Helikunsti sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord

Käesolev kord on lisa „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korrale“.
 
Helikunsti sihtkapitali tegevuse eesmärk on professionaalse muusikakultuuri edendamine ja säilitamine.
Selle nimel toetab sihtkapital:
 • loovisikuid, nende loomingulist ja teadusalast tegevust, enesetäiendamist ehk elukestvat õpet;
 • muusikakultuuri edendavaid üksikisikuid, ühinguid ja institutsioone (asutusi) ning nende ettevõtmisi (projektipõhiste muusikaürituste korraldamist); 
 • valdkonna populariseerimist: festivalide, konverentside, seminaride, konkursside, kursuste jt ürituste korraldamist; 
 • muusikaalast rahvusvahelist suhtlust;
 • Eesti heliloomingu ja interpretatsioonikunsti jäädvustamist, levitamist ja säilitamist;
 • teenekaid muusikategelasi ja nende mälestuste jäädvustamist;
 • noorte muusikute kõrgkooliõpinguid (sh statsionaarne õpe välismaa kõrgkoolides),
 • osalemist meistrikursustel ja rahvusvahelistel konkurssidel.
Helikunsti sihtkapital määrab projekti-, tegevus-, loometöö-, elutöö-, juubeli-ja matusetoetusi ning stipendiume ja preemiaid.
 
Helikunsti sihtkapital ei määra toetust, stipendiumi ja preemiat:
 • aruandevõlglastele;
 • Kultuurkapitali võlglastele;
 • aruande esitamise tähtaja 30 päeva võrra ületanud aruandevõlglastele kahe järgneva jaotuse jooksul, st kuue kuu jooksul alates aruande laekumise kuupäevast;
 • juriidilistele isikutele, kelle juhtkonda kuuluvad eraisikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased.
 
1.       TOETUSED
 
 1.1              Projektitoetused
Projektitoetuste eesmärk on Eesti helikunsti kõrgel tasemel püsimisele, arengule ja uuenemisele oluliste tegevuste toetamine.
 1.1.1.      Projektitoetust saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
 1.1.2.      Taotlus tuleb sihtkapitalile esitada kodulehe www.kulka.ee  kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

1.1.3.      Toetust ei saa taotleda
 •  taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritustele;
 • ehitus-, remondi- või renoveerimistöödeks.
Projektitoetust ei eraldata ebaselgelt või puudulikult esitatud projektidele.
 
1.1.4.      Sihtkapital ei toeta üldjuhul:
 •  projekte, millel puudub sisuline kirjeldus ja/või detailne eelarve;
 • amatöör-, harrastus- ja huvitegevust (ning sellega seotud kontserte, salvestusi, õpinguid jm);
 • kommertsüritusi (kontserte, salvestusi jm);
 • toitlustamist ja päevarahasid;
 •  alg- ja kesktasemel muusikaõpinguid Eestis ning välismaal;
 • muusikainventari soetamist üksikisikutele;
 • ravimi- ja sotsiaalabi toetuste projekte.
1.1.5.      Nõuded taotlustele ja lisadele
Muusikaürituste ja teiste sündmuste korraldamise projektid
 • korraldamise eesmärk, sisuline kirjeldus;
 •  tegevuskava ja ajaplaan (sh sündmuste toimumise kuupäevad, toimumise kohad ja kinnitused);
 •  kontsertide arv, kava ja detailne eelarve (sh piletitulu, prognoositav külastajate arv);
 •  korduvalt toimunud ürituste puhul ka eelnev külastajate arv;
 •  esinejate/lektorite/õpetajate/žüriiliikmete nimekiri, lühitutvustused ja kinnitused koostöö kohta;
 •  detailne eelarve, sh honoraride jaotus ja esinejate nimed;
 •  toetuse kasutamise periood.
 
