Kirjanduse sihtkapitali raha jagamise kord

  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) seaduse § 2 lõike 4 alusel Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) taotlemise tingimused. Kultuurkapitali eralduste taotlemise, eraldamise ja tagasinõudmise üldised tingimused on kehtestatud "Eesti Kultuurkapitali raha jagamise üldkorras" (edaspidi nimetatud üldkord) ning käesolev kord on üldkorra osaks. Juhul kui käesolevas korras ja üldkorras sätestatud tingimused erinevad, lähtutakse käesolevast korrast. Kui käesoleva korra 2.-4. peatükis on võrreldes 1. peatükiga (Üldsätted) sätestatud teisiti, lähtutakse korra 2.-4. peatükis sätestatust.

  1.2. Kirjanduse sihtkapitali eesmärgid

  Kirjanduse sihtkapitali eesmärk on eesti kirjandusliku kõrgkultuuri ja kirjanduse populariseerimise edendamine. Selle nimel toetab sihtkapital:
  • algupärase ilukirjanduse, kirjanduskäsitluste, kunstiväärtusliku dokumentaalkirjanduse ja tõlkekirjanduse loomist ja väljaandmist;
  • kirjandust ja kirjanduskultuuri edendavate üksikisikute, ühingute ja asutuste ettevõtmisi;
  • kirjanduse populariseerimist, konverentside, loengute, seminaride jt ürituste korraldamist;
  • rahvusvahelist kirjandusalast suhtlust, osalemist rahvusvahelistel konverentsidel, seminaridel ja raamatumessidel;
  • kirjanduse ja kirjanduspärandi dokumenteerimist, jäädvustamist ja tutvustamist;
  • kirjarahva mälestuse jäädvustamist.

  1.3. Taotluse või ettepaneku esitaja

  Sihtkapitalile võivad taotlusi esitada füüsilised ja juriidilised isikud. 

  1.4. Eralduse saaja

  Preemia või toetuse võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule (v.a elutöö- ja loometöötoetused, mis eraldatakse üksnes füüsilisele isikule). Stipendiumi võib eraldada üksnes füüsilisele isikule.

  1.5. Taotlemise vorm ja viis

  Vormikohane taotlus tuleb esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu.

  1.6. Taotlemise tähtaeg

  Taotlus või ettepanek tuleb esitada hiljemalt 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

  1.7. Taotluste hindamine

  Taotluste sisulisel hindamisel lähtub sihtkapital laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest. Taotlus rahuldatakse kas täielikult või osaliselt või jäetakse taotlus rahuldamata. Taotlus rahuldatakse osaliselt, kui taotluse täies mahus rahuldamine ei ole põhjendatud või ei ole rahaliste vahendite piiratuse tõttu otstarbekas või võimalik.

  2. TOETUSED

  2.1. Projektitoetused

  2.1.1. Projektitoetused on mõeldud kirjanduse edendamiseks, tutvustamiseks, väljaandmiseks, populariseerimiseks, kirjanduspärandi säilitamiseks, kirjandustegelaste mälestuse jäädvustamiseks oma valdkonna loovisikutele kirjandusüritustest osavõtuks jms.

  2.1.2. Sihtkapital ei toeta:

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi;
  • hoonete ehitus-, remondi-, renoveerimis ega projekteerimistöid;
  • kommertsüritusi, -telesaateid ega -väljaandeid;
  • toitlustamist ja päevarahasid;
  • üldjuhul kordustrükkide kirjastamist;
  • harrastuskirjandust;
  • raamatu kujundamist ja küljendamist.
  2.1.3. Toetuse eraldamise tingimuseks on oma ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% kogu projekti eelarvest.

  2.1.4. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:

  • taotluse eesmärgi vastavust kirjanduse sihtkapitali eesmärkidele;
  • teose või ürituse kirjanduslikku väärtust;
  • panust Eesti kultuuri, nii traditsioonide jätkamise kui uuenduslikkuse seisukohalt;
  • taotleja senise tegevuse silmapaistvust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust;
  • ettevõtmise majanduslikku läbimõeldust.
  2.1.5. Taotlus peab sisaldama:

  2.1.5.1. Kirjastamistaotluse puhul:

  • käsikiri või väljavõte sellest;
  • autori tutvustus või CV-d;
  • teose kirjeldus (žanrimääratlus, sünopsis);
  • trükise kirjeldus: st teose maht tähemärkides või värsiridades, kavandatav tiraaž ja eeldatav hulgihind, teostajad (toimetajad ja kujundajad);
  • kogu projekti detailne kulude-tulude eelarve sh trükikoja ametlik hinnapakkumine, andmed muude taotletud toetuste ja teiste rahastajate kohta, iga kulurea juurde tuleb märkida planeeritav rahastaja;                      
  • informatsioon selle kohta, kuidas valminud trükist hakatakse kasutama, levitama ja/või säilitama;
  • tõlketeose puhul tõlkenäide ja andmed tõlkija ilmunud tööde kohta;
  • illustratsioonide puhul illustratsioonide näited ja illustreerija loominguline CV;
  • soovi korral võib lisada asjatundja soovituse.

  2.1.5.2. Ürituste korraldamisel:

  • ürituse kirjeldus, sh toimumise aeg ja koht;
  • ürituse eesmärk ja programm;
  • eeldatav osalejaskond;
  • kogu projekti detailne kulude-tulude eelarve, sh info koostööpartnerite ja teiste toetajate kohta ning info ürituse piletite olemasolu/maksumuse kohta;
  • majutuse, rendi, transpordi vms kulu taotlemisel vastavad hinnapakkumised (sobib väljavõte veebilehelt).

  2.1.5.3. Reisikulude korral:

  • ürituse kirjeldus, sh toimumise aeg ja koht;
  • transpordi ja majutuse hinnapakkumised (sobib väljavõte veebilehelt);
  • muud asjakohased dokumendid (näiteks kutse).

  2.1.5.4. Muude projektide korral:

  • taotleja tutvustus (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus);
  • projekti kirjeldus ja seos kirjanduse sihtkapitali eesmärkidega;
  • detailne eelarve koos kalkulatsioonide ja hinnapakkumistega (sh. teised rahastusallikad, hinnapakkumised Kultuurkapitalist taotletavate kulude kohta);
  • toetuse kasutamise periood.

  2.2. Tegevustoetused

  2.2.1. Tegevustoetust võivad taotleda valdkonnas tegutsevad loomeliidud kuni ühe kalendriaasta tegevustele kelle eesmärgiks on kirjanduse valdkonna edendamine.

  2.2.2. Tegevustoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 20. august.

  2.2.3. Tegevustoetuse taotlus peab sisaldama:

  • tööplaani ehk planeeritavaid tegevusi toetuse kasutamise perioodiks;
  • kulude-tulude eelarvet, kus on ära märgitud nii omatulu kui teiste toetajate panus;
  • saavutatava tulemuse kirjeldust (mida parandab, uuendab, teeb valdkonna inimeste heaks jt eesmärgid).
  2.2.4. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:
  • taotleja senise tegevuse läbipaistvust;
  • püstitatud eesmärkide olulisust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust.
  2.2.5. Tegevustoetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% taotluse kogueelarvest.

  2.3. Loometöötoetused

  2.3.1. Loometöötoetuste eesmärk on võimaldada kirjanduse valdkonna inimestel pühendumist loomingulisele tegevusele, mille tulem on loometeos.

  2.3.2. Loometöötoetus eraldatakse füüsilisele isikule.

  2.3.3. Loometöötoetuse suurus on kuni 12 000 eurot.

  2.3.4. Loometöötoetuse taotluses peavad olema välja toodud:

  •  autori/tõlkija tutvustus või loominguline CV;
  • loodava teose kirjeldus, sh maht autoripoognates või tähemärkides;
  • tõlgitava teose puhul lisaks teose autor ja originaali pealkiri, ilmumiskoht ja aasta;
  • käsikiri või osa sellest ulatuslikus mahus;
  •  kirjastuse nõusolek teos avaldada.

