TRADUCTA programmi statuut

(kinnitatud nõukogu 10.02.2016 koosoleku otsusega)

Traducta programm on algatatud Eesti Kultuurkapitali nõukogu poolt 2000. aastal ning kandis 2015. aastani nimetust stipendiumiprogramm Traducta. TRADUCTA on toetusprogramm eesti kirjasõna tõlkijale ja väliskirjastustele.

Traducta programmi eesmärk

Toetada eesti autorite tööde (eeskätt ilukirjanduse, aga ka ajaloo, folkloori, esseistika jne) tõlkimist võõrkeeltesse ja nende avaldamist väljaspool Eestit.

Toetuste kasutamine

Tõlkija loometöötoetust kasutatakse tõlkeloomingu arendamiseks, mille käigus sünnib ilukirjanduslik tõlge, mis ilmub väljaspool Eestit. Kirjandusteose puhul toetatakse erandkorras ka katkendi tõlkimist (sama katkendi ilmumisel tõlketeose osana selle tõlkimist uuesti ei toetata).

Teose väljaandmistoetust saavad väliskirjastused kasutada eesti kirjanduse avaldamiseks välismaal. Traducta programm toetab ainult kvaliteetse tõlkega teoseid.

Toetuste taotlemine

Tõlkija loometöötoetust ja teose väljaandmistoetust saavad taotleda nii era- kui juriidilised isikud (tõlkija või kirjastus).

Taotlused vaadatakse läbi neli korda aastas.

Taotluste esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20.november.

Tõlkija loometöötoetuse taotlemiseks tuleb esitada Eesti Kultuurkapitali Traducta komisjonile kultuurkapitali vormikohane taotlus, millele peavad olema lisatud:

o tõlgitava teose maht kas tähemärkides (proosa puhul), sõnades ja luuleridades (luule puhul);

o väliskirjastuse ja tõlgitava teose autoriõiguste valdaja vahel sõlmitud leping;

o tõlkija leping väliskirjastusega teose väljaandmiseks;

o draamateose lavastamise puhul välisteatri või -festivali põhjenduskiri;

o tõlkekatkend (kuni 20 lehekülge);

o tõlkija elulookirjeldus ja ilmunud tõlgete nimekiri;

o autori või tema esindaja kirjalik nõusolek toetuse eraldamiseks taotluse  esitanud tõlkijale. 

Tõlkekatkendi tõlkimise taotlemisel on vaja esitada vormikohane taotlus, millele peavad olema lisatud:

o   vabas vormis põhjendus, miks toetust taotletakse

o   tõlgitud katkend (kuni 30 lehekülge, 1800 täheruumi 1 lehekülg)

o   originaali koopia

o   tõlkija elulookirjeldus ja ilmunud tõlgete nimekiri

Teose väljaandmistoetuse taotlemiseks tuleb esitada Eesti Kultuurkapitali Traducta komisjonile kultuurkapitali vormikohane taotlus, millele peavad olema lisatud

o   väljaantava teose maht kas tähemärkides (proosa puhul), sõnades ja luuleridades (luule puhul);

o   teose väljaandmiskulude täpne kalkulatsioon;

o   väliskirjastuse ja tõlgitava teose autoriõiguste valdaja vahel sõlmitud leping;

o   tõlkija leping väliskirjastusega teose väljaandmiseks;

o   kirjastuse viimane kataloog paberkandjal või digitaalselt;

o   trükikoja hinnapakkumine

Teose väljaandmistoetust ei tohi kasutada pilditöötluse tasustamiseks, kujundaja töötasuks, maksudeks ega saatmiskuludeks.

Toetuse maksimumsumma on 2000 eurot.

Toetuste eraldamine

Toetuste eraldamise otsustab Eesti Kultuurkapitali nõukogu poolt kinnitatud ekspertkomisjon (Traducta komisjon).

Komisjoni otsused kinnitatakse Eesti Kultuurkapitali nõukogu poolt.

Traducta programmi rahastatakse Eesti Kultuurkapitali valdkondade vaheliste projektide vahenditest.

Tõlkija loometöötoetusi ega teose väljaandmistoetust ei eraldata, kui tõlge või teos on ilmunud enne taotluste esitamise tähtaega.

Lepingu sõlmimine

Eesti Kultuurkapital sõlmib lepingu loometöötoetuse saajaga või väliskirjastusega.

Lepingus (v.a. tõlkekatkendi tõlkija loometöötoetuse puhul) on muude tingimuste hulgas ära märgitud kohustused:

o   tagada Eesti Kultuurkapitali tõlketoetuse programmi Traducta toetuse äramärkimine (this book has been supported by the Estonian Cultural Endowment, Traducta programme / logo);

o   kohustus esitada Eesti Kultuurkapitalile lepingus fikseeritud arv trükise eksemplare.

Eesti Kultuurkapital jätab endale õiguse anda trükise eksemplare edasi erialastele organisatsioonidele.

Toetuste väljamaksmise tingimused

Tõlkija loometöötoetuse väljamaksmise tingimuse määrab Traducta komisjon.

Tõlkija loometöötoetuse makstakse üldjuhul välja järgnevalt:

60% summast makstakse välja pärast seda, kui kirjastus on tõlke vastu võtnud ja heaks kiitnud ning 40% summast peale teose ilmumist ja selle laekumist Kultuurkaptiali kantseleisse.

Väljaandmistoetus makstakse reeglina välja teose ilmumisel ja selle laekumisel Kultuurkapitali kantseleisse.

Eksemplaride arv sätestatakse lepingus (3-10 tk).

Komisjon jätab endale õiguse teha erandeid väljamaksmise tingimustes.