Helikunsti sihtkapital

  Helikunsti sihtkapitali raha jagamise kord


  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) seaduse § 2 lõike 4 alusel Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) taotlemise tingimused. Kultuurkapitali eralduste taotlemise, eraldamise ja tagasinõudmise üldised tingimused on kehtestatud „Eesti Kultuurkapitali raha jagamise üldkorras“ (edaspidi nimetatud üldkord) ning käesolev kord on üldkorra osaks. Juhul, kui käesolevas korras ja üldkorras sätestatud tingimused erinevad, lähtutakse käesolevast korrast. Kui käesoleva korra 2.-4. peatükis on võrreldes 1. peatükiga (Üldsätted) sätestatud teisiti, lähtutakse korra 2.-4. peatükis sätestatust.

  {1.2. Helikunsti sihtkapitali eesmärgid}

  Helikunsti sihtkapitali tegevuse eesmärgiks on professionaalse muusikakultuuri edendamine ja säilitamine. Selle nimel toetab sihtkapital:

  • loovisikuid, nende loomingulist ja teadusalast tegevust, enesetäiendamist ehk elukestvat õpet;
  • muusikakultuuri edendavaid üksikisikuid, ühinguid ja institutsioone (asutusi) ning nende ettevõtmisi (projektipõhiste muusikaürituste korraldamist);
  • valdkonna populariseerimist: festivalide, konverentside, seminaride, konkursside, kursuste jt ürituste korraldamist;
  • muusikaalast rahvusvahelist suhtlust;
  • Eesti heliloomingu ja interpretatsioonikunsti jäädvustamist, levitamist ja säilitamist;
  • teenekaid muusikategelasi ja nende mälestuste jäädvustamist;
  • noorte muusikute kõrgkooliõpinguid (sh statsionaarne õpe välismaa kõrgkoolides);
  • osalemist meistrikursustel ja rahvusvahelistel konkurssidel;
  • muusikaajakirjandust.

  {1.3. Taotluse või ettepaneku esitaja}

  Sihtkapitalile võivad taotlusi ja preemiaettepanekuid esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

  {1.4. Eralduse saaja}

  Preemia või toetuse võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule (v.a elutöö- ja loometöötoetused, mis eraldatakse üksnes füüsilisele isikule). Stipendiumi võib eraldada üksnes füüsilisele isikule.

  {1.5. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane taotlus tuleb esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu. Preemiaettepaneku ja matusetoetuse taotluse võib esitada ka e-posti teel aadressil helikunst@kulka.ee.

  {1.6. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus või ettepanek tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

  {2. TOETUSED}

  {2.1. Projektitoetused}

  2.1.1. Projektitoetusi eraldatakse helikunsti kõrgel tasemel püsimiseks, arengule ja uuenemisele oluliste tegevuste toetamiseks.

  2.1.2. Eelistatakse üleriigilise või regionaalse mõjuga projektide taotlusi.
  2.1.3. Sihtkapital ei toeta:

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi;
  • hoonete ehitus-, remondi-, renoveerimis ega projekteerimistöid;
  • toitlustamist ja päevarahade maksmist;
  • muusikainventari soetamist ja remonti üksikisikutele;
  • üldjuhul heategevusprojekte;
  • üldjuhul kommertsüritusi;
  • üldjuhul põhivara soetamist;
  • üldjuhul projekte, millel puudub sisuline kirjeldus ja/või detailne eelarve;
  • üldjuhul amatöör-, harrastus- ja huvitegevust (ning sellega seotud kontserte, salvestusi, õpinguid jm);
  • üldjuhul alg- ja kesktasemel muusikaõpinguid Eestis ning välismaal;
  • üldjuhul debüütalbumite väljaandmist. (lisatud 31.03.2021)

  2.1.4. Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projektikulude kogumahust.


  2.1.5. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:

  • ürituse või sündmuse kaalukust, kas traditsioonide jätkamise või uuenduslikkuse seisukohalt;
  • taotleja senise tegevuse silmapaistvust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust;
  • projekti majanduslikku läbimõeldust.
  2.1.6. Taotlusele tuleb vastavalt projekti eesmärgile lisada info või lisamaterjal järgnevalt:

  {2.1.6.1. Muusikaürituste ja teiste sündmuste korraldamise projektid}

  • soovituslikult taotleja tutvustus (elulookirjeldus või lühiülevaade senisest tegevusest); (muudetud 30.06.2021)

  • korraldamise eesmärk, sisuline kirjeldus;
  • tegevuskava ja ajaplaan (sh sündmuste toimumise kuupäevad ja kohad);
  • kontsertide arv ja kava(d);
  • korduvalt toimunud ürituste puhul ka eelnev külastajate arv;
  • esinejate/lektorite/õpetajate/žüriiliikmete nimekiri ja lühitutvustused;
  • detailne eelarve, sh esinejate tasude jaotus, esinejate nimed, prognoositav piletitulu ja külastajate arv;
  • toetuse kasutamise periood.

  {2.1.6.2. Valdkonna sündmustel (festivalid, konverentsid, konkursid jm) osalemise projektid}

  • soovituslikult taotleja tutvustus (elulookirjeldus või lühiülevaade senisest tegevusest); (muudetud 30.06.2021)
  • ürituse toimumise aeg ja koht;
  • eesmärk, kirjeldus ja programm (kutse või registreerimiskinnitus, osavõtumaksu suurus jm);
  • üritusel osalevate isikute või kollektiivide loetelu, isiku või kollektiivi CV-d või lühitutvustused; (muudetud 30.06.2021)
  • soovitavalt valdkonnas tunnustatud autoriteedile soovitus- või huvikirjad;
  • ettekantavate teoste loetelu või ettekande teema;
  • detailne eelarve, sh transpordi- ja majutuskulude info;
  • toetuse kasutamise periood.

  {2.1.6.3. CD/DVD helikandjate salvestamise ja väljaandmise projektid}

  • soovituslikult taotleja/tegijate tutvustus (elulookirjeldus või lühiülevaade senisest tegevusest); (muudetud 30.06.2021)
  • loend, mida salvestatakse (tracklist), salvestiste failid või lingid;
  • kavandatavad tegevused;
  • detailne eelarve, sh planeeritav tiraaž, levitamise plaan;
  • toetuse kasutamise periood.

  {2.1.6.4. Trükiste projektid ja noodigraafika}

  • teose kirjeldus, käsikiri või näide käsikirjast, tõlketeose puhul originaali annotatsioon;
  • autori, tõlkija või teostaja CV;
  • autori(te) või pärija(te) nõusolek;
  • detailne eelarve sh maht/tiraaž;
  • trükikoja/kirjastuse hinnapakkumine;
  • tegevuste ja levitamise plaan sh e-trükisena levitamise plaan;
  • toetuse kasutamise periood.

  {2.1.6.5. Koolitustel ja kursustel osalemine}

  • osaleja(te) tutvustus; (muudetud 30.06.2021)
  • sisuline põhjendus;
  • detailne eelarve ja rahastamisplaan;
  • toetuse kasutamise periood;
  • õpetaja(te) või vastava eriala autoriteedi soovituskiri (soovituslik).

  {2.1.6.6. Muud projektid}

  • soovituslikult taotleja tutvustus (elulookirjeldus või lühiülevaade senisest tegevusest); (muudetud 30.06.2021)
  • detailne eelarve sh rahastamisplaan; (muudetud 30.06.2021)
  • projekti kirjeldus, tegevuskava ja ajaplaan (sh sündmuste toimumise kuupäevad ja kohad); (lisatud 30.06.2021)

  {2.1.7. Instrumentaalansambli residentuuriprogramm}

  (Instrumentaalansambli residentuuriprogramm algatati 11.11.2020) ; vt ka statuuti

  2.1.7.1. Residentuuriprogrammi eesmärgiks on ansamblimängu kandepinna laiendamine.

  2.1.7.2. Residentuuriga kaasneb võimaluse toetada uute ansamblite moodustamist ja luua professionaalne ning inspireeriv keskkond regulaarselt tegutsevatele instrumentaalansamblitele Eestis. Residentuur annab muuhulgas võimaluse uute mänedžmendi formaatide testimiseks ja kasutamiseks ning repertuaari uuendamiseks.

  2.1.7.3. Residentuuriprogrammi pikkuseks on kaks aastat.
  2.1.7.4. Ansambliliikmete vanuse ülempiir on 35 aastat.

  2.1.7.5. Enamus ansambli liikmetest peavad olema kas Eesti kodanikud või alalise elamisõiguse või pikaajalise elaniku elamisloa omanikud ning omandanud või omandamas vastavat eriala rahvusvaheliselt tunnustatud (akrediteeritud) kõrgkoolis.

