TaotlemisestT
aotlusi saab esitada ainult elektroonilises taotlemise keskkonnas e-kulka Esmakordsel taotlejal tuleb eelnevalt ennast e-kulkas kasutajaks registreerida
Enne taotluse esitamist tutvu Kultuurkapitali vastava sihtkapitali, maakondliku ekspertgrupi või programmi raha jagamise korraga.

Taotluste esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november. Kui taotluste esitamise viimane päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev. 

Taotlusi saab esitada kuni
kella 23.59. Pärast kella 24.00 laekunud taotlusi ei käsitleta selles voorus, neid käsitletakse järgmises voorus.

Hea teada!

  • Kui toetus on käsitletav vähese tähtsusega abina või riigiabina, järgitakse toetuse andmisel Euroopa Komisjoni vastavates määrustes ning konkurentsiseaduses sätestatut. Vähese tähtsusega abi jääki saab kontrollida Rahandusministeeriumi registrist.
  • Isikuandmete töötlemise teave:  Kultuurkapitali andmekaitsealane teavitus
  • Taotluse koostamise kohta saate nõu esmaspäevast neljapäevani 10.00-17.00, reedel 10.00-16.00 telefonidel 6 999 150, 5 247 082 või kulka@kulka.ee 

Tagasiside

Taotluste läbivaatamise järel saadetakse kõikidele taotlejatele kirjalik vastus otsusest taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta hiljemalt taotluste esitamise tähtajale järgneva kvartali teisel nädalal.

Info eraldatud preemiate/stipendiumide/toetuste kohta avaldatakse Kultuurkapitali veebilehel.

Lepingu tingimuste muutmine

Tuletame meelde, et toetuse saaja on kohustatud lepingu muutmise avalduse esitama enne lepingus määratud toetuse kasutamise perioodi lõppuVormil täidetud ning allkirjastatud lepingu muutmise avaldus tuleb saata e-posti aadressile kulka@kulka.ee või vastava sihtkapitali/ekspertgrupi/programmi e-posti aadressile. Küsimuste korral helistage palun 6999 150.


Täiendavalt!

Kui teie projekt ei saa taotluse järgselt teostuda, kuna sündmus, õppereis või lähetus, milleks taotlesite, jääb ära või lükkub edasi teist mitte olenevatel põhjustel (näiteks koroonaviirusest tulenevate meetmete tõttu), võtke palun esimesel võimalusel ühendust selle Kultuurkapitali sihtkapitali või ekspertgrupi kuraatoriga, kust toetust taotlesite. Sealt saate vastavalt oma taotluse eripärale juhised, kuidas edasi toimida. Kontaktid leiate: https://www.kulka.ee/meist/tootajad.

Kulka siseprotseduur lepingute puhul, mida ei saa taotlejast mitte-olenevatel põhjustel eesmärgipäraselt täita:

  • Kui kulutusi tehtud ei ole ja on selge, et projekt ei saa teostuda, palume taotlejal lepingust loobuda ning toetuse summa tagasi maksta;
  • Kui taotleja on juba teinud kulutusi, mis vastavad taotluses esitatutele, kuid on selge, et projekt ei saa lõplikult teostuda, palume esitada nende kulude kohta aruanne ning lisada sinna selgitus eesmärgi täitmata jätmise või selle osalise täitmise kohta;
  • Kui esitatakse aruanne, kontrollib kuraator, kas nt reiside puhul on tehtud kindlustused ning kas on võimalik saada juba makstud reisiraha tagasi ning millised on olnud teised ettevalmistuskulud, mida on juba tehtud. Selle info edastab kuraator vastavale sihtkapitalile/MEG-le. Sihtkapital/MEG teeb otsuse, kas lepingus toodud toetuse kasutamise eesmärki saab muuta,  (nt. sündmusel osalemine muudetakse sündmusel osalemise ettevalmistamiseks). See on vajalik, kuna aruannet saab aktsepteerida vaid siis, kui lepingu eesmärk on täidetud;
  • Iga vastav kaasus arutatakse sihtkapitali/MEGi ekspertide poolt läbi ja vajadusel küsitakse nõu Kultuurkapitali kontori tugipersonalilt. Võtame vajadusel lisaks ka juriidilist nõustamist;
  • Võtame iga kaasuse ette juhtumipõhiselt ja tuleme taotlejatele vastu nii palju kui see on seaduste raames võimalik.