TRADUCTA programmi statuut

Traducta programm on algatatud Eesti Kultuurkapitali nõukogu poolt 2000. aastal ning kandis 2015. aastani nimetust stipendiumiprogramm Traducta. TRADUCTA on toetusprogramm eesti kirjasõna tõlkijale ja väliskirjastustele.

1.     Programmi eesmärk

Toetada eesti autorite tööde (eeskätt ilukirjanduse, aga ka ajaloo, folkloori, esseistika jne) tõlkimist võõrkeeltesse ja nende avaldamist väljaspool Eestit.

2.     Toetuste kasutamine

2.1. Tõlkija loometöötoetust kasutatakse tõlkeloomingu arendamiseks, mille käigus sünnib ilukirjanduslik tõlge, mis ilmub väljaspool Eestit. Kirjandusteose puhul toetatakse erandkorras ka katkendi tõlkimist (sama katkendi ilmumisel tõlketeose osana selle tõlkimist uuesti ei toetata).

2.2. Teose väljaandmistoetust saavad väliskirjastused kasutada eesti kirjanduse avaldamiseks välismaal. Traducta programm toetab ainult kvaliteetse tõlkega teoseid. Traducta programm ei toeta tõlkimist läbi teiste keelte, va erandjuhtudel. Erandjuhtude üle otsustab Traducta ekspertkomisjon.

3.     Toetuste taotlemine

3.1. Tõlkija loometöötoetust ja teose väljaandmistoetust saavad taotleda nii era- kui juriidilised isikud (tõlkija või kirjastus).

3.2. Teose väljaandmistoetust saab taotleda üksnes kirjastus.

3.3. Taotlused vaadatakse läbi neli korda aastas. Taotluste esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november.

3.4. Tõlkija loometöötoetuse taotlemiseks tuleb esitada Eesti Kultuurkapitali Traducta komisjonile kultuurkapitali vormikohane taotlus, millele peavad olema lisatud:

 • tõlgitava teose maht kas tähemärkides (proosa puhul) või sõnades ja luuleridades (luule puhul);
 • väliskirjastuse ja tõlgitava teose autoriõiguste valdaja vahel sõlmitud leping;
 • tõlkija leping väliskirjastusega teose väljaandmiseks;
 • tõlkekatkend (kuni 20 lehekülge);
 • tõlkija elulookirjeldus ja ilmunud tõlgete nimekiri;
 • autori või tema esindaja kirjalik nõusolek toetuse eraldamiseks taotluse     esitanud tõlkijale.
3.5. Näitekirjandusliku teose tõlkimiseks toetuse taotlemisel on vaja esitada vormikohane taotlus,
millele peavad olema lisatud:

 • tõlgitava teose maht kas tähemärkides (proosanäidendi puhul) või sõnades ja värsiridades (värssnäidendi puhul);
 • originaalteose täistekst;
 • tõlkekatkend (kuni 20 lehekülge);
 • välisetendusasutuse põhjenduskiri;
 • tõlkija elulookirjeldus ja ilmunud tõlgete nimekiri;
 • autori või tema esindaja kirjalik nõusolek toetuse eraldamiseks taotluse esitanud tõlkijale.

3.6. Katkendi tõlkimiseks toetuse taotlemisel tuleb esitada Eesti Kultuurkapitali Traducta komisjonile vormikohane taotlus, millele peavad olema lisatud:

 • vabas vormis põhjendus, miks toetust taotletakse;
 • tõlgitud katkend (kuni 30 lehekülge, 1800 täheruumi 1 lehekülg);
 • originaali koopia;
 • tõlkija elulookirjeldus ja ilmunud tõlgete nimekiri.

3.7. Teose väljaandmistoetuse taotlemiseks tuleb esitada Eesti Kultuurkapitali Traducta komisjonile  vormikohane taotlus, millele peavad olema lisatud:

 • väljaantava teose maht kas tähemärkides (proosa puhul) või sõnades ja luuleridades (luule puhul);
 • teose väljaandmiskulude täpne kalkulatsioon;
 • väliskirjastuse ja tõlgitava teose autoriõiguste valdaja vahel sõlmitud leping;
 • kirjastuse ja tõlkija vaheline leping;
 • kirjastuse viimane kataloog paberkandjal või digitaalselt.

3.7.1. Teose väljaandmistoetust ei tohi kasutada pilditöötluse tasustamiseks, kujundaja töötasuks, maksudeks ega saatmiskuludeks.

3.7.2. Toetuse maksimumsumma on üldjuhul 2000 eurot.

4. Toetuste eraldamine

4.1. Toetuste eraldamise otsustab Eesti Kultuurkapitali nõukogu poolt kinnitatud ekspertkomisjon (Traducta komisjon).

4.2. Komisjoni otsused kinnitatakse Eesti Kultuurkapitali nõukogu poolt.

4.3. Traducta programmi rahastatakse Eesti Kultuurkapitali valdkondade vaheliste projektide vahenditest.

4.4. Tõlkija loometöötoetusi ega teose väljaandmistoetust ei eraldata, kui tõlge või teos on ilmunud enne taotluste esitamise tähtaega.

4.5. Taotlejale teatatakse otsusest kirjalikult üldjuhul kaks kuud pärast taotlemise tähtaega.

5. Lepingu sõlmimine

5.1. Eesti Kultuurkapital sõlmib lepingu loometöötoetuse saajaga või väliskirjastusega.

5.2. Lepingus (v.a. tõlkekatkendi tõlkija loometöötoetuse puhul) on muude tingimuste hulgas ära märgitud kohustused:

  • tagada Eesti Kultuurkapitali tõlketoetuse programmi Traducta toetuse äramärkimine (this book has been supported by the Estonian Cultural Endowment, Traducta programme / logo);
  • kohustus esitada Eesti Kultuurkapitalile lepingus fikseeritud arv trükise eksemplare.

5.3. Eesti Kultuurkapital jätab endale õiguse anda trükise eksemplare edasi erialastele organisatsioonidele.

6. Toetuste väljamaksmise tingimused

6.1. Tõlkija loometöötoetuse väljamaksmise tingimuse määrab Traducta komisjon.

6.2. Tõlkija loometöötoetus makstakse üldjuhul välja järgnevalt:

 • 60% summast makstakse välja pärast seda, kui kirjastus on tõlke vastu võtnud ja heaks kiitnud 
 • 40% summast peale teose ilmumist ja selle laekumist Kultuurkapitali kantseleisse

6.3. Väljaandmistoetus makstakse reeglina välja teose ilmumisel ja selle laekumisel Kultuurkapitali kantseleisse.

6.4. Eksemplaride arv sätestatakse lepingus.

6.5. Komisjon jätab endale õiguse teha erandeid väljamaksmise tingimustes.

Muudetud 2.10.2018 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku protokolliga nr 6/2018-S09

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta