Eesti Kultuurkapitali filosoofiliste ja teoreetiliste tekstide tõlkeprogrammi
  AVATUD EESTI RAAMAT statuut


  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  AVATUD EESTI RAAMAT programmi (edaspidi nimetatud programm) on algatanud Eesti Kultuurkapitali nõukogu 2004. aastal.

  Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) seaduse § 2 lõike 4 alusel Kultuurkapitali AVATUD EESTI RAAMAT programmi loometöötoetuste ja projektitoetuste (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) maksmise alused ja taotlemise tingimused (edaspidi nimetatud AER programmi statuut).  Taotluste menetlemine, eralduste tegemine ja maksmine ning lepingute sõlmimine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on kehtestatud „Taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.

  {1.2. Programmi eesmärgid}

  Programmi eesmärgiks on toetada väärtuslike filosoofiliste ja muude teoreetiliste teoste eesti keelde tõlkimist, kommenteerimist ja järelsõnastamist, nende tekstide valimike koostamist, samuti vastavate teoste kirjastamist AVATUD EESTI RAAMATU sarjas.
  Eesmärgi täitmiseks toetatakse:
  • eelkõige filosoofiliste ja teoreetiliste teoste tõlkijaid, kommenteerijaid ja järelsõnastajaid ning selliste kogumike koostajaid loometöötoetustega, et asjaosalised saaksid pühenduda sellisele tegevusele;
  • võimaluse korral kirjastusi vastavate tekstide väljaandmisel projektitoetustega (teoste toimetamine, tõlkeõiguste eest tasumine, e- või audioraamatu valmista-mine)  (täiendatud 29.03.2023) . Programmist ei toetata muid teose trükiks ettevalmistamise ega trükikulusid. 

  {1.3. Eralduste liigid}

  Programmi raames eraldab Kultuurkapitali nõukogu loometöö- ja projektitoetusi vastavalt ekspertkomisjoni otsustele.

  {1.4. Taotluse esitaja}

  Loometöötoetust teoste tõlkimiseks, kommenteerimiseks ja järelsõnastamiseks ning kogumike koostamiseks saavad taotleda füüsilised isikud iseendale. Füüsilisele isikule siin punktis kirjeldatud tegevuste eest makstav loometöötoetus ei nõua omaosalust. (muudetud 30.06.2021)

  Projektitoetust teoste toimetamiseks, tõlkeõiguste tasumiseks ja e- või audioraamatu valmistamiseks võivad taotleda juriidilised isikud. (täiendatud 29.03.2023) Omaosaluse katteks projektitoetuse puhul on teoste kõik muud siin nimetamata kirjastamiskulud.

  {1.5. Eralduse saaja}

  Loometöötoetuse võib eraldada füüsilisele isikule, projektitoetuse juriidilisele isikule.

  {1.6. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane taotlus tuleb esitada tähtaegselt Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu.

  {1.7. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

  {2. Toetuste taotlemise tingimused}

  2.1. Vastavalt toetuse sisule peavad taotluses olema välja toodud:
  • teos(t)e tõlke (tõlgete) ilmumise vajalikkuse põhjendus;
  • tõlgitava teose täpne bibliograafiline kirje (autor, originaali pealkiri ja selle tõlge eesti keelde, ilmumiskoht, kirjastus, ilmumisaasta, lehekülgede arv);
  • tõlgitava(te) teksti(de) originaali(de) maht autoripoognates (arvestades 40 000 tähemärki koos tühikutega = 1 ap);
  • kirjastuse kinnituskiri nõusolekuga tõlge avaldada ning täita muid Kultuurkapitali seatud tingimusi (vt lisa 1);
  • kavandatava tõlkekogumiku puhul selle täpne sisukord koos iga selle osa algupärandi bibliograafilise kirjega ning mahuga, eristades juba varem tõlgitud tekstid ja nende mahu;
  • saatesõna ja/või kommentaaride maht autoripoognates;
  • andmed tõlkeõigus(t)e valdaja(te) kohta (kui teos on autoriõigusega kaitstud);
  • tõlke valmimise tähtaeg (kuni 36 kuud) ning teised kavandatavate tegevuste tähtajad;
  • väga mahukate teoste puhul soov loometöötoetuse väljamaksmiseks mitmes osas pärast teatud osade vastuvõetavaks tunnistamist kirjastuses ning vastava kinnituse edastamist Kultuurkapitalile;
  • andmed vastavaks tegevuseks varem esitatud taotluste ja nende tulemuste kohta, samuti kavatsetav rahaline toetust teistest allikatest.
  2.2. Kui programmi sarjas pole tõlkijalt ilmunud vähemalt 3 (kolm) tõlketeost, tuleb tõlkijal esitada koos loometöötaotlusega proovitõlge mahuga vähemalt 0,5 (pool) autoripoognat.

