Jõgevamaa ekspertgrupp

  Jõgevamaa ekspertgrupi raha jagamise kord

  Dokumendi täisversioon, kuhu on koondatud kõikide maakondlike
  ekspertgruppide
  raha jagamise tingimused, on leitav siit 

  1. Üldsätted

  1.1. Regulatsiooni ala

  Kord kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali seaduse (KultKS) §2 lõike 4 täitmiseks. Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) kõigi maakondlike ekspertgruppide (edaspidi nimetatud ekspertgrupid) preemiate, stipendiumide, toetuste ja loometöötasude (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) maksmise alused ning taotlemise tingimused (edaspidi nimetatud raha jagamise kord). Taotluste menetlemine, eralduste tegemine ja maksmine ning lepingute sõlmimine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on kehtestatud „Taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“. 

  {1.2.  Ekspertgruppide tegevuse eesmärgid}

  Ekspertgruppide tegevuse eesmärgiks on säilitada, arendada, elavdada ning toetada igakülgselt oma maakonna kultuuri ja spordi valdkonda, kultuuripärandi jäädvustamist ning rahvusliku identiteedi hoidmist.

  Ekspertgrupp toetab oma maakonna elanikke ja oma maakonnas elluviidavaid projekte ning oma maakonna organisatsioonide, kollektiivide ja klubide tegevust.

  Ekspertgrupid toetavad ja tunnustavad kultuuri- ja spordivaldkonnas tegutsevaid ja silma paistnud oma maakonna inimesi.

  Eesmärgi täitmiseks toetavad ekspertgrupid:

  • oma maakonna seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste kultuuri-, spordiürituste ning projektide korraldamist ja läbiviimist;
  • oma maakonna kultuuri- ja spordikollektiivide ning üksikisikute osalemist üritustel ja võistlustel väljaspool maakonda;
  • oma maakonnast pärit ja üle-eestiliselt või rahvusvaheliselt tunnustatud sportlaste treening-ettevalmistust ja võistlustel osalemist;
  • tegevusi piirkondliku seltsitegevuse arendamiseks;
  • oma maakonna loovisikute projekte.

  {1.3. Taotluse või ettepaneku esitaja}

  Ekspertgrupile võivad taotlusi ja ettepanekuid esitada füüsilised ja juriidilised isikud. Loomingulist stipendiumi ja loometöötasu saavad taotleda füüsilised isikud iseendale. Alaealise lapse eest võib taotluse esitada tema seaduslik esindaja. Preemiat ei saa taotleda, preemia eraldamiseks saab teha ettepaneku. Ettepanekut endale preemia eraldamiseks ei saa teha.

  {1.4. Eralduse saaja}

  Preemia või toetuse võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule. Elutöötoetus, stipendium ja loometöötasu eraldatakse üksnes füüsilisele isikule.

  {1.5. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane taotlus tuleb esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu.

  Ettepaneku saab esitada ekspertgrupile e-posti teel jogevamaa@kulka.ee.

  {1.6. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus või ettepanek tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev. Ravimi- ja matusetoetuse taotlusi saab esitada igal ajal.

  {1.7.  Eraldusotsuse tegemine}

  Ekspertgrupp teeb eraldusotsuse taotluse või ettepaneku alusel või omal algatusel.

  {1.8. Kinnitus kolmandate isikute õiguste osas}

  Juhul, kui taotletava eraldusega seotud tegevus puudutab kolmandate isikute õigusi, peab eralduse taotleja kinnitama, et toetatava tegevusega ei rikuta ühegi kolmanda isiku õigusi (sh autoriõigusi, isikuandmete kaitset puudutavaid õigusi, isiklikke õigusi, jms) ja/või kolmandatelt isikutelt on võetud asjakohased nõusolekud nende autoriõigustega kaitstavate teoste või isikuandmete (sh hääle või kujutise) kasutamiseks seoses toetatavate tegevustega. 

  {1.9. Välistused}

  Eraldusi ei tehta:

  1.9.1. isikule, kellel esineb Kultuurkapitali ees võlgnevus ning võlgnevuse tasumine ei ole ajatatud või ajatamise korral ei ole võlgnevus tasutud ajakava kohaselt;

  1.9.2. isikule, kellel on nõutav aruanne esitamata;

  1.9.3. aruande laekumisest 3 kuu jooksul isikule, kes ei ole esitanud nõutud aruannet tähtaegselt;

  1.9.4. spordiorganisatsioonidele, kes ei ole kantud spordiseaduses sätestatud spordi andmekogusse;

  1.9.5. isikule, kelle suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus või kelle suhtes on kehtiv registrist kustutamise hoiatus;

  1.9.6. muudel käesolevas korras sätestatud alustel.

  {1.10. Eraldustega seotud andmete avalikustamine ning toetuse äramärkimine}

  1.10.1 Kultuurkapital avalikustab esitatud taotluste eesmärgid, taotletav summa ja eraldusotsused oma kodulehel aadressiga https://www.kulka.ee/avalik-teave ning nõukogu otsuse alusel ka teistes meediakanalites.

  1.10.2 Toetuse saajal tuleb eksponeerida Kultuurkapitali logo ja/või nime projekti teavitamisel (sh reklaamimisel) ja/või viitamisel ning toetusega seotud andmekandjatel.

  {1.11. Isikuandmete töötlemine}

  Taotlemise, taotluste menetlemise, eralduste tegemise ja maksmise ning lepingute sõlmimise, aruandluse ja tagasinõudmise eesmärgil kogutud füüsiliste isikute isikuandmeid töödeldakse vastavalt dokumendile „Kultuurkapitali andmekaitsealane teavitus“.

  {1.12. Riigiabi ja vähese tähtsusega abi}

  Kultuurkapital lähtub riigiabina (sh grupierandiga hõlmatud riigiabi) ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi andmisel Euroopa Komisjoni õigusaktidest ning konkurentsiseaduse 6. peatükis sätestatust, sh Komisjoni grupierandi määrusest (EL) nr 651/2014 ja määruse artiklitest nr 53 „Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi“ ning nr 54 „Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul“. Riigiabina ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi taotlemise ja eraldamise põhimõtted on sätestatud dokumendis „Riigiabina ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi taotlemise ning andmise põhimõtted“.

  {2. Toetused}

  {2.1. Projektitoetused}

  Ekspertgrupid eraldavad projektitoetusi eesmärgiga toetada oma maakonnaga seotud kultuuri- ja spordivaldkonna ning kogukondlike sündmuste korraldamist ja läbiviimist, maakonna seisukohalt oluliste projektide elluviimist ning oma maakonna kultuuri-ja spordivaldkonna esindajate osavõttu nii kohalikest, üleriigilistest kui rahvusvahelistest võistlustest ja konkurssidest.

   

  2.1.1. Projektitoetust ei eraldata:

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud projektidele;
  • ehitus- ja renoveerimistöödeks;
  • kommertsprojektidele (suurt kasumit andvad, erilise kunstiväärtuseta projektid);
  • sotsiaal- ja haridusvaldkonna (v. a vabaharidus) projektidele;
  • vara soetamiseks üksikisikutele.
  • traditsiooniliste rahvaürituste (jõulud, jaanipäev jne) ja riiklike pühade puhul pidulike ürituste korraldamiseks;
  • üldjuhul monumentide, mälestuskivide, tahvlite jms. kujundamiseks, valmistamiseks ja paigaldamiseks;
  • kitsale sihtgrupile mõeldud trükiste väljaandmiseks;
  • ekskursioonide, vabaaja sisustamise laagrite ja sõpruskohtumiste projektidele;
  • jalanõude ja ehete ostmiseks (rahvariidekomplektide täiendamiseks);
  • ruumide sisustamise, kontoritehnika vms soetamise projektidele;
  • valla- ja linnapäevade korraldamise projektidele;
  • kollektiivide ja üksikisikute osavõttudeks riigisisestest konkurssidest, festivalidest ja võistlustest.

  Jõgevamaa, ekspertgrupp ei toeta üldjuhul projekte, mis toimuvad taotluse esitamise kvartalis.


  2.1.2. Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projekti kulude kogumahust.

   

  2.1.3. Projektitoetusest ei saa katta järgnevaid kulusid:

  • erisoodustusena käsitletavaid kulusid ning makse erisoodustuskuludelt;
  • päevarahasid;
  • heategevusprojektides esinejatele honoraride maksmist.

  2.1.4. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:

  • taotluse eesmärgi vastavust maakondliku ekspertgrupi eesmärkidele;
  • teose või ürituse väärtust;
  • panust Eesti kultuuri, nii traditsioonide jätkamise kui uuenduslikkuse seisukohalt;
  • taotleja senist tegevust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust;
  • ettevõtmise majanduslikku läbimõeldust.

  2.1.5. Taotlus peab sisaldama:

  • taotluse eesmärki ja taotletavat summat;
  • kogu projekti planeeritud kulude lahti kirjutatud eelarvet koos hinnapakkumiste või kalkulatsioonidega kuludele, millele küsitakse ekspertgrupi toetust;
  • kulude rahastamise plaani (sh omafinantseering, kaasfinantseeringud, osalustasud ning planeeritav müügitulu);
  • projekti teostumise tähtaega.

  Soovituslikult:

  • taotleja tutvustust (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus).

  2.1.6. Taotlusele tuleb vastavalt projekti eesmärgile lisada info või lisamaterjal järgnevalt:

   

  {2.1.6.1. Kultuurisündmuste korraldamise projektid (kontserdid, etendused, festivalid, konverentsid, seminarid, töötoad, laagrid jms)}

  • sündmuse korraldamise eesmärk (oodatav tulemus) ja sisu kirjeldus;
  • sündmuse kava või konkursi/võistluse programm või juhend;
  • toimumise koht ja ajakava;
  • toimumispaiga kinnitus, kui sündmus toimub väljaspool oma maja;
  • esinejate nimekiri, kui küsitakse toetust esinejate tasustamiseks;
  • oodatav osalejate arv või sihtgrupp;
  • info sündmuse piletite või osalustasu olemasolu ja maksumuse kohta (peab kajastuma ka eelarves).

  Soovituslikult:

  • esinejate kinnitused.

  {2.1.6.2. Spordiürituste korraldamise projektid (võistlused, laagrid jms)}

  • ürituse korraldamise eesmärk (oodatav tulemus) ja sisu kirjeldus;
  • ürituse (võistluse) kava või juhend ja spordiala;
  • toimumise koht, korraldajad ja ajakava;
  • toimumispaiga kinnitus, kui üritus toimub väljaspool oma maja;
  • oodatav osalejate arv või sihtgrupp;
  • info osalustasu olemasolu ja maksumuse kohta (peab kajastuma ka taotluse eelarves).

  {2.1.6.3. Näituse korraldamise projektid (isiknäitused, grupinäitused jms)}

  • näituse (projekti) pealkiri;
  • näituse ideekavandi tutvustus või projekti sisuline kirjeldus;
  • toimumise aeg ja koht;
  • näitusel osalejad (kunstnik, kuraator, kujundaja, konsultant jt);
  • näitusepaiga kinnituskiri ja/või hinnapakkumine, kui näitus toimub väljaspool oma maja.
  Soovituslikult:
  • näituse autori(te) loominguline elulookirjeldus;
  • näiteid reproduktsioonidest, kavanditest.

  {2.1.6.4. Kultuurisündmustel osalemise projektid (konkursid, festivalid, konverentsid, seminarid, laagrid jms)}

  • sündmuse info ja osalemise eesmärk;
  • toimumise koht ja ajakava;
  • sündmuse programm, registreerimisleht, kava vms;
  • info osalustasu, transpordi ja majutuskulude kohta (peab kajastuma ka eelarves).

  Soovituslikult:

  • kutse koopia korraldajalt. 

  {2.1.6.5. Spordiüritustel osalemise projektid (treeninglaagrid, võistlused jms)}

  • sündmuse info ja osalemise eesmärk;
  • toimumise koht ja ajakava;
  • sündmuse programm, registreerimisleht, kava vms;
  • info osalustasu, transpordi ja majutuskulude kohta (peab kajastuma ka eelarves).