Valdkonna sündmustel (festivalid, konverentsid, konkursid jm) osalemise projektid
 • ürituse toimumise aeg ja koht;
 • eesmärk, kirjeldus ja programm (kutse või registreerimiskinnitus, osavõtumaksu suurus jm);
 • üritusel osaleja CV või lühitutvustus;
 • ettekantavate teoste loetelu või ettekande teema;
 • detailne eelarve, sh transpordi- ja majutuskulude info (lisada hinnapakkumised, päevade ja osalejate arv jm);
 • reisikulude taotlemisel on kohustuslik reisi katkemise kindlustus;
 • toetuse kasutamise periood.
 
CD/DVD helikandjate salvestamise/väljaandmise projektid
 • loend, mida salvestatakse (tracklist), olemasolevate salvestuste näidised;
 • kavandatavad tegevused;
 • planeeritav tiraaž, levitamise plaan ja eelarve;
 • toetuse kasutamise periood.
Mitteperioodilise trükise projektid
 • käsikiri või näide käsikirjast, tõlketeose puhul originaali annotatsioon;
 • autori või tõlkija CV;
 • detailne eelarve, lisada trükikoja/kirjastuse hinnapakkumine;
 • levitamise plaan ja müügiprognoos;
 • toetuse kasutamise periood.
Enesetäienduse (koolitustel, kursustel osalemine) toetuse projektid
 • sisuline põhjendus;
 • õpetaja(te) või vastava eriala autoriteedi soovituskiri (soovituslik);
 • kulude eelarve ja rahastamisplaan;
 • taotleja CV;
 • toetuse kasutamise periood.
Muud projektid
 • projekti kirjeldus;
 • taotleja tutvustus;
 • detailne eelarve;
 • toetuse kasutamise periood;
1.1.6.      Toetuse määramise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projekti kulude kogumahust.

1.1.7.      Taotluse hindamisel võetakse arvesse    
 • projekti vastavust helikunsti sihtkapitali eesmärkidele;
 • ürituse või sündmuse väärtust, kas traditsioonide jätkamise või uuenduslikkuse seisukohalt;
 • taotleja senise tegevuse silmapaistvust;
 • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust;
 • projekti majanduslikku läbimõeldust.
1.1.8.      Helikunsti sihtkapitalil on õigus jätta taotlus rahastamata, rahastada osaliselt või täielikult.
1.1.9.      Helikunsti sihtkapital lähtub projektitoetuste eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.
 
1.2.              Tegevustoetus
Sihtkapital toetab tegevustoetusega muusikakultuuri edendavaid loomeliite ja loomingulisi kollektiive.
1.2.1.      Tegevustoetust saavad taotleda erialaliidud, mittetulundusühingud ja sihtasutused.
1.2.2.      Taotlus tuleb sihtkapitalile esitada kodulehe www.kulka.ee  kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
1.2.3.      Tegevustoetuse taotlus peab sisaldama tööplaani ehk planeeritavaid tegevusi toetuse kasutamise perioodiks, kulude eelarvet ja rahastamisplaani.
1.2.4.      Sihtkapital ei toeta
 • ehitus-, remondi- või renoveerimistöid;
 • toitlustamist ja päevarahasid.
1.2.5.      Helikunsti sihtkapitalil on õigus jätta taotlus rahastamata, rahastada osaliselt või täielikult.
1.2.6.      Helikunsti sihtkapital lähtub tegevustoetuste eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.
 
1.3.              Loometöötoetused
Helikunsti sihtkapital määrab loometöötoetusi muusikateoste loomiseks, libreto kirjutamiseks, muusikateoste noodigraafika ja arranžeeringute teostamiseks ning muusikateemaliste tekstide loomiseks ja tõlkimiseks.
 
1.3.1.      Loometöötoetust saavad taotleda füüsilised  ja juriidilised isikud.
1.3.2.      Taotlus tuleb sihtkapitalile esitada kodulehe www.kulka.ee  kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
1.3.3.      Loometöötoetuse ülempiir on 3000 eurot.
1.3.4.      Loometöötoetuse taotlus peab sisaldama loodava teose kirjeldust ja loometöö perioodi.

