Kultuurkapitali nõukogu raha jagamise kord


  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi Kultuurkapital) seaduse § 2 lõike 4 alusel Kultuurkapitali nõukogu toetuste (edaspidi ühiselt nimetatud kui eraldus) taotlemise tingimused. Kultuurkapitali eralduste taotlemise, eraldamise ja tagasinõudmise üldised tingimused on kehtestatud „Eesti Kultuurkapitali raha jagamise üldkorras“ (edaspidi üldkord) ning käesolev kord on üldkorra osaks. Juhul kui käesolevas korras ja üldkorras sätestatud tingimused erinevad, lähtutakse käesolevast korrast.

  {1.2. Toetuste eraldamine}

  Kultuurkapitali nõukogu arutab sihtkapitalide või maakondlike ekspertgruppide algatustena laekunud taotlusi, sihtkapitalidesse või maakondlikesse ekspertgruppidesse esitatud ning sealt nõukogule edasi suunatud taotlusi, valdkondadevahelisi ja -üleseid projekte ning nõukogu omapoolseid algatusi.

  Kultuurkapitali nõukogu toetab:

  • Eesti seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste või uute algatustena kultuuri- ja spordiürituste korraldamist ja läbiviimist;
  • kultuurivaldkonna perioodilisi väljaandeid;
  • kultuuri- ja spordiorganisatsioonide või üksikisikute osalemist konverentsidel, seminaridel, festivalidel jm üritustel või võistlustel Eestis või väljaspool Eestit;
  • loome- ja teadusalast tegevust.

  {2. Toetused}

  {2.1. Projektitoetused }

  (punkti 2.1. muudetud 30.04.2020)

  2.1.1. Kultuurkapitali nõukogu otsustab kultuurivaldkondade vaheliste projektide rahastamist ning sihtkapitalide ja ekspertgruppide algatatud projektide rahastamist.

  2.1.2. Kultuurivaldkondade vaheliste (rohkem kui ühte valdkonda hõlmavate) ning valdkondlike suurprojektide puhul on taotluse edasi saatmise tingimuseks sihtkapitali või ekspertgrupi poolt eraldatud toetus vähemalt 50% ulatuses summast, mis sihtkapitali või ekspertgrupi hinnangul oleks esitatud taotluse alusel sihtkapitali või ekspertgrupi ja nõukogu poolt eraldatav toetuse summa kokku.

  Sihtkapitalid ja ekspertgrupid saavad esitada nõukogusse ainult neid projekte, mille Kultuurkapitalilt küsitud toetuse summa kokku on vähemalt 10 000 eurot. Kui nõukogu ei eralda projektile toetust taotletud ulatuses, on nõukogul õigus taotlus sihtkapitalile või ekspertgrupile tagasi saata tehtud otsuse ümber vaatamiseks. (muudetud 10.05.2023)

  2.1.3. Projektide puhul, mis rikastavad kultuuriruumi, kuid ei ole otseselt seotud ühegi Kultuurkapitali poolt toetatava valdkonnaga, ei sätesta nõukogu taotluse edasi saatmise tingimuseks sihtkapitali või ekspertgrupi poolset osalust. 

  2.1.4. Kultuurkapitali nõukogu ei toeta:

  • ehitus- ja renoveerimistöid, v.a riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist;
  • vastuvõttude ja bankettide toitlustamist, kommertsüritusi;
  • heategevusprojekte (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmist);
  • traditsiooniliste rahvaürituste (jõulud, jaanipäev jne) ja riiklike pühade puhul pidulike ürituste korraldamist;
  • päevarahade maksmist.

  {2.2. Traducta programmi toetused}

  2.2.1. Traducta programmi eesmärk on toetada eesti autorite tööde (eeskätt ilukirjanduse, aga ka ajaloo, folkloori, esseistika jne) tõlkimist võõrkeeltesse ja nende avaldamist väljaspool Eestit.
  2.2.2. Kultuurkapitali nõukogu eraldab Traducta programmi toetusi vastavalt kinnitatud statuudile ja programmi komisjoni ettepanekutele.

  {2.3. Avatud Eesti Raamatu programmi toetused}

  2.3.1. Avatud Eesti Raamatu (AER) programmi eesmärk on toetada väärtuslike filosoofiliste ja muude teoreetiliste teoste eesti keelde tõlkimist, kommenteerimist ja järelsõnastamist, nende tekstide valimike koostamist, samuti vastavate teoste kirjastamist Avatud Eesti Raamatu sarjas.
  2.3.2. Kultuurkapitali nõukogu eraldab Avatud Eesti Raamatu programmi toetusi vastavalt kinnitatud statuudile ja programmi komisjoni ettepanekutele.

  {2.4. Hieronymuse programmi toetused}

  2.4.1. Hieronymuse programmi eesmärgiks on toetada eesti kultuurile oluliste klassikaliste ilukirjanduse teoste eesti keelde tõlkimist, nende toimetamist, kommenteerimist ja saatesõnastamist ning nende tekstide valimike koostamist, samuti vastavate teoste kirjastamist Hieronymuse sarjas.
  2.4.2. Kultuurkapitali nõukogu eraldab Hieronymuse programmi toetusi vastavalt kinnitatud statuudile ja programmi komisjoni ettepanekutele.

  {2.5. Elutöötoetused}

  2.5.1. Kultuurkapitali nõukogu eraldab elutöötoetusi teenekatele kultuuri- ja spordiinimestele. (muudetud 12.02.2020)

  2.5.2. Regulaarse elutöötoetuse suurus on kuni 1200 eurot kvartalis. (muudetud 05.10.2022)

  2.5.3. Regulaarset elutöötoetust makstakse isikule kuni tema elu lõpuni.

  {2.6. Matusetoetused}

  2.6.1. Kultuurkapitali nõukogu eraldab matusetoetusi suurte avalike matustega seotud kulude katmiseks sihtkapitali või ekspertgrupi ettepaneku alusel.
  2.6.2. Matusetoetuse suurus on kuni 10 000 eurot.

  {3. Stipendiumid}

  3.1. Kultuurkapitali nõukogu eraldab loomingulisi ja spordistipendiume. (punkt lisatud 28.03.2022)

  {3.2. „Ela ja sära“ stipendium}

  3.2.1. „Ela ja sära“ stipendium eraldatakse kõrgvormis loomeinimestele erialaseks pühendumiseks.

  3.2.2. Igal aastal antakse välja kuni 16 (igas Kultuurkapitali valdkonnas kuni 2) „Ela ja sära“ stipendiumi.

  3.2.3. „Ela ja sära“ stipendiumi suurus on 18 000 eurot aastas. (muudetud 28.04.2021)

  3.2.4. Taotlusi iseendale stipendiumi eraldamiseks võivad esitada füüsilised isikud.
  3.2.5. „Ela ja sära“ stipendiumi eraldab Kultuurkapitali nõukogu sihtkapitalidest laekunud ettepanekute alusel.

  {4. Preemiad}

  4.1. Kultuurkapitali nõukogu eraldab Kultuurkapitali peapreemiaid, elutööpreemiaid ja tunnustuspreemiad ning rahastab maakondlike ekspertgruppide elutööpreemiaid ja Kultuuripärli preemiaid. (muudetud 28.03.2022)

  {4.2. Olümpiamedali võitja tunnustuspreemia}

  (punkti muudetud 23.12.2019)

  4.2.1. Kultuurkapitali nõukogu eraldab tunnustuspreemiaid olümpiamedali (sh paraolümpiamedali) võitjatele. Preemia eraldamisel lähtutakse võidetud väärtuslikuma medali kehtestatud määrast.

  4.2.2. Olümpiamängudel kuldmedali võitnud sportlaste tunnustuspreemia suurus on 5400 eurot aastas. Preemia makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis.

  4.2.3. Olümpiamängudel hõbemedali võitnud sportlaste tunnustuspreemia suurus on 3840 eurot aastas. Nõukogu eraldab ettepaneku alusel kuni 5 preemiat olümpiamängudel ja kuni 3 preemiat paraolümpiamängudel hõbemedali võitnud sportlastele. Preemia makstakse välja võrdsetes osades kord poolaastas.

  4.2.4. Olümpiamängudel pronksmedali võitnud sportlaste tunnustuspreemia suurus on 3240 eurot aastas. Nõukogu eraldab ettepaneku alusel kuni 6 preemiat olümpiamängudel ja kuni 4 preemiat paraolümpiamängudel pronksmedali võitnud sportlastele. Preemia makstakse välja võrdsetes osades kord poolaastas.

  4.2.5. Ettepaneku preemiate eraldamiseks saab olümpiamängude medalistide osas esitada Eesti Olümpiakomitee ja paraolümpiamängude medalistide osas Eesti Paralümpiakomitee.

  4.2.6. Ettepanekud tuleb esitada kehakultuuri ja spordi sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu: olümpiamängude medalistide tunnustuspreemiate ettepanekud 20. veebruariks ja paraolümpiamängude medalistide tunnustuspreemiate ettepanekud 20. maiks.

  4.2.7. Kultuurkapitali nõukogul on õigus jätta preemiad eraldamata.

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2019-S09, 26. märtsil 2019 ning rakendatakse alates 15. aprillist 2019. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.

  Muudetud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 3/2019-S09, 23.04.2019
  Muudetud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 9/2019-S09, 23.12.2019
  Muudetud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 1/2020-S09, 12.02.2020
  Muudetud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 3/2020-S09, 30.04.2020 
  Muudetud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 3/2021-S09, 28.04.2021

  Muudetud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2022-S09, 28.04.2022

  Muudetud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 6/2022-S09, 05.10.2022

  Muudetud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 3/2023-S09 , 10.05.2023