Helikunsti sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord

  (korda on muudetud 28. detsembril 2018 a Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 8-2018/S09)
  Käesolev kord on lisa „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korrale“.

  Helikunsti sihtkapitali tegevuse eesmärk on professionaalse muusikakultuuri edendamine ja säilitamine.

  Selle nimel toetab sihtkapital:

  • loovisikuid, nende loomingulist ja teadusalast tegevust, enesetäiendamist ehk elukestvat õpet;
  • muusikakultuuri edendavaid üksikisikuid, ühinguid ja institutsioone (asutusi) ning nende ettevõtmisi (projektipõhiste muusikaürituste korraldamist)
  • valdkonna populariseerimist: festivalide, konverentside, seminaride, konkursside, kursuste jt ürituste korraldamist
  • muusikaalast rahvusvahelist suhtlust
  • Eesti heliloomingu ja interpretatsioonikunsti jäädvustamist, levitamist ja säilitamist
  • teenekaid muusikategelasi ja nende mälestuste jäädvustamist
  • noorte muusikute kõrgkooliõpinguid (sh statsionaarne õpe välismaa kõrgkoolides)
  • osalemist meistrikursustel ja rahvusvahelistel konkurssidel

  Helikunsti sihtkapital määrab projekti-, tegevus-, loometöö-, elutöö-, juubeli-ja matusetoetusi ning stipendiume ja preemiaid reeglina neli korda aastas.    

  Helikunsti sihtkapital ei määra toetust, stipendiumi ja preemiat:

  • aruandevõlglastele;
  • Kultuurkapitali võlglastele;
  • aruande esitamise tähtaja 30 päeva võrra ületanud aruandevõlglastele kahe järgneva jaotuse jooksul, st kuue kuu jooksul alates aruande laekumise kuupäevast;
  • juriidilistele isikutele, kelle juhtkonda kuuluvad eraisikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased.

  Taotluste esitamise üldised tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november 

  (kui kuupäev langeb nädalavahetusele või riigipühale, siis antud kuupäevale järgnev tööpäev).

  Toetuste ja stipendiumide kategooriate lõikes võib olla taotlemise tähtaegades erinevusi.

  Taotlus või ettepanek tuleb sihtkapitalile esitada e-kulka keskkonna kaudu.

  1.  TOETUSED

  1.1. Projektitoetused

  Projektitoetuste eesmärk on Eesti helikunsti kõrgel tasemel püsimisele, arengule ja uuenemisele oluliste tegevuste toetamine.

  1.1.1. Projektitoetust saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.

  1.1.2. Sihtkapital ei toeta üldjuhul:

  • projekte, millel puudub sisuline kirjeldus ja/või detailne eelarve
  • amatöör-, harrastus- ja huvitegevust (ning sellega seotud kontserte, salvestusi, õpinguid jm)
  • kommertsüritusi (kontserte, salvestusi jm)
  • plaadiesitlus- ja levimuusika projekte
  • toitlustamist ja päevarahasid
  • alg- ja kesktasemel muusikaõpinguid Eestis ning välismaal
  • muusikainventari soetamist üksikisikutele
  • ravimi- ja sotsiaalabi toetuste projekte
  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi
  • ehitus-, remondi- või renoveerimistöid
  • ebaselgelt või puudulikult esitatud projekte

  1.1.3. Nõuded taotlustele ja lisadele:

  Muusikaürituste ja teiste sündmuste korraldamise projektid

  • korraldamise eesmärk, sisuline kirjeldus
  • tegevuskava ja ajaplaan (sh sündmuste toimumise kuupäevad ja kohad)
  • kontsertide arv ja kava(d) (sh piletitulu)
  • korduvalt toimunud ürituste puhul ka eelnev külastajate arv
  • esinejate/lektorite/õpetajate/žüriiliikmete nimekiri ja lühitutvustused
  • detailne eelarve, sh honoraride jaotus, esinejate nimed, piletitulu ja prognoositav külastajate arv
  • toetuse kasutamise periood

  Valdkonna sündmustel (festivalid, konverentsid, konkursid jm) osalemise projektid

  • ürituse toimumise aeg ja koht
  • eesmärk, kirjeldus ja programm (kutse või registreerimiskinnitus, osavõtumaksu suurus jm)
  • üritusel osalejate loetelu, CV-d või lühitutvustused
  • tööandja/õpetajate soovitus- või huvikirjad
  • ettekantavate teoste loetelu või ettekande teema
  • detailne eelarve, sh transpordi- ja majutuskulude info
  • toetuse kasutamise periood

  CD/DVD helikandjate salvestamise/väljaandmise projektid 

  • loend, mida salvestatakse (tracklist)
  • olemasolevate salvestuste näidised
  • kavandatavad tegevused
  • planeeritav tiraaž, levitamise plaan ja eelarve
  • toetuse kasutamise periood

  Mitteperioodilise trükise projektid

  • käsikiri või näide käsikirjast, tõlketeose puhul originaali annotatsioon
  • autori või tõlkija CV
  • detailne eelarve, lisada trükikoja/kirjastuse hinnapakkumine
  • levitamise plaan ja müügiprognoos
  • toetuse kasutamise periood

  Enesetäienduse (koolitustel, kursustel osalemine) toetuse projektid

  • sisuline põhjendus
  • õpetaja(te) või vastava eriala autoriteedi soovituskiri (soovituslik)
  • kulude eelarve ja rahastamisplaan
  • taotleja CV
  • toetuse kasutamise periood

  Muud projektid

  • projekti kirjeldus
  • taotleja tutvustus
  • detailne eelarve
  • toetuse kasutamise periood

  1.1.4. Toetuse määramise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projekti kulude kogumahust.

  1.1.5. Taotluse hindamisel võetakse arvesse:

  • projekti vastavust helikunsti sihtkapitali eesmärkidele
  • ürituse või sündmuse väärtust, kas traditsioonide jätkamise või uuenduslikkuse seisukohalt
  • taotleja senise tegevuse silmapaistvust
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust
  • projekti majanduslikku läbimõeldust

  1.1.6. Helikunsti sihtkapitalil on õigus jätta taotlus rahastamata, rahastada osaliselt või täielikult.

  1.1.7. Helikunsti sihtkapital lähtub projektitoetuste eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

  1.2. Tegevustoetus

  Sihtkapital toetab tegevustoetusega muusikakultuuri edendavaid loomeliite ja loomingulisi kollektiive. 

  1.2.2. Tegevustoetust saavad taotleda erialaliidud, mittetulundusühingud ja sihtasutused.

  1.2.3. Tegevustoetuse taotlus peab sisaldama:

  • tööplaani ehk planeeritavaid tegevusi toetuse kasutamise perioodiks
  • kulude eelarvet ja rahastamisplaani

  1.2.4.  Sihtkapital ei toeta

  • ehitus-, remondi- või renoveerimistöid
  • toitlustamist ja päevarahasid

  1.2.5. Helikunsti sihtkapitalil on õigus jätta taotlus rahastamata, rahastada osaliselt või täielikult.

  1.2.6 . Helikunsti sihtkapital lähtub tegevustoetuste eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

  1.3. Loometöötoetused

  Helikunsti sihtkapital määrab loometöötoetusi muusikateoste loomiseks, libreto kirjutamiseks, muusikateoste noodigraafika ja arranžeeringute teostamiseks ning muusikateemaliste tekstide loomiseks ja tõlkimiseks.

  1.3.2. Loometöötoetust saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.

  1.3.3. Loometöötoetuse ülempiir on 3000 eurot.

  1.3.4. Loometöötoetuse taotlus peab sisaldama loodava teose kirjeldust ja loometöö perioodi. 

  1.3.5. Sõltuvalt loometöö iseloomust peab taotluses olema välja toodud:

  • loodava/taastatava/arranžeeritava/tõlgitava teose autor, originaali pealkiri ja maht;
  • informatsioon ettekande kohta, sh esitaja, kohta jms.;
  • informatsioon teose väljaandmise, kättesaadavuse tagamise kohta või levitamise kohta.

  1.3.6. Loometöötoetus määratakse füüsilisele isikule.

  1.3.7.  Sihtkapitalil on õigus jätta taotlus rahastamata, rahastada osaliselt või täielikult.

  1.3.8. Helikunsti sihtkapital lähtub loometöötoetuste määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

  1.4. Elutöötoetused

  Helikunsti sihtkapital toetab valdkonna väärikaid ja teenekaid inimesi ühekordsete ja regulaarsete elutöötoetuste määramisega.  

  1.4.1. Regulaarsed elutöötoetused

  1.4.2.1. Regulaarne elutöötoetus määratakse sihtkapital algatusel.

  1.4.2.2. Regulaarse elutöötoetuse suurus on 770 eurot kvartalis. 

  1.4.2.3. Regulaarset elutöötoetust makstakse isikule kuni tema elu lõpuni.

  1.4.3. Ühekordsed elutöötoetused

  1.4.3.1. Ühekordset elutöötoetust saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.

  1.4.3.2 . Taotlus peab sisaldama sisulist põhjendust ja kulude põhjendust toetuse määramiseks.

  1.4.3.3. Ühekordne elutöötoetus määratakse füüsilisele isikule.

  1.4.3.4. Ühekordne elutöötoetus määratakse taotluse alusel või sihtkapitali algatusel.

  1.4.3.5. Sihtkapital lähtub ühekordse elutöötoetuse määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

  1.5. Matusetoetused

  Helikunsti sihtkapital toetab muusikategelaste matuste korraldamist. 

  1.5.2. Matusetoetuse suurus on 640 eurot.  

  1.6. Juubelitoetused

  Helikunsti sihtkapital tunnustab ja toetab valdkonna silmapaistvaid isikuid alates 65. eluaastast

  nende juubelite puhul.

  1.6.. Juubelitoetuse suurus on 320 eurot.

  1.6.3. Ettepanekuid juubelitoetuse määramiseks võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

  1.6.4. Juubelitoetus määratakse füüsilisele isikule.

  1.6.5. Juubelitoetus määratakse saabunud ettepanekute alusel või sihtkapitali algatusel.

  1.6.6. Sihtkapital lähtub juubelitoetuse määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

  2. STIPENDIUMID 

  Helikunsti sihtkapital toetab loovisikute (sh interpreetide, heliloojate, arranžeerijate, muusikateadlaste jt)

  erialast tegevust, võimete arendamist ja enesetäiendamist stipendiumide määramisega.

  2.1. Loomingulised stipendiumid 

  2.1.1.  Kvartalistipendium

  2.1.1.1. Sihtkapital määrab neli korda aastas kuni kümme kvartalistipendiumi.

  2.1.1.2. Stipendiumi suurus on 1000 eurot. Stipendium makstakse välja ühes osas. 

  2.1.1.3. Kvartalistipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.

  2.1.1.4. Taotlus peab sisaldama:

  • loomingulist plaani stipendiumi perioodil
  • elulookirjeldust (loominguline CV)

  2.1.1.5. Sihtkapital lähtub stipendiumi määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

  2.1.2. Pooleaastane loominguline stipendium

  2.1.2.1. Sihtkapital määrab kaks korda aastas kokku kuni kümme pooleaastast loomingulist stipendiumi.

  2.1.2.2. Stipendiumi suurus on 3000 eurot

  Stipendium makstakse välja ühes osas.

  2.1.2.3. Pooleaastast loomingulist stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.

  2.1.2.4. Taotlus stipendiumi määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile e-kulka kaudu 20. maiks või 20. novembriks.

  2.1.2.5. Taotlus peab sisaldama: 

  • loomingulist plaani stipendiumi perioodil
  • elulookirjeldust (loominguline CV)

  2.1.2.6. Sihtkapital lähtub stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

  2.1.3. Üheaastane loominguline stipendium

  2.1.3.1. Sihtkapital määrab kord aastas kuni viis üheaastast loomingulist stipendiumi.

  2.1.3.2. Stipendiumi suurus on 8000 eurot. Stipendium makstakse välja ühes osas.

  2.1.3.3. Stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.

  2.1.3.4. Taotlus stipendiumi määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile e-kulka kaudu 20. novembriks.

  2.1.3.5. Taotlus peab sisaldama:

  • loomingulist plaani loominguliseks, interpretatsiooniliseks ja võimete arendamise alaseks tegevuseks stipendiumi perioodil;
  • elulookirjeldust (loominguline CV).

  2.1.3.6. Sihtkapital lähtub stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

  2.1.3.7 . Üheaastase loomingulise stpendiumi saaja ei saa ühe aasta jooksul pärast stipendiumi perioodi lõppemist kandideerida üheaastasele ega kaheaastasele loomingulisele stipendiumile. 

  2.1.4.  Kaheaastane loominguline stipendium

  2.1.4.1. Sihtkapital määrab kord aastas kuni viis kaheaastast loomingulist stipendiumi.

  2.1.4.2 . Stipendiumi suurus on 16 000 eurot. Stipendium makstakse välja nelja võrdse osamaksena kord poolaastas.

  2.1.4.3.Stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.

  2.1.4.4. Taotlus stipendiumi määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile e-kulka kaudu 20. veebruariks.

  /punkti 2.1.4.4. muudetud 28.12.2018/

  2.1.4.5. Taotlus peab sisaldama: 

  • loomingulist plaani loominguliseks, interpretatsiooniliseks ja võimete arendamise alaseks tegevuseks stipendiumi perioodil
  • elulookirjeldust (loominguline CV)

  2.1.4.6. Sihtkapital lähtub stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

  2.1.4.7. Kaheaastase loomingulise stipendiumi saaja ei saa kahe aasta jooksul pärast stipendiumi perioodi lõppemist uuesti kandideerida kaheaastasele loomingulisele stipendiumile ega ühe aasta jooksul üheaastasele loomingulisele stipendiumile.

  2.2. Õppestipendium

  2.2.1.  Õppestipendium Eestis õppivale tudengile

  2.2.1.1. Sihtkapital määrab kaks korda aastas kuni viis õppestipendiumi.

  2.2.1.2. Stipendiumi suurus on 500 eurot. Stipendium makstakse välja ühes osas.

  2.2.1.3. Õppestipendiumi saavad taotleda Eesti kodakondsusega tudengid alates II õppeaastast. 

  2.2.1.4.  Taotlus stipendiumi määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile e-kulka kaudu 20. veebruariks või 20. novembriks.

  2.2.1.5. Taotlus peab sisaldama:

  • kõrgkooli kinnituskirja
  • 2 sisulist soovituskirja kohaliku õppeasutuse või valdkonna autoriteedilt
  • õpitavat eriala ja seniseid õpingutulemusi
  • CV-d

  2.2.1.6 .Sihtkapital lähtub stipendiumi määramisel taotleja tulemustest oma erialal, laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

  2.2.2.  Aastane õppestipendium õpinguteks välismaa kõrgkoolis

  2.2.2.1. Sihtkapital määrab kord aastas kuni kuus aastast õppestipendiumi.

  2.2.2.2.   Stipendiumi suurus on 3000 eurot. Stipendium makstakse välja ühes osas.

  2.2.2.3. Õppestipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud. 

  2.2.2.4.Taotlus stipendiumi määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile e-kulka kaudu 20. veebruariks.

  2.2.2.5. Taotlus peab sisaldama:

  • õpitavat eriala
  • kõrgkooli kinnituskirja 
  • õpetaja/õppetooli sisulist soovituskirja
  • CV-d

  2.2.2.6. Sihtkapital lähtub stipendiumide määramisel taotleja tulemustest oma erialal, laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

  2.2.3. Õppestipendium õpinguteks välismaa kõrgkoolis 

  2.2.3.1. Õppestipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.

  2.2.3.2. Taotlus peab sisaldama:

  • õpitavat eriala
  • kõrgkooli kinnituskirja õpingutele asumise või õpingute jätkumise kohta
  • õpetaja/õppetooli sisulist soovituskirja
  • CV-d
  • kulude eelarvet
  • stipendiumi kasutamise perioodi

  2.2.3.3.  Õppestipendiumiga toetatakse õpinguid Soomes, Lätis ja Leedus kuni 800 euroga; mujal Euroopas kuni 1000 euroga; Inglismaal, Šveitsis, Norras ja väljaspool Euroopat kuni 1200 euroga. Stipendium makstakse välja ühes osas.

  2.2.3.4. Õppestipendiumiga toetatakse õpinguid kord semestris (stipendiumi saab taotleda 2 korda õppeaastas, üle semestri ning korraga üheks semestriks).

  2.2.3.5. Helikunsti sihtkapital lähtub stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

  2.3. Interpreedistipendium

  Interpreedistipendiumi eesmärk on tagada aktiivselt tegutsevale interpreedile võimalused elukestvaks õppeks, kontserttegevuseks ja repertuaari omandamiseks. 

  2.3.1. Stipendiumi suurus on kuni 2000 eurot

  2.3.2. Stipendiumi saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud. 

  2.3.3. Taotlus peab sisaldama:

  • CV-d
  • eesmärke stipendiumi perioodiks
  • stipendiumi perioodi

  2.3.4. Helikunsti sihtkapital lähtub stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

  2.4. Erialastipendium

  Erialastipendium on ühekordne loominguline stipendium, mille eesmärk on toetada pühendumist erialasele tegevusele.