1.3.5.
      Sõltuvalt loometöö iseloomust peab taotluses olema välja toodud:
 • loodava/taastatava/arranžeeritava/tõlgitava teose autor, originaali pealkiri ja maht;
 •  informatsioon ettekande kohta, sh esitaja, kohta jms.;
 •  informatsioon teose väljaandmise, kättesaadavuse tagamise kohta või levitamise kohta.
1.3.6.      Loometöötoetus määratakse füüsilisele isikule.
 1.3.7.      Sihtkapitalil on õigus jätta taotlus rahastamata, rahastada osaliselt või täielikult.
 1.3.8.      Helikunsti sihtkapital lähtub loometöötoetuste määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.
 
1.4.              Elutöötoetused
Helikunsti sihtkapital toetab valdkonna väärikaid ja teenekaid inimesi ühekordsete ja regulaarsete elutöötoetuste määramisega.
 
1.4.1.      Regulaarsed elutöötoetused
 
1.4.1.1.    Regulaarne elutöötoetus määratakse sihtkapital algatusel.
1.4.1.2.    Regulaarse elutöötoetuse suurus on 770 eurot kvartalis.
1.4.1.3.    Regulaarset elutöötoetust makstakse isikule kuni tema elu lõpuni.
 
1.4.2.      Ühekordsed elutöötoetused
 
1.4.2.1.    Ühekordset elutöötoetust saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
 1.4.2.2.    Taotlus tuleb sihtkapitalile esitada kodulehe www.kulka.ee  kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
 1.4.2.3.    Taotlus peab sisaldama sisulist põhjendust ja kulude põhjendust toetuse määramiseks.
 1.4.2.4.    Ühekordne elutöötoetus määratakse füüsilisele isikule.
 1.4.2.5.    Ühekordne elutöötoetus määratakse  taotluse alusel või sihtkapitali algatusel.
 1.4.2.6.    Sihtkapital lähtub ühekordse elutöötoetuse määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.
 
1.5.              Matusetoetused
Helikunsti sihtkapital toetab  muusikategelaste matuste korraldamist.
 
1.5.1.      Matusetoetuse suurus on 640 eurot.
1.5.2.      Taotlus matusetoetuse määramiseks tuleb esitada kodulehe www.kulka.ee  kaudu.
1.5.3.      Toetus määratakse taotluse alusel või sihtkapitali algatusel.
 
1.6.              Juubelitoetused
Helikunsti sihtkapital tunnustab ja toetab valdkonna silmapaistvaid isikuid nende juubelite puhul.
 
1.6.1.      Juubelitoetuse suurus on 320 eurot.
1.6.2.      Ettepanekuid juubelitoetuse määramiseks võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.
1.6.3.      Ettepanek juubelitoetuse määramiseks tuleb sihtkapitalile esitada kodulehe www.kulka.ee  kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
1.6.4.      Juubelitoetus määratakse füüsilisele isikule.
1.6.5.      Juubelitoetus määratakse saabunud ettepanekute alusel või sihtkapitali algatusel.
1.6.6.      Sihtkapital lähtub juubelitoetuse määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.
 
2. STIPENDIUMID
 
Helikunsti sihtkapital toetab loovisikute (sh interpreetide, heliloojate, arranžeerijate, muusikateadlaste jt) erialast tegevust, võimete arendamist ja enesetäiendamist stipendiumide määramisega.
 
2.1        Loomingulised stipendiumid
 
2.1.1        Kvartalistipendium
2.1.1.1  Sihtkapital määrab neli korda aastas kuni kümme kvartalistipendiumi.
2.1.1.2  Stipendiumi suurus on 1000 eurot. Stipendium makstakse välja ühes osas.
2.1.1.3   Kvartalistipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.
2.1.1.4  Taotlus stipendiumi määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

2.1.1.5
  Taotlus peab sisaldama:
 • loomingulist plaani stipendiumi perioodil
 • elulookirjeldust (loominguline CV)
2.1.1.6  Sihtkapital lähtub stipendiumi määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.
 
2.1.2        Pooleaastane loominguline stipendium
2.1.2.1  Sihtkapital määrab kaks korda aastas kokku kuni kümme pooleaastast loomingulist stipendiumi.
2.1.2.2  Stipendiumi suurus on 3000 eurot. Stipendium makstakse välja ühes osas.
2.1.2.3  Pooleaastast  loomingulist stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.
2.1.2.4  Taotlus stipendiumi määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. maiks või 20. novembriks.
2.1.2.5  Taotlus peab sisaldama:
 • loomingulist plaani stipendiumi perioodil
 • elulookirjeldust (loominguline CV)
2.1.2.6  Sihtkapital lähtub stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.
 
2.1.3        Üheaastane loominguline stipendium
2.1.3.1  Sihtkapital määrab kord aastas kuni viis üheaastast loomingulist stipendiumi.
2.1.3.2  Stipendiumi suurus on 8000 eurot. Stipendium makstakse välja ühes osas.
2.1.3.3  Stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.
2.1.3.4  Taotlus stipendiumi määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee  kaudu 20. novembriks.

2.1.3.5
  Taotlus peab sisaldama:
 • loomingulist plaani loominguliseks, interpretatsiooniliseks ja võimete arendamise alaseks tegevuseks stipendiumi perioodil;
 • elulookirjeldust (loominguline CV).
2.1.3.6  Sihtkapital lähtub stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.
 2.1.3.7  Üheaastase loomingulise stipendiumi saaja ei saa ühe aasta jooksul pärast stipendiumi perioodi lõppemist kandideerida üheaastasele ega kaheaastasele loomingulisele stipendiumile.
 
2.1.4        Kaheaastane loominguline stipendium
2.1.4.1  Sihtkapital määrab kord aastas kuni viis kaheaastast loomingulist stipendiumi.
 2.1.4.2  Stipendiumi suurus on 16 000 eurot. Stipendium makstakse välja nelja võrdse osamaksena kord poolaastas.
2.1.4.3  Stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.
2.1.4.4  Taotlus stipendiumi määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.
2.1.4.5  Taotlus peab sisaldama:
 • loomingulist plaani loominguliseks, interpretatsiooniliseks ja võimete arendamise alaseks tegevuseks stipendiumi perioodil;
 • elulookirjeldust (loominguline CV).
2.1.4.6  Sihtkapital lähtub stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.
2.1.4.7  Kaheaastase loomingulise stipendiumi saaja  ei saa kahe aasta jooksul pärast  stipendiumi perioodi lõppemist  uuesti kandideerida kaheaastasele loomingulisele stipendiumile ega ühe aasta jooksul üheaastasele loomingulisele stipendiumile.
  
2.2                      Õppestipendium

2.2.1   Õppestipendium Eestis õppivale tudengile
2.2.1.1  Sihtkapital määrab kaks korda aastas kuni viis õppestipendiumi.
2.2.1.2  Stipendiumi suurus on 500 eurot. Stipendium makstakse välja ühes osas.
2.2.1.3  Õppestipendiumi saavad taotleda Eesti kodakondsusega tudengid alates II õppeaastast.
2.2.1.4  Taotlus stipendiumi määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee  kaudu 20. veebruariks või 20. novembriks.
2.2.1.5  Taotlus peab sisaldama:
 • kõrgkooli kinnituskirja; 
 • 2 sisulist soovituskirja kohaliku õppeasutuse või valdkonna autoriteedilt;
 • seniseid õpingutulemusi; 
 • CV-d.
2.2.1.6  Sihtkapital lähtub stipendiumi  määramisel taotleja tulemustest oma erialal, laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.
 