  2.4. Regulaarsed elutöötoetused

  2.4.1. Regulaarseid elutöötoetusi eraldatakse kirjanduse valdkonda oluliselt panustanud inimestele.

  2.4.2. Regulaarse elutöötoetuse eraldab sihtkapital omal algatusel.

  2.4.3. Regulaarse elutöötoetuse suurus on 1000 eurot kvartalis. (muudetud 31.03.2020)

  2.4.4. Regulaarset elutöötoetust makstakse isikule kuni tema elu lõpuni.

  2.5. Juubeli-, ravimi- ja matusetoetused

  2.5.1. Sihtkapital võib eraldada omal algatusel juubeli-, ravimi- ja matusetoetust summas kuni 500 eurot.

  3. STIPENDIUMID

  3.1. Loomingulised stipendiumid

  3.1.1. Sihtkapital eraldab loomingulisi stipendiume füüsilistele isikutele loometööle pühendumise eesmärgil (see tähendab teoste kirjutamist, uurimist ja tõlkimist).

  3.1.2. Loomingulist stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud iseendale.

  3.1.3. Taotlus loomingulise stipendiumi eraldamiseks tuleb esitada sihtkapitalile 20. novembriks.

  3.1.4. Taotlus peab sisaldama:

  • viimase kahe aasta loomingulist biograafiat;
  • loomingulisi eesmärke stipendiumi perioodiks;
  • informatsiooni kehtivate stipendiumide kohta.
  3.1.5. Kirjanduse sihtkapital lähtub stipendiumide eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ja hinnangust taotleja loomingulisele võimekusele.

  3.1.6. Üheaastane loominguline stipendium

  3.1.6.1. Aastase loomingulise stipendiumi suurus on kuni 6000 eurot. Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis.

  3.1.7. Gustav Suitsu stipendium kirjandusuurijaile

  3.1.7.1. Stipendiumi suurus on kuni 7000 eurot. Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis.

  3.1.7.2. Stipendiumit ei eraldata ühele ja samale isikule kaks aastat järjest.

  3.1.8. Henno Rajandi stipendium ilukirjanduse tõlkijaile

  3.1.8.1. Stipendiumi suurus on kuni 7000 eurot. Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis.

  3.1.8.2. Stipendiumit ei eraldata ühele ja samale isikule kaks aastat järjest.

  3.2. "Ela ja sära" stipendium

  3.2.1. Sihtkapital esitab igal aastal valdkonna loomeinimeste seast kuni kaks kandidaati Kultuurkapitali nõukogule "Ela ja sära" stipendiumi eraldamiseks.

  3.2.2. Stipendiumi suurus on 15 600 eurot aastas.

  3.2.3. Taotlusi stipendiumi eraldamiseks võivad esitada füüsilised isikud.

  3.2.4. "Ela ja sära" stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtkapitalile 20. maiks.

  3.2.5. Taotlus peab sisaldama:

  • loomingulisi eesmärke stipendiumi perioodiks;
  • viimase kahe aasta loomingulist biograafiat;
  • informatsiooni põhitöökoha ja samaks perioodiks saadud stipendiumide kohta.
  3.2.6. Sihtkapital valib Kultuurkapitali nõukogule esitatavad stipendiumi kandidaadid saabunud taotluste analüüsi ja hääletuse tulemusel.

  3.2.7. Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis alates jooksva aasta oktoobrist.

  3.3. Loomemaja stipendium

  3.3.1. Stipendiumi eesmärk on võimaldada aktiivselt tegutsevatele loomeinimestele rahvusvaheliste loomemajade kasutamist.

