Eesti Kultuurkapitali nõukogu

Kultuurkapitali tegevust juhib 11-liikmeline nõukogu, kelle koosseisu kuuluvad:
 • kultuuriminister esimehena;
 • kultuuriministri nimetatud esindaja;
 • rahandusministri nimetatud esindaja;
 • sihtkapitalide nõukogude poolt nimetatud esindajad.

Kultuurkapitali nõukogu tegevus:

 • kehtestab Kultuurkapitali varade paigutamise ja muude tehingute tegemise korra, nähes ette finantsriskide juhtimise piirangud vara liikide, valuutade struktuuri, instrumentide ja investeeringute kestuse ning muude investeerimistunnuste lõikes;
 • jaotab aastatulu vastavalt Kultuurkapitali seaduse §-le 41 lõikele 3;
 • otsustab kultuurivaldkondade vaheliste projektide rahastamise, samuti sihtkapitalide ja ekspertgruppide algatatud projektide rahastamise;
 • jaotab hasartmängumaksu seaduse alusel kultuuriehitistele sihtotstarbeliselt laekunud summad vastavalt Riigikogu otsusega kinnitatud riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingereale, toetades üheaegselt kuni kahte objekti;
 • määrab kindlaks sihtkapitalide ja ekspertgruppide poolt jaotatavate toetuste piirmäärad aastas ja kvartalis;
 • analüüsib ekspertgruppide, sihtkapitalide ja Kultuurkapitali tegevuse tulemusi;
 • korraldab iga-aastaste ülevaadete avaldamist Kultuurkapitali tegevuse kohta;
 • võtab tööle ja vabastab Kultuurkapitali siseaudiitori;
 • kinnitab Kultuurkapitali aastaeelarve ja auditeeritud majandusaasta aruande;
 • määrab Kultuurkapitali halduskuludeks ettenähtud vahendite hulgas eraldi siseauditi jaoks ettenähtud eelarve ja kinnitab siseaudiitori tööplaani;
 • määrab sihtkapitalide nõukogude liikmetele ja ekspertgruppide liikmetele makstava tasu suuruse ja maksmise korra;
 • kinnitab Kultuurkapitali struktuuri;
 • nimetab ja vabastab Kultuurkapitali juhataja;
 • teostab järelevalvet juhataja, sihtkapitalide ja ekspertgruppide tegevuse üle;
 • annab arvamusi ja teeb ettepanekuid muudes kunstide ja rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi arendamist puudutavates küsimustes, mis seonduvad käesolevas seaduses sätestatud ülesannete täitmisega;
 • valib Kultuurkapitali seaduse § 61 lõikes 1 mainitud varahalduri ja kinnitab temaga sõlmitava lepingu tingimused;
 • otsustab juhataja ettepanekul kinnisvara omandamise ja võõrandamise.

Nõukogu volitused:

Nõukogu volituste tähtaeg on kaks aastat.
Nõukogu koosseisu kinnitab Vabariigi Valitsus.
   
2017. a II vooru taotluste esitamise tähtaeg on 22. mail.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta