Kujutava & rakenduskunsti sihtkapital

  Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali raha jagamise kord


  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  Kord kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali seaduse (KultKS) §2 lõike 4 täitmiseks. Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali preemiate, stipendiumide, toetuste ja loometöötasude (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) maksmise alused ning taotlemise tingimused (edaspidi nimetatud raha jagamise kord). Taotluste menetlemine, eralduste tegemine ja maksmine ning lepingute sõlmimine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on kehtestatud „Taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.

  {1.2. Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali eesmärgid}

  Kujutava ja rakenduskunsti eesmärk on Eesti professionaalse kunsti edendamine, säilitamine ja populariseerimine. Selle nimel toetatakse ja tunnustatakse loovisikuid, otsingutele ja eksperimentidele suunatud loomingut, kunsti ja kunstikultuuri edendamisele suunatud ettevõtmisi, rahvusvahelist suhtlust, kunstipärandi säilitamist ja ennistamist, panustamist ühiskondlikku heaollu, sealhulgas:

  • kohalikku ja rahvusvahelist näitusetegevust ja kunstiprojekte;
  • Eesti kunstivälja professionaalide osalemist olulistel erialastel sündmustel;
  • eriala professionaalide tegevust;
  • enesetäiendamist välismaal (sh õppereisid, töötamine residentuurides ja loomemajades, uurimistöö arhiivides või muuseumides jms);
  • rahvusvaheliselt tunnustatud erialaspetsialistide kutsumist Eestisse;
  • kunstipublikatsioonide koostamist ja väljaandmist;
  • Eesti Kunstimuuseumi, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi ja Tartu Kunstimuuseumi kogude järjepidevat täiendamist muuseumide ostukomisjonide ettepanekute alusel;
  • kunstipärandi säilitamist ja ennistamist;
  • osaliselt magistri- ja doktoriõpet välismaistes kõrgkoolides.

  Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital ei toeta:

  • harrastuskunsti;
  • üldjuhul preemiate rahastamist.

  {1.3. Taotluse või ettepaneku esitaja}

  Sihtkapitalile võivad taotlusi esitada füüsilised ja juriidilised isikud. Stipendiumi ja loometöötasu saavad taotleda füüsilised isikud iseendale. Alaealise lapse eest võib taotluse esitada tema seaduslik esindaja. Preemiat ei saa taotleda, preemia eraldamiseks saab teha ettepaneku. Ettepanekut endale preemia eraldamiseks ei saa teha.

  {1.4. Eralduse saaja}

  Preemia või toetuse võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule. Elutöötoetuse, stipendiumi ja loometöötasu võib eraldada üksnes füüsilisele isikule.

  {1.5. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane taotlus tuleb esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu. Preemiaettepaneku saab esitada e-kirja teel aadressil kunst@kulka.ee.

  {1.6. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus või ettepanek tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev. Ravimi- ja matusetoetuse taotlusi saab esitada igal ajal.

  {1.7. Eraldusotsuse tegemine}

  Sihtkapital teeb eraldusotsuse taotluse või ettepaneku alusel või omal algatusel.

  {1.8. Kinnitus kolmandate isikute õiguste osas}

  Juhul, kui taotletava eraldusega seotud tegevus puudutab kolmandate isikute õigusi, peab eralduse taotleja kinnitama, et toetatava tegevusega ei rikuta ühegi kolmanda isiku õigusi (sh autoriõigusi, isikuandmete kaitset puudutavaid õigusi, isiklikke õigusi, jms) ja/või kolmandatelt isikutelt on võetud asjakohased nõusolekud nende autoriõigustega kaitstavate teoste või isikuandmete (sh hääle või kujutise) kasutamiseks seoses toetatavate tegevustega.

  {1.9. Välistused}

  Eraldusi ei tehta:
  1.9.1. isikule, kellel esineb eraldusotsuse tegemisele eelneval päeval Kultuurkapitali ees võlgnevus vähemalt summas 50 eurot ning võlgnevuse tasumine ei ole ajatatud või ajatamise korral ei ole võlgnevus tasutud ajakava kohaselt;
  1.9.2. isikule, kellel on eraldusotsuse tegemisele eelneva päeva seisuga nõutav aruanne esitamata;
  1.9.3. aruande laekumisest 3 kuu jooksul isikule, kes ei ole esitanud nõutud aruannet tähtaegselt;
  1.9.4. isikule, kelle suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus või kelle suhtes on kehtiv registrist kustutamise hoiatus;
  1.9.5. muudel käesolevas korras või erikorras sätestatud alustel.

  {1.10. Eraldustega seotud andmete avalikustamine ning toetuse äramärkimine}

  1.10.1 Kultuurkapital avalikustab esitatud taotluste eesmärgid, taotletava summa ja eraldusotsused oma kodulehel aadressiga https://www.kulka.ee/avalik-teave ning nõukogu otsuse alusel ka teistes meediakanalites.
  1.10.2 Toetuse saajal tuleb eksponeerida Kultuurkapitali logo ja/või nime projekti teavitamisel (sh reklaamimisel) ja/või viitamisel ning toetusega seotud andmekandjatel.

  {1.11. Isikuandmete töötlemine}

  Taotlemise, taotluste menetlemise, eralduste tegemise ja maksmise ning lepingute sõlmimise, aruandluse ja tagasinõudmise eesmärgil kogutud füüsiliste isikute isikuandmeid töödeldakse vastavalt dokumendile „Kultuurkapitali andmekaitsealane teavitus“.

  {1.12. Riigiabi ja vähese tähtsusega abi}

  Kultuurkapital lähtub riigiabina (sh grupierandiga hõlmatud riigiabi) ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi andmisel Euroopa Komisjoni õigusaktidest ning konkurentsiseaduse 6. peatükis sätestatust, sh Komisjoni grupierandi määrusest (EL) nr 651/2014 ja määruse artiklitest nr 53 „Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi“ ning nr 54 „Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul“. Riigiabina ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi taotlemise ja eraldamise põhimõtted on sätestatud dokumendis „Riigiabina ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi taotlemise ning andmise põhimõtted“.

  {2. TOETUSED}

  {2.1. Projektitoetused}

  2.1.1. Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital toetab Eesti kunstikultuuri edendamist, loovisikuid ning professionaalseid kunstisündmusi.

  2.1.2. Sihtkapital ei toeta:

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi;
  • ehitus-, remondi-, renoveerimis ega projekteerimistöid väljaspool kunstiprojekte;
  • glamuuri- ja elustiiliüritusi;
  • üldharidus- ja kutsekoolide ning huviringide tegevust;
  • üldjuhul põhivara soetamist;
  • üritustel toitlustamist ja näituste avamispidusid;
  • galeriide majandustegevust (sh kommertsgaleriides toimuvate näituste üürikulude katmist);
  • päevarahade maksmist;
  • harrastuskunsti;
  • üldjuhul preemiate rahastamist;
  • projekte, millel puudub sisuline kirjeldus ja/või detailne eelarve.

  2.1.3. Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projektikulude kogumahust (v.a muuseumide kollektsiooni

  omandamise puhul).

  2.1.4. Toetuste eraldamisel eelistatakse projekte, mis toimuvad taotluste esitamise tähtajale järgneval kvartalil.

  2.1.5. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:

  • taotluse eesmärgi vastavust kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali eesmärkidele;
  • projekti ühiskondlikku ja erialast väärtust;
  • panust Eesti kultuuri;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust.