  2.1.7.6. Ansambel valib endale personaalse mänedžeri. Mänedžeri ülesandeks on koostöös ansambliga kontserttegevuse planeerimine ja elluviimine, sh residentuuriprogrammi planeerimine, kontsertide organiseerimine Eestis ja välismaal ning kontserdipaikade valikul uudsete ja inspireerivate lahenduste leidmine, suhtekorraldus, finantseerimistaotluste ettevalmistamine, kaasrahastajate leidmine ja dokumentatsiooni ning aruandluse haldamine.

  2.1.7.7. Residentuuriprogrammi valitud ansamblil on kohustus esitada kahe aasta jooksul vähemalt kaheksa kontserti vähemalt nelja erineva kavaga. Vähemalt kahes kontserdikavas on kohustuslik esitada Eesti muusikat, sh uudisloomingut.

  2.1.7.8. Oluline on rahvusvahelistes erialavõrgustikes osalemine. Ansamblil koos mänedžeriga on soovituslik osaleda ka mõnes rahvusvahelises residentuuriprogrammis.
  2.1.7.9. Residentuuriprogrammi kandideerimiseks tuleb paaritu aasta 10. jaanuariks,
  (2021. aastal erakorraliselt 19. jaanuariks), esitada helikunsti sihtkapitali nõukogule:
  • ansambliliikmete ja mänedžeri motivatsioonikiri sooviga osaleda residentuuriprogrammis;
  • ansambli liikmete viimase kahe aasta loominguliste saavutuste kirjeldus;
  • 20-minutiline video ansambli esinemisest;
  • mänedžeri CV.
  2.1.7.10. Sihtkapital teeb kandidaatide hulgast valiku hiljemalt paaritu aasta 1. veebruariks. Vajaduse korral on sihtkapitalil õigus kaasata valikute tegemisel eksperte.
  2.1.7.11. Esimene residentuuriprogramm on suunatud keelpillikvartetile, järgmised koosseisud otsustab sihtkapitali nõukogu paarisarvuliste aastate septembris. Kvarteti repertuaaris peavad olema esindatud teosed erinevatest muusikastiilidest ja ajastutest, sh 21. sajandist.
  2.1.7.12. Instrumentaalansambli residentuuriprogrammi raames eraldatakse projektitoetusi kontsertide korraldamiseks, kavade salvestusteks ja plaadi väljaandmiseks, mänedžeri palkamiseks kui ka ansambli rahvusvahelises residentuuriprogrammis osalemiseks.
  2.1.7.13. Projektitoetuse taotluse saab esitada juriidiline isik, kes on ansambliga lepinguliselt seotud (ansambli liikmed koos mänedžeriga või ansambli liige või mänedžer vm sarnane kooslus).


  1) Kontsertide korraldamiseks tuleb esitada projektitoetuse taotlus(ed).
  Taotluses peab olema märgitud:
  • kontsertide toimumise aeg, koht ja kava, reklaami- ja turundusplaan, kaasrahastajatelt saadav tulu ning piletitulu.
  Kontsertide korraldamise toetusest saab katta kontserdipaikade rendi, transpordi, reklaami- ja turunduskulud residentuuriprogrammi perioodil maksimaalselt kuni 16 000 euro ulatuses.


  2) Kavade salvestusteks ja plaadi väljaandmiseks tuleb esitada projektitoetuse taotlus. Taotluses peavad olema välja toodud:
  • teosed, mida salvestatakse (tracklist), kavandatavad tegevused (sh koostööpartnerid, salvestuskoht, helirežissöör, plaadi kujundaja), detailne eelarve, planeeritav tiraaž ning levitamise plaan.
  Toetusest saab katta plaadi väljaandmiskulud residentuuriprogrammi perioodil kuni 2000 euro ulatuses.


  3) Mänedžeri palkamiseks tuleb esitada projektitoetuse taotlus paaritu aasta 20. veebruariks.
  Projektitoetusest saab katta mänedžeri kahe aasta palgafondi kulud summas kuni 10 848 eurot (aastas kuni 5424 eurot). Toetus makstakse välja võrdsetes osades kvartaalselt kahe aasta jooksul. Vähemalt 10%-se omaosalusena on aktsepteeritav ka mänedžeri muude kulude katteks arvestatud mitterahaline panus (sidekulud, IT-kulud, bürookulud jms).Taotlus peab kajastama:
  • mänedžeri visiooni ansambliga koostööks.
  Kui residentuuriprogrammi perioodil mänedžeri ja ansambli koostöö katkeb, tuleb sellest Kultuurkapitali koheselt teavitada. Koostöö katkemise korral on Kultuurkapitalil õigus jätta toetus või selle osa(d) välja maksmata.


  4) Ansambli rahvusvahelises residentuuriprogrammis osalemiseks tuleb esitada projektitoetuse taotlus. Taotlus peab sisaldama:

  • rahvusvahelise residentuuriprogrammi tutvustust, programmis osalemise perioodi ning kinnituskirja, et ansamblil koos mänedžeriga on võimalik osaleda rahvusvahelises residentuuriprogrammis.
  Rahvusvahelises residentuuriprogrammis osalemise toetusest saab katta osavõtutasu ning transpordi- ja majutuskulud.

  {2.2. Tegevustoetused}

  2.2.1. Tegevustoetust saavad taotleda valdkonna erialaliidud, mittetulundusühingud ja sihtasutused kelle eesmärgiks on muusikakultuuri edendamine.

  2.2.2. Tegevustoetuse taotlus peab sisaldama:

  • tööplaani ehk planeeritavaid tegevusi toetuse kasutamise perioodiks;
  • eelarvet ja rahastamisplaani sh omatulu (liikmemaksud jms) kui ka teiste toetajate panust.

  2.2.3. Tegevustoetusest ei saa katta:

  • ehitus-, remondi- või renoveerimistöid;
  • toitlustamist ja päevarahasid.
  2.2.4. Tegevustoetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% ulatuses kulude kogumahust.

  2.2.5. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:

  • taotleja senise tegevuse läbipaistvust, traditsioonide jätkamise või uuenduslikkuse seisukohalt;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust.

  {2.3. Loometöötoetused}

  2.3.1. Loometöötoetuse maksmise eesmärk on võimaldada valdkonna loomeinimesel pühenduda loomingulisele või teaduslikule tegevusele, mille tulemusena valmistatakse ette autori- või esitajaõiguse alla kuuluv loome-, teadus- või kunstiteos. (muudetud 30.06.2021)

  2.3.2. Loometöötoetus eraldatakse füüsilisele isikule.
  2.3.3. Loometöötoetuse suurus on kuni 4000 eurot.
  2.3.4. Sõltuvalt loometöö iseloomust peab taotluses olema välja toodud: (punkti muudeti 30.06.2021)

  • loodava teose kirjeldus;
  • teose loomise ajakava;
  • taastatava/arranžeeritava/tõlgitava teose autor, originaali pealkiri ja maht ning autoriõiguste valdaja nõusolek teose kohandamiseks või tõlkimiseks;
  • loometöötoetuse saaja erialane lühitutvustus/ isiku- ja pangaandmed;;
  • juhul kui taotleja ja teose looja on erinevad isikud, tuleb taotlusele lisada autori/ teostaja nõusolek teose loomiseks taotluses märgitud perioodil.

  2.3.5.  Loometöötoetus makstakse üldjuhul välja järgnevalt: 50% eraldatud summast lepingu sõlmimisel/ 50% eraldatud summast teose valmimise kohta kinnituse või ettevalmistatud teose saabumisel. (muudeti 30.06.2021)

  2.3.6. Instrumentaalansambli residentuuriprogrammi raames eraldatakse loometöötoetus heliloojale uudisloomingu kirjutamiseks(algatati 11.11.2020); vt ka statuuti

  Heliloojate Liit saadab 1. veebruariks Kultuurkapitalile info Eesti heliloojatest, kes on valmis keelpillikvartetile muusikat looma. Kvartett valib nende hulgast välja helilooja, kellega soovitakse teha loomingulist koostööd. Loometöötoetuse taotlus tuleb heliloojal esitada üldjuhul 20. veebruariks. Taotlusele tuleb lisada kvarteti esindaja kinnitus.

  2.3.7 Loometöötoetusega kaasneb eralduse saajal kohustus teha teos Kultuurkapitalile kätte saadavaks lepingus märgitud tingimustel ja tähtajal. (lisatud 30.06.2021)

  {2.4. Elutöötoetused}

  {2.4.1. Ühekordsed elutöötoetused}

  2.4.1.1. Ühekordseid elutöötoetusi eraldatakse helikunsti valdkonda oluliselt panustanud inimestele.
  2.4.1.2. Ühekordse elutöötoetuse suurus on kuni 10 000 eurot.
  2.4.1.3. Ühekordse elutöötoetuse eraldab sihtkapital taotluse alusel või omal algatusel.
  2.4.1.4. Taotlus peab sisaldama sisulist põhjendust toetuse eraldamiseks ja toetuse saaja isikuandmeid.

  {2.4.2. Regulaarsed elutöötoetused}

  2.4.2.1. Regulaarseid elutöötoetusi eraldatakse helikunsti valdkonda oluliselt panustanud inimestele.

  2.4.2.2. Regulaarse elutöötoetuse eraldab sihtkapital omal algatusel.
  2.4.2.3. Regulaarse elutöötoetuse suurus on 1000 eurot kvartalis. (muudetud 12.02.2020)
  2.4.2.4. Regulaarset elutöötoetust makstakse isikule kuni tema elu lõpuni.

  {2.5. Juubelitoetused}

  2.5.1. Juubelitoetusi eraldatakse valdkonda oluliselt panustanud inimestele alates 65. eluaastast nende juubelite puhul.

  2.5.2. Juubelitoetusi saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
  2.5.3. Juubelitoetuse suurus on kuni 500 eurot.
  2.5.4. Sihtkapital eraldab juubelitoetuse taotluse alusel või omal algatusel.
  2.5.5. Taotlus peab sisaldama põhjendust juubelitoetuse eraldamiseks ja toetuse saaja isikuandmeid.

  {2.6. Ravimitoetused}

  2.6.1. Ravimitoetusi eraldatakse helikunsti valdkonda oluliselt panustanud isikute ravimikulude katmiseks.

  2.6.2. Ravimitoetuse suurus on kuni 2000 eurot.
  2.6.3. Ravimitoetus eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule füüsilise isiku ravimikulude katteks taotluse alusel või sihtkapitali omal algatusel.
  2.6.4. Taotlus peab sisaldama põhjendust toetuse eraldamiseks ja kulude kalkulatsiooni ning toetuse saaja andmeid.

  {2.7. Matusetoetused}

  2.7.1. Matusetoetusi eraldatakse helikunsti valdkonda oluliselt panustanud inimese matusega seotud kulude katmiseks ning isiku lähedaste toetamiseks.

  2.7.2. Matusetoetuse suurus on kuni 700 eurot.
  2.7.3. Taotlus matusetoetuse eraldamiseks tuleb esitada e-kirja teel, aadressil helikunst@kulka.ee.

  2.7.4. Matusetoetus eraldatakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule taotluse alusel või sihtkapitali omal algatusel.

  2.7.5. Matusetoetuse eraldamise taotlusi saab esitada ka väljaspool punktis 1.6 nimetatud taotlusvoorude tähtaegasid.

  {3. STIPENDIUMID}

  Sihtkapital eraldab stipendiume füüsilistele isikutele (sh interpreetidele, heliloojatele, arranžeerijatele, muusikateadlastele jt) loometööle pühendumise ja erialase tegevuse, võimete arendamise ja enesetäiendamise eesmärgil. Sihtkapital lähtub stipendiumite eraldamisel stipendiumi kandidaadi tulemustest oma erialal.

  {3.1. Loomingulised stipendiumid}

  Loomingulist stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud iseendale. (muudetud 30.06.2021)

  Taotlus peab sisaldama: 

  • ülevaadet eelnevast (vähemalt kahe aasta) loomingulisest tegevusest; (muudetud 30.06.2021)
  • tegevusplaani ja loomingulisi eesmärke stipendiumi perioodiks; (muudetud 30.06.2021)

  {3.1.1. Kvartalistipendium}

  3.1.1.1. Sihtkapital eraldab kvartalistipendiume neli korda aastas. (muudetud 31.03.2020)
  3.1.1.2. Kvartalistipendiumi suurus on 1500 eurot. Stipendium makstakse välja ühes osas.