2.2.2        Aastane õppestipendium õpinguteks välismaa kõrgkoolis
2.2.2.1  Sihtkapital määrab kord aastas kuni kuus aastast õppestipendiumi.
2.2.2.2  Stipendiumi suurus on 3000 eurot. Stipendium makstakse välja ühes osas.
2.2.2.3  Õppestipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.
2.2.2.4  Taotlus stipendiumi määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee  kaudu 20. veebruariks.
2.2.2.5  Taotlus peab sisaldama:
 • kõrgkooli kinnituskirja; 
 • õpetaja/õppetooli sisulist soovituskirja;
 • CV-d.
2.2.2.6  Sihtkapital lähtub stipendiumide määramisel taotleja tulemustest oma erialal, laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.
 
2.2.3        Õppestipendium õpinguteks välismaa kõrgkoolis
2.2.3.1  Sihtkapital määrab õppestipendiume välismaa kõrgkoolides erihariduse omandamiseks neli korda aastas.
2.2.3.2  Õppestipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.
2.2.3.3  Taotlus stipendiumi määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee  kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
2.2.3.4  Taotlus peab sisaldama:
 • kõrgkooli kinnituskirja; 
 • õpetaja/õppetooli sisulist soovituskirja;
 • CV-d;
 • kulude eelarvet;
 • stipendiumi kasutamise perioodi.
2.2.3.5  Õppestipendiumiga toetatakse õpinguid Soomes kuni 800 euroga, Euroopas kuni 1000 euroga, Inglismaal, Šveitsis, Norras ja väljaspool Euroopat kuni 1200 euroga. Stipendium makstakse välja ühes osas.
2.2.3.6  Helikunsti sihtkapital lähtub stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.
 
2.3  Interpreedistipendium
Interpreedistipendiumi eesmärk on tagada aktiivselt tegutsevale interpreedile võimalused elukestvaks õppeks, kontserttegevuseks ja repertuaari omandamiseks.
2.3.1        Stipendiumi suurus on kuni 2000 eurot.
2.3.2        Stipendiumi saavad taotleda füüsilised ja juriidilised  isikud.
2.3.3        Taotlus stipendiumi määramiseks esitatakse sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
2.3.4        Taotlus peab sisaldama:
 • viimase kahe aasta loomingulist CV-d;
 • eesmärke stipendiumi perioodiks;
 • stipendiumi perioodi;
 • kulude eelarvet.
2.3.5        Helikunsti sihtkapital lähtub stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.
 
2.4  Erialastipendium
Erialastipendium on ühekordne loominguline stipendium, mille eesmärk on toetada pühendumist erialasele tegevusele.
Helikunsti sihtkapital toetab erialastipendiumi määramisega aktiivselt tegutsevaid loomeinimesi, muusikateadlasi, muusikaprodutsente/kunstilisi juhte, kriitikuid, pedagooge jt valdkonna ning rahvusvahelise koostöö edendajaid.
2.4.1.      Stipendiumi saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
2.4.2.      Taotlus stipendiumi määramiseks esitatakse sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
2.4.3.      Taotlus peab sisaldama:
 • eesmärke stipendiumi perioodiks;
 • informatsiooni ja eelarvet stipendiumi kasutamise kohta;
 • näited eelnevatest töödest;
 • CV-d (kriitiku ja teadlase puhul loetelu publikatsioonidest);
 • stipendiumi perioodi.
 2.4.4.      Stipendium määratakse füüsilisele isikule.
 2.4.5.      Erialastipendium määratakse taotluste alusel või sihtkapitali algatusel.
 2.4.6.      Helikunsti sihtkapital lähtub stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.
 