  2.1.6. Taotlus peab sisaldama:

  • projekti sisulist kirjeldust koos visuaalse materjaliga (reproduktsioonid, kavandid vms);
  • tegevuskava ja ajaplaani (sh sündmuste toimumise kuupäevad ning asukohad);
  • detailset eelarvet (sh teised rahastusallikad ja Kultuurkapitali eelnevad toetused samale projektile);
  • hinnapakkumisi Kultuurkapitalist taotletavate kulude kohta (majutuse, rendi, transpordi vms kulu taotlemisel sobib väljavõte teenusepakkuja veebilehelt);
  • projekti teostumise tähtaega.

  {2.1.6.1. Näituse korraldamise taotlusele}

  tuleb lisaks punktis 2.1.6. nõutule täiendavalt lisada veel:

  • näituse toimumise aeg ja koht;
  • näitusepaiga kinnituskiri;
  • lühike loominguline CV;
  • portfoolio loomingust.

  {2.1.6.2. Kunstipublikatsiooni väljaandmise taotlusele}

  tuleb lisaks punktis 2.1.6. nõutule täiendavalt lisada veel:

  • väljaande sisuline kirjeldus (sh autorite loetelu);
  • mitteperioodilise trükise kirjeldus;
  • väljaande detailne eelarve;
  • trükikoja hinnapakkumine.

  {2.1.6.3.  Reisi- või sõidutoetuste taotlusele}

  tuleb lisaks punktis 2.1.6. nõutule täiendavalt lisada veel:

  • reisisoovi sisuline põhjendus;
  • lühike loominguline CV.

  Kunsti- ja disaini suurürituste külastamist (põhjendatud taotluse alusel, ürituse programmis mitte osaledes) Euroopa piires toetatakse üldjuhul kuni 300 euroga. Kahe suurürituse külastamist toetatakse üldjuhul kuni 400 euroga. Kontinentidevahelist reisi (põhjendatud taotluse alusel, ürituse programmis mitte osaledes) toetatakse üldjuhul kuni 600 euroga.

  2.1.7. Kõik dokumendid peavad olema taotlusele lisatud pdf failidena ja pealkiri peab viitama faili sisule.

  {2.2. Tegevustoetused}

  2.2.1. Tegevustoetust võivad taotleda valdkonna mittetulundusühingud ja sihtasutused ning muud organisatsioonid, kelle eesmärgiks on kunstikultuuri edendamine. Tegevustoetust saab taotleda kuni ühe aasta tegevustele.

  2.2.2. Tegevustoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 20. november.
  2.2.3. Tegevustoetuse eraldamisel hinnatakse püstitatud eesmärkide olulisust vastava valdkonna (loomeala) edendamiseks.
  2.2.4. Tegevustoetuse taotluses peab olema:

  • detailne aasta eelarve nii omatulu kui teiste toetajate panusega;
  • tegevusplaan taotletava perioodi kohta;
  • saavutatavate tulemuste kirjeldus.

  2.2.5. Tegevustoetusest ei saa katta:

  • ehitus-, remondi-, renoveerimis ega projekteerimistöid väljaspool kunstiprojekte;
  • toitlustamist ja päevarahade maksmist;
  • põhivara soetamist.

  2.2.6. Tegevustoetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% taotluse kogueelarvest.

  {2.3. Regulaarsed elutöötoetused}

  2.3.1. Regulaarseid elutöötoetusi eraldatakse eesmärgiga toetada kujutava ja rakenduskunsti valdkonna teenekaid loovisikuid.
  2.3.2. Regulaarse elutöötoetuse eraldab sihtkapital omal algatusel.
  2.3.3. Regulaarse elutöötoetuse suurus on 1200 eurot kvartalis. 
  2.3.4. Regulaarset elutöötoetust makstakse isikule kuni tema elu lõpuni.

  {2.4. Juubeli-, ravimi- ja matusetoetused}

  2.4.1. Sihtkapital võib eraldada omal algatusel juubeli-, ravimi- ja matusetoetust summas kuni 500 eurot.

  {3. STIPENDIUMID}

  Stipendium on tulevikku suunatud toetus, mida eraldatakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks.