  Helikunsti sihtkapital toetab erialastipendiumi määramisega aktiivselt tegutsevaid loomeinimesi, muusikateadlasi, muusikaprodutsente/kunstilisi juhte, kriitikuid, pedagooge jt valdkonna ning rahvusvahelise koostöö edendajaid.

  2.4.1. Stipendiumi saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud. 

  2.4.2. Taotlus peab sisaldama:

  • eesmärke stipendiumi perioodiks
  • informatsiooni ja eelarvet stipendiumi kasutamise kohta
  • näited eelnevatest töödest
  • CV-d (kriitiku ja teadlase puhul loetelu publikatsioonidest)
  • stipendiumi perioodi

  2.4.3.  Stipendium määratakse füüsilisele isikule. 

  2.4.4. Erialastipendium määratakse taotluste alusel või sihtkapitali algatusel.

  2.4.5. Helikunsti sihtkapital lähtub stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

  2.5. „Ela ja sära“ stipendium

  Eesti Kultuurkapitali nõukogu määrab igal aastal kuni kaks „Ela ja sära“ stipendiumi valdkonna loomeinimesele. 

  2.5.1. Stipendiumi suurus on 15 600 eurot aastas.

  2.5.2. Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud 

  2.5.3. „Ela ja sära“ stipendiumi taotlemine kuulutatakse välja hiljemalt 20. aprillil. Taotlus „Ela ja sära“

  stipendiumi määramiseks tuleb esitada helikunsti sihtkapitalile e-kulka kaudu 20. maiks.

  2.5.4. Taotlus peab sisaldama: 

  • viimase kahe aasta loomingulist biograafiat
  • loomingulisi eesmärke stipendiumi perioodiks
  • informatsiooni põhitöökoha ja samaks perioodiks määratud stipendiumide kohta

  2.5.5. Helikunsti sihtkapital esitab Kultuurkapitali nõukogule kaks ettepanekut „Ela ja sära“ stipendiumi määramiseks saabunud taotluste analüüsi tulemusel.

  2.5.6. Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis, Kultuurkapitali nõukogu rahalistest vahenditest.

  3. PREEMIAD

  Helikunsti sihtkapitali preemiate eesmärk on valdkonna loomeinimeste ja organisatsioonide tegevuse tunnustamine ja innustamine edaspidises tegevuses.

  3. 1.  Sihtkapitali aastapreemiad

  Sihtkapitali aastapreemiad määratakse aasta jooksul enam silma paistnud, oma tegevuses kõrge taseme saavutanud või märkimist väärivalt valdkonda arendanud füüsilistele või juriidilistele isikutele. 

  3.1.1. Helikunsti sihtkapital määrab igal aastal kuni kümme aastapreemiat.

  3.1.2. Aastapreemia suurus on 4000 eurot

  3.1.3. Ettepanekuid võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

  3.1.4. Ettepanekuid aastapreemia määramiseks tuleb sihtkapitalile esitada e-kirja teel või e-kulka kaudu  20. augustiks

  3.1.5. Aastapreemia määrab helikunsti sihtkapitali ettepanekute alusel või omal algatusel.

  3.1.6. Aastapreemia määratakse füüsilisele või juriidilisele isikule. Preemia võib jaguneda saajate vahel võrdselt või vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele.

  3.1.7. Aastapreemiat ei saa määrata sihtkapitali liikmele.

  Preemiasaajate tunnustamine toimub 1. oktoobril, Rahvusvahelisel muusikapäeval. Preemiaga kaasneb meene. 

  3.2. Elutööpreemia 

  Elutööpreemia eesmärk on tunnustada pikaajalist tegevust ja panustamist valdkonna arengusse. 

  3.2.1.  Helikunsti sihtkapital määrab igal aastal ühe Kultuurkapitali elutööpreemia. 

  3.2.2.   Elutööpreemia suurus on 10 000 eurot. 

  3.2.3.  Ettepanekuid võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud. 

  3.2.4.  Ettepanek elutööpreemia määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile e-kirja teel või e-kulka kaudu 20. augustiks.

  3.2.5. Preemia määratakse füüsilisele isikule.

  3.2.6.  Elutööpreemia määrab helikunsti sihtkapital ettepanekute alusel või omal algatusel.

  3.2.7.  Elutööpreemia kinnitab ja rahastab Kultuurkapitali nõukogu.

  3.2.8. Preemiasaaja tunnustamine toimub Kultuurkapitali aastapreemiate pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene.

  3.3. Tunnustuspreemiad 

  3.3.1. Pedagoogi tunnustuspreemia

  Preemia eesmärk on tunnustada pühendumist erialasele tegevusele ja muusikaalase hariduse jätkusuutlikku õpetamist. 

  3.3.1.1. Igal aastal määratakse kuni viis pedagoogi tunnustuspreemiat. 

  3.3.1.2.  Pedagoogi tunnustuspreemia suurus on  1000 eurot. 

  3.3.1.3. Ettepanekuid pedagoogi tunnustuspreemia määramiseks võivad esitada muusikakoolid. Iga muusikakool võib esitada ühe kandidaadi. 

  3.3.1.4. Ettepanek preemia määramiseks esitatakse sihtkapitalile e-kulka kaudu 20. maiks. 

  3.3.1.5. Ettepanek peab sisaldama:
  • esitatud kandidaadi CV
  • õppeasutuse sisulist soovituskirja koos õpilaste saavutuste loeteluga 
  3.3.1.6. Preemia määratakse füüsilisele isikule.  

  3.3.1.7. Pedagoogi tunnustuspreemia määrab helikunsti sihtkapitali nõukogu saabunud ettepanekute alusel või omal algatusel 

  3.3.1.8.  Preemiasaajate tunnustamine toimub pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene.

  3.3.2. Helikunsti tunnustuspreemia 

  3.3.2.1. Sihtkapital määrab helikunsti tunnustuspreemiaid neli korda aastas.

  3.3.2.2.  Preemia suurus on kuni 1500 eurot.  

  3.3.2.3. Taotluse tunnustuspreemia määramiseks võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud. Preemiat ei saa taotleda endale või oma lähikondsele. 

  3.3.2.4. Helikunsti tunnustuspreemiad määrab helikunsti sihtkapital füüsilisele või juriidilisele isikule laekunud taotluste alusel või omal algatusel. Preemia võib jaguneda saajate vahel võrdselt või vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele. 

  3.3.2.5. Helikunsti sihtkapital lähtub preemiate määramisel laekunud ettepanekutest ning jagamisele kinnitatud vahenditest.

  3.4. Muusikapreemia

  Muusikapreemiate eesmärk on tunnustada kogu senise tegevuse eest eesti muusikuid või muusikainstitutsioone. 

  3.4.1. Helikunsti sihtkapital määrab igal aastal ühe muusikapreemia. 

  3.4.2. Preemia suurus on 4000 eurot.  

  3.4.3.  Ettepaneku muusikapreemia määramiseks esitab Eesti muusikanõukogu. 

  3.4.4.  Põhjendatud ettepanek tuleb sihtkapitalile esitada e-kulka kaudu 20. augustiks

  3.4.5. Preemia määratakse füüsilisele või juriidilisele isikule. 

  3.4.6. Helikunsti sihtkapital võib jätta muusikapreemia määramata.

  3.4.7.  Preemiasaaja tunnustamine toimub 1. oktoobril, Rahvusvahelisel muusikapäeval.   

  3.5. Konkursipreemiad

  Konkursipreemia eesmärk on tunnustada erialakonkurssidel (heliloomingu-, interpretatsiooni jt konkurssidel) edu saavutanud isikuid. 

  3.5.1. Taotluse konkursipreemia määramiseks võivad esitada juriidilised isikud. 

  Taotlus peab sisaldama:

  • ülevaadet konkursi tingimustest
  • konkursi toimumise ajakava
  • infot avaliku konkursi väljakuulutamisest

  3.5.3. Preemia määratakse füüsilisele või juriidilisele isikutele, kes on avalikul konkursil saavutanud auhinnalise koha, diplomi või eripreemia.

  3.5.4. Preemiad makstakse välja konkursi žürii otsuste alusel. 

  3.5.5. Helikunsti sihtkapital lähtub preemiate määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahenditest.

  Lõppsätted

  Taotluste menetlemine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on sätestatud „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.


  Meie missioon

  Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

  Loe rohkem Kultuurkapitali kohta