  Soovituslikult:

  • kutse koopia korraldajalt. 

  {2.1.6.6. Trükiste väljaandmise projektid}

  • teose/trükise pealkiri;
  • originaalteose pealkiri (tõlketeose puhul);
  • teose/trükise kirjeldus;
  • autor(id)/koostaja(d);
  • autori/koostaja tutvustus või CV;
  • tõlkija(d);
  • toimetaja(d);
  • kujundaja(d)/illustraator(id);
  • kirjastus/väljaandja;
  • trükikoda ja põhjendus, miks kasutatakse nimetatud trükikoda;
  • trükikoja hinnapakkumine;
  • trükise formaat, maht ja köitmisviis;
  • planeeritav trükiarv ja jaemüügihind;
  • planeeritav ilmumise aeg;
  • teose/trükise sihtgrupp või levitamise/kasutamise plaan;
  • käsikiri või näide/väljavõte käsikirjast);
  • tõlkenäidis (tõlketeoste puhul);
  • kujundusnäide (albumite puhul fotode/illustratsioonide kvaliteedi näide).

  Soovituslikult:

  • valdkonna eksperdi soovitus.

  {2.1.6.7. Heli- ja videokandjate projektid (CD, LP, veebisalvestised, filmid jms)}

  • projekti lühikirjeldus (esitaja, dirigent, režissöör, produtsent jm info);
  • teoste nimekiri või stsenaarne plaan;
  • ajakava või tegevusplaan;
  • sihtgrupp ja levitamise plaan koos planeeritava müügituluga (näidata ka eelarves);
  • autorite või peamiste tegijate viimaste aastate peamiste tööde kirjeldus.

  Soovituslikult:

  • proovisalvestuse näidis. 

  {2.1.6.8. Muusikainstrumentide soetamise ja renoveerimise projektid}

  • instrumendi soetamise või renoveerimise vajadus, nimetus, mark jms info;
  • ajakava või tegevusplaan;
  • instrumendi kasutaja erialane CV või organisatsiooni tutvustus;
  • hinnapakkumine;
  • hinnapakkumise valiku põhjendus.

  {2.1.6.9. Rahvariiete valmistamise või soetamise projektid}

  • rahvariiete ostmise või valmistamise kirjeldus (vajadus, kogus jms info);
  • millise kihelkonna riideid kavatsetakse osta/valmistada;
  • ajakava või tegevusplaan;
  • hinnapakkumine (kogus, materjalikulu, tööde teostaja);
  • märkida kelle omandusse rahvariided jäävad.

  Soovituslikult:

  • stiliseeritud rahvariiete kavand. 

  {2.1.6.10. Enesetäiendamise (õpingud, koolitustel ja kursustel osalemine) projektid}

  • ajakava või tegevusplaan;
  • taotleja CV.

  Soovituslikult:

  • õpetaja(te) või vastava eriala autoriteedi soovituskiri. 

  {2.1.6.11. Muud projektid}

  • projekti sisuline kirjeldus;
  • ajakava või tegevusplaan.

  {2.2. Tegevustoetused}

  Ekspertgrupid eraldavad tegevustoetusi, et kindlustada oma maakonna katusorganisatsioonide (loomingulised ühendused ja spordiliidud) jätkusuutlik tegutsemine. 

  2.2.1. Taotlusi tegevustoetuse eraldamiseks võivad esitada vähemalt kaks aastat vastavas maakonnas tegutsenud mittetulundusühingud ja sihtasutused.

  2.2.2. Tegevustoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 20. november.

  2.2.3. Toetuse suurus on kuni 4000 eurot.

  2.2.4. Tegevustoetuse taotlus peab sisaldama:

  • eelmise aasta tegevusaruannet;
  • aasta tööplaani ehk planeeritavaid tegevusi toetuse perioodiks;
  • kulude-tulude eelarvet, kus on ära märgitud nii omatulu kui teiste toetajate panus;
  • saavutatava tulemuse kirjeldust (mida parandab, uuendab, teeb maakonna/valdkonna inimeste heaks jt eesmärgid).

  2.2.5. Tegevustoetusest saab katta alalise iseloomuga (kestvuslepingutega kaetud) järgnevaid kulusid: 

  • bürookulud (sh ruumide rendi- ja kommunaalkulud);
  • õpitubade, koolituste, seminaride jms korraldamisega seotud kulud;
  • tööjõukulud;
  • põhjendatud juhtudel vara soetamise kulud;

  2.2.6. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse: 

  • taotleja senise tegevuse läbipaistvust;
  • püstitatud eesmärkide olulisust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust.

  2.2.7. Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% taotluse kogueelarvest.

  {2.3. Elutöötoetused}

  2.3.1. Ekspertgrupid eraldavad elutöötoetusi oma maakonna teenekatele loome- või spordiinimestele.

  2.3.2. Elutöötoetusi saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.

  2.3.3. Elutöötoetuse suurus on kuni 3000 eurot.

  2.3.4. Taotlus peab sisaldama:

  • taotletavat summat,
  • toetuse saaja tutvustust (sh ülevaadet loomingulisest või spordialasest tegevusest);
  • toetuse saaja andmeid (isikukood ja e-posti aadress või postiaadress kui taotletakse toetust teisele isikule);
  • põhjendust toetuse eraldamiseks.

  2.3.5. Ekspertgrupid eraldavad elutöötoetust taotluse alusel või ekspertgrupi algatusel.

  {2.4. Juubelitoetused}

  2.4.1. Ekspertgrupid eraldavad juubelitoetusi oma maakonna kultuuri- või spordialal silma paistnud isikutele alates nende 50. sünnipäevast.

  2.4.2. Juubelitoetuse suurus on kuni 500 eurot.

  2.4.3. Taotlus peab sisaldama:

  • ülevaadet isiku tegevusest ja põhjendust juubelitoetuse eraldamiseks,
  • toetuse saaja nime, isikukoodi ning kontaktandmeid (kui toetust taotletakse teisele isikule).

  2.4.4. Ekspertgrupid eraldavad juubelitoetust taotluse alusel või ekspertgrupi algatusel.

  {2.5. Ravimitoetused}

  2.5.1. Ekspertgrupid eraldavad ravimitoetusi oma maakonna kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku ravimikulude katmiseks.

  2.5.3. Ravimitoetuse suurus on kuni 1000 eurot.

  2.5.5. Ravimitoetus eraldatakse ekspertgrupi algatusel.

  {2.6. Matusetoetused}

  2.6.1. Ekspertgrupid eraldavad matusetoetusi oma maakonna kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku matusega seotud kulude katmiseks ning isiku perekonna toetamiseks.

  2.6.2. Matusetoetuse suurus on kuni 1000 eurot.

  2.6.3. Taotlus peab sisaldama informatsiooni lahkunud kultuuri- või spordiinimese kohta.

  2.6.4. Matusetoetus eraldatakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule taotluse alusel või ekspertgrupi algatusel.

  {3. Stipendiumid}

  Stipendium on tulevikku suunatud toetus, mida eraldatakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks.

  {3.1. Loomingulised stipendiumid}

  3.1.1. Ekspertgrupid eraldavad loomingulisi stipendiume eesmärgiga võimaldada oma maakonna loovisikutel pühenduda loomingulisele tegevusele.

  3.1.2. Loomingulist stipendiumi saab taotleda füüsiline isik iseendale.

  3.1.3. Loomingulise stipendiumi suurus on kuni 2000 eurot.

  3.1.4. Taotlus peab sisaldama:

  • taotluse eesmärki ja taotletavat summat;
  • loomingulist plaani stipendiumi perioodil;
  • elulookirjeldust (loominguline CV);
  • taotleja seost vastava maakonnaga.

  3.1.5. Loomingulist stipendiumi ei saa eraldada oma maakonna ekspertgrupi liikmele. 

  {3.2. Spordistipendiumid}

  3.2.1. Ekspertgrupid eraldavad spordistipendiume eesmärgiga eelkõige võimaldada oma maakonna andekatel noorsportlastel pühenduda sportlike võimete arendamisele.

