Kirjanduse sihtkapital

  Kirjanduse sihtkapitali raha

  jagamise kord


  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) seaduse § 2 lõike 4 alusel Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) taotlemise tingimused. Kultuurkapitali eralduste taotlemise, eraldamise ja tagasinõudmise üldised tingimused on kehtestatud "Eesti Kultuurkapitali raha jagamise üldkorras" (edaspidi nimetatud üldkord) ning käesolev kord on üldkorra osaks. Juhul kui käesolevas korras ja üldkorras sätestatud tingimused erinevad, lähtutakse käesolevast korrast. Kui käesoleva korra 2.-4. peatükis on võrreldes 1. peatükiga (Üldsätted) sätestatud teisiti, lähtutakse korra 2.-4. peatükis sätestatust.

  {1.2. Kirjanduse sihtkapitali eesmärgid}

  Kirjanduse sihtkapitali eesmärk on eesti kirjandusliku kõrgkultuuri ja kirjanduse populariseerimise edendamine. Selle nimel toetab sihtkapital:
  • algupärase ilukirjanduse, kirjanduskäsitluste, kunstiväärtusliku dokumentaalkirjanduse ja tõlkekirjanduse loomist ja väljaandmist;
  • kirjandust ja kirjanduskultuuri edendavate üksikisikute, ühingute ja asutuste ettevõtmisi;
  • kirjanduse populariseerimist, konverentside, loengute, seminaride jt ürituste korraldamist;
  • rahvusvahelist kirjandusalast suhtlust, osalemist rahvusvahelistel konverentsidel, seminaridel ja raamatumessidel;
  • kirjanduse ja kirjanduspärandi dokumenteerimist, jäädvustamist ja tutvustamist;
  • kirjarahva mälestuse jäädvustamist.

  {1.3. Taotluse või ettepaneku esitaja}

  Sihtkapitalile võivad taotlusi esitada füüsilised ja juriidilised isikud. 

  {1.4. Eralduse saaja}

  Preemia või toetuse võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule (v.a elutöö- ja loometöötoetused, mis eraldatakse üksnes füüsilisele isikule). Stipendiumi võib eraldada üksnes füüsilisele isikule.

  {1.5. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane taotlus tuleb esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu.

  {1.6. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus või ettepanek tuleb esitada hiljemalt 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

  {1.7. Taotluste hindamine}

  Taotluste sisulisel hindamisel lähtub sihtkapital laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest. Taotlus rahuldatakse kas täielikult või osaliselt või jäetakse taotlus rahuldamata. Taotlus rahuldatakse osaliselt, kui taotluse täies mahus rahuldamine ei ole põhjendatud või ei ole rahaliste vahendite piiratuse tõttu otstarbekas või võimalik.

  {2. TOETUSED}

  {2.1. Projektitoetused}

  2.1.1. Projektitoetused on mõeldud kirjanduse edendamiseks, tutvustamiseks, väljaandmiseks, populariseerimiseks, kirjanduspärandi säilitamiseks, kirjandustegelaste mälestuse jäädvustamiseks, oma valdkonna loovisikutele kirjandusüritustest osavõtuks jms.

  2.1.2. Sihtkapital ei toeta:

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi;
  • hoonete ehitus-, remondi-, renoveerimis- ega projekteerimistöid;
  • kommertsüritusi, -telesaateid ega -väljaandeid;
  • toitlustamist ja päevarahasid;
  • üldjuhul kordustrükkide kirjastamist;
  • harrastuskirjandust;
  • raamatu kujundamist ja küljendamist.

  2.1.3. Toetuse eraldamise tingimuseks on oma ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% kogu projekti eelarvest.

  2.1.4. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:

  • taotluse eesmärgi vastavust kirjanduse sihtkapitali eesmärkidele;
  • teose või ürituse kirjanduslikku väärtust;
  • panust Eesti kultuuri, nii traditsioonide jätkamise kui uuenduslikkuse seisukohalt;
  • taotleja senise tegevuse silmapaistvust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust;
  • ettevõtmise majanduslikku läbimõeldust.

  2.1.5. Taotlus peab sisaldama:

  {2.1.5.1. Kirjastamise puhul}

  • käsikiri või väljavõte sellest;
  • soovitavalt autori tutvustus või CV-d; (muudetud 30.06.2021)

  • teose kirjeldus (žanrimääratlus, sünopsis);
  • trükise kirjeldus: proosateose puhul maht tähemärkides (tühikutega) ja luule puhul maht värsiridades, kavandatav trükiarv, soovitavalt eeldatav müügihind ning projekti teostajad (toimetajad, kujundajad jt); (muudetud 30.06.2021)

  • kogu projekti üksikasjalik tulude-kulude eelarve, milles peavad sisalduma eelnevalt saadud ja käesolevas jaotuses taotletavad toetused (sh autori loometöötoetus), muud taotletud toetused ja rahastused, iga kulurea juurde tuleb märkida selle kavandatav rahastaja; (muudetud 30.06.2021)

  • trükikoja ametlik hinnapakkumine; (lisatud 30.06.2021)
  • soovitavalt info selle kohta, kuidas valminud trükist hakatakse kasutama, levitama ja/või säilitama; (muudetud 30.06.2021)
  • tõlketeose puhul tõlkenäide ja soovitavalt tõlkija professionaalne CV või andmed ilmunud tõlgete kohta; (muudetud 30.06.2021)

  • illustratsioonide puhul vähemalt kolm näidist ja soovitavalt illustreerija loominguline CV; (muudetud 30.06.2021)

  • soovi korral võib lisada asjatundja soovituse.

  {2.1.5.2. Ürituste korraldamisel}

  • ürituse kirjeldus, sh toimumise aeg ja koht;
  • ürituse eesmärk ja programm;
  • eeldatav osalejaskond s.t määratlus, kellele üritus on mõeldud; (muudetud 30.06.2021)
  • kogu projekti detailne kulude-tulude eelarve, sh info koostööpartnerite ja teiste toetajate kohta ning info ürituse piletite olemasolu/maksumuse kohta;
  • majutuse, rendi, transpordi vms kulu taotlemisel vastavad hinnapakkumised (sobib väljavõte veebilehelt).

  {2.1.5.3. Reisikulude korral}

  • ürituse kirjeldus, sh toimumise aeg ja koht;
  • transpordi ja majutuse hinnapakkumised (sobib väljavõte veebilehelt);
  • muud asjakohased dokumendid (näiteks kutse).

  {2.1.5.4. Muude projektide korral}

  • taotleja tutvustus (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus);
  • projekti kirjeldus ja seos kirjanduse sihtkapitali eesmärkidega;
  • detailne eelarve koos kalkulatsioonide ja hinnapakkumistega (sh. teised rahastusallikad, hinnapakkumised Kultuurkapitalist taotletavate kulude kohta);
  • toetuse kasutamise periood.

  {2.2. Tegevustoetused}

  2.2.1. Tegevustoetust võivad taotleda kirjanduse valdkonna loomeliidud kuni ühe kalendriaasta tegevusele. (muudetud 30.06.2021)

  2.2.2. Tegevustoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 20. november. (muudetud 30.06.2021)

  2.2.3. Tegevustoetuse taotlus peab sisaldama:

  • tööplaani ehk planeeritavaid tegevusi toetuse kasutamise perioodiks;
  • kulude-tulude eelarvet, kus on ära märgitud nii omatulu kui teiste toetajate panus;
  • saavutatava tulemuse kirjeldust (mida parandab, uuendab, teeb valdkonna inimeste heaks jt eesmärgid).

  2.2.4. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:

  • taotleja senise tegevuse läbipaistvust;
  • püstitatud eesmärkide olulisust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust.

  2.2.5. Tegevustoetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% taotluse kogueelarvest.

  {2.3. Loometöötoetused}

  2.3.1. Loometöötoetuste eesmärk on võimaldada kirjanduse valdkonna inimestel pühendumist loomingulisele tegevusele, mille tulem on loometeos.

  2.3.2. Loometöötoetust saavad taotleda füüsilised isikud iseendale. (muudetud 30.06.2021)

  2.3.3. Loometöötoetuse suurus on kuni 12 000 eurot.

  2.3.4. Loometöötoetuse taotluses peavad olema välja toodud või taotlusele lisatud:

  • soovitavalt autori/tõlkija tutvustus või loominguline CV; (muudetud 30.06.2021)

  • loodava teose kirjeldus: proosateose puhul kavandatav maht autoripoognates või tähemärkides (tühikutega), luule puhul kavandatav maht värsiridades; (muudetud 30.06.2021)

  • tõlgitava teose puhul lisaks teose autor ja originaali pealkiri, ilmumiskoht ja aasta;
  • originaalteose puhul käsikiri ulatuslikus mahus; (muudetud 30.06.2021)

  • tõlketeose puhul tõlkenäide; (lisatud 30.06.2021)
  • illustratsioonide puhul vähemalt kolm näidet; (lisatud 30.06.2021)
  • Eesti võõrkeelse kirjanduse puhul soovitavalt asjatundja soovituskiri; (lisatud 30.06.2021)
  • kirjastuse nõusolek teos avaldada.

  {2.4. Regulaarsed elutöötoetused}

  2.4.1. Regulaarseid elutöötoetusi eraldatakse kirjanduse valdkonda oluliselt panustanud inimestele.

  2.4.2. Regulaarse elutöötoetuse eraldab sihtkapital omal algatusel.

  2.4.3. Regulaarse elutöötoetuse suurus on 1000 eurot kvartalis. (muudetud 31.03.2020)

  2.4.4. Regulaarset elutöötoetust makstakse isikule kuni tema elu lõpuni.

  {2.5. Juubeli-, ravimi- ja matusetoetused}

  2.5.1. Sihtkapital võib eraldada omal algatusel juubeli-, ravimi- ja matusetoetust summas kuni 500 eurot.

  {3. STIPENDIUMID}

  {3.1. Loomingulised stipendiumid}

  3.1.1. Sihtkapital eraldab loomingulisi stipendiume füüsilistele isikutele loometööle pühendumise eesmärgil (see tähendab teoste kirjutamist, uurimist ja tõlkimist).

  3.1.2. Loomingulist stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud iseendale.

  3.1.3. Taotlus loomingulise stipendiumi eraldamiseks tuleb esitada sihtkapitalile 20. novembriks.

  3.1.4. Taotlus peab sisaldama:

  • viimase kahe aasta loomingulist biograafiat;
  • loomingulisi eesmärke stipendiumi perioodiks;
  • informatsiooni kehtivate stipendiumide kohta.

  3.1.5. Kirjanduse sihtkapital lähtub stipendiumide eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ja hinnangust taotleja loomingulisele võimekusele.

  {3.1.6. Üheaastane loominguline stipendium}

  3.1.6.1. Aastase loomingulise stipendiumi suurus on kuni 7200 eurot. Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis. (muudetud 30.06.2021)

  {3.1.7. Gustav Suitsu stipendium kirjandusuurijaile}

  3.1.7.1. Stipendiumi suurus on kuni 8400 eurot. Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis. (muudetud 30.06.2021)

  3.1.7.2. Stipendiumit ei eraldata ühele ja samale isikule kaks aastat järjest.

  {3.1.8. Henno Rajandi stipendium ilukirjanduse tõlkijaile}

  3.1.8.1. Stipendiumi suurus on kuni 8400 eurot. Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis. (muudetud 30.06.2021)

  3.1.8.2. Stipendiumit ei eraldata ühele ja samale isikule kaks aastat järjest.

  {3.2. "Ela ja sära" stipendium}

  3.2.1. Sihtkapital esitab igal aastal valdkonna loomeinimeste seast kuni kaks kandidaati Kultuurkapitali nõukogule "Ela ja sära" stipendiumi eraldamiseks.

  3.2.2. Stipendiumi suurus on 18 000 eurot aastas. (muudetud 28.04.2021)

  3.2.3. Taotlusi stipendiumi eraldamiseks võivad esitada füüsilised isikud.

  3.2.4. "Ela ja sära" stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtkapitalile 20. maiks.

  3.2.5. Taotlus peab sisaldama:

  • loomingulisi eesmärke stipendiumi perioodiks;
  • viimase kahe aasta loomingulist biograafiat;
  • informatsiooni põhitöökoha ja samaks perioodiks saadud stipendiumide kohta.

  3.2.6. Sihtkapital valib Kultuurkapitali nõukogule esitatavad stipendiumi kandidaadid saabunud taotluste analüüsi ja hääletuse tulemusel.

  3.2.7. Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis alates jooksva aasta oktoobrist.

  {3.3. Loomemaja stipendium}

  3.3.1. Stipendiumi eesmärk on võimaldada aktiivselt tegutsevatele loomeinimestele rahvusvaheliste loomemajade kasutamist.

  3.3.2. Stipendiumi suurus on kuni 1 600 eurot. Stipendium katab osaliselt loomemaja kasutamise, sõidu ja elamiskulud.

  3.3.3. Stipendiumi võivad taotleda füüsilised isikud.

  3.3.4. Taotluses peab sisalduma:

  • ülevaade loomingulistest eesmärkidest loomemaja kasutamise ajal;
  • valitud loomemaja kasutamise kohta kirjalik kokkulepe;
  • taotleja loominguline CV.

