Teabenõude esitamisest

Teabenõudes peab olema esitatud järgmised andmed:

* teabenõudja ees- ja perekonnanimi;
* asutuse või juriidilise isiku nimel esitatava teabenõude puhul juriidilise isiku nimi või asutuse nimetus;
* teabenõudja kontaktandmed (posti- või elektronpostiaadress, telefoninumber), mille kaudu teabevaldaja saaks teabe väljastada või teabenõudjaga ühendust võtta;
* taotletava teabe sisu või dokumendi liik, nimetus ja sisu või teabenõudjale teada olevad dokumendirekvisiidid;
* taotletava teabenõude täitmise viis.

Juhime Teie tähelepanu, et iga pöördumine ei ole teabenõue. Teabenõudega küsitakse asutuses juba olemasolevat konkreetset teavet.

Märgukiri (Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus § 2) on isiku pöördumine, millega isik teeb adressaadile ettepanekuid asutuse või organi töö korraldamiseks või valdkonna arengu kujundamiseks; annab adressaadile teavet.

Selgitustaotlus (Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus § 2) on isiku pöördumine, milles isik taotleb adressaadilt teavet, mille andmiseks on vajalik adressaadi käsutuses oleva teabe analüüs, süntees või lisateabe kogumine; taotleb käesoleva seaduse §-s 3 sätestatud õigusalase selgituse andmist.

Vaie (HMS § 71)  on isiku pöördumine, milles isik leiab, et haldusaktiga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi. Vaide esitamise nõuded

Vastamistähtajad

* teabenõue täidetakse viivituseta, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul
* märgukirjale või selgitustaotlusele vastatakse viivituseta, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest
* kui küsite asutuse hinnangut või nõu, juhite tähelepanu puudustele, siis ei ole tegemist teabenõudega ning sellisel juhul on vastamise tähtaeg pikem