  3.2.2. Spordistipendiumi saab taotleda sportlane iseendale, samuti spordiorganisatsioon oma organisatsiooni sportlasele.

  3.2.3. Spordistipendiumi suurus on kuni 1000 eurot.

  3.2.4. Taotlus peab sisaldama:

  • taotluse eesmärki ja taotletavat summat;
  • sportlase andmeid, kui taotleja on juriidiline isik (sh isikukood, elukoha aadress, e-post, telefon);
  • sportlase CV-d sh ülevaadet sportlase senistest tulemustest ja sportliku arengu eesmärkidest;
  • sportlase seost vastava maakonnaga.

  {3.3. Õppestipendiumid}

  3.3.1. Ekspertgrupid eraldavad õppestipendiume eesmärgiga võimaldada oma maakonna loovisikutel teadmiste ja oskuste omandamist ning enesetäiendamist välismaa kõrgkoolis või Eesti avalik-õiguslikus kõrgkoolis.

  3.3.2. Õppestipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud iseendale.

  3.3.3. Stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot õppeaastas.

  3.3.4. Taotlus stipendiumi eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile 20. augustiks.

  3.3.5. Taotlus peab sisaldama:

  • õppeasutuse kinnituskirja õpingutele asumise või õpingute jätkamise kohta;
  • informatsiooni õpitava eriala ja seniste erialaste tulemuste kohta;
  • taotleja seost vastava maakonnaga ja selgitust õpitava rakendamisest vastavas maakonnas;
  • õpetaja/õppetooli sisulist soovituskirja;
  • ülevaadet õpinguga seotud kuludest stipendiumi perioodil.

  Soovituslikult:

  • taotleja tutvustust (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus).

  {4. PREEMIAD}

  {4.1. Ekspertgruppide aastapreemiad}

  4.1.1. Ekspertgrupid eraldavad igal aastal aastapreemiaid eesmärgiga tunnustada oma maakonna kultuuri- ja spordivaldkonnas silmapaistnud isikuid ning organisatsioone.

  4.1.2. Iga ekspertgrupp eraldab kuni kümme aastapreemiat.

  4.1.3. Ekspertgrupi aastapreemia suurus on kuni 2000 eurot.

  4.1.4. Ettepanekuid ekspertgrupi aastapreemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste või organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

  4.1.5. Põhjendatud ettepanek preemia eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.

  4.1.6. Ettepanek peab sisaldama:

  • kandidaadi tutvustust ja andmeid (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-posti aadress);
  • lühikest kirjeldust kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest või tegevusest jooksval aastal.

  4.1.7. Ekspertgrupid eraldavad aastapreemiaid ettepanekute alusel või omal algatusel. Preemiate eraldamisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuri- või spordivaldkonnas.

  4.1.8. Aastapreemiat ei saa eraldada oma maakonna ekspertgrupi liikmele.

  {4.2. Ekspertgruppide elutööpreemiad}

  4.2.1. Ekspertgrupid eraldavad igal aastal elutööpreemiaid eesmärgiga tunnustada oma maakonna kultuuri- või spordivaldkonnas silmapaistnud isikuid.

  4.2.2. Iga ekspertgrupp eraldab aastas kuni kaks elutööpreemiat.

  4.2.3. Elutööpreemia suurus on 3000 eurot.

  4.2.4. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.

  4.2.5. Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.

  4.2.6. Ekspertgrupid eraldavad aastapreemiaid ettepanekute alusel või omal algatusel.

  4.2.7. Elutööpreemiat ei saa eraldada oma maakonna ekspertgrupi liikmele.

  {4.3. Kultuuripärli preemia}

  4.3.1. Ekspertgrupid eraldavad Kultuuripärli preemiat eesmärgiga tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri- ning spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist oma maakonnas.

  4.3.2. Iga ekspertgrupp eraldab aastas ühe Kultuuripärli preemia.

  4.3.3. Kultuuripärli preemia suurus on 2500 eurot.

  4.3.4. Ettepanekuid Kultuuripärli preemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha endale ja endaga seotud isikule.