  {4. PREEMIAD}

  {4.1. Peapreemia}

  4.1.1. Kultuurkapitali nõukogu eraldab peapreemia kirjanduse sihtkapitali nõukogu ettepanekul valdkonna füüsilisele või juriidilisele isikule tema eelmise aasta loomingulise tegevuse eest.

  4.1.2. Peapreemia suurus on 7000 eurot.

  {4.2. Kirjanduse sihtkapitali aastaauhinnad} 

  (aastapreemiad)

  4.2.1. Sihtkapital eraldab kirjanduse valdkonnas silmapaistvate saavutuste tunnustamiseks üks kord aastas aastapreemiad isikute eelmise aasta loomingulise tegevuse eest. Aastapreemiate väljaandmise eesmärk on ühiskondliku tunnustuse ja avalikkuse tähelepanu koondamine Eesti kirjandusele ja selle loojatele.

  4.2.2. Igal aastal eraldatakse kuni 12 aastapreemiat (aastaauhinda) eelmise kalendriaasta jooksul ilmunud parimatele teostele järgmistes valdkondades: (punkti 4.2.2. muudeti 30.09.2020)

  • ilukirjanduslik proosa;
  • luule;
  • lastekirjandus;
  • esseistika;
  • kirjandusteaduslik artikkel, essee või lühiuurimus;
  • Eesti venekeelne kirjandus;
  • eesti ilukirjanduse tõlkimine võõrkeelde;
  • ilukirjanduse tõlkimine eesti keelde;
  • mõttekirjanduse tõlkimine eesti keelde.

  Näitekirjanduse aastaauhind antakse alates 2020. aastast välja iga kolme kalendriaasta tagant (järgmine 2023. aastal jne), võttes arvesse kolme eelneva kalendriaasta jooksul ilmunud teoseid.

  4.2.3. Aastapreemia suurus on kuni 5000 eurot.

  4.2.4. Kirjanduse sihtkapitali aastaauhindu määravad sihtkapitali nõukogu poolt
  kokkukutsutud žüriid sihtkapitali nõukogu kehtestatud põhimääruste või statuutide alusel. Žürii liikmed saavad eksperditasu.
  4.2.5. Kirjanduse sihtkapitali nõukogu moodustab hiljemalt vastava kalendriaasta 15. septembriks ühe viieliikmelise žürii proosa ja luule auhinna määramiseks ning viis
  kolmeliikmelist žüriid: (punkti 4.2.5. muudeti 30.09.2020)
  1. lastekirjanduse auhinna;
  2. esseistika ja artikliauhinna;
  3. Eesti venekeelsete autorite kirjandusauhinna;
  4. ilukirjanduse tõlkeauhinna;
  5. mõttekirjanduse tõlkeauhinna eraldamiseks. 

  Näitekirjanduse auhinna määramiseks moodustatakse žürii üle kolme kalendriaasta kolmeliikmelisena (siis kui eraldatakse näitekirjanduse aastaauhind). 

  4.2.6. Žüriid teevad otsuse 1. märtsiks ja need jõustuvad pärast kinnitamist kirjanduse sihtkapitali nõukogus. Auhinnad antakse üle 14. märtsil, Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäeval.

  {4.3. Muud kirjanduspreemiad (auhinnad)}

  4.3.1. Kirjanduse sihtkapital võib eraldada asutuste ja organisatsioonide taotluste alusel teisi kirjanduspreemiaid summas kuni 5000 eurot.

  {4.4. Elutööpreemia}

  4.4.1. Pikaajalise tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab sihtkapital igal aastal välja ühe Kultuurkapitali elutööpreemia.

  4.4.2. Elutööpreemia suurus on 10 000 eurot.

  4.4.3. Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.

  4.4.4. Kultuurkapitali nõukogu eraldab elutööpreemia kirjanduse sihtkapitali nõukogu esitatud ettepaneku alusel.

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2019-S09, 26. märtsil 2019 ning rakendatakse alates 15. aprillist 2019. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.
  Muudetud 31.03.2020 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 2/2020-S09,
  Muudetud 30.09.2020 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 6/2020-S09,
  Muudetud 28.04.2021 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 3/2021-S09,
  Muudetud 30.06.2021 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 4/2021-S09,