Aruande esitamine

Eesti Kultuurkapital teostab järelevalvet kõikide väljamakstud sihtotstarbeliste toetuste osas, mille kohta on Kultuurkapitali ja sihtotstarbelise toetuse saaja vahel sõlmitud sihtotstarbelise toetuse leping, st lepingujärgselt on fikseeritud toetuse kasutamise sisuline eesmärk, kulutamise (ehk finantseesmärk) ja toetuse kasutamise ajavahemik.

Sihtotstarbelise toetuse saajal on kohustus esitada sihtotstarbelise toetuse kasutamise kohta nii sisuline kui finantsaruanne hiljemalt ühe kuu jooksul peale lepingus fikseeritud sihtotstarbelise toetuse kasutusaja lõppu. Enne aruande täitmist tutvuge Aruande koostamise juhendiga. Abiks on ka aruande esitamise KKK

Aruanne tuleb esitada e-kulkas (vanemad kui 2016. aastal sõlmitud lepingute aruanded aadressil aruanne@kulka.ee)või saata paberkandjal kantseleisse. Maakondlike ekspertgruppide lepingu(te) täitmise kohta tuleb esitada aruanne vastava maakonna e-posti aadressile (näiteks: hiiumaa@kulka.ee) või saata vastava maakonna kontaktisikule. Aruanded peavad olema vastutava isiku poolt allkirjastatud (e-posti teel saadetud digiallkirjastatud).

Kultuurkapital kohustub 90 päeva jooksul pärast aruande saamist selle läbi vaatama ning teavitab sihtotstarbelise toetuse saajat (kirjalikult või suuliselt) aruande kontrollimise käigus selgunud aruande puudustest ja sihtotstarbelise toetuse kasutamise tingimuste rikkumisest.

Mittesihipäraselt kasutatud sihtotstarbelise toetuse või kasutamata jäägi tagastamine

Sihtotstarbelise toetuse saaja on kohustatud tagastama Kultuurkapitalile mitte sihipäraselt kasutatud toetuse või sihipäraselt kasutatud sihtotstarbelise toetuse kasutamata jäägi ühe kuu jooksul peale sihtotstarbelise toetuse kasutamise eesmärgi teostumist, kuid mitte hiljem kui üks kuu pärast lepingujärgset sihtotstarbelise toetuse kasutamise aja lõppemist.

Mittesihipäraselt kasutatud sihtotstarbeline toetus või selle kasutamata jääk tuleb kanda Eesti Kultuurkapitali arvelduskontole EE932200221001191768 Swedbank või EE161010022026551006 AS SEB Pank.

Aruandevõlgnevus

Juhul kui sihtotstarbelise toetuse saaja ei ole lepingujärgselt täitnud aruande esitamise kohustust loetakse ta aruandevõlglaseks.
Juhul kui sihtotstarbelise toetuse saaja ei ole tähtaegselt tagastanud mittesihipäraselt kasutatud toetust või sihipäraselt kasutatud toetuse kasutamata jääki, loetakse ta võlglaseks.

Eesti Kultuurkapital ei eralda stipendiume ega toetusi isikutele, kes on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased ja/või võlglased.

   
2017. a II vooru taotluste esitamise tähtaeg on 22. mail.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta