Rahvakultuuri sihtkapital

  Rahvakultuuri sihtkapitali raha jagamise kord


  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  Kord kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali seaduse (KultKS) §2 lõike 4 täitmiseks. Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) rahvakultuuri sihtkapitali preemiate, stipendiumide, toetuste ja loometöötasude (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) maksmise alused ning taotlemise tingimused (edaspidi nimetatud raha jagamise kord). Taotluste menetlemine, eralduste tegemine ja maksmine ning lepingute sõlmimine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on kehtestatud „Taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.

  {1.2. Rahvakultuuri mõiste ja sihtkapitali eesmärgid}

  Rahvakultuuri valdkond hõlmab loomingulist harrastustegevust, pärimuskultuuri, vaimset kultuuripärandit, rahvuslike ja paikkondlike kultuuritraditsioonide uurimist, hoidmist ja jäädvustamist, rahvakultuurialaseid avalikke kultuurisündmusi, seltsitegevust, vabaharidust, koolitust ja täiendõpet.

  Rahvakultuuri sihtkapitali tegevuse eesmärgiks on säilitada, arendada, elavdada ning toetada igakülgselt rahvakultuuri tegevusvaldkonda, kultuuripärandi jäädvustamist ning rahvusliku identiteedi hoidmist.

  Eesmärgi täitmiseks toetab sihtkapital rahvakultuuri valdkonna

  • avalike rahvakultuuri valdkonna sündmuste korraldamist;
  • regionaalset kultuurielu edendavaid sündmusi ja projekte (eeldatakse, et projektil on kohalike/piirkondlike organisatsioonide/partnerite/rahastusprogrammide kaasrahastus);

  • koolituste ja täiendõppe korraldamist;
  • enesetäiendamist või õpinguid välisriigis;
  • huviharidust;
  • kultuuriteaduste valdkonda kuuluvate publikatsioonide väljaandmist;
  • erialaliitude ja harrastusgruppide tegevust;
  • valdkonna esindussündmustel osalemist (sh festivalid, konkursid, konverentsid);
  • loometööle pühendumist;
  • loomeinimeste mälestuse ja loometegevuse jäädvustamist.

  {1.3. Taotluse või ettepaneku esitaja}

  Sihtkapitalile võivad taotlusi esitada füüsilised ja juriidilised isikud. Loomingulist stipendiumi ja loometöötasu saavad taotleda füüsilised isikud iseendale. Alaealise lapse eest võib taotluse esitada tema seaduslik esindaja. Preemiat ei saa taotleda, preemia eraldamiseks saab teha ettepaneku. Ettepanekut endale preemia eraldamiseks ei saa teha.

  {1.4. Eralduse saaja}

  Preemia või toetuse võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule.  Elutöötoetuse, stipendiumi ja loometöötasu võib eraldada üksnes füüsilisele isikule.

  {1.5. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane taotlus tuleb esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu. Taotlus peab olema täidetud eesti keeles. Preemiaettepaneku ja matusetoetuse taotluse võib esitada ka e-posti teel aadressil rahvakultuur@kulka.ee.

  {1.6. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus või ettepanek tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev. Ravimi- ja matusetoetuse taotlusi saab esitada igal ajal.

  {1.7. Eraldusotsuse tegemine}

  Sihtkapital teeb eraldusotsuse taotluse või ettepaneku alusel või omal algatusel.

  {1.8. Kinnitus kolmandate isikute õiguste osas}

  Juhul, kui taotletava eraldusega seotud tegevus puudutab kolmandate isikute õigusi, peab eralduse taotleja kinnitama, et toetatava tegevusega ei rikuta ühegi kolmanda isiku õigusi (sh autoriõigusi, isikuandmete kaitset puudutavaid õigusi, isiklikke õigusi, jms) ja/või kolmandatelt isikutelt on võetud asjakohased nõusolekud nende autoriõigustega kaitstavate teoste või isikuandmete (sh hääle või kujutise) kasutamiseks seoses toetatavate tegevustega. 

  {1.9. Välistused}

  Eraldusi ei tehta:

  1.9.1. isikule, kellel esineb eraldusotsuse tegemisele eelneval päeval Kultuurkapitali ees võlgnevus vähemalt summas 50 eurot ning võlgnevuse tasumine ei ole ajatatud või ajatamise korral ei ole võlgnevus tasutud ajakava kohaselt;

  1.9.2. isikule, kellel on eraldusotsuse tegemisele eelneva päeva seisuga nõutav aruanne  esitamata;

  1.9.3. aruande laekumisest 3 kuu jooksul isikule, kes ei ole esitanud nõutud aruannet tähtaegselt;

  1.9.4. isikule, kelle suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus või kelle suhtes on kehtiv registrist kustutamise hoiatus;

  1.9.5. muudel käesolevas korras või erikorras sätestatud alustel.

  {1.10. Eraldustega seotud andmete avalikustamine ning toetuse äramärkimine}

  1.10.1 Kultuurkapital avalikustab esitatud taotluste eesmärgid, taotletava summa ja eraldusotsused oma kodulehel aadressiga https://www.kulka.ee/avalik-teave ning nõukogu otsuse alusel ka teistes meediakanalites.

  1.10.2 Toetuse saajal tuleb eksponeerida Kultuurkapitali logo ja/või nime projekti teavitamisel (sh reklaamimisel) ja/või viitamisel ning toetusega seotud andmekandjatel.

  {1.11. Isikuandmete töötlemine}

  Taotlemise, taotluste menetlemise, eralduste tegemise ja maksmise ning lepingute sõlmimise, aruandluse ja tagasinõudmise eesmärgil kogutud füüsiliste isikute isikuandmeid töödeldakse vastavalt dokumendile „Kultuurkapitali andmekaitsealane teavitus“

  {1.12. Riigiabi ja vähese tähtsusega abi}

  Kultuurkapital lähtub riigiabina (sh grupierandiga hõlmatud riigiabi) ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi andmisel Euroopa Komisjoni õigusaktidest ning konkurentsiseaduse 6. peatükis sätestatust, sh Komisjoni grupierandi määrusest (EL) nr 651/2014 ja määruse artiklitest nr 53 „Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi“ ning nr 54 „Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul“. Riigiabina ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi taotlemise ja eraldamise põhimõtted on sätestatud dokumendis „Riigiabina ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi taotlemise ning andmise põhimõtted“.

  {2. TOETUSED}

  {2.1. Projektitoetused}

  2.1.1. Projektitoetusi eraldatakse rahvakultuuri edendamiseks, tutvustamiseks, valdkonna tippsündmuste korraldamiseks, rahvakultuurialaste teoste väljaandmiseks, valdkonnaga seotud isikute mälestuse ja tegevuse jäädvustamiseks jms.

  2.1.2. Eelistatakse üleriigilise või regionaalse mõjuga projektide taotlusi.
  2.1.3. Sihtkapital ei toeta:

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi;
  • heategevusprojekte (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmiseks);
  • äriprojekte;
  • kommertsprojekte, -telesaateid ega -väljaandeid;
  • hoonete ehitus-, remondi või renoveerimistöid;
  • kordustrükkide kirjastamist;
  • põhivara ostmist (v.a muusikainstrumendid);
  • akadeemilise hariduse omandamist ja enesetäiendamist Eestis.

  2.1.4.  Toetuse andmisel on prioriteetsed tegevuste vahetu elluviimisega seotud kulud (mitte näiteks meenete ja lillede ostmine või välikäimlate rent).

  2.1.5. Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projektikulude kogumahust, kui käesolevas korras ei ole sätestatud suurem omaosaluse ja/või kaasfinantseeringu määr.

  2.1.6. Taotlemise tingimused ning nõuded taotlustele ja nende lisadele

  Sihtkapital palub esitada kogu projekti korraga ühes taotluses, mitte jagada seda ära erinevate taotlusvoorude vahel. Taotlusele tuleb vastavalt projekti eesmärgile lisada info või lisamaterjal järgnevalt:

  {2.1.6.1. Näituse korraldamise projektid}

  • näituse ideekavandi tutvustus;
  • näituse autorite nimekiri (kuraator, konsultant, kujundaja jt olulisemad liikmed);
  • autori(te) loominguline elulookirjeldus;
  • näituse toimumise aeg ja koht;
  • näitusepaiga kinnituskiri , kui näitus toimub väljaspool oma maja;
  • hinnapakkumised, kalkulatsioonid, väljavõtted hinnakirjast vms kululiikidele, millele toetust küsitakse (v a töötasud, mille puhul tuleb lisada kinnituskiri projektis osalemise kohta);
  • kogu projekti detailne eelarve;
  • projekti teostumise tähtaeg.
  Püsinäituste projektidel on nõutav 70% kaas- või omaosalust.

  {2.1.6.2. Publikatsioonide projektid}

  • digitaalsel kujul käsikiri või perioodiliste trükiste puhul sisukord;
  • tõlketeoste puhul originaal ja tõlkenäidis;
  • soovitavalt kujundusnäide;
  • informatsioon autori, koostajate, tõlkijate ja toimetajate kohta;
  • soovitavalt soovituskiri valdkonna asjatundjalt;
  • hinnapakkumised, kalkulatsioonid, väljavõtted hinnakirjast vms kululiikidele, millele toetust küsitakse (v a töötasud);
  • kui küsitakse toetust töötasu maksmiseks (koostaja, toimetaja jne), tuleb lisada kinnituskiri projektis osalemise kohta;
  • trükise sihtgrupp ja levitamise plaan;
  • kogu projekti detailne eelarve koos planeeritud müügituluga (soovitavalt märkida ka trükise prognoositav omahind);
  • projekti teostumise tähtaeg.

  {2.1.6.3. Salvestiste projektid}

  • projekti lühikirjeldus;
  • teoste nimekiri või stsenaarne plaan;
  • autori, esitajate või peamiste tegijate olulisemate tööde kirjeldus;
  • hinnapakkumised , kalkulatsioonid, väljavõtted hinnakirjast vms kululiikidele, millele toetust küsitakse (v a töötasud, mille puhul tuleb lisada kinnituskiri projektis osalemise kohta);
  • kirjandus- või kunstiteose valdajaga sõlmitud lepingute koopiad;
  • soovituslikult digitaalne demoversioon (proovisalvestus);
  • kogu projekti detailne eelarve koos planeeritud müügituluga;
  • projekti teostumise tähtaeg.

  {2.1.6.4. Avalike kultuurisündmuste korraldamise projektid}

  (kontserdid, etendused, festivalid, konverentsid, seminarid, töötoad jms)

  • eesmärk ja oodatav tulemus;
  • sündmuse sisu kirjeldus, programm, ajakava, toimumise koht;
  • lektori(te)/õpetaja(te)/esineja(te) jts kinnitus osalemise kohta, kui küsitakse toetust neile töötasu maksmiseks
  • eeldatav osalejaskond, sihtgrupp ja planeeritud osalejate arv;
  • koostööpartnerid ja teised toetajad;
  • hinnapakkumised, kalkulatsioonid, väljavõtted hinnakirjast vms kululiikidele, millele toetust küsitakse (v a töötasud, mille puhul tuleb lisada kinnituskiri projektis osalemise kohta);
  • kogu projekti detailne eelarve (sh näidata eraldi piletitulu);
  • projekti teostumise tähtaeg.

  {2.1.6.5. Rahvusvahelistel valdkonna esindussündmustel osalemise projektid}

  (konkursid, festivalid, konverentsid, seminarid, töötoad jm)

  • ürituse info (eesmärk, lühike selgitus sündmuse kaalukuse kohta), kutse või registreerimisleht, programm, osavõtumaksu suurus);
  • üritusel osalevate kollektiivi liikmete koguarv ja nimekiri koos infoga, milline on iga osaleja roll (nt juhendaja, tantsija, laulja, saatja jne);
  • kollektiividel festivalidel ja konkurssidel osalemiseks soovitavalt alaliitude või keskseltside soovituskiri;
  • hinnapakkumised, kalkulatsioonid, väljavõtted hinnakirjast vms kululiikidele, millele toetust küsitakse (v a töötasud, mille puhul tuleb lisada kinnituskiri projektis osalemise kohta);
  • kogu projekti detailne eelarve;
  • projekti teostumise tähtaeg.

  Konverentsist osavõttude puhul eelistatakse ettekandega osalejaid.

  {2.1.6.6. Muusikainstrumentide soetamise ja renoveerimise projektid}

  • soetatava/renoveeritava instrumendi nimetus, mark jms info;
  • instrumendi kasutaja erialane CV või organisatsiooni tutvustus;
  • hinnapakkumine koos valiku põhjendusega;
  • kinnitus tulevaselt omanikult, et soetatav ese jääb tema valdusesse;
  • kogu projekti detailne eelarve ja rahastamise plaan;
  • projekti teostumise tähtaeg.

  Nõutav kaas- või omaosalus on vähemalt 50% instrumendi maksumusest.

  Muusikainstrumentide soetamisel eelistatakse õppe-eesmärgil ja kollektiividele soetatavate instrumentide taotlusi.

  Muusikainstrumentide soetamise puhul toetatakse ainult instrumendi soetamise kulusid, mitte tarvikute, pillikoti vms kulusid.

  {2.1.6.7. Rahvariiete valmistamise või soetamise projektid}

  • hinnapakkumine (kogus, materjalikulu, kalkulatsioon, tööde teostaja);
  • kavand;
  • kinnitus selle kohta, kelle omandisse riided jäävad;
  • kogu projekti detailne eelarve ja rahastamise plaan;
  • projekti teostumise tähtaeg.

  Rahvariiete valmistamise ja soetamisega seotud taotlusi saavad esitada üksnes juriidilised isikud. Nõutav kaas- või omaosalus on 50% maksumusest.

  Sihtkapital toetab stiliseerimata rahvariiete valmistamist eelistatult rahvatantsu-ja folkloorirühmadele. Rahvarõiva tikand ei tohi olla masintikand.

  Sihtkapital soovitab rahvarõivaid soetades silmas pidada Eesti Rahvakultuuri Keskuse algatusel väljatöötatud juhendit.

  {2.1.6.8. Muud projektid}

  • projekti kirjeldus;
  • taotleja tutvustus;
  • hinnapakkumised, kalkulatsioonid, väljavõtted hinnakirjast vms kululiikidele, millele toetust küsitakse (v a töötasud, mille puhul tuleb lisada kinnituskiri projektis osalemise kohta);
  • kogu projekti detailne eelarve
  • projekti teostumise tähtaeg;
  • Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu (https://rahvakultuur.ee/vkp/nimistu/) sissekannete koostamiseks toetuse taotlemisel on vajalik esitada Eesti Kultuurkapitalile vaimse kultuuripärandi nõukogu hinnang Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu ideekavandile. Nimistu sissekande koostamise vormid ja kontaktid on Eesti Rahvakultuuri Keskuse kodulehel https://rahvakultuur.ee/vkp/

  {2.2. Tegevustoetused}

  2.2.1. Tegevustoetust saavad taotleda üle-eestilised rahvakultuuri valdkondlikud organisatsioonid (v a üle-eestilised kollektiivid) ühe kalendriaasta tegevusteks.

  2.2 2. Taotlejad peavad vastama järgmistele nõuetele:

  • omavad üle-eestilist liikmeskonda ja võrgustikku;
  • ühendavad sarnase tegevuse ja huvitegevusega tegelevaid isikuid ja organisatsioone;
  • tegelevad aktiivselt valdkonna arendamisega

  2.2.3. Tegevustoetuse suurus on kuni 7000 eurot.

  2.2.4. Tegevustoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 20. november.

  2.2.5. Tegevustoetuse taotlus peab sisaldama:

  • organisatsiooni tutvustust (kuni pool A4 lehekülge);
  • aasta tegevusplaani ja saavutatava tulemuse kirjeldust (mida parandab, uuendab, teeb valdkonna heaks);
  • eelarvet taotletava perioodi kohta;
  • taotlusele eelneva perioodi majandusaasta aruannet (või linki aruandele).

  2.2.6. Tegevustoetusest ei saa katta põhivara ja väikevahendite soetamiskulusid.

  2.2.7. Tegevustoetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% ulatuses kulude kogumahust.

  {2.3. Elutöötoetused}

  {2.3.1. Ühekordsed elutöötoetused}

  2.3.1.1. Ühekordseid elutöötoetusi eraldatakse rahvakultuuri valdkonda oluliselt panustanud inimestele.

  2.3.1.2. Ühekordse elutöötoetuse eraldab sihtkapital taotluse alusel või omal algatusel. 
  2.3.1.3. Ühekordse elutöötoetuse suurus on kuni 10 000 eurot.
  2.3.1.4. Taotlus peab sisaldama sisulist põhjendust toetuse eraldamiseks.

  {2.3.2. Regulaarsed elutöötoetused}

  2.3.2.1. Regulaarseid elutöötoetusi eraldatakse rahvakultuuri valdkonda oluliselt panustanud inimestele.

  2.3.2.2. Regulaarse elutöötoetuse eraldab sihtkapital omal algatusel.
  2.3.2.3. Regulaarse elutöötoetuse suurus on 1200 eurot kvartalis.
  2.3.2.4. Regulaarset elutöötoetust makstakse isikule kuni tema elu lõpuni.

  {2.4. Juubelitoetused}

  2.4.1. Juubelitoetusi eraldatakse vabariiklikul tasandil rahvakultuuri valdkonda oluliselt panustanud inimestele alates nende 60. sünnipäevast iga viie aasta tagant.

  2.4.2. Juubelitoetuse eraldab sihtkapital taotluse alusel või omal algatusel. 
  2.4.3. Juubelitoetusi saavad taotleda erialaühendused ja/või juriidilised isikud.
  2.4.4. Juubelitoetuse piirmäärad on:

  • 60. ja 65. juubeliks 400 eurot;
  • 70. ja 75. juubeliks 500 eurot;
  • 80. ja 85. juubeliks 600 eurot;
  • 90. ja 95. juubeliks 700 eurot;
  • alates 100. juubelist 800 eurot.

  2.4.5. Juubelitoetuse taotlusesse tuleb märkida toetuse saaja nimi ja isikukood ning põhjendus juubelitoetuse eraldamiseks.

  {2.5. Ravimitoetused}

  2.5.1. Ravimitoetusi eraldatakse rahvakultuuri valdkonda oluliselt panustanud inimeste ravimikulude katmiseks.

  2.5.2. Ravimitoetuse eraldab sihtkapital taotluse alusel või omal algatusel.
  2.5.3. Ravimitoetust saavad taotleda juriidilised isikud.
  2.5.4. Ravimitoetuse suurus on kuni 1000 eurot.

  2.5.5. Taotlus peab sisaldama põhjendust toetuse eraldamiseks ja kulude kalkulatsiooni.

  {2.6. Matusetoetused}

  2.6.1. Matusetoetusi eraldatakse rahvakultuuri valdkonda oluliselt panustanud inimese matusega seotud kulude katmiseks ning isiku perekonna toetamiseks.

  2.6.2. Matusetoetuse eraldab sihtkapital taotluse alusel või omal algatusel.
  2.6.3. Matusetoetuse suurus on kuni 2000 eurot.
  2.6.4. Taotlus peab sisaldama informatsiooni lahkunud loomeinimese kohta.

