Eesti Kultuurkapitali filosoofiliste ja teoreetiliste tekstide tõlkeprogrammi
  AVATUD EESTI RAAMAT statuut


  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  AVATUD EESTI RAAMATU programmi (edaspidi programm) on algatanud Eesti Kultuurkapitali nõukogu 2004. aastal. Statuudiga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi Kultuurkapital) seaduse § 2 lõike 4 alusel Kultuurkapitali AVATUD EESTI RAAMATU programmi loometöötasude ja projektitoetuste (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) maksmise alused ja taotlemise tingimused.  Taotluste menetlemine, eralduste tegemine ja nende väljamaksmine ning lepingute sõlmimine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on kehtestatud „Taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.

  {1.2. Programmi eesmärgid}

  Programmi eesmärgiks on toetada väärtuslike filosoofiliste ja muude teoreetiliste teoste eesti keelde tõlkimist, kommenteerimist ja järelsõnastamist, nende tekstide valimike koostamist, samuti vastavate teoste kirjastamist AVATUD EESTI RAAMATU sarjas.
  Eesmärgi täitmiseks toetatakse:

  1.2.1. filosoofiliste ja teoreetiliste teoste tõlkijaid, kommenteerijaid ja järelsõnastajaid ning selliste kogumike koostajaid;

  1.2.2. kirjastusi vastavate tekstide väljaandmisel (teoste toimetamine, tõlkeõiguste eest tasumine, e- või audioraamatu valmistamine). Programmist ei toetata muid teose trükiks ettevalmistamisega seotud kulusid ega trükikulusid.

  {1.3. Eralduste liigid}

  Programmi raames eraldab Kultuurkapitali nõukogu loometöötasusid ning projektitoetusi vastavalt ekspertkomisjoni otsustele.

  {1.4. Taotluse esitaja}

  1.4.1. Loometöötasu teoste tõlkimiseks, kommenteerimiseks ja järelsõnastamiseks ning kogumike koostamiseks saavad taotleda füüsilised isikud iseendale. Füüsilisele isikule siin punktis kirjeldatud tegevuste eest makstav loometöötasu ei nõua taotlejalt omaosalust.

  1.4.2. Projektitoetust teoste tõlkimiseks,  kommenteerimiseks ja järelsõnastamiseks, kogumike koostamiseks, tõlgete toimetamiseks, tõlkeõiguste tasumiseks ja e- või audioraamatu valmistamiseks saavad taotleda juriidilised isikud.

  Projektitoetuse puhul on omaosaluse katteks:

  1.4.2.1. litsentsi (tõlkekogumiku koostamine, tõlkimine ning kommenteerimine ja järelsõnastamine) omandamisel maksukulud – st et sinna alla mahuks nii tulumaks kui ka käibemaks.;

  1.4.2.2. kirjastamise puhul on omaosaluse katteks kõik muud punktis: 1.2.2 nimetamata kirjastamis(väljaandmis)kulud.

  1.4.2.3. Projektitoetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projektikulude kogumahust.

  1.4.3. Projektitoetusi saab taotleda mitmes etapis:

  a) teoste kogumike koostamiseks ja/või tõlkimiseks;

  b) tõlgete kommenteerimiseks ja järelsõnastamiseks;

  c) toimetamiseks ja/või litsentside taotlemiseks;

  d) e-raamatu või audioraamatu valmistamiseks.

  {1.5. Eralduse saaja}

  Loometöötasu saab eraldada füüsilisele isikule, projektitoetuse juriidilisele isikule.

  {1.6. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane taotlus tuleb esitada tähtaegselt Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu.

  {1.7. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

  {2. TAOTLEMISE TINGIMUSED}

  2.1. Vastavalt toetuse sisule peavad taotluses olema välja toodud:
  • teos(t)e tõlke (tõlgete) ilmumise vajalikkuse põhjendus;
  • tõlgitava teose täpne bibliograafiline kirje (autor, originaali pealkiri ja selle tõlge eesti keelde, ilmumiskoht, kirjastus, ilmumisaasta, lehekülgede arv);
  • tõlgitava(te) teksti(de) originaali(de) maht autoripoognates (arvestades 40 000 tähemärki koos tühikutega = 1 ap);
  • kirjastuse kinnituskiri nõusolekuga tõlge avaldada ning täita muid Kultuurkapitali seatud tingimusi (vt lisa 1);
  • kavandatava tõlkekogumiku puhul selle täpne sisukord koos iga selle osa algupärandi bibliograafilise kirjega ning mahuga, eristades juba varem tõlgitud tekstid ja nende mahu;
  • saatesõna ja/või kommentaaride maht autoripoognates;
  • andmed tõlkeõigus(t)e valdaja(te) kohta (kui teos on autoriõigusega kaitstud);
  • tõlke valmimise tähtaeg (kuni 36 kuud) ning teised kavandatavate tegevuste tähtajad;
  • väga mahukate teoste puhul soov loometöötoetuse väljamaksmiseks mitmes osas pärast teatud osade vastuvõetavaks tunnistamist kirjastuses ning vastava kinnituse edastamist Kultuurkapitalile;
  • andmed vastavaks tegevuseks varem esitatud taotluste ja nende tulemuste kohta, samuti kavatsetav rahaline toetust teistest allikatest.

  2.2. Kui programmi sarjas pole tõlkijalt ilmunud vähemalt 3 (kolm) tõlketeost, tuleb tõlkijal esitada koos loometöötasu taotlusega proovitõlge mahuga vähemalt 0,5 (pool) autoripoognat.
  2.3. Kirjastamiseks mõeldud projektitoetuste puhul tuleb taotlusele lisada teose käsikiri; tõlkeõiguse omandamise jaoks toetust küsides vastav eelleping või leping.
  2.4. Teoste tõlkimise, kommenteerimise ja järelsõnastamise ning kogumike koostamise eest füüsilisele isikule makstava loometöötasu soovitatava brutosuuruse autoripoogna eest otsustab programmi ekspertkomisjon. Ekspertkomisjon otsustab ka kogumikku võetava tõlke taastrüki tõlkeõiguse toetamise tasu ning projektitoetuse hulka kuuluva võimaliku toimetamistasu brutosuurused. Teose toimetamiseks on mõeldud üks ühine autoripoogna tasumäär, mille võib jagada eraldi sisu- ja keeletoimetamiseks. Sellise jagamise puhul ei maksta mõlema eest täistasu, vaid kirjastus jagab selle vastavatesse osadesse, mis kokku ei ületa ekspertkomisjoni kehtestatud brutomäära sellise jaotamise puhul.

  2.5. Juriidilise isiku poolt makstav litsentsitasu, samuti toimetamistasu toetus eraldatakse juriidilisele isikule. Toimetamise puhul eraldatakse toetus maksimaalselt brutotöötasu ulatuses, mille mõlemad kalkulatsioonid tuleb taotluses esitada võimalikult üksikasjaliselt (nt palgakalkulaatori https://www.kalkulaator.ee/et/palgakalkulaator abil).

  {3. ERALDUSTE TEGEMINE}

  3.1. Eraldusotsused teeb Eesti Kultuurkapitali nõukogu määratud ekspertkomisjon (AVATUD EESTI RAAMATU sarja ekspertkomisjon).

  3.2. Eralduste tegemisel võetakse muu hulgas arvesse taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust.

  3.3. Eralduste tegemisel lähtub ekspertkomisjon taotluste analüüsist ning komisjonile eraldatud raha hulgast. Taotlus võidakse rahuldada kas täielikult, osaliselt või jäetakse taotlus rahuldamata. Taotlus rahuldatakse osaliselt, kui taotluse täies mahus rahuldamine ei ole põhjendatud või ei ole raha piiratuse tõttu otstarbekas või võimalik. Taotluse osalisel rahuldamisel lähtutakse eeldusest, et taotluse eesmärk on taotluse osalise rahuldamisega saavutatav.

  3.4. Eraldusi tehakse tähtaegselt esitatud taotluste alusel. 

  3.5. Programmi rahastatakse 1) Eesti Kultuurkapitali nõukogu eraldatud ning 2) sihtannetaja(te) vahenditest vastavalt temaga (nendega) sõlmitud lepingule. Ekspertkomisjoni otsused kinnitab Eesti Kultuurkapitali nõukogu.

  {4. LEPINGU SÕLMIMINE }

  4.1. Eesti Kultuurkapital sõlmib eralduse saajaga lepingu.
  4.2. Lepingus on muude tingimuste hulgas ära märgitud:

  • tööde valmimise tähtaeg;
  • kirjastuse puhul kohustus avaldada teos Avatud Eesti raamatu sarjas ja selle kujunduses, ära märkida Eesti Kultuurkapitali ja sarja toetaja (te) osalus ning kohustus esitada teosest kohe pärast ilmumist 5 (viis) eksemplari Kultuurkapitalile.

  {5. ERALDUSE VÄLJAMAKSMISE TINGIMUSED }

  5.1. Kultuurkapital maksab loometöötasu välja üldjuhul pärast tõlke, kommentaaride või järelsõna valmimist või teose koostamist ning nende vastuvõetavaks tunnistamist kirjastuse poolt, mille kohta esitab kirjastus Kultuurkapitalile vastavasisulise kinnituskirja (vt lisa 2). Väljamakse tingimused täpsustatakse lepingus.

  5.2. Projektitoetus kogumike koostamiseks, teoste tõlkimiseks, kommenteerimiseks ja järelsõnastamiseks, toimetamiseks, tõlkeõiguste tasumiseks ning e- või audioraamatu valmistamiseks makstakse juriidilisele isikule välja sõlmitud lepingu alusel.
  5.3. Nii loometöötasu kui ka projektitoetuse saajad on kohustatud kinni pidama toetuse kasutamise perioodiks kinnitatud lõpptähtajast. Kui see pole väga mõjuval põhjusel võimalik, on nii füüsilisest kui ka juriidilisest isikust toetuse saajad kohustatud esitama pikendustaotluse, kusjuures füüsilise isiku pikendustaotlusel peab olema vastava teose kirjastajast juriidilise isiku esindaja nõusolek. Programmi ekspertkomisjonil on õigus lõpetada tähtaja ületanud ja pikendamata jäetud lepingud.

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev statuut on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2024-S09, 27.03.2024 Enne käesoleva statuudi rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud statuudis sätestatud taotlemistingimusi.