TRADUCTA programmi statuut


  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  TRADUCTA on toetusprogramm eesti kirjasõna tõlkijale ja väliskirjastustele. Programm on algatatud Eesti Kultuurkapitali nõukogu poolt 2000. aastal ning kandis 2015. aastani nimetust stipendiumiprogramm Traducta.

  Statuudiga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) seaduse § 2 lõike 4 alusel Kultuurkapitali Traducta programmi toetuste (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) taotlemise tingimused. Kultuurkapitali eralduste taotlemise, eraldamise ja tagasinõudmise üldised tingimused on kehtestatud „Eesti Kultuurkapitali raha jagamise üldkorras“ (edaspidi nimetatud üldkord) ning käesolev statuut on üldkorra osaks. Juhul kui käesolevas statuudis ja üldkorras sätestatud tingimused erinevad, lähtutakse käesolevast statuudist.

  1.2. Programmi eesmärk

  Traducta programmi eesmärgiks on toetada eesti autorite tööde (eeskätt ilukirjanduse, aga ka ajaloo, folkloori, esseistika jne) tõlkimist võõrkeeltesse ja nende avaldamist väljaspool Eestit.

  1.3. Eralduste liigid

  Traducta programmi raames eraldatakse loometöötoetust ja projektitoetusena teose väljaandmistoetust.

  1.4. Taotluse esitaja

  Tõlkija loometöötoetust ja teose väljaandmistoetust saavad taotleda nii era- kui juriidilised isikud (tõlkija või kirjastus). Teose väljaandmistoetust saab taotleda üksnes kirjastus.

  1.5. Taotlemise vorm ja viis

  Vormikohane taotlus tuleb esitada tähtaegselt Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu või e-kirja teel aadressil traducta@kulka.ee.

  1.6. Taotlemise tähtaeg

  Taotlus tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

  2. Toetuste kasutamine

  2.1. Tõlkija loometöötoetust kasutatakse tõlkeloomingu arendamiseks, mille käigus sünnib ilukirjanduslik tõlge, mis ilmub väljaspool Eestit. Kirjandusteose puhul toetatakse erandkorras ka katkendi tõlkimist (sama katkendi ilmumisel tõlketeose osana selle tõlkimist uuesti ei toetata).

  2.2. Teose väljaandmistoetust saavad väliskirjastused kasutada eesti kirjanduse avaldamiseks välismaal. Traducta programm toetab ainult kvaliteetse tõlkega teoseid. Traducta programm ei toeta tõlkimist läbi teiste keelte, va erandjuhtudel. Erandjuhtude üle otsustab Traducta ekspertkomisjon.

  3. Toetuste taotlemine

  3.1. Tõlkija loometöötoetuse taotlemiseks

  tuleb esitada Eesti Kultuurkapitali Traducta komisjonile kultuurkapitali vormikohane taotlus, millele peavad olema lisatud: (muudetud 25.06.19)
  • tõlgitava teose maht kas tähemärkides (proosa puhul) või sõnades ja luuleridades (luule puhul);
  • väliskirjastuse ja tõlgitava teose autoriõiguste valdaja vahel sõlmitud leping;
  • tõlkija leping väliskirjastusega teose väljaandmiseks;
  • tõlkekatkend (kuni 20 lehekülge);
  • tõlkija elulookirjeldus ja ilmunud tõlgete nimekiri.

  3.2. Näitekirjandusliku teose tõlkimiseks

  toetuse taotlemisel tuleb esitada Eesti Kultuurkapitali Traducta komisjonile kultuurkapitali vormikohane taotlus, millele peavad olema lisatud: (muudetud 25.06.19) 
  • tõlgitava teose maht kas tähemärkides (proosanäidendi puhul) või sõnades ja värsiridades (värssnäidendi puhul):
  • originaalteose täistekst;
  • tõlkekatkend (kuni 20 lehekülge);
  • välisetendusasutuse põhjenduskiri;
  • tõlkija elulookirjeldus ja ilmunud tõlgete nimekiri.

  3.3. Katkendi tõlkimiseks

  toetuse taotlemisel tuleb esitada Eesti Kultuurkapitali Traducta komisjonile kultuurkapitali vormikohane taotlus, millele peavad olema lisatud:
  • vabas vormis põhjendus, miks toetust taotletakse
  • tõlgitud katkend (kuni 30 lehekülge, 1800 täheruumi 1 lehekülg)
  • originaali koopia 
  • tõlkekatkend (kuni 20 lehekülge);
  • tõlkija elulookirjeldus ja ilmunud tõlgete nimekiri

  3.4. Teose väljaandmistoetuse taotlemiseks

  • tuleb esitada Eesti Kultuurkapitali Traducta komisjonile vormikohane taotlus, millele peavad olema lisatud:
  • väljaantava teose maht kas tähemärkides (proosa puhul) või sõnades ja luuleridades (luule puhul);
  • teose väljaandmiskulude täpne kalkulatsioon;
  • väliskirjastuse ja tõlgitava teose autoriõiguste valdaja vahel sõlmitud leping;
  • kirjastuse ja tõlkija vaheline leping;
  • kirjastuse viimane kataloog paberkandjal või digitaalselt.
  3.4.1. Teose väljaandmistoetust ei tohi kasutada pilditöötluse tasustamiseks, kujundaja töötasuks, maksudeks ega saatmiskuludeks.
  3.4.2. Toetuse maksimumsumma on üldjuhul 2000 eurot.

  4. Toetuste eraldamine

  4.1. Toetuste eraldamise otsustab Eesti Kultuurkapitali nõukogu poolt kinnitatud ekspertkomisjon (Traducta komisjon).
  4.2. Komisjoni otsused kinnitatakse Eesti Kultuurkapitali nõukogu poolt.
  4.3. Traducta programmi rahastatakse Eesti Kultuurkapitali valdkondade vaheliste projektide vahenditest.
  4.4. Tõlkija loometöötoetusi ega teose väljaandmistoetust ei eraldata, kui tõlge või teos on ilmunud enne taotluste esitamise tähtaega.
  4.5. Taotlejale teatatakse otsusest kirjalikult üldjuhul kaks kuud pärast taotlemise tähtaega.

  5. Lepingu sõlmimine

  5.1. Eesti Kultuurkapital sõlmib lepingu loometöötoetuse saajaga või väliskirjastusega.
  5.2. Lepingus (v.a. tõlkekatkendi tõlkija loometöötoetuse puhul) on muude tingimuste hulgas ära märgitud kohustused:
  • tagada Eesti Kultuurkapitali tõlketoetuse programmi Traducta toetuse äramärkimine (this book has been supported by the Estonian Cultural Endowment, Traducta programme / logo);
  • kohustus esitada Eesti Kultuurkapitalile lepingus fikseeritud arv trükise eksemplare.
  5.3. Eesti Kultuurkapital jätab endale õiguse anda trükise eksemplare edasi erialastele organisatsioonidele.

  6. Toetuste väljamaksmise tingimused

  6.1. Tõlkija loometöötoetuse väljamaksmise tingimuse määrab Traducta komisjon.
  6.2. Tõlkija loometöötoetus makstakse üldjuhul välja järgnevalt:
  • 60% summast makstakse välja pärast seda, kui kirjastus on tõlke vastu võtnud ja heaks kiitnud
  • 40% summast peale teose ilmumist ja selle laekumist Kultuurkapitali kantseleisse
  6.3. Väljaandmistoetus makstakse reeglina välja teose ilmumisel ja selle laekumisel Kultuurkapitali kantseleisse.
  6.4. Eksemplaride arv sätestatakse lepingus.
  6.5. Komisjon jätab endale õiguse teha erandeid väljamaksmise tingimustes.

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev statuut on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2019-S09, 26. märtsil 2019 ning rakendatakse alates 15. aprillist 2019. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.

  Muudetud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 5/2019-S09, 26.juunil 2019. a

  Meie missioon

  Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

  Loe rohkem Kultuurkapitali kohta