  2.3. Kirjastamiseks mõeldud projektitoetuste puhul tuleb taotlusele lisada teose käsikiri; tõlkeõiguse omandamise jaoks toetust küsides vastav eelleping või leping. (muudetud 29.06.2020)

  2.4. Teoste tõlkimise, kommenteerimise ja järelsõnastamise ning kogumike koostamise eest füüsilisele isikule makstava loometöötoetuse soovitatava netosuuruse autoripoogna eest otsustab programmi ekspertkomisjon. Ekspertkomisjon otsustab ka kogumikku võetava tõlke taastrüki tõlkeõiguse toetamise tasu ning projektitoetuse hulka kuuluva võimaliku toimetamistasu soovitatavad netosuurused. Teose toimetamiseks on mõeldud üks ühine autoripoogna tasumäär, mille võib jagada eraldi sisu- ja keeletoimetamiseks. Sellise jagamise puhul ei maksta mõlema eest täisnetotasu, vaid kirjastus jagab selle vastavatesse osadesse, mis kokku ei ületa ekspertkomisjoni kehtestatud netomäära sellise jaotamise puhul.

  2.5. Ainult erandkorras juriidilise isiku kaudu makstav loometöötoetus teoste tõlkimiseks, kommenteerimiseks ja järelsõnastamiseks ning kogumike koostamiseks, samuti võimaluse korral eraldatav toimetamistasu toetus juriidilisele isikule eraldatakse maksimaalselt brutotöötasuna. Mõlemad kalkulatsioonid tuleb taotluses esitada võimalikult üksikasjaliselt (nt palgakalkulaatori http://rup.ee/palgakalkulaator abil), kusjuures vastavalt kirjastusesisese lepingu liigile tuleb silmas pidada ka maksuvaba tulu arvestamise rida.

  {3. Toetuste eraldamine}

  3.1. Toetuste eraldamise otsustab Eesti Kultuurkapitali nõukogu määratud ekspertkomisjon (Avatud Eesti raamatu sarja ekspertkomisjon).

  3.2. Toetuste eraldamisel võetakse muu hulgas arvesse selle selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust.

  3.3. Toetuste eraldamisel lähtub ekspertkomisjon taotluste analüüsist ning eraldatud raha hulgast. Taotlus võidakse rahuldada kas täielikult, osaliselt või jäetakse taotlus rahuldamata. Taotlus rahuldatakse osaliselt, kui taotluse täies mahus rahuldamine ei ole põhjendatud või ei ole raha piiratuse tõttu otstarbekas või võimalik. Taotluse osalisel rahuldamisel lähtutakse eeldusest, et taotluse eesmärk on taotluse osalise rahuldamisega saavutatav.

  3.4. Toetus eraldatakse tähtaegselt esitatud taotluste alusel või ekspertkomisjoni omal algatusel.

  3.5. Programmi rahastatakse 1) Eesti Kultuurkapitali nõukogu eraldatud ning 2) sihtannetaja(te) vahenditest vastavalt temaga (nendega) sõlmitud lepingule. Ekspertkomisjoni otsused kinnitab Eesti Kultuurkapitali nõukogu.

  {4. Lepingu sõlmimine}

  4.1. Eesti Kultuurkapital sõlmib toetuse saajaga lepingu.

  4.2. Lepingus on muude tingimuste hulgas ära märgitud:
  • tööde valmimise tähtaeg;
  • kirjastuse puhul kohustus avaldada teos Avatud Eesti raamatu sarjas ja selle kujunduses, ära märkida Eesti Kultuurkapitali ja sarja toetaja (te) osalus ning kohustus esitada teosest kohe pärast ilmumist 5 (viis) eksemplari Eesti Kultuurkapitalile

  {5. Toetuse väljamaksmise tingimused}

  5.1. Kultuurkapital maksab loometöötoetuse välja pärast tõlke, kommentaaride või järelsõna valmimist või teose koostamist ning nende vastuvõetavaks tunnistamist kirjastuse poolt, mille kohta esitab kirjastus Kultuurkapitalile vastavasisulise kinnituskirja (vt lisa 2).

  5.2. Projektitoetus teoste toimetamiseks, tõlkeõiguste tasumiseks ja e- või audioraamatu valmistamiseks makstakse juriidilisele isikule välja sõlmitud lepingu alusel. (täiendatud 29.03.2023) 

  5.3. Nii loometöö- kui ka projektitoetuse saajad on kohustatud kinni pidama toetuse kasutamise perioodiks kinnitatud lõpptähtajast. Kui see pole väga mõjuval põhjusel võimalik, on nii füüsilisest kui ka juriidilisest isikust toetuse saajad kohustatud esitama pikendustaotluse, kusjuures füüsilise isiku pikendustaotlusel peab olema vastava teose kirjastajast juriidilise isiku esindaja nõusolek. Programmi ekspertkomisjonil on õigus lõpetada tähtaja ületanud ja pikendamata jäetud lepingud.

  5.4. Toetuste aruandlus, võimalik tagasimaksmine jm käesolevas statuudis lähemalt selgitamata menetlus toimub vastavalt „Taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“ kehtestatud tingimustel. (muudetud 28.06.2023)

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev statuut on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2019-S09, 26. märtsil 2019 ning rakendatakse alates 15. aprillist 2019. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.
  Muudetud 29.06.2020 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 4/2020-S09,
  Muudetud 30.06.2021 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 4/2021-S09,
  Muudetud 29.03.2023 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 2/2023-S09,
  Muudetud 28.06.2023 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 4/2023-S09.