi.
Supporting Estonian culture