  3.3.2. Stipendiumi suurus on kuni 1 600 eurot. Stipendium katab osaliselt loomemaja kasutamise, sõidu ja elamiskulud.

  3.3.3. Stipendiumi võivad taotleda füüsilised isikud.

  3.3.4. Taotluses peab sisalduma:

  • ülevaade loomingulistest eesmärkidest loomemaja kasutamise ajal;
  • valitud loomemaja kasutamise kohta kirjalik kokkulepe;
  • taotleja loominguline CV.

  4. PREEMIAD

  4.1. Peapreemia

  4.1.1. Kultuurkapitali nõukogu eraldab peapreemia kirjanduse sihtkapitali nõukogu ettepanekul valdkonna füüsilisele või juriidilisele isikule tema eelmise aasta loomingulise tegevuse eest.

  4.1.2. Peapreemia suurus on 7000 eurot.

  4.2. Kirjanduse sihtkapitali aastaauhinnad (aastapreemiad)

  4.2.1. Sihtkapital eraldab kirjanduse valdkonnas silmapaistvate saavutuste tunnustamiseks üks kord aastas aastapreemiad isikute eelmise aasta loomingulise tegevuse eest. Aastapreemiate väljaandmise eesmärk on ühiskondliku tunnustuse ja avalikkuse tähelepanu koondamine Eesti kirjandusele ja selle loojatele.
  4.2.2. Igal aastal eraldatakse kuni 12 aastapreemiat (aastaauhinda) eelmise kalendriaasta jooksul ilmunud parimatele teostele järgmistes valdkondades:
  • ilukirjanduslik proosa;
  • luule;
  • näitekirjandus;
  • esseistika;
  • lastekirjandus;
  • eesti ilukirjanduse tõlkimine;
  • ilukirjanduse eesti keelde tõlkimine.
  • vabaauhind;
  • venekeelse kirjanduse auhind, mille võib jagada kaheks;
  • artikliauhind;
  • mõttekirjanduse tõlkeauhind.
  4.2.3. Aastapreemia suurus on kuni 5000 eurot.
  4.2.4. Kirjanduse sihtkapitali aastaauhindu määravad sihtkapitali nõukogu poolt kokkukutsutud žüriid sihtkapitali nõukogu kehtestatud põhimääruste või statuutide alusel. Žürii liikmed saavad eksperditasu.

  4.2.5. Kirjanduse sihtkapitali nõukogu moodustab hiljemalt vastava kalendriaasta oktoobriks ühe viieliikmelise žürii proosa, luule, näitekirjanduse, esseistika ja vabaauhinna määramiseks ning viis kolmeliikmelist žüriid 1) artikliauhinna, 2) lastekirjanduse, 3) ilukirjanduse tõlke, 4) mõttekirjanduse tõlke, 5) venekeelse kirjanduse auhinna eraldamiseks.

  4.2.6. Žüriid teevad otsuse 1. märtsiks ja need jõustuvad pärast kinnitamist kirjanduse sihtkapitali nõukogus. Auhinnad antakse üle 14. märtsil, Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäeval.

  4.3. Muud kirjanduspreemiad (auhinnad)  

  4.3.1. Kirjanduse sihtkapital võib eraldada asutuste ja organisatsioonide taotluste alusel teisi kirjanduspreemiaid summas kuni 5000 eurot.

  4.4. Elutööpreemia

  4.4.1. Pikaajalise tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab sihtkapital igal aastal välja ühe Kultuurkapitali elutööpreemia.

  4.4.2. Elutööpreemia suurus on 10 000 eurot.

  4.4.3. Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.

  4.4.4. Kultuurkapitali nõukogu eraldab elutööpreemia kirjanduse sihtkapitali nõukogu esitatud ettepaneku alusel.

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2019-S09, 26. märtsil 2019 ning rakendatakse alates 15. aprillist 2019. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.
  Muudetud 31.03.2020 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 2/2020-S09,

  Meie missioon

  Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

  Loe rohkem Kultuurkapitali kohta