  {3.1.2. Pooleaastane loominguline stipendium}

  3.1.2.1. Sihtkapital eraldab kaks korda aastas kuni kümme pooleaastast loomingulist stipendiumi.
  3.1.2.2. Pooleaastase loomingulise stipendiumi suurus on 4000 eurot. Stipendium makstakse välja ühes osas.
  3.1.2.3. Taotlus stipendiumi eraldamiseks tuleb esitada sihtkapitalile 20. maiks või 20. novembriks.

  {3.1.3. Üheaastane loominguline stipendium}

  3.1.3.1. Sihtkapital eraldab kord aastas kuni viis üheaastast loomingulist stipendiumi.
  3.1.3.2. Üheaastase loomingulise stipendiumi suurus on 9000 eurot. Stipendium makstakse välja kahe võrdse osamaksena kord poolaastas.

  3.1.3.3. Taotlus stipendiumi eraldamiseks tuleb esitada sihtkapitalile 20. novembriks.

  3.1.3.4. Üheaastase loomingulise stipendiumi saaja ei saa ühe aasta jooksul pärast stipendiumi perioodi lõppemist kandideerida üheaastasele ega kaheaastasele loomingulisele stipendiumile.

  {3.1.4. Kaheaastane loominguline stipendium}

  3.1.4.1. Sihtkapital eraldab kord aastas kuni viis kaheaastast loomingulist stipendiumi.
  3.1.4.2. Kaheaastase loomingulise stipendiumi suurus on 16 000 eurot. Stipendium makstakse välja nelja võrdse osamaksena kord poolaastas.

  3.1.4.3. Taotlus stipendiumi eraldamiseks tuleb esitada sihtkapitalile 20. veebruariks.

  3.1.4.4. Kaheaastase loomingulise stipendiumi saaja ei saa kahe aasta jooksul pärast stipendiumi perioodi lõppemist uuesti kandideerida kaheaastasele loomingulisele stipendiumile ega ühe aasta jooksul üheaastasele loomingulisele stipendiumile.

  {3.1.5. Instrumentaalansambli residentuuriprogrammi loominguline stipendium}

  (algatati 11.11.2020); vt ka statuuti

  3.1.5.1. Instrumentaalansambli residentuuriprogrammi raames eraldatakse loomingulisi stipendiume ansambli liikmetele kavade õppimiseks.
  3.1.5.2. Helikunsti sihtkapital algatab 20. veebruari taotlusvoorus igale ansambli liikmele residentuuriprogrammi aastase loomingulise stipendiumi kavade õppimiseks summas 3 600 eurot (stipendium makstakse välja kord kvartalis, summas 900 eurot).
  3.1.5.3. Ansambli mänedžer peab esitama vähemalt esimese aasta kontsertide kava sihtkapitalile tutvumiseks hiljemalt 20. veebruariks.
  3.1.5.4. Teise aasta stipendiumi määramiseks peab mänedžer esitama hiljemalt 20. veebruariks sihtkapitalile kokkuvõtte ansambli esimese aasta tegevusest ja teise aasta tegevusplaani.

  {3.2. „Ela ja sära“ stipendium}

  3.2.1. Sihtkapital esitab igal aastal valdkonna loomeinimeste seast kuni kaks kandidaati Kultuurkapitali nõukogule „Ela ja sära“ stipendiumi eraldamiseks.

  3.2.2. Stipendiumi suurus on 18 000 eurot aastas. (muudetud 28.04.2021)
  3.2.3. Taotlusi stipendiumi eraldamiseks võivad esitada füüsilised isikud.
  3.2.4. „Ela ja sära“ stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtkapitalile 20. maiks.
  3.2.5. Taotlus peab sisaldama:

  • loomingulisi eesmärke stipendiumi perioodiks;
  • viimase kahe aasta loomingulist biograafiat;
  • informatsiooni põhitöökoha ja samaks perioodiks saadud stipendiumide kohta.

  3.2.6. Sihtkapital valib Kultuurkapitali nõukogule esitatavad stipendiumi kandidaadid saabunud taotluste analüüsi ja hääletuse tulemusel.
  3.2.7. Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis alates jooksva aasta oktoobrist.

  {3.3. Interpreedistipendium}

  3.3.1. Stipendiumi eesmärgiks on toetada aktiivselt tegutsevat interpreeti repertuaari omandamisel, enesetäiendamisel ja võimete arendamisel. (muudetud 30.06.2021)

  3.3.2. Stipendiumi suurus on kuni 2000 eurot. Stipendium makstakse välja ühes osas.
  3.3.3. Interpreedistipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud iseendale. (muudetud 30.06.2021)
  3.3.4. Taotlus peab sisaldama:

  • ülevaadet loomingulisest tegevusest;
  • eesmärke stipendiumi perioodiks;
  • stipendiumi perioodi.

  3.3.5. Interpreedistipendium eraldatakse taotluse alusel.

  {3.4. Erialastipendium}

  3.4.1. Helikunsti sihtkapital toetab erialastipendiumi eraldamisega aktiivselt tegutsevaid loomeinimesi, muusikateadlasi, muusikaprodutsente/kunstilisi juhte, kriitikuid, pedagooge jt valdkonna ning rahvusvahelise koostöö edendajaid. (muudetud 31.03.2020)

  3.4.2. Stipendiumi suurus on kuni 6000 eurot. (muudetud 12.02.2020)
  3.4.3. Erialastipendium eraldatakse taotluse alusel või omal algatusel. (muudetud 31.03.2020)

  3.4.4. Erialastipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud iseendale. (lisatud 30.06.2021)     

  {3.5. Õppestipendiumid}

  {3.5.1. Õppestipendium Eestis õppivale tudengile}

  3.5.1.1. Sihtkapital eraldab kaks korda aastas kuni kümme õppestipendiumi.

  3.5.1.2. Õppestipendiumi suurus on 1000 eurot. Stipendium makstakse välja ühes osas.

  3.5.1.3.Õppestipendiumi saavad taotleda Eesti kodakondsusega tudengid alates

  I õppeaastast.(muudetud 30.09.2020)

  3.5.1.4. Stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtkapitalile 20. veebruariks või 20. novembriks.

  3.5.1.5. Taotlus peab sisaldama:

  • kõrgkooli kinnituskirja;
  • õpitavat eriala, seniseid õpingutulemusi ja erialaseid saavutusi.

  {3.5.2. Aastane õppestipendium õpinguteks välismaa kõrgkoolis}

  3.5.2.1. Sihtkapital eraldab kord aastas kuni kuus aastast õppestipendiumi.

  3.5.2.2. Õppestipendiumi suurus on 3000 eurot. Stipendium makstakse välja ühes osas.

  3.5.2.3. Õppestipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.
  3.5.2.4. Stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtkapitalile 20. veebruariks.
  3.5.2.5. Taotlus peab sisaldama:

  • kõrgkooli kinnituskirja;
  • õpitavat eriala ja seniseid erialaseid tulemusi.

  {3.5.3. Õppestipendium õpinguteks välismaa kõrgkoolis}

  3.5.3.1. Õppestipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.

  3.5.3.2. Õppestipendiumiga toetatakse õpinguid Euroopa Liidu riikides 1000 euroga, Inglismaal, Šveitsis, Norras ja väljaspool Euroopat (sh Venemaal) kuni 1200 euroga.

  3.5.3.3. Taotlus peab sisaldama:

  • kõrgkooli kinnituskirja õpingutele asumise või õpingute jätkamise kohta;
  • õpitavat eriala ja seniseid erialaseid tulemusi.

  3.5.3.4. Õppestipendiumiga toetatakse õpinguid kord semestris (stipendiumi saab taotleda 2 korda õppeaastas, üle semestri ning korraga üheks semestriks).

  {4. PREEMIAD}

  {4.1. Peapreemia}

  4.1.1. Pikaajalise tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab Kultuurkapitali nõukogu igal aastal igas Kultuurkapitali valdkonnas välja ühe Kultuurkapitali peapreemia.

  4.1.2. Peapreemia suurus on 7000 eurot.
  4.1.3. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile 20. augustiks.

  4.1.4. Peapreemia võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule. Preemia võib jaguneda saajate vahel vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele.
  4.1.5. Kultuurkapitali nõukogu eraldab peapreemia sihtkapitali nõukogu esitatud ettepaneku alusel.
  4.1.6. Preemiasaaja tunnustamine toimub Kultuurkapitali aastapreemiate pidulikul üritusel.

  {4.2. Helikunsti sihtkapitali aastapreemiad}

  4.2.1. Sihtkapital eraldab helikunsti valdkonnas silmapaistvate saavutuste tunnustamiseks üks kord aastas aastapreemiad isikute eelmise aasta loomingulise tegevuse eest. Aastapreemiate väljaandmise eesmärk on ergutada valdkonna arengut ja tõsta esile selle üldist prestiiži ühiskonnas.
  4.2.2 Aastapreemia suurus on 5000 eurot. Igal aastal eraldatakse kuni kümme sihtkapitali aastapreemiat.

  4.2.3. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile 20. augustiks.

  4.2.4. Helikunsti sihtkapital eraldab aastapreemia ettepanekute alusel või omal algatusel.
  4.2.5. Preemia võib jaguneda saajate vahel vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele.
  4.2.6. Preemiasaajate tunnustamine toimub 1. oktoobril, Rahvusvahelisel muusikapäeval.

  {4.3. Elutööpreemia}

  4.3.1. Pikaajalise tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab Kultuurkapitali nõukogu igal aastal välja igas Kultuurkapitali valdkonnas ühe elutööpreemia.

  4.3.2. Elutööpreemia suurus on 10 000 eurot.
  4.3.3. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile 20. augustiks.
  4.3.4. Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.

  4.3.5. Kultuurkapitali nõukogu eraldab elutööpreemia helikunsti sihtkapitali nõukogu esitatud ettepaneku alusel.
  4.3.6. Preemiasaaja tunnustamine toimub Kultuurkapitali aastapreemiate pidulikul üritusel.

  {4.4. Tunnustuspreemiad}

  {4.4.1. Helikunsti tunnustuspreemia}

  4.4.1.1. Helikunsti tunnustuspreemiaga tunnustatakse helikunsti valdkonda oluliselt panustanud inimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule, ning innustatakse neid edaspidises erialases tegevuses.

  4.4.1.2. Helikunsti tunnustuspreemia suurus on kuni 10 000 eurot isiku/kollektiivi kohta. (muudetud 30.09.2020)
  4.4.1.3. Helikunsti sihtkapital eraldab tunnustuspreemia ettepanekute alusel või omal algatusel. Preemia võib jaguneda saajate vahel vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele.

  {4.4.2. Pedagoogi tunnustuspreemia}

  4.4.2.1. Helikunsti pedagoogi tunnustuspreemiaga tunnustatakse pühendumist erialasele tegevusele ja muusikaalase hariduse jätkusuutlikku õpetamist. Igal aastal eraldatakse kuni viis pedagoogi tunnustuspreemiat.

  4.4.2.2. Pedagoogi tunnustuspreemia suurus on 1500 eurot.
  4.4.2.3. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile 20. maiks.
  4.4.2.4. Ettepanek peab sisaldama esitatud kandidaadi elulookirjeldust koos õpilaste saavutuste loeteluga.

  4.4.2.5. Helikunsti sihtkapital eraldab tunnustuspreemia ettepanekute alusel või omal algatusel. Preemia võib jaguneda saajate vahel vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele.

  4.4.2.6. Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.

  {4.4.3. Muusikapreemia}

  4.4.3.1. Muusikapreemia eraldatakse eesmärgiga tunnustada kogu senise tegevuse eest eesti muusikuid või muusikainstitutsioone. Sihtkapital eraldab igal aastal ühe muusikapreemia.

  4.4.3.2. Muusikapreemia suurus on 5000 eurot.
  4.4.3.3. Ettepaneku muusikapreemia eraldamiseks esitab Eesti muusikanõukogu.

  4.4.3.4. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile 20. augustiks.

  4.4.3.5. Preemiasaaja tunnustamine toimub 1. oktoobril, Rahvusvahelisel muusikapäeval.

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2019-S09, 26. märtsil 2019 ning rakendatakse alates 15. aprillist 2019. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.
  Muudetud 12.02.2020 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 1/2020-S09
  Muudetud 31.03.2020 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 2/2020-S09
  Muudetud 29.06.2020 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 4/2020-S09
  Muudetud 30.09.2020 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 6/2020-S09
  Muudetud 11.11.2020 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 7/2020-S09
  Muudetud 31.03.2021 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 2/2021-S09
  Muudetud 28.04.2021 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 3/2021-S09
  Muudetud 30.06.2021 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 4/2021-S09