Kujutava & rakenduskunsti sihtkapital

  Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali raha jagamise kord


  ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) seaduse § 2 lõike 4 alusel Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) taotlemise tingimused. Kultuurkapitali eralduste taotlemise, eraldamise ja tagasinõudmise üldised tingimused on kehtestatud „Eesti Kultuurkapitali raha jagamise üldkorras“ (edaspidi nimetatud üldkord) ning käesolev kord on üldkorra osaks. Juhul kui käesolevas korras ja üldkorras sätestatud tingimused erinevad, lähtutakse käesolevast korrast. Kui käesoleva korra 2.-4. peatükis on võrreldes 1. peatükiga (Üldsätted) sätestatud teisiti, lähtutakse korra 2.-4. peatükis sätestatust.

  {1.2. Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali eesmärgid}

  Kujutava ja rakenduskunsti eesmärk on Eesti professionaalse kunsti edendamine, säilitamine ja populariseerimine. Selle nimel toetatakse ja tunnustatakse loovisikuid, otsingutele ja eksperimentidele suunatud loomingut, kunsti ja kunstikultuuri edendamisele suunatud ettevõtmisi, rahvusvahelist suhtlust, kunstipärandi säilitamist ja ennistamist, panustamist ühiskondlikku heaollu, sealhulgas:

  • kohalikku ja rahvusvahelist näitusetegevust ja kunstiprojekte;
  • Eesti kunstivälja professionaalide osalemist olulistel erialastel sündmustel;
  • eriala professionaalide tegevust;
  • enesetäiendamist välismaal (sh õppereisid, töötamine residentuurides ja loomemajades, uurimistöö arhiivides või muuseumides jms);
  • rahvusvaheliselt tunnustatud erialaspetsialistide kutsumist Eestisse;
  • kunstipublikatsioonide koostamist ja väljaandmist;
  • Eesti Kunstimuuseumi, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi ja Tartu Kunstimuuseumi kogude järjepidevat täiendamist muuseumide ostukomisjonide ettepanekute alusel;
  • kunstipärandi säilitamist ja ennistamist;
  • osaliselt magistri- ja doktoriõpet välismaistes kõrgkoolides.

  Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital ei toeta:

  • harrastuskunsti;
  • üldjuhul preemiate rahastamist.

  {1.3. Taotluse või ettepaneku esitaja}

  Sihtkapitalile võivad taotlusi ja preemiaettepanekuid esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

  {1.4. Eralduse saaja}

  Preemia või toetuse võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule (v.a elutöö- ja loometöötoetused, mis eraldatakse üksnes füüsilisele isikule). Stipendiumi võib eraldada üksnes füüsilisele isikule.

  {1.5. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane taotlus tuleb esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu. Preemiaettepaneku saab esitada e-kirja teel aadressil kunst@kulka.ee.

  {1.6. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

  {2. TOETUSED}

  {2.1. Projektitoetused}

  2.1.1. Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital toetab Eesti kunstikultuuri edendamist, loovisikuid ning professionaalseid kunstisündmusi.

  2.1.2. Sihtkapital ei toeta:

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi;
  • ehitus-, remondi-, renoveerimis ega projekteerimistöid väljaspool kunstiprojekte;
  • glamuuri- ja elustiiliüritusi;
  • üldharidus- ja kutsekoolide ning huviringide tegevust;
  • üldjuhul põhivara soetamist;
  • üritustel toitlustamist ja näituste avamispidusid;
  • galeriide majandustegevust (sh kommertsgaleriides toimuvate näituste üürikulude katmist);
  • päevarahade maksmist;
  • harrastuskunsti;
  • üldjuhul preemiate rahastamist;
  • projekte, millel puudub sisuline kirjeldus ja/või detailne eelarve.

  2.1.3. Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projektikulude kogumahust (v.a muuseumide kollektsiooni

  omandamise puhul).

  2.1.4. Toetuste eraldamisel eelistatakse projekte, mis toimuvad taotluste esitamise tähtajale järgneval kvartalil.

  2.1.5. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:

  • taotluse eesmärgi vastavust kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali eesmärkidele;
  • projekti ühiskondlikku ja erialast väärtust;
  • panust Eesti kultuuri;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust.

  2.1.6. Taotlus peab sisaldama:

  • projekti sisulist kirjeldust koos visuaalse materjaliga (reproduktsioonid, kavandid vms);
  • tegevuskava ja ajaplaani (sh sündmuste toimumise kuupäevad ning asukohad);
  • detailset eelarvet (sh teised rahastusallikad ja Kultuurkapitali eelnevad toetused samale projektile);
  • hinnapakkumisi Kultuurkapitalist taotletavate kulude kohta (majutuse, rendi, transpordi vms kulu taotlemisel sobib väljavõte teenusepakkuja veebilehelt);
  • toetuse kasutamise perioodi.

  {2.1.6.1. Näituse korraldamise taotlusele}

  tuleb lisaks punktis 2.1.6. nõutule täiendavalt lisada veel:

  • näituse toimumise aeg ja koht;
  • näitusepaiga kinnituskiri;
  • lühike loominguline CV;
  • portfoolio loomingust.

  {2.1.6.2. Kunstipublikatsiooni väljaandmise taotlusele}

  tuleb lisaks punktis 2.1.6. nõutule täiendavalt lisada veel:

  • väljaande sisuline kirjeldus (sh autorite loetelu);
  • mitteperioodilise trükise kirjeldus;
  • väljaande detailne eelarve;
  • trükikoja hinnapakkumine.

  {2.1.6.3.  Reisi- või sõidutoetuste taotlusele}

  tuleb lisaks punktis 2.1.6. nõutule täiendavalt lisada veel: (lisatud 2.10.2019)

  • reisisoovi sisuline põhjendus;
  • lühike loominguline CV.

  Kunsti- ja disaini suurürituste külastamist (põhjendatud taotluse alusel, ürituse programmis mitte osaledes) Euroopa piires toetatakse üldjuhul kuni 300 euroga. Kahe suurürituse külastamist toetatakse üldjuhul kuni 400 euroga. Kontinetidevahelist reisi (põhjendatud taotluse alusel, ürituse programmis mitte osaledes) toetatakse üldjuhul kuni 600 euroga. (lisatud 29.04.2020)

  2.1.7. Kõik dokumendid peavad olema taotlusele lisatud pdf failidena ja pealkiri peab viitama faili sisule.

  {2.2. Tegevustoetused}

  2.2.1. Tegevustoetust saavad taotleda valdkonna mittetulundusühingud ja sihtasutused ning muud organisatsioonid, kelle eesmärgiks on kunstikultuuri edendamine. Tegevustoetust saab taotleda kuni ühe aasta tegevustele.

  2.2.2. Tegevustoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 20. november.
  2.2.3. Tegevustoetuse eraldamisel hinnatakse püstitatud eesmärkide olulisust vastava valdkonna (loomeala) edendamiseks.
  2.2.4. Tegevustoetuse taotluses peab olema:

  • detailne aasta eelarve nii omatulu kui teiste toetajate panusega;
  • tegevusplaan taotletava perioodi kohta;
  • saavutatavate tulemuste kirjeldus.

  2.2.5. Tegevustoetusest ei saa katta:

  • ehitus-, remondi-, renoveerimis ega projekteerimistöid väljaspool kunstiprojekte;
  • toitlustamist ja päevarahade maksmist;
  • põhivara soetamist.

  2.2.6. Tegevustoetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% taotluse kogueelarvest.

  {2.3. Loometöötoetused}

  2.3.1. Loometöötoetus eraldatakse loovisikule konkreetse loomingulise eesmärgi saavutamiseks.
  2.3.2. Loometöötoetust saavad taotleda füüsilised isikud iseendale. (muudetud 30.06.2021)
  2.3.3. Loometöötoetuse suurus on kuni 3000 eurot aastas. (muudetud 28.04.2021)
  2.3.4. Loometöötoetuse taotlus peab sisaldama:

  • loomingulist plaani või tegevuse kirjeldust loometöö perioodil, sh visuaalset materjali;
  • taotleja elulookirjeldust;
  • portfooliot loomingust;
  • näitusepaiga kinnituskirja. (lisatud 7.02.2023)

  {2.4. Regulaarsed elutöötoetused}

  2.4.1. Regulaarseid elutöötoetusi eraldatakse eesmärgiga toetada kujutava ja rakenduskunsti valdkonna teenekaid loovisikuid.
  2.4.2. Regulaarse elutöötoetuse eraldab sihtkapital omal algatusel.
  2.4.3. Regulaarse elutöötoetuse suurus on 1200 eurot kvartalis. (muudetud 05.10.2022)
  2.4.4. Regulaarset elutöötoetust makstakse isikule kuni tema elu lõpuni.

  {2.5. Juubeli-, ravimi- ja matusetoetused}

  2.5.1. Sihtkapital võib eraldada omal algatusel juubeli-, ravimi- ja matusetoetust summas kuni 500 eurot.

  {3. STIPENDIUMID}

  {3.1. Loomingulised stipendiumid}

  (punkti muudeti 19.12.2022)

  3.1.1. Sihtkapital eraldab 6-kuuliseid loomingulisi stipendiume füüsilistele isikutele loometööle pühendumise eesmärgil. .
  3.1.2. Loomingulist stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud iseendale.
  3.1.3. Stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtkapitalile 20. veebruariks või 20. augustiks.

  {3.1.4. 6-kuuline loominguline stipendium}

  (punkti muudeti 19.12.2022)

  3.1.4.1. Sihtkapital eraldab kaks korda aastas kuni 12 6-kuulist loomingulist stipendiumi.
  3.1.4.2. 6-kuulise loomingulise stipendiumi suurus on 6000 eurot. Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis.

  3.1.4.3. Taotlusele tuleb lisada taotleja loominguline CV, portfoolio ja loominguline plaan stipendiumi perioodiks.

  3.1.4.4. Füüsiline isik saab taotleda stipendiumi ühe korra kalendriaasta jooksul.

  {3.2. „Ela ja sära“ stipendium}

  3.2.1. Sihtkapital esitab igal aastal valdkonna loomeinimeste seast kuni kaks kandidaati Kultuurkapitali nõukogule „Ela ja sära“ stipendiumi eraldamiseks.

  3.2.2. Stipendiumi suurus on 18 000 eurot aastas. (muudetud 28.04.2021)
  3.2.3. Taotlusi stipendiumi eraldamiseks võivad esitada füüsilised isikud.
  3.2.4. „Ela ja sära“ stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtkapitalile 20. maiks.
  3.2.5. Taotlus peab sisaldama:

  • loomingulisi eesmärke stipendiumi perioodiks;
  • viimase kahe aasta loomingulist biograafiat;
  • informatsiooni põhitöökoha ja samaks perioodiks saadud stipendiumide kohta.

  3.2.6. Sihtkapital valib Kultuurkapitali nõukogule esitatavad stipendiumi kandidaadid saabunud taotluste analüüsi ja hääletuse tulemusel.
  3.2.7. Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis alates jooksva aasta oktoobrist.

  {3.3. Õppestipendiumid}

  {3.3.1. Üheaastane õppestipendium õpinguteks välismaa kõrgkoolis}

  3.3.1.1. Sihtkapital eraldab õppestipendiume õpinguteks välisriikides magistri- või doktoriõppe tasemel (erandjuhtudel ka diplomi- ja bakalaureuseõppe tasemel). Sihtkapital ei toeta õpinguid Eestis. (muudetud 10.02.2021)

  3.3.1.2. Sihtkapital eraldab kord aastas kuni 20 üheaastast õppestipendiumi.
  3.3.1.3. Õppestipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.
  3.3.1.4. Õppestipendiumi suurus on kuni 5000 eurot õppeaastas. (muudetud 7.02.2023)
  3.3.1.5. Stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtkapitalile 20. augustiks.
  3.3.1.6. Taotlusele tuleb lisada:

  • õppeasutuse kinnituskiri;
  • valdkonna kahe eesti eksperdi soovituskirjad;
  • elulookirjeldus (loominguline CV);
  • õppestipendiumi taotlemisel on vajalik motivatsioonikiri (pikkus max üks A4 lehekülg).

