Helikunsti sihtkapitali raha jagamise kord

  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) seaduse § 2 lõike 4 alusel Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) taotlemise tingimused. Kultuurkapitali eralduste taotlemise, eraldamise ja tagasinõudmise üldised tingimused on kehtestatud „Eesti Kultuurkapitali raha jagamise üldkorras“ (edaspidi nimetatud üldkord) ning käesolev kord on üldkorra osaks. Juhul, kui käesolevas korras ja üldkorras sätestatud tingimused erinevad, lähtutakse käesolevast korrast. Kui käesoleva korra 2.-4. peatükis on võrreldes 1. peatükiga (Üldsätted) sätestatud teisiti, lähtutakse korra 2.-4. peatükis sätestatust.

  1.2. Helikunsti sihtkapitali eesmärgid

  Helikunsti sihtkapitali tegevuse eesmärgiks on professionaalse muusikakultuuri edendamine ja säilitamine. Selle nimel toetab sihtkapital:

  • loovisikuid, nende loomingulist ja teadusalast tegevust, enesetäiendamist ehk elukestvat õpet;
  • muusikakultuuri edendavaid üksikisikuid, ühinguid ja institutsioone (asutusi) ning nende ettevõtmisi (projektipõhiste muusikaürituste korraldamist);
  • valdkonna populariseerimist: festivalide, konverentside, seminaride, konkursside, kursuste jt ürituste korraldamist;
  • muusikaalast rahvusvahelist suhtlust;
  • Eesti heliloomingu ja interpretatsioonikunsti jäädvustamist, levitamist ja säilitamist;
  • teenekaid muusikategelasi ja nende mälestuste jäädvustamist;
  • noorte muusikute kõrgkooliõpinguid (sh statsionaarne õpe välismaa kõrgkoolides);
  • osalemist meistrikursustel ja rahvusvahelistel konkurssidel;
  • muusikaajakirjandust.

  1.3. Taotluse või ettepaneku esitaja

  Sihtkapitalile võivad taotlusi ja preemiaettepanekuid esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

  1.4. Eralduse saaja

  Preemia või toetuse võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule (v.a elutöö- ja loometöötoetused, mis eraldatakse üksnes füüsilisele isikule). Stipendiumi võib eraldada üksnes füüsilisele isikule.

  1.5. Taotlemise vorm ja viis

  Vormikohane taotlus tuleb esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu. Preemiaettepaneku ja matusetoetuse taotluse võib esitada ka e-posti teel aadressil helikunst@kulka.ee.

  1.6. Taotlemise tähtaeg

  Taotlus või ettepanek tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev. 

  2. TOETUSED

  2.1. Projektitoetused

  2.1.1. Projektitoetusi eraldatakse helikunsti kõrgel tasemel püsimiseks, arengule ja uuenemisele oluliste tegevuste toetamiseks.
  2.1.2. Eelistatakse üleriigilise või regionaalse mõjuga projektide taotlusi.
  2.1.3. Sihtkapital ei toeta:
  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi;
  • hoonete ehitus-, remondi-, renoveerimis ega projekteerimistöid;
  • toitlustamist ja päevarahade maksmist;
  • muusikainventari soetamist ja remonti üksikisikutele;
  • üldjuhul heategevusprojekte;
  • üldjuhul kommertsüritusi;
  • üldjuhul põhivara soetamist;
  • üldjuhul projekte, millel puudub sisuline kirjeldus ja/või detailne eelarve;
  • üldjuhul amatöör-, harrastus- ja huvitegevust (ning sellega seotud kontserte, salvestusi, õpinguid jm);
  • üldjuhul alg- ja kesktasemel muusikaõpinguid Eestis ning välismaal.
  2.1.4. Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projektikulude kogumahust.
  2.1.5. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:
  • ürituse või sündmuse kaalukust, kas traditsioonide jätkamise või uuenduslikkuse seisukohalt;
  • taotleja senise tegevuse silmapaistvust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust;
  • projekti majanduslikku läbimõeldust.
  2.1.6. Taotlusele tuleb vastavalt projekti eesmärgile lisada info või lisamaterjal järgnevalt:

  2.1.6.1. Muusikaürituste ja teiste sündmuste korraldamise projektid

  • taotleja tutvustus (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus);
  • korraldamise eesmärk, sisuline kirjeldus;
  • tegevuskava ja ajaplaan (sh sündmuste toimumise kuupäevad ja kohad);
  • kontsertide arv ja kava(d);
  • korduvalt toimunud ürituste puhul ka eelnev külastajate arv;
  • esinejate/lektorite/õpetajate/žüriiliikmete nimekiri ja lühitutvustused;
  • detailne eelarve, sh esinejate tasude jaotus, esinejate nimed, prognoositav piletitulu ja külastajate arv;
  • toetuse kasutamise periood.

  2.1.6.2. Valdkonna sündmustel (festivalid, konverentsid, konkursid jm) osalemise projektid

  • taotleja tutvustus (lühiülevaade senisest tegevusest);
  • ürituse toimumise aeg ja koht;
  • eesmärk, kirjeldus ja programm (kutse või registreerimiskinnitus, osavõtumaksu suurus jm);
  • üritusel osalejate loetelu, CV-d või lühitutvustused;
  • soovitavalt valdkonnas tunnustatud autoriteedie soovitus- või huvikirjad;
  • ettekantavate teoste loetelu või ettekande teema;
  • detailne eelarve, sh transpordi- ja majutuskulude info;    
  • toetuse kasutamise periood.

  2.1.6.3. CD/DVD helikandjate salvestamise/väljaandmise projektid

  • taotleja tutvustus (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus);
  • loend, mida salvestatakse (tracklist), salvestiste failid või lingid;
  • kavandatavad tegevused;
  • detailne eelarve, sh planeeritav tiraaž, levitamise plaan;
  • toetuse kasutamise periood.

  2.1.6.4. Trükiste projektid ja noodigraafika

  • teose kirjeldus, käsikiri või näide käsikirjast, tõlketeose puhul originaali annotatsioon;
  • autori, tõlkija või teostaja CV;
  • autori(te) või pärija(te) nõusolek;
  • detailne eelarve sh maht/tiraaž;
  • trükikoja/kirjastuse hinnapakkumine;
  • tegevuste ja levitamise plaan sh e-trükisena levitamise plaan;
  • toetuse kasutamise periood.
  2.1.6.5. Koolitustel ja kursustel osalemine
  • taotleja tutvustus;
  • sisuline põhjendus;
  • detailne eelarve ja rahastamisplaan;
  • toetuse kasutamise periood;
  • õpetaja(te) või vastava eriala autoriteedi soovituskiri (soovituslik).

  2.1.6.6. Muud projektid

  • taotleja tutvustus (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus);
  • projekti kirjeldus;
  • detailne eelarve sh rahastamisplaan ja Kultuurkapitalist taotletavate kulude hinnapakkumised;
  • toetuse kasutamise periood.

  2.2. Tegevustoetused

  2.2.1. Tegevustoetust saavad taotleda valdkonna erialaliidud, mittetulundusühingud ja sihtasutused kelle eesmärgiks on muusikakultuuri edendamine.
  2.2.2. Tegevustoetuse taotlus peab sisaldama:
  • tööplaani ehk planeeritavaid tegevusi toetuse kasutamise perioodiks;
  • eelarvet ja rahastamisplaani sh omatulu (liikmemaksud jms) kui ka teiste toetajate panust.
  2.2.3. Tegevustoetusest ei saa katta:
  • ehitus-, remondi- või renoveerimistöid;
  • toitlustamist ja päevarahasid.
  2.2.4. Tegevustoetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% ulatuses kulude kogumahust.
  2.2.5. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:
  • taotleja senise tegevuse läbipaistvust, traditsioonide jätkamise või uuenduslikkuse seisukohalt;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust.