2.5.      „Ela ja sära“ stipendium
Eesti Kultuurkapitali nõukogu määrab igal aastal kuni kaks „Ela ja sära“ stipendiumi valdkonna loomeinimesele.
2.5.1.      Stipendiumi suurus on 15 600 eurot aastas.
2.5.2.      Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud.
2.5.3.      „Ela ja sära“ stipendiumi taotlemine kuulutatakse välja hiljemalt 20. aprillil. Taotlus „Ela ja sära“ stipendiumi määramiseks tuleb esitada helikunsti sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. maiks. 2.5.4.      Taotlus peab sisaldama:
 • viimase kahe aasta loomingulist biograafiat
 • loomingulisi eesmärke stipendiumi perioodiks
 • informatsiooni põhitöökoha ja samaks perioodiks määratud stipendiumide kohta 
2.5.5.      Helikunsti sihtkapital esitab Kultuurkapitali nõukogule kaks ettepanekut „Ela ja sära“ stipendiumi määramiseks saabunud taotluste analüüsi tulemusel.
2.5.6.      Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis,  Kultuurkapitali nõukogu rahalistest vahenditest.

3.      PREEMIAD
 
Helikunsti sihtkapitali preemiate eesmärk on valdkonna loomeinimeste ja organisatsioonide tegevuse tunnustamine ja innustamine edaspidises tegevuses.
 
3.1.    Sihtkapitali aastapreemiad
 
Sihtkapitali aastapreemiad määratakse aasta jooksul enam silma paistnud, oma tegevuses kõrge taseme saavutanud või märkimistväärivalt valdkonda arendanud füüsilistele või juriidilistele isikutele.
 
3.1.1.      Helikunsti sihtkapital määrab igal aastal kuni kümme aastapreemiat.
3.1.2.       Aastapreemia suurus on 4000 eurot.
3.1.3.      Ettepanekuid võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.
3.1.4.       Ettepanekuid aastapreemia määramiseks tuleb sihtkapitalile esitada e-kirja teel või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. augustiks.
3.1.5.       Aastapreemia määrab helikunsti sihtkapitali ettepanekute alusel või omal algatusel.
3.1.6.      Aastapreemia määratakse füüsilisele või juriidilisele isikule. Preemia võib jaguneda saajate vahel võrdselt või vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele.
3.1.7.      Aastapreemiat ei saa määrata sihtkapitali liikmele.
Preemiasaajate tunnustamine toimub 1. oktoobril, Rahvusvahelisel muusikapäeval. Preemiaga kaasneb meene.
 
 3.2.               Elutööpreemia
 
Elutööpreemia eesmärk on tunnustada pikaajalist tegevust ja panustamist valdkonna arengusse.
3.2.1. Helikunsti sihtkapital määrab igal aastal ühe Kultuurkapitali elutööpreemia.
3.2.2. Elutööpreemia suurus on 10 000 eurot.
3.2.3. Ettepanekuid võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.
3.2.4. Ettepanek elutööpreemia määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile e-kirja teel või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. augustiks.
3.2.5. Preemia määratakse füüsilisele isikule.
3.2.6. Elutööpreemia määrab helikunsti sihtkapital ettepanekute alusel või omal algatusel.
3.2.7.      Elutööpreemia kinnitab ja rahastab Kultuurkapitali nõukogu.
3.2.8.      Preemiasaaja tunnustamine toimub Kultuurkapitali aastapreemiate pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene.
 