  4.3.5. Põhjendatud ettepanek preemia eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.

  4.3.6. Ettepanek peab sisaldama:

  kirjeldust kandidaadi loomingulistest või sportlikes saavutustest jooksval aastal;

  kandidaadi tutvustust ja andmeid (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-posti aadress).

  4.3.7. Kultuuripärli preemia saaja otsustab ekspertgrupp laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel.

  4.3.8. Kultuuripärli preemia eraldatakse füüsilisele isikule.

  4.3.9. Kultuuripärli preemiat ei saa eraldada oma maakonna ekspertgrupi liikmele.

  {4.4. Tunnustuspreemiad}

  4.4.1. Ekspertgrupid eraldavad tunnustuspreemiaid eesmärgiga tunnustada oma maakonna kultuuri- ja spordivaldkonnas silmapaistnud isikuid ning organisatsioone.

  4.4.2. Preemia suurus on kuni 1000 eurot.

  4.4.3. Ettepanekuid preemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

  4.4.4. Ettepanek peab sisaldama ülevaadet isiku senisest tegevusest ja põhjendust tunnustuspreemia eraldamiseks.

  4.4.5. Preemia saaja otsustab ekspertgrupp laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel.

  4.4.7. Tunnustuspreemia eraldamisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonnas.

  4.4.8. Tunnustuspreemiat ei saa eraldada oma maakonna ekspertgrupi liikmele.

  {5. Loometöötasu}

  5.1. Loometöötasu maksmise eesmärk on võimaldada loomeinimesel pühenduda konkreetsele loomingulisele tegevusele või tööle, mille eesmärk on luua maakonna jaoks oluline autori- või esitajaõiguse alla kuuluv teos, saada selle töö eest mõistlikku tasu ja sellele lisanduvad seadusega ettenähtud maksud.

  5.2. Loometöötasu saavad taotleda füüsilised isikud iseendale.

  5.3. Loometöötasu maksmiseks sõlmitakse tähtajaline käsundusleping.

  5.4. Loometöötasu jagatakse üldjuhul loomeperioodi kuude arvuga ja makstakse välja kord kuus.

  5.5. Loometöötasu võib välja maksta ka loomeperioodist lühema aja jooksul. Sellisel juhul otsustab maakondlik ekspertgrupp väljamaksete arvu arvestusega, et üks väljamakse tehakse ühes kalendrikuus ja määrab väljamaksete tegemise ajavahemiku. Väljamaksed võib määrata loomeperioodi alguse- või lõpukuudele või ka määratud ajavahemikuks peale teose valmimist. Loometöötasu võib määrata ka üheks kuuks.

  5.6. Loometöötasu saajal tekib õigus ravikindlustusele, kui vähemalt üheks kuuks määratud loometöötasu brutosummalt (summalt, millest arvatakse maha tulumaks ja muud seadusega ettenähtud maksed) arvutatud sotsiaalmaks on võrdne või suurem sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse kuumäärast. Igaks aastaks määratakse valitsuse ja tööandjate kokkuleppest lähtuvalt uus brutotasu summa, mis tagab ravikindlustuse. Üldjuhul on selleks eelmise aasta töötasu alammäär.

  5.7. Loometöötasu taotlus peab sisaldama:

  • taotluse eesmärki ja taotletavat summat (brutosummat);
  • loodava teose või esituse kirjeldust;
  • taotleja, esituse või teose seost maakonnaga;
  • teose loomise või esituse ajakava ja teose valmimise planeeritav aeg.

  Soovituslikult:

  • taotleja elulookirjeldust (loominguline CV).
  • kokkulepet loodava teose avaldamiseks või avalikuks esituseks (nt näitusepaiga, kontserdikorraldaja, etendusasutuse, kirjastuse, kultuurikorraldaja jne kinnituskiri või muu kirjalik tõend, mis kinnitab teose edasist kasutust).

  Lõppsätted

  Käesolev kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2024-S09, 27.03.2024. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.