  2.3. Loometöötoetused

  2.3.1. Loometöötoetus eraldatakse loomeinimesele muusikateoste loomiseks, libreto kirjutamiseks, muusikateoste arranžeeringute teostamiseks ning muusikateemaliste tekstide loomiseks ja tõlkimiseks.
  2.3.2. Loometöötoetus eraldatakse füüsilisele isikule.
  2.3.3. Loometöötoetuse suurus on kuni 4000 eurot.
  2.3.4. Loometöötoetuse taotlus peab sisaldama:
  • autorite, tõlkijate ja teiste teostajate elulookirjeldusi/CV-d;
  • teose loomise ajakava;
  • loodava teose kirjeldust.
  2.3.5. Sõltuvalt loometöö iseloomust peab taotluses olema välja toodud:
  • loodava/taastatava/arranžeeritava/tõlgitava teose autor, originaali pealkiri ja maht;
  • informatsioon ettekande kohta, sh esitaja kohta jms;
  • informatsioon teose väljaandmise, kättesaadavuse tagamise kohta või levitamise kohta.

  2.4. Elutöötoetused

  2.4.1. Ühekordsed elutöötoetused

  2.4.1.1. Ühekordseid elutöötoetusi eraldatakse helikunsti valdkonda oluliselt panustanud inimestele.
  2.4.1.2. Ühekordse elutöötoetuse suurus on kuni 10 000 eurot.
  2.4.1.3. Ühekordse elutöötoetuse eraldab sihtkapital taotluse alusel või omal algatusel.
  2.4.1.4. Taotlus peab sisaldama sisulist põhjendust toetuse eraldamiseks ja toetuse saaja isikuandmeid.

  2.4.2.Regulaarsed elutöötoetused

  2.4.2.1. Regulaarseid elutöötoetusi eraldatakse helikunsti valdkonda oluliselt panustanud inimestele.
  2.4.2.2. Regulaarse elutöötoetuse eraldab sihtkapital omal algatusel.
  2.4.2.3. Regulaarse elutöötoetuse suurus on 1000 eurot kvartalis. (muudetud 12.02.2020)
  2.4.2.4. Regulaarset elutöötoetust makstakse isikule kuni tema elu lõpuni.

  2.5. Juubelitoetused

  2.5.1. Juubelitoetusi eraldatakse valdkonda oluliselt panustanud inimestele alates 65. eluaastast nende juubelite puhul.
  2.5.2. Juubelitoetusi saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
  2.5.3. Juubelitoetuse suurus on kuni 500 eurot.
  2.5.4. Sihtkapital eraldab juubelitoetuse taotluse alusel või omal algatusel.
  2.5.5. Taotlus peab sisaldama põhjendust juubelitoetuse eraldamiseks ja toetuse saaja isikuandmeid.

  2.6. Ravimitoetused

  2.6.1. Ravimitoetusi eraldatakse helikunsti valdkonda oluliselt panustanud isikute ravimikulude katmiseks.
  2.6.2. Ravimitoetuse suurus on kuni 2000 eurot.
  2.6.3. Ravimitoetus eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule füüsilise isiku ravimikulude katteks taotluse alusel või sihtkapitali omal algatusel.
  2.6.4. Taotlus peab sisaldama põhjendust toetuse eraldamiseks ja kulude kalkulatsiooni ning toetuse saaja andmeid.

  2.7. Matusetoetused

  2.7.1. Matusetoetusi eraldatakse helikunsti valdkonda oluliselt panustanud inimese matusega seotud kulude katmiseks ning isiku lähedaste toetamiseks.
  2.7.2. Matusetoetuse suurus on kuni 700 eurot.
  2.7.3. Taotlus matusetoetuse eraldamiseks tuleb esitada e-kirja teel, aadressil helikunst@kulka.ee.
  2.7.4. Matusetoetus eraldatakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule taotluse alusel või sihtkapitali omal algatusel.
  2.7.5. Matusetoetuse eraldamise taotlusi saab esitada ka väljaspool punktis 1.6 nimetatud taotlusvoorude tähtaegasid.

  3. STIPENDIUMID

  Sihtkapital eraldab stipendiume füüsilistele isikutele (sh interpreetidele, heliloojatele, arranžeerijatele, muusikateadlastele jt) loometööle pühendumise ja erialase tegevuse, võimete arendamise ja enesetäiendamise eesmärgil. Sihtkapital lähtub stipendiumite eraldamisel stipendiumi kandidaadi tulemustest oma erialal.

  3.1. Loomingulised stipendiumid

  Loomingulist stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.
  Taotlus peab sisaldama:
  • ülevaadet loomingulisest tegevusest;
  • tegevusplaani stipendiumi perioodiks;
  • stipendiumi perioodi.

  3.1.1. Kvartalistipendium

  3.1.1.1. Sihtkapital eraldab kvartalistipendiume neli korda aastas. (muudetud 31.03.2020)
  3.1.1.2. Kvartalistipendiumi suurus on 1500 eurot. Stipendium makstakse välja ühes osas.

  3.1.2. Pooleaastane loominguline stipendium

  3.1.2.1. Sihtkapital eraldab kaks korda aastas kuni kümme pooleaastast loomingulist stipendiumi.
  3.1.2.2. Pooleaastase loomingulise stipendiumi suurus on 4000 eurot. Stipendium makstakse välja ühes osas.
  3.1.2.3. Taotlus stipendiumi eraldamiseks tuleb esitada sihtkapitalile 20. maiks või 20. novembriks.

  3.1.3. Üheaastane loominguline stipendium

  3.1.3.1. Sihtkapital eraldab kord aastas kuni viis üheaastast loomingulist stipendiumi.
  3.1.3.2. Üheaastase loomingulise stipendiumi suurus on 9000 eurot. Stipendium makstakse välja kahe võrdse osamaksena kord poolaastas.
  3.1.3.3. Taotlus stipendiumi eraldamiseks tuleb esitada sihtkapitalile 20. novembriks.
  3.1.3.4. Üheaastase loomingulise stipendiumi saaja ei saa ühe aasta jooksul pärast stipendiumi perioodi lõppemist kandideerida üheaastasele ega kaheaastasele loomingulisele stipendiumile.

  3.1.4. Kaheaastane loominguline stipendium

  3.1.4.1. Sihtkapital eraldab kord aastas kuni viis kaheaastast loomingulist stipendiumi.
  3.1.4.2. Kaheaastase loomingulise stipendiumi suurus on 16 000 eurot. Stipendium makstakse välja nelja võrdse osamaksena kord poolaastas.
  3.1.4.3. Taotlus stipendiumi eraldamiseks tuleb esitada sihtkapitalile 20. veebruariks.
  3.1.4.4. Kaheaastase loomingulise stipendiumi saaja ei saa kahe aasta jooksul pärast stipendiumi perioodi lõppemist uuesti kandideerida kaheaastasele loomingulisele stipendiumile ega ühe aasta jooksul üheaastasele loomingulisele stipendiumile.

  3.2. „Ela ja sära“ stipendium

  3.2.1. Sihtkapital esitab igal aastal valdkonna loomeinimeste seast kuni kaks kandidaati Kultuurkapitali nõukogule „Ela ja sära“ stipendiumi eraldamiseks.
  3.2.2. Stipendiumi suurus on 15 600 eurot aastas.
  3.2.3. Taotlusi stipendiumi eraldamiseks võivad esitada füüsilised isikud.
  3.2.4. „Ela ja sära“ stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtkapitalile 20. maiks.
  3.2.5. Taotlus peab sisaldama:
  • loomingulisi eesmärke stipendiumi perioodiks;
  • viimase kahe aasta loomingulist biograafiat;
  • informatsiooni põhitöökoha ja samaks perioodiks saadud stipendiumide kohta.
  3.2.6. Sihtkapital valib Kultuurkapitali nõukogule esitatavad stipendiumi kandidaadid saabunud taotluste analüüsi ja hääletuse tulemusel.
  3.2.7. Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis alates jooksva aasta oktoobrist.

  3.3. Interpreedistipendium

  3.3.1. Stipendiumi eesmärgiks on toetada aktiivselt tegutsevat interpreeti repertuaari omandamisel.
  3.3.2. Stipendiumi suurus on kuni 2000 eurot. Stipendium makstakse välja ühes osas.
  3.3.3. Stipendiumi saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
  3.3.4. Taotlus peab sisaldama:
  • ülevaadet loomingulisest tegevusest;
  • eesmärke stipendiumi perioodiks;
  • stipendiumi perioodi.
  3.3.5. Interpreedistipendium eraldatakse taotluse alusel.

  3.4. Erialastipendium

  3.4.1. Helikunsti sihtkapital toetab erialastipendiumi eraldamisega aktiivselt tegutsevaid loomeinimesi, muusikateadlasi, muusikaprodutsente/kunstilisi juhte, kriitikuid, pedagooge jt valdkonna ning rahvusvahelise koostöö edendajaid. (muudetud 31.03.2020)
  3.4.2. Stipendiumi suurus on kuni 6000 eurot. (muudetud 12.02.2020)
  3.4.3. Erialastipendium eraldatakse taotluse alusel või omal algatusel. (muudetud 31.03.2020) 

  3.5. Õppestipendiumid

  3.5.1. Õppestipendium Eestis õppivale tudengile 

  (muudetud 29.06.2020)
  3.5.1.1. Sihtkapital eraldab kaks korda aastas kuni kümme õppestipendiumi.
  3.5.1.2. Õppestipendiumi suurus on 1000 eurot. Stipendium makstakse välja ühes osas.
  3.5.1.3. Õppestipendiumi saavad taotleda Eesti kodakondsusega tudengid alates II õppeaastast.
  3.5.1.4. Stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtkapitalile 20. veebruariks või 20. novembriks.
  3.5.1.5. Taotlus peab sisaldama:
  • kõrgkooli kinnituskirja;
  • õpitavat eriala, seniseid õpingutulemusi ja erialaseid saavutusi.

  3.5.2. Aastane õppestipendium õpinguteks välismaa kõrgkoolis

  3.5.2.1. Sihtkapital eraldab kord aastas kuni kuus aastast õppestipendiumi.
  3.5.2.2. Õppestipendiumi suurus on 3000 eurot. Stipendium makstakse välja ühes osas.
  3.5.2.3. Õppestipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.
  3.5.2.4. Stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtkapitalile 20. veebruariks.
  3.5.2.5. Taotlus peab sisaldama:
  • kõrgkooli kinnituskirja;
  • õpitavat eriala ja seniseid erialaseid tulemusi.

  3.5.3. Õppestipendium õpinguteks välismaa kõrgkoolis

  3.5.3.1. Õppestipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.
  3.5.3.2. Õppestipendiumiga toetatakse õpinguid Euroopa Liidu riikides 1000 euroga, Inglismaal, Šveitsis, Norras ja väljaspool Euroopat (sh Venemaal) kuni 1200 euroga.
  3.5.3.3. Taotlus peab sisaldama:
  • kõrgkooli kinnituskirja õpingutele asumise või õpingute jätkamise kohta;
  • õpitavat eriala ja seniseid erialaseid tulemusi.
  3.5.3.4. Õppestipendiumiga toetatakse õpinguid kord semestris (stipendiumi saab taotleda 2 korda õppeaastas, üle semestri ning korraga üheks semestriks).

  4. PREEMIAD

  4.1. Peapreemia

  4.1.1. Pikaajalise tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab Kultuurkapitali nõukogu igal aastal igas Kultuurkapitali valdkonnas välja ühe Kultuurkapitali peapreemia.
  4.1.2. Peapreemia suurus on 7000 eurot.
  4.1.3. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile 20. augustiks.
  4.1.4. Peapreemia võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule. Preemia võib jaguneda saajate vahel vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele.
  4.1.5. Kultuurkapitali nõukogu eraldab peapreemia sihtkapitali nõukogu esitatud ettepaneku alusel.
  4.1.6. Preemiasaaja tunnustamine toimub Kultuurkapitali aastapreemiate pidulikul üritusel.

  4.2. Helikunsti sihtkapitali aastapreemiad

  4.2.1. Sihtkapital eraldab helikunsti valdkonnas silmapaistvate saavutuste tunnustamiseks üks kord aastas aastapreemiad isikute eelmise aasta loomingulise tegevuse eest. Aastapreemiate väljaandmise eesmärk on ergutada valdkonna arengut ja tõsta esile selle üldist prestiiži ühiskonnas.
  4.2.2 Aastapreemia suurus on 5000 eurot. Igal aastal eraldatakse kuni kümme sihtkapitali aastapreemiat.
  4.2.3. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile 20. augustiks.
  4.2.4. Helikunsti sihtkapital eraldab aastapreemia ettepanekute alusel või omal algatusel.
  4.2.5. Preemia võib jaguneda saajate vahel vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele.
  4.2.6. Preemiasaajate tunnustamine toimub 1. oktoobril, Rahvusvahelisel muusikapäeval.

  4.3. Elutööpreemia

  4.3.1. Pikaajalise tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab Kultuurkapitali nõukogu igal aastal välja igas Kultuurkapitali valdkonnas ühe elutööpreemia.
  4.3.2. Elutööpreemia suurus on 10 000 eurot.
  4.3.3. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile 20. augustiks.
  4.3.4. Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.
  4.3.5. Kultuurkapitali nõukogu eraldab elutööpreemia helikunsti sihtkapitali nõukogu esitatud ettepaneku alusel.
  4.3.6. Preemiasaaja tunnustamine toimub Kultuurkapitali aastapreemiate pidulikul üritusel.

  4.4. Tunnustuspreemiad

  4.4.1. Helikunsti tunnustuspreemia

  4.4.1.1. Helikunsti tunnustuspreemiaga tunnustatakse helikunsti valdkonda oluliselt panustanud inimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule, ning innustatakse neid edaspidises erialases tegevuses.
  4.4.1.2. Helikunsti tunnustuspreemia suurus on kuni 5000 eurot isiku/kollektiivi kohta.(muudetud 31.03.2020)
  4.4.1.3. Helikunsti sihtkapital eraldab tunnustuspreemia ettepanekute alusel või omal algatusel. Preemia võib jaguneda saajate vahel vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele.
   

  4.4.2. Pedagoogi tunnustuspreemia

  4.4.2.1. Helikunsti pedagoogi tunnustuspreemiaga tunnustatakse pühendumist erialasele tegevusele ja muusikaalase hariduse jätkusuutlikku õpetamist. Igal aastal eraldatakse kuni viis pedagoogi tunnustuspreemiat.
  4.4.2.2. Pedagoogi tunnustuspreemia suurus on 1500 eurot.
  4.4.2.3. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile 20. maiks.
  4.4.2.4. Ettepanek peab sisaldama esitatud kandidaadi elulookirjeldust koos õpilaste saavutuste loeteluga.
  4.4.2.5. Helikunsti sihtkapital eraldab tunnustuspreemia ettepanekute alusel või omal algatusel. Preemia võib jaguneda saajate vahel vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele.
  4.4.2.6. Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.

  4.4.3. Muusikapreemia

  4.4.3.1. Muusikapreemia eraldatakse eesmärgiga tunnustada kogu senise tegevuse eest eesti muusikuid või muusikainstitutsioone. Sihtkapital eraldab igal aastal ühe muusikapreemia.
  4.4.3.2. Muusikapreemia suurus on 5000 eurot.
  4.4.3.3. Ettepaneku muusikapreemia eraldamiseks esitab Eesti muusikanõukogu.
  4.4.3.4. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile 20. augustiks.
  4.4.3.5. Preemiasaaja tunnustamine toimub 1. oktoobril, Rahvusvahelisel muusikapäeval.

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2019-S09, 26. märtsil 2019 ning rakendatakse alates 15. aprillist 2019. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.
  Muudetud 12.02.2020 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 1/2020-S09, 
  Muudetud 31.03.2020 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 2/2020-S09,
  Muudetud 29.06.2020 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 4/2020-S09

  Meie missioon

  Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

  Loe rohkem Kultuurkapitali kohta