  {3.4. Eristipendiumid}

  {3.4.1. Loomemaja stipendium}

  3.4.1.1. Stipendiumi eesmärgiks on võimaldada aktiivselt tegutsevatele loomeinimestele eelistatavalt väljaspool Eestit asuvate loomemajade kasutamist.
  3.4.1.2. Stipendiumi suurus on kuni 1600 eurot. Stipendium katab osaliselt loomemaja kasutamise, sõidu ja elamiskulud. Eesti loomemajas viibimist toetatakse üldjuhul põhjendatud taotluse korral kuni 600 euroga. (lisatud 29.04.2020)

  3.4.1.3.  Stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.

  3.4.1.4. Taotlus peab sisaldama ülevaadet loomingulistest eesmärkidest loomemaja kasutamise ajal.

  3.4.1.5. Taotlusele tuleb lisada:

  • loomemaja lühitutvustus ja valiku põhjendus;
  • valitud loomemaja kasutamise kohta kirjalik kokkulepe;
  • taotleja loominguline CV ja portfoolio.

  {4. PREEMIAD}

  {4.1. Peapreemia}

  4.1.1. Pikaajalise tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab Kultuurkapitali nõukogu igal aastal välja ühe Kultuurkapitali peapreemia.

  4.1.2. Peapreemia suurus on 7000 eurot.
  4.1.3. Põhjendatud ettepaneku võib esitada sihtkapitalile e-kirja teel kunst@kulka.ee 20. novembriks.

  4.1.4. Peapreemia eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaotatakse preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt Kultuurkapitali nõukogu otsusele.

  4.1.5. Peapreemia eraldab Kultuurkapitali nõukogu kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali nõukogu esitatud ettepanekute või algatuste alusel.

  {4.2. Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemiad ja tunnustuspreemiad}

  4.2.1. Sihtkapital eraldab kujutava ja rakenduskunsti valdkonnas silmapaistvate saavutuste tunnustamiseks üks kord aastas aastapreemiaid eelmisel aastal enim silma paistnud loovisikutele. Tunnustuspreemia eraldatakse valdkonna loovisikule pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju valdkonna arengule.

  4.2.2 Aastapreemia ja tunnustuspreemia suurus on 5000 eurot. Igal aastal eraldatakse kuus sihtkapitali aastapreemiat ja üks tunnustuspreemia. (muudetud 7.02.2023)
  4.2.3. Põhjendatud ettepaneku võib esitada sihtkapitalile e-kirja teel kunst@kulka.ee 20. novembriks.

  4.2.4. Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital eraldab aastapreemia ettepanekute alusel või omal algatusel.
  4.2.5. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaotatakse preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt sihtkapitali otsusele.

  {4.3. Elutööpreemia}

  4.3.1. Pikaajalise tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab sihtkapital igal aastal välja ühe Kultuurkapitali elutööpreemia.

  4.3.2. Elutööpreemia suurus on 10 000 eurot.

  4.3.3. Põhjendatud ettepaneku võib esitada sihtkapitalile e-kirja teel kunst@kulka.ee 20. novembriks.

  4.3.4. Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.

  4.3.5. Kultuurkapitali nõukogu eraldab elutööpreemia kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali nõukogu esitatud ettepanekute või algatuste alusel.

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2019-S09, 26. märtsil 2019 ning rakendatakse alates 15. aprillist 2019. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.

  Muudetud 20.10.2019 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 7/2019-S09
  Muudetud 31.03.2020 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2020-S09
  Muudetud 29.04.2020 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 3/2020-S09
  Muudetud 10.02.2021 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 1/2021-S09
  Muudetud 28.04.2021 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 3/2021-S09

  Muudetud 30.06.2021 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 4/2021-S09

  Muudetud 05.10.2022 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 6/2022-S09

  Muudetud 19.12.2022 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 8/2022-S09

  Muudetud 07.02.2023 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 1/2023-S09