Aruande esitamine


Millisele lepingule pean tegema aruande?

Aruande peab tegema sihtotstarbelise toetuse lepingule. Toetus-, preemia-, ja stipendiumilepingule ei ole vaja aruannet esitada.

Kust saan aruandeblanketi?

Eeltäidetud (vastavalt esitatud taotlusele) aruandeblanketi leiate e-kulkast. Eeltäidetud aruandeblankett tekib lepingu jõustumisel automaatselt.

Kas aruannet võib enne toetuse kasutamise tähtaja  lõppemist esitada?

Jah, aruande saab esitada enne toetuse kasutamise aja lõppemist. Eeltäidetud aruandevorm asub e-kulkas lepingu jõustumisel.

Kuidas täita aruande finantsosa?

Aruande blanketi saate eeltäidetuna, see tähendab, et teile saadetud aruandesse on juba kirjutatud need summad, mille te kirjutasite taotlusesse. Eelarve täitmise tulpa tuleb kirjutada, millised oli tegelikud summad, mis kulusid planeeritud kuluridadele. Isegi kui planeeritud eelarve ei erine eelarve täitmisest, tuleb ikkagi kirjutada eelarve täitmise lahtrisse summad.

Milliseid tšekke võin panna transpordikuludesse?

Transpordikulud hõlmavad endas kõikvõimalikke transpordivahendite pileteid ning tšekke. Kütusetšekkide juurde tuleb lisada dokument, mis kajastab sõidetud kilomeetreid, kuupäevad, millal sõideti ning sõidu eesmärki.  

Kas aruande juurde on vaja esitada ka arve, kui on olemas maksekorraldus?

Aruande juurde on enamasti vaja nii arvet kui maksekorraldust, sest arve näitab, millist teenust osutati ning maksekorraldusest selgub, kes ja millal arve eest tasus. Arvet ei ole vaja esitada, kui maksekorralduse selgituses on selgelt välja toodud, mille eest on tasutud (nt: tasu kontserdil esinemise eest Pühalepa vallas 01.04). Juhul kui maksekorraldusele on märgitud ainult arve number, siis on kindlasti vaja juurde lisada ka arve.

Kui sain sihtotstarbelise toetuse, aga minu eest tasus keegi teine

Sellisel juhul on vaja lisada juurde maksekorraldus, mis näitab, et te olete tasunud selle summa isikule, kes maksis teie eest. Näiteks: Mari Maasikas sai stipendiumi lennupiletite ostmiseks 200 eurot. Tema eest ostis lennupileti ära aga Miina. Mari peab sellisel juhul aruande juurde esitama ka maksedokumendi, mis näitab, et ta on tasunud Miinale lennupiletite maksumuse.

Mida teha, kui eelarve muutus palju võrreldes planeerituga?

Kui eelarves toimub suuri muudatusi, on vaja esitada lepingu muutmise avaldus ning lisada uus eelarve. Avalduse vaatab läbi sihtkapitali või ekspertgrupi komisjon, kes otsustab eelarve muudatuse kinnitada või mitte kinnitada.

Mida teha, kui üks eelarverida muutus projekti käigus oluliselt?

Juhul kui eelarve kulurida muutus projekti käigus oluliselt, on seda vaja selgitada aruande sisulises osas.

Mida teha, kui muutsin töö käigus eesmärki?

Lepingu eesmärki omaalgatuslikult muuta ei tohi. Eesmärgi muutmiseks tuleb esitada lepingu muutmise avaldus ning sihtkapital või ekspertgrupp vaatab selle läbi ja teeb vastavasisulise otsuse.

Mida kirjutada aruande sisulisse ossa?

Aruande sisuline osa peab olema ülevaatlik. Kui taotluses kirjutasite oma plaanidest ning projekti eesmärkidest, siis aruandes palume samamoodi lahti kirjutada, kuidas planeeritud eesmärgid täitusid ning milline oli projekti lõpptulemus.

Kui ma õpin, siis kas aruandes ei piisa sellest, et ma kirjutan, et õpingud on edukad ning planeerin jätkata õpinguid järgmisel aastal?

Ei, aruandes ootame ikkagi seda, et annate ülevaate oma õppetulemustest.

Miks sain aruande esitamise meeldetuletuse, kuigi esitasin tähtaja pikendamise avalduse?

Meeldetuletuskirjad aruande esitamiseks tulevad automaatselt, olenemata sellest, et olete esitanud avalduse.

Miks sain aruande esitamise meeldetuletuse, kuigi olen aruande esitanud?

Meeldetuletused aruande esitamiseks tulevad automaatselt ning selleks, et aruanne saaks meie süsteemi kirja, peame ta enne ära registreerima. Kui esitate aruande reedel peale tööpäeva lõppu, saate nädalavahetusel meeldetuletuskirja, sest meie pole teie aruannet veel süsteemis registreerinud. Sellisel juhul registreeritakse aruanne reeglina esmaspäeva jooksul aruande esitamise kuupäevaga.

Juhul kui teile tuleb 10 päeva jooksul peale aruande esitamise tähtaega veel üks meeldetuletuskiri, siis soovitame võtta ühendust Kultuurkapitali kantseleiga ning uurida, mis põhjusel see kiri tuli. Sel puhul pole aruanne ilmselt meieni jõudnud ning siis saame välja selgitada, mis võis olla põhjuseks. 

Kas pean aruandes näitama kulusid käibemaksuga või ilma?

Eraisikud ja juriidilised isikud, kes ei ole käibemaksukohuslased peavad aruandes näitama kulusid koos käibemaksuga. Juriidilised isikud, kes on käibemaksukohuslased ja kes arvestavad toetuse arvel tehtud kuludelt sisendkäibemaksu, peavad esitama aruandes kulud ilma käibemaksuta. Kui toetuse arvel tehtud kuludelt sisendkäibemaksu ei arvestata, peab aruandes näitama kulusid koos käibemaksuga ning selgitustes kinnitama, et aruandes näidatud kuludelt ei ole sisendkäibemaks maha arvestatud.

   
2017. a II vooru taotluste esitamise tähtaeg on 22. mail.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta