Raplamaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord

Käesolev kord on lisa „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korrale“.
 
Raplamaa ekspertgrupp määrab preemiaid, stipendiume ning toetusi.

TOETUSED

1.  Projektitoetused

1.1.  Ekspertgrupp eraldab projektitoetusi neli korda aastas.
1.2.  Projektitoetuse määramiseks võivad taotluse esitada füüsilised ja juriidilised isikud.
1.3.  Toetust ei saa taotleda:
 • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritustele;
 • heategevusprojektidele (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmiseks)
 • kasumit teenivatele projektidele.
1.4.  Projektitoetusi ei maksta:
 • ebaselgelt või puudulikult esitatud projektidele;
 • aruandevõlglastele;
 • Kultuurkapitali võlglastele;
 • aruande esitamise tähtaja 30 päeva võrra ületanud aruandevõlglastele kahe järgneva jaotuse jooksul, st kuue kuu jooksul alates aruande laekumise kuupäevast;
 • juriidilistele isikutele, kelle juhtkonda kuuluvad eraisikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased;
 • projektidele, mille eest vastutavad isikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased;
 • spordiorganisatsioonidele, kes spordiseaduse § 4 tähenduses peavad olema kantud Eesti Spordiregistrisse, aga ei ole esitanud oma andmeid registri põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras.
1.5.  Ekspertgrupp  toetab:
 • maakondlike ja regionaalsete, üleriigiliste ja rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste korraldamist;
 • maakonna kultuuriajaloo uuringud; maakonna ajalugu, kodulugu, kultuurilugu ja maakonda tutvustavate kirjutiste väljaandmist;
 • maakonna tähtsusega ajaloopärandi säilitamist;
 • maakonna esindamist üleriigilistel ja rahvusvahelistel üritustel;
 • Raplamaad esindavate kollektiivide ja üksikisikute osavõttu nii kohalikest, üleriigilistest kui rahvusvahelistest konkurssidest, festivalidest ja võistlustest;
 • soetusi kollektiividele, mis aitavad kaasa laste- ja noorte huvihariduse mitmekesistamisele.
1.6.  Ekspertgrupp eelistab:
 • noortele suunatud projekte;
 • traditsiooniliste kultuuri ja spordiürituste korraldamist maakondlikul tasandil.
1.7.  Ekspertgrupp ei toeta:
 • sotsiaal- ja haridusvaldkonna projekte; 
 • toitlustamise ja majutuskulude katmist;
 • eraisikutele instrumentide, rahvariiete, tehnika jm vara soetamist v.a kunstitarbed näituse teostamiseks;
 • jalanõude ja ehete ostmist rahvariiete juurde;
 • ehitus- ja remonditöid;
 • inventari ja seadmete ostmist;
 • ekskursioone;
 • kinkekaartide ostmist;
 • üksikisikute õppereise ja õpinguid; 
 • organisatsioonidele halduskulusid (palgakulu, bürookulu, sidekulu, raamatupidamise teenused, kommunaalkulud.
1.8.  Taotlus peab sisaldama:
 • taotleja tutvustust (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus);
 • ürituste ja võistluste korraldamise puhul sisu kirjeldust, toimumise kohta, korraldajat, ajakava, oodatavat osalejate arvu;
 • mitteperioodilise trükise puhul kirjeldust (sh autori tutvustus, formaat, maht, trükiarv, levitamise plaan koos müügiprognoosiga) võimalusel koos käsikirja või käsikirja näitega;
 • näituste puhul ideekavandi tutvustust, eksponeerimispaiga kinnitust;
 • kongressidel, konverentsidel, konkurss-festivalidel osalemise puhul kutse koopiat korraldajalt ja sündmuse programmi;
 • välitööde puhul kogutava materjali kasutamise plaani ning selle materjali hilisemat kasutatavust;
 • professionaalsete kontsertide korraldamisel toimumiskoha poolset kinnitust;
 • detailset ja tasakaalustatud eelarvet koos hinnapakkumistega.
1.9.  Taotlus projektitoetuse määramiseks tuleb esitada kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks ja/või 20. novembriks.
1.10.   Toetuse määramise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projekti kulude kogumahust.
1.11.   Ekspertgrupil on õigus rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.
1.12.  Ekspertgrupp lähtub projektitoetuste eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

2.  Juubelitoetused

Juubelitoetuse maksmise eesmärk on toetada raplamaalasi või Raplamaa kollektiive nende juubelite puhul.
 