3.3.     Tunnustuspreemiad
 
3.3.1        Pedagoogi tunnustuspreemia
Preemia eesmärk on tunnustada pühendumist erialasele tegevusele ja muusikaalase hariduse jätkusuutlikku õpetamist.
 3.3.1.1.    Igal aastal määratakse kuni viis pedagoogi tunnustuspreemiat.
 3.3.1.2.    Pedagoogi tunnustuspreemia suurus on 800 eurot.
3.3.1.3.    Ettepanekuid pedagoogi tunnustuspreemia määramiseks võivad esitada muusikakoolid. Iga muusikakool võib esitada ühe kandidaadi.
3.3.1.4.    Ettepanek preemia määramiseks esitatakse sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. augustiks.
3.3.1.5.    Ettepanek peab sisaldama:
 • esitatud kandidaadi CV
 • õppeasutuse sisulist soovituskirja koos õpilaste saavutuste loeteluga
3.3.1.6.    Preemia määratakse füüsilisele isikule.
3.3.1.7.    Pedagoogi tunnustuspreemia määrab helikunsti sihtkapitali nõukogu saabunud ettepanekute alusel.
3.3.1.8.    Preemiasaajate tunnustamine toimub pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene.
 
3.3.2.      Helikunsti tunnustuspreemia
3.3.2.1.    Sihtkapital määrab helikunsti tunnustuspreemiaid neli korda aastas.
3.3.2.2.    Preemia suurus on kuni 1500 eurot.
3.3.2.3.    Ettepanekuid tunnustuspreemia määramiseks võivad esitada füüsilised ja juriidilised  isikud.
3.3.2.4.     Põhjendatud ettepanek preemia määramiseks esitatakse sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks. Ettepanekut ei saa teha endale või oma lähikondsele.
3.3.2.5.    Preemia määratakse füüsilisele või juriidilisele isikule. Preemia võib jaguneda saajate vahel võrdselt või vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele.
3.3.2.6.    Helikunsti tunnustuspreemiad määrab helikunsti sihtkapital laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel.
3.3.2.7.    Helikunsti sihtkapital lähtub preemiate määramisel laekunud ettepanekutest ning jagamisele kinnitatud vahenditest.
 
3.4.            Muusikapreemia
Muusikapreemiate eesmärk on tunnustada kogu senise tegevuse eest eesti muusikuid või muusikainstitutsioone.
3.4.1.      Helikunsti sihtkapital määrab igal aastal ühe muusikapreemia.
3.4.2.      Preemia suurus on 4000 eurot.
3.4.3.      Ettepaneku muusikapreemia määramiseks esitab Eesti muusikanõukogu.
3.4.4.      Põhjendatud ettepanek tuleb sihtkapitalile esitada kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. augustiks.
3.4.5.      Preemia määratakse füüsilisele või juriidilisele isikule.
3.4.6.      Helikunsti sihtkapital võib jätta muusikapreemia määramata.
3.4.7.      Preemiasaaja tunnustamine toimub 1. oktoobril, Rahvusvahelisel muusikapäeval.
 
3.5.            Konkursipreemiad
Konkursipreemia eesmärk on tunnustada erialakonkurssidel (heliloomingu-, interpretatsiooni jt konkurssidel) edu saavutanud isikuid.
 
3.5.1        Helikunsti sihtkapitali nõukogu määrab konkursipreemiaid neli korda aastas.
3.5.2        Taotluse konkursipreemia määramiseks võivad esitada juriidilised isikud kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
3.5.3.      Taotlus peab sisaldama:
 • ülevaadet konkursi tingimustest
 • konkursi toimumise ajakava
 • infot avaliku konkursi väljakuulutamisest 
3.5.4.      Preemia määratakse füüsilisele või  juriidilisele isikutele, kes on avalikul konkursil saavutanud auhinnalise koha, diplomi või eripreemia.
3.5.5.      Preemiad makstakse välja konkursi žürii otsuste alusel.
3.5.6.      Helikunsti sihtkapital lähtub preemiate määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahenditest.
 
Lõppsätted
 
Taotluste menetlemine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on sätestatud „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.
 
Käesolevat korda rakendatakse 1.jaanuarist 2015. 2015. aasta 20. veebruariks esitatud taotlustele rakendatakse kuni 31.12.2014 kehtinud stipendiumide jaotamise põhimõtetes sätestatud taotlemise tingimusi.
Supporting Estonian culture