  2.6.5. Matusetoetuse eraldamise taotlusi saab esitada ka väljaspool punktis 1.6 nimetatud taotlusvoorude tähtaegasid.

  {3. STIPENDIUMID}

  Stipendium on tulevikku suunatud toetus, mida eraldatakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks.

  {3.1. „Ela ja sära“ stipendium}

  3.1.1. „Ela ja sära“ stipendium eraldatakse kõrgvormis loomeinimestele erialaseks pühendumiseks.

  3.1.2. Igal aastal eraldatakse kuni kaks „Ela ja sära“ stipendiumi.

  3.1.3. Stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud iseendale.

  3.1.4. „Ela ja sära“ stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtkapitalile 20. maiks.

  3.1.5. Taotlus peab sisaldama:

  • eesmärke stipendiumi perioodiks;
  • teavet põhitöökoha ja samaks perioodiks saadud stipendiumide kohta.

  3.1.6. Stipendiumi suurus on 20 000 eurot.

  3.1.7. Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis alates jooksva aasta oktoobrist.

  {3.2 Erialastipendium}

  3.2.1. Stipendiumi eesmärgiks on toetada pühendumist erialasele tegevusele või erialaõpingutele. Sihtkapital toetab erialastipendiumiga aktiivselt tegutsevaid valdkonna ning rahvusvahelise koostöö edendajaid.

  3.2.2. Stipendiumi eraldab sihtkapital taotluse alusel füüsilisele isikule.
  3.2.3. Stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud iseendale.
  3.2.4. Stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot kuus.
  3.2.5. Taotlus peab sisaldama:

  • ülevaadet erialasest tegevusest;
  • eesmärke stipendiumi perioodiks;
  • stipendiumi perioodi;
  • õpingute korral ka õppeplaani ja juhendaja või tunnustatud erialaspetsialisti soovitust.

  Sihtkapital ei toeta Eesti-siseseid õpinguid.

  Uurimistööde puhul eelistatakse taotlusi, milles on märgitud koostöö Eesti mäluasutusega (nt kellele kogutud materjal üle antakse).

  {3.3. Kullatera stipendium}

  3.3.1. Stipendiumi eesmärgiks on toetada Eesti silmapaistvalt andekaid noori. Stipendium on mõeldud tunnustamaks ja toetamaks nende erialast arengut.

  3.3.2. Stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud iseendale (alaealise taotleja puhul ka lapsevanem või eestkostja).

  3.3.3. Stipendiumi on võimalik taotleda 10–21 aastastel noortel, kes on vabariiklikul või rahvusvahelisel tasemel eriliselt silma paistnud rahvakultuuri valdkondadega seotud tegevustes (muusika, tants, teater jne).

  3.3.4. Stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtkapitalile 20. augustiks.

  3.3.5. Stipendiumi suurus on 1500 eurot.

  3.3.6. Sihtkapital eraldab korraga kuni 10 stipendiumi.

  3.3.7. Taotlus peab sisaldama:

  • ülevaadet erialasest tegevusest ja saavutustest viimase aasta jooksul;
  • vähemalt kaks soovituskirja (erialaõpetaja, juhendaja, mõni konkursižürii liige, valdkonna ekspert vms);
  • stipendiumi saaja andmeid (nimi, isikukood, arveldusarve number);
  • lapsevanema/eestkostja digiallkirjastatud nõusolekut stipendiumi taotlemiseks.

  {4. PREEMIAD}

  {4.1. Peapreemia}

  4.1.1. Pikaajalise tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab rahvakultuuri sihtkapital igal aastal välja ühe valdkondliku peapreemia.

  4.1.2. Peapreemia suurus on 8000 eurot.
  4.1.3. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile 20. novembriks.

  4.1.4. Peapreemia võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule. Preemia võib jaguneda saajate vahel vastavalt sihtkapitali otsusele.

  {4.2. Aastapreemiad}

  4.2.1. Sihtkapital eraldab rahvakultuuri valdkonnas silmapaistvate saavutuste tunnustamiseks üks kord aastas aastapreemiaid isikute eelmise aasta loomingulise tegevuse eest. Aastapreemiate väljaandmise eesmärk on ergutada valdkonna arengut ja tõsta esile selle üldist prestiiži ühiskonnas.

  4.2.2 Aastapreemia suurus on kuni 6000 eurot.
  4.2.3. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile 20. novembriks.

  4.2.4. Aastapreemia eraldab rahvakultuuri sihtkapital ettepanekute alusel või omal algatusel.

  4.2.5. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks, jaotatakse preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt sihtkapitali otsusele.

  {4.3. Elutööpreemia}

  4.3.1. Pikaajalise tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab sihtkapital igal aastal välja ühe elutööpreemia.

  4.3.2. Elutööpreemia suurus on 12 000 eurot.

  4.3.3. Põhjendatud ettepanek elutööpreemia eraldamiseks tuleb esitada 20. novembriks.

  4.3.4. Sihtkapital eraldab elutööpreemia esitatud ettepanekute alusel või omal algatusel.

  4.3.5. Elutööpreemia eraldatakse füüsilisele isikule.

  {4.4. Tunnustuspreemiad}

  4.4.1. Tunnustuspreemiaga tunnustatakse rahvakultuuri valdkonda oluliselt panustanud inimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele või kollektiive nende silmapaistva tegevuse eest, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule, ning innustatakse neid edaspidises erialases tegevuses.
  4.4.2. Tunnustuspreemia suurus on kuni 3000 eurot.
  4.4.3. Tunnustuspreemiaid eraldab sihtkapital neli korda aastas.

  4.4.4. Tunnustuspreemiad eraldab sihtkapital laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel.

  4.4.5. Ettepanek peab sisaldama põhjendust tunnustuspreemia eraldamiseks.

  4.4.6. Tunnustuspreemia eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule.

  {5. LOOMETÖÖTASU}

  5.1. Loometöötasu maksmise eesmärk on võimaldada pühenduda konkreetsele loomingulisele tegevusele või tööle, mille eesmärk on luua valdkonna jaoks oluline autori- või esitajaõiguse alla kuuluv teos, saada selle töö eest mõistlikku tasu ja sellele lisanduvad seadusega ettenähtud maksud.

  5.2. Loometöötasu saavad taotleda füüsilised isikud iseendale.

  5.3. Loometöötasu maksmiseks sõlmitakse tähtajaline käsundusleping.

  5.4. Loometöötasu jagatakse üldjuhul loomeperioodi kuude arvuga ja makstakse välja kord kuus.

  5.5. Loometöötasu võib välja maksta ka loomeperioodist lühema aja jooksul. Sellisel juhul otsustab sihtkapital väljamaksete arvu arvestusega, et üks väljamakse tehakse ühes kalendrikuus ja määrab väljamaksete tegemise ajavahemiku. Väljamaksed võib määrata loomeperioodi alguse- või lõpukuudele või ka määratud ajavahemikuks peale teose valmimist. Loometöötasu võib määrata ka üheks kuuks.

  5.6. Loometöötasu saajal tekib õigus ravikindlustusele, kui vähemalt üheks kuuks määratud loometöötasu brutosummalt (summalt, millest arvatakse maha tulumaks ja muud seadusega ettenähtud maksed) arvutatud sotsiaalmaks on võrdne või suurem sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse kuumäärast. Igaks aastaks määratakse valitsuse ja tööandjate kokkuleppest lähtuvalt uus brutotasu summa, mis tagab ravikindlustuse. Üldjuhul on selleks eelmise aasta töötasu alammäär.

  5.7. Loometöötasu taotlus peab sisaldama:

  • loodava teose või esituse kirjeldust;
  • teose loomise või esituse ajakava;
  • taotleja loomingulist CV-d.

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2024-S09, 27. 03.2024. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.