2.1.  Ekspertgrupp määrab juubelitoetusi neli korda aastas.
2.2.  Juubelitoetuse suurus on kuni 500 eurot.
2.3.  Juubelitoetusi määratakse alates 50-ndast sünnipäevast.
2.4.  Juubelitoetuse määramist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
2.5.  Taotlus juubelitoetuse määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
2.6.  Taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku tegevusest juubelitoetuse määramiseks.
2.7.  Juubelitoetuse määrab ekspertgrupp taotluse alusel või omal algatusel.
2.8.  Juubelitoetuse määramisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis. Ekspertgrupil on õigus jätta juubelitoetus määramata.

3.  Matusetoetused

Matusetoetuse maksmise eesmärk on toetada Raplamaa kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku matusega seotud kulude katmist.
 
3.1.  Ettepanek matusetoetuse määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirja teel.
3.2.  Matusetoetuse suurus on kuni 350 eurot.
3.3.  Matusetoetus määratakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule.
3.4.  Matusetoetuse määramise otsustab ekspertgrupp.

STIPENDIUMID 

4.  Loomingulised stipendiumid

Loominguliste stipendiumide määramisega võimaldatakse pühendumist loomingulisele tegevusele.
 
4.1.  Ekspertgrupp määrab loomingulisi stipendiume neli korda aastas.
4.2.  Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot.
4.3.  Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud.
4.4.  Taotlus loomingulise stipendiumi määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

4.5.  Taotlus peab sisaldama:
 • loomingulist plaani stipendiumi perioodil
 • elulookirjeldust (loominguline CV)
4.6.  Ekspertgrupp lähtub loominguliste stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

5.  Spordistipendiumid

Spordistipendiumide eesmärk on võimaldada pühendumist sportlike võimete arendamisele.
 
5.1.  Ekspertgrupp määrab spordistipendiume neli korda aastas.
5.2.  Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot.
5.3.  Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.
5.4.  Taotlus spordistipendiumi määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
5.5.  Stipendiumitaotlus peab andma ülevaate sportlase senistest tulemustest ning tema sportliku arengu eesmärkidest.
5.6.  Ekspertgrupp lähtub spordistipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

6.  Loometöötoetused

Loometöötoetuste maksmise eesmärk on võimaldada loomeinimestele loomingulisele või teaduslikule tegevusele pühendumist, mille tulemusena tekib autori- või esitajaõiguse alla kuuluv loome- või kunstiteos.
 
6.1.  Ekspertgrupp määrab loometöötoetusi neli korda aastas.
6.2.  Loometöötoetuse suurus on kuni 1 000 eurot.
6.3.  Loometöötoetuse määramist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
6.4.  Taotlus loometöötoetuse määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

6.5.  Taotlus peab sisaldama:
 • loodava teose kirjeldust
 • teose valmimise planeeritavat aega 
 • autori elulookirjeldust (loominguline CV)
6.6.  Ekspertgrupp lähtub loometöötoetuste määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

PREEMIAD

7.  Tunnustuspreemiad

Tunnustuspreemia eesmärk on tunnustada loome- ja spordiinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule, ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses.
 
7.1.  Ekspertgrupp määrab tunnustuspreemiaid neli korda aastas.
7.2.  Tunnustuspreemia alampiir on 200 eurot ja ülempiir on 800 eurot.
7.3.  Taotluse tunnustuspreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Taotlust preemia määramiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.
7.4.  Taotlus tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
7.5.  Taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku senisest tegevusest ja põhjendust tunnustuspreemia määramiseks.
7.6.  Tunnustuspreemia määratakse füüsilisele isikule.
7.7.  Tunnustuspreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.
7.8.  Tunnustuspreemia määrab ekspertgrupp taotluse alusel või omal algatusel. 
7.9.  Tunnustuspreemia määramisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis. Ekspertgrupil on õigus jätta preemia määramata.

8. Ekspertgrupi aastapreemiad

8.1. Raplamaa ekspertgrupp määrab aastas:
 • kuni kümme aastapreemiat isikule või organisatsioonile, kes on aasta jooksul silma paistnud ning kes on panustanud oluliste sündmuste arengusse või saavutanud oma tegevuses kõrge taseme;
 • kuni viis kultuuripreemiat isikule või organisatsioonile, kes on aastate jooksul silma paistnud ja panustanud Raplamaa oluliste sündmuste arengusse või saavutanud oma tegevuses kõrge taseme.
8.2. Aastapreemia suurus on 500 eurot ning kultuuripreemia suurus on kuni 1 000 eurot.
8.4. Ettepanekuid ekspertgrupi aastapreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.
8.5. Ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile raplamaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.
8.6. Ekspertgrupp määrab preemiad ettepanekute alusel või omal algatusel.
8.8. Preemia võib määrata füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.
8.9. Preemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.
8.10. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.
8.11. Preemiad makstakse välja Raplamaa ekspertgrupi rahalistest vahenditest.
8.12. Preemiad antakse üle maakonna pidulikul üritusel.

9. Kultuuripärli preemiad

Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist Rapla maakonnas.

9.1. Ekspertgrupp määrab aastas ühe Kultuuripärli preemia.
9.2. Kultuurkapitali nõukogu eraldab Kultuuripärli preemiaks 1300 eurot.
9.3. Preemiat võib määrata ekspertgrupp või ekspertgrupp koostöös maavalitsuse ja/või omavalitsuste liiduga.
9.4. Koostöö korral eraldab maavalitsus või omavalitsuste liit Kultuuripärli preemiaks 325 eurot kuni        1 300 eurot.
9.5. Ettepanekuid Kultuuripärli preemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha endale või endaga seotud isikule.
9.6. Põhjendatud ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile raplamaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.
9.7. Ettepanekus peab olema lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest saavutustest jooksval aastal ning isikuandmed (nimi, isikukood, aadress, kontakttelefon, e-post).
9.8. Preemia saaja otsustab ekspertgrupp. Kui preemia antakse välja koostöös partneritega, otsustab preemia saaja ühiselt moodustatud viieliikmeline komisjon.
9.9. Kultuuripärli preemia määratakse füüsilisele isikule.
9.10. Kultuuripärli preemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele ning koostöö korral koostööpartnerite töötajatele.
9.11. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.
9.12. Preemiad antakse üle maakonna pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene.

10. Elutööpreemiad

Elutööpreemia eesmärk on tunnustada isikut tema pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse eest.

10.1. Elutööpreemia määratakse füüsilisele isikule.
10.2. Ekspertgrupp määrab igal aastal ühe elutööpreemia.
10.3. Elutööpreemia suurus on 2 000 eurot.
10.4. Ettepanekuid elutööpreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud.
10.5. Põhjendatud ettepanek elutööpreemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile raplamaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.
10.6. Ekspertgrupp määrab elutööpreemia ettepanekute alusel või omal algatusel.
10.7. Elutööpreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.
10.8. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.
10.9. Elutööpreemia makstakse välja Kultuurkapitali nõukogu rahalistest vahenditest.
10.10. Elutööpreemia saaja tunnustamine toimub maakonna pidulikul üritusel.

Lõppsätted

Taotluste menetlemine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on sätestatud „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.
 
Käesolevat korda rakendatakse 1.jaanuarist 2015. 2015. aasta 20. veebruariks esitatud taotlustele rakendatakse kuni 31.12.2014 kehtinud stipendiumide jaotamise põhimõtetes sätestatud taotlemise tingimusi.

Käesolev kord on kinnitatud 31.03.2015
Muudetud 06.11.2015