Kirjanduse sihtkapital

  Kirjanduse sihtkapitali raha jagamise kord


  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  Kord kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali seaduse (KultKS) §2 lõike 4 täitmiseks. Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) kirjanduse sihtkapitali preemiate, stipendiumide, toetuste ja loometöötasude (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) maksmise alused ning taotlemise tingimused (edaspidi nimetatud raha jagamise kord). Taotluste menetlemine, eralduste tegemine ja maksmine ning lepingute sõlmimine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on kehtestatud „Taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.

  {1.2. Kirjanduse sihtkapitali eesmärgid}

  Kirjanduse sihtkapitali eesmärk on eesti kirjandusliku kõrgkultuuri ja kirjanduse populariseerimise edendamine. Selle nimel toetab sihtkapital:
  • algupärase ilukirjanduse, kirjanduskäsitluste, kunstiväärtusliku dokumentaalkirjanduse ja tõlkekirjanduse loomist ja väljaandmist;
  • kirjandust ja kirjanduskultuuri edendavate üksikisikute, ühingute ja asutuste ettevõtmisi;
  • kirjanduse populariseerimist, konverentside, loengute, seminaride jt ürituste korraldamist;
  • rahvusvahelist kirjandusalast suhtlust, osalemist rahvusvahelistel konverentsidel, seminaridel ja raamatumessidel;
  • kirjanduse ja kirjanduspärandi dokumenteerimist, jäädvustamist ja tutvustamist;
  • kirjarahva mälestuse jäädvustamist