  {3.1. Loomingulised stipendiumid}

  3.1.1. Sihtkapital eraldab 6-kuuliseid loomingulisi stipendiume füüsilistele isikutele loometööle pühendumise eesmärgil.
  3.1.2. Loomingulist stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud iseendale.
  3.1.3. Stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtkapitalile 20. veebruariks või 20. augustiks.

  {3.1.4. 6-kuuline loominguline stipendium}

  3.1.4.1. Sihtkapital eraldab kaks korda aastas kuni 12 6-kuulist loomingulist stipendiumi.
  3.1.4.2. 6-kuulise loomingulise stipendiumi suurus on 6000 eurot. Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis.

  3.1.4.3. Taotlusele tuleb lisada taotleja loominguline CV, portfoolio ja loominguline plaan stipendiumi perioodiks.

  3.1.4.4. Füüsiline isik saab taotleda stipendiumi ühe korra kalendriaasta jooksul.

  {3.2. „Ela ja sära“ stipendium}

  3.2.1. „Ela ja sära“ stipendium eraldatakse kõrgvormis loomeinimestele erialaseks pühendumiseks.
  3.2.2. Igal aastal eraldatakse kuni kaks „Ela ja sära“ stipendiumi.
  3.2.3. Taotlusi stipendiumi eraldamiseks võivad esitada füüsilised isikud.
  3.2.4. „Ela ja sära“ stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtkapitalile 20. maiks.
  3.2.5. Taotlus peab sisaldama:

  • eesmärke stipendiumi perioodiks;
  • teavet põhitöökoha ja samaks perioodiks saadud stipendiumide kohta.

  3.2.6. Stipendiumi suurus on 20 000 eurot.
  3.2.7. Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis alates jooksva aasta oktoobrist.

  {3.3. Õppestipendiumid}

  {3.3.1. Üheaastane õppestipendium õpinguteks välismaa kõrgkoolis}

  3.3.1.1. Sihtkapital eraldab õppestipendiume õpinguteks välisriikides magistri- või doktoriõppe tasemel (erandjuhtudel ka diplomi- ja bakalaureuseõppe tasemel). Sihtkapital ei toeta õpinguid Eestis.

  3.3.1.2. Sihtkapital eraldab kord aastas kuni 20 üheaastast õppestipendiumi.
  3.3.1.3. Õppestipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.
  3.3.1.4. Õppestipendiumi suurus on kuni 5000 eurot õppeaastas.
  3.3.1.5. Stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtkapitalile 20. augustiks.
  3.3.1.6. Taotlusele tuleb lisada:

  • õppeasutuse kinnituskiri;
  • valdkonna kahe eesti eksperdi soovituskirjad;
  • elulookirjeldus (loominguline CV);
  • õppestipendiumi taotlemisel on vajalik motivatsioonikiri (pikkus max üks A4 lehekülg).

  {3.4. Eristipendiumid}

  {3.4.1. Loomemaja stipendium}

  3.4.1.1. Stipendiumi eesmärgiks on võimaldada aktiivselt tegutsevatele loomeinimestele eelistatavalt väljaspool Eestit asuvate loomemajade kasutamist.
  3.4.1.2. Stipendiumi suurus on kuni 1600 eurot. Stipendium katab osaliselt loomemaja kasutamise, sõidu ja elamiskulud. Eesti loomemajas viibimist toetatakse üldjuhul põhjendatud taotluse korral kuni 600 euroga.

  3.4.1.3.  Stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.

  3.4.1.4. Taotlus peab sisaldama ülevaadet loomingulistest eesmärkidest loomemaja kasutamise ajal.

  3.4.1.5. Taotlusele tuleb lisada:

  • loomemaja lühitutvustus ja valiku põhjendus;
  • valitud loomemaja kasutamise kohta kirjalik kokkulepe;
  • taotleja loominguline CV ja portfoolio.

  {4. PREEMIAD}

  {4.1. Peapreemia}

  4.1.1. Pikaajalise tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab sihtkapitali nõukogu igal aastal välja ühe valdkondliku peapreemia.

  4.1.2. Peapreemia suurus on 8000 eurot.
  4.1.3. Põhjendatud ettepaneku võib esitada sihtkapitalile e-kirja teel kunst@kulka.ee 20. novembriks.

  4.1.4. Peapreemia eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaotatakse preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele.

  {4.2. Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemiad ja tunnustuspreemiad}

  4.2.1. Sihtkapital eraldab kujutava ja rakenduskunsti valdkonnas silmapaistvate saavutuste tunnustamiseks üks kord aastas aastapreemiaid eelmisel aastal enim silma paistnud loovisikutele. Tunnustuspreemia eraldatakse valdkonna loovisikule pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju valdkonna arengule.

  4.2.2 Aastapreemia ja tunnustuspreemia suurus on 6000 eurot. Igal aastal eraldatakse kuus sihtkapitali aastapreemiat ja üks tunnustuspreemia.
  4.2.3. Põhjendatud ettepaneku võib esitada sihtkapitalile e-kirja teel kunst@kulka.ee 20. novembriks.

  4.2.4. Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital eraldab aastapreemia ettepanekute alusel või omal algatusel.
  4.2.5. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaotatakse preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt sihtkapitali otsusele.

  {4.3. Elutööpreemia}

  4.3.1. Pikaajalise tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab sihtkapital igal aastal välja ühe elutööpreemia.
  4.3.2. Elutööpreemia suurus on 12 000 eurot.
  4.3.3. Põhjendatud ettepanek elutööpreemia eraldamiseks tuleb esitada 20. novembriks.
  4.3.4. Sihtkapital eraldab elutööpreemia esitatud ettepanekute alusel või omal algatusel.
  4.3.5. Elutööpreemia eraldatakse füüsilisele isikule.

  {5. LOOMETÖÖTASU}

  5.1. Loometöötasu maksmise eesmärk on võimaldada loomeinimesel pühenduda konkreetsele loomingulisele tegevusele või tööle, mille eesmärk on luua autori- või esitajaõiguse alla kuuluv teos, saada selle töö eest mõistlikku tasu ja sellele lisanduvad seadusega ettenähtud maksud.

  5.2. Loometöötasu saavad taotleda füüsilised isikud iseendale.

  5.3. Loometöötasu maksmiseks sõlmitakse tähtajaline käsundusleping.

  5.4. Loometöötasu jagatakse üldjuhul loomeperioodi kuude arvuga ja makstakse välja kord kuus.

  5.5. Loometöötasu võib välja maksta ka loomeperioodist lühema aja jooksul. Sellisel juhul otsustab sihtkapital väljamaksete arvu arvestusega, et üks väljamakse tehakse ühes kalendrikuus ja määrab väljamaksete tegemise ajavahemiku. Väljamaksed võib määrata loomeperioodi alguse- või lõpukuudele või ka määratud ajavahemikuks peale teose valmimist. Loometöötasu võib määrata ka üheks kuuks.

  5.6. Loometöötasu saajal tekib õigus ravikindlustusele, kui vähemalt üheks kuuks määratud loometöötasu brutosummalt (summalt, millest arvatakse maha tulumaks ja muud seadusega ettenähtud maksed) arvutatud sotsiaalmaks on võrdne või suurem sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse kuumäärast. Igaks aastaks määratakse valitsuse ja tööandjate kokkuleppest lähtuvalt uus brutotasu summa, mis tagab ravikindlustuse. Üldjuhul on selleks eelmise aasta töötasu alammäär.

  5.7. Loometöötasu taotlus peab sisaldama:

  • loomingulist plaani või tegevuse kirjeldust loometöö perioodil, sh visuaalset materjali;
  • taotleja elulookirjeldust;
  • portfooliot loomingust;
  • näitusel osalemise puhul näitusepaiga kinnituskirja.

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2024-S09, 27.03.2024. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.