Eesti Kultuurkapitali filosoofiliste ja teoreetiliste tekstide tõlkeprogrammi
AVATUD EESTI RAAMAT statuut

AERi programmi on algatanud Eesti Kultuurkapitali nõukogu 2004. aastal.

1. Programmi eesmärk

Toetada väärtuslike filosoofiliste ja muude teoreetiliste teoste eesti keelde tõlkimist, kommenteerimist ja järelsõnastamist, nende tekstide valimike koostamist, samuti vastavate teoste kirjastamist AVATUD EESTI RAAMATU sarjas.

2. Toetuse kasutamine

2.1. Toetada eelkõige filosoofiliste ja teoreetiliste teoste tõlkijaid, kommenteerijaid ja järelsõnastajaid ning selliste kogumike koostajaid loometöötoetustega, et asjaosalised saaksid pühenduda sellisele tegevusele;
2.2  võimaluse korral toetada rahaliselt kirjastusi vastavate tekstide väljaandmisel projektitoetustega (teoste toimetamine, tõlkeõiguste eest tasumine, e-raamatu valmistamine). Programmist ei toetata muid teose trükiks ettevalmistamise ega trükikulusid.

3. Toetuse taotlemine

Toetusetaotlused vaadatakse läbi neli korda aastas. Taotluste esitamise tähtaeg on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november.
3.1. Loometöötoetust teoste tõlkimiseks, kommenteerimiseks ja järelsõnastamiseks ning kogumike koostamiseks võivad taotleda a) füüsilised isikud endale või b) teisele füüsilisele isikule või c) juriidilised isikud selle otse eraldamiseks füüsilisele isikule. Füüsilisele isikule siin punktis kirjeldatud tegevuste eest makstav loometöötoetus ei nõua omaosalust.
3.2. Projektitoetust teoste toimetamiseks, tõlkeõiguste tasumiseks ja e-raamatu valmistamiseks võivad taotleda juriidilised isikud. Omaosaluse katteks projektitoetuse puhul on teoste kõik muud siin nimetamata kirjastamiskulud.
3.3 Toetuse taotlemiseks tuleb tähtaegselt esitada Eesti Kultuurkapitali vormikohane taotlus kodulehe E-KULKA kaudu, milles vastavalt toetuse sisule peavad olema välja toodud:
 • teos(t)e tõlke (tõlgete) ilmumise vajalikkuse põhjendus;
 • tõlgitava teose täpne bibliograafiline kirje (autor, originaali pealkiri ja selle tõlge eesti keelde, ilmumiskoht, kirjastus, ilmumisaasta, lehekülgede arv);
 • tõlgitava(te) teksti(de) originaali(de) maht autoripoognates (arvestades 40 000 tähemärki koos tühikutega = 1 ap);
 • kirjastuse kinnituskiri nõusolekuga tõlge avaldada ning täita muid Kultuurkapitali seatud tingimusi (vt lisa nr 1);
 • kavandatava tõlkekogumiku puhul selle täpne sisukord koos iga selle osa algupärandi bibliograafilise kirjega ning mahuga, eristades juba varem tõlgitud tekstid ja nende mahu;
 • saatesõna ja/või kommentaaride maht autoripoognates;
 • andmed tõlkeõigus(t)e valdaja(te) kohta (kui teos on autoriõigusega kaitstud);
 • tõlke valmimise tähtaeg (kuni 36 kuud) ning teised kavandatavate tegevuste tähtajad;
 • väga mahukate teoste puhul soov loometöötoetuse väljamaksmiseks mitmes osas pärast teatud osade vastuvõetavaks tunnistamist kirjastuses ning vastava kinnituse edastamist Kultuurkapitalile;
 • andmed vastavaks tegevuseks varem esitatud taotluste ja nende tulemuste kohta, samuti kavatsetav rahaline toetust teistest allikatest.
3.4. Kohustuslik on esitada koos loometöötaotlusega proovitõlge mahuga 1 (üks) autoripoogen.

3.5. Kirjastamiseks mõeldud projektitoetuste puhul tuleb taotlusele lisada vormikohane mitteperioodilise trükise kirjeldus ning teose käsikiri; tõlkeõiguse omandamise jaoks toetust küsides vastav eelleping või leping.

3.6. Teoste tõlkimise, kommenteerimise ja järelsõnastamise ning kogumike koostamise eest füüsilisele isikule makstava loometöötoetuse soovitatava netosuuruse autoripoogna eest otsustab AERi ekspertkomisjon. Ekspertkomisjon otsustab ka kogumikku võetava tõlke taastrüki tõlkeõiguse toetamise tasu ning projektitoetuse hulka kuuluva võimaliku toimetamistasu soovitatavad netosuurused. Teose toimetamiseks on mõeldud üks ühine autoripoogna tasumäär, mille võib jagada eraldi sisu- ja keeletoimetamiseks. Sellise jagamise puhul ei maksta mõlema eest täisnetotasu, vaid kirjastus jagab selle vastavatesse osadesse, mis kokku ei ületa ekspertkomisjoni kehtestatud netomäära sellise jaotamise puhul.

3.7. Ainult erandkorras juriidilise isiku kaudu makstavav loometöötoetus teoste tõlkimiseks, kommenteerimiseks ja järelsõnastamiseks ning kogumike koostamiseks, samuti võimaluse korral eraldatav toimetamistasu toetus juriidilisele isikule eraldatakse maksimaalselt brutotöötasuna. Mõlemad kalkulatsioonid tuleb taotluses esitada võimalikult üksikasjaliselt (nt palgakalkulaatori http://rup.ee/palgakalkulaator abil), kusjuures vastavalt kirjastusesisese lepingu liigile tuleb silmas pidada ka maksuvaba tulu arvestamise rida.

4. Toetuse eraldamine

4.1. Toetuse eraldamise otsustab Eesti Kultuurkapitali nõukogu määratud ekspertkomisjon (Avatud Eesti raamatu sarja ekspertkomisjon).
4.2. Toetuse eraldamisel võetakse muu hulgas arvesse selle selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust.
4.3. Toetuse määramisel lähtub AERi ekspertkomisjon taotluste analüüsist ning eraldatud raha hulgast. Taotlus võidakse rahuldada täielikult, osaliselt või see tagasi lükata.
4.4. Toetus eraldatakse tähtaegselt esitatud taotluste alusel.
4.5. Komisjonil on õigus ka ise algatada toetuse eraldamist.
4.6. Programmi rahastatakse 1) Eesti Kultuurkapitali nõukogu eraldatud ning 2) sihtannetaja(te) vahenditest vastavalt temaga (nendega) sõlmitud lepingule. Ekspertkomisjon teeb otsused Eesti Kultuurkapitali nõukogu kinnitatud eelarve piires. Ekspertkomisjoni otsused kinnitab Eesti Kultuurkapitali nõukogu.

5. Lepingu sõlmimine

5.1. Eesti Kultuurkapital sõlmib toetuse saajaga lepingu.
5.2. Lepingus on muude tingimuste hulgas ära märgitud:
 • tööde valmimise tähtaeg;
 • kirjastuse puhul kohustus avaldada teos Avatud Eesti raamatu sarjas ja selle kujunduses, ära märkida Eesti Kultuurkapitali osalus ja kohustus esitada teosest kohe pärast ilmumist 5 (viis) eksemplari Eesti Kultuurkapitalile.

6. Toetuse väljamaksmise tingimused

6.1. Kultuurkapital maksab loometöötoetuse välja pärast tõlke, kommentaaride või järelsõna valmimist või teose koostamist ning nende vastuvõetavaks tunnistamist kirjastuse poolt, mille kohta esitab kirjastus Kultuurkapitalile vastavasisulise kinnituskirja (vt lisa 2).
6.2. Projektitoetus teoste toimetamiseks, tõlkeõiguste tasumiseks ja e-raamatu valmistamiseks makstakse juriidilisele isikule välja sõlmitud lepingu alusel.
6.3. Nii loometöö- kui ka projektitoetuse saajad on kohustatud kinni pidama toetuse kasutamise perioodiks kinnitatud lõpptähtajast. Kui see pole väga mõjuval põhjusel võimalik, on nii füüsilisest kui ka juriidilisest isikust toetuse saajad kohustatud esitama pikendustaotluse, kusjuures füüsilise isiku pikendustaotlusel peab olema vastava teose kirjastajast juriidilise isiku esindaja nõusolek. AERi ekspertkomisjonil on õigus lõpetada tähtaja ületanud ja pikendamata jäetud lepingud.
6.4. Toetuste aruandlus, võimalik tagasimaksmine jm siin lähemalt selgitamata menetlus toimub vastavalt Kultuurkapitali kehtestatud üldtingimustele.

Muudetud 6.11.2015 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku protokolliga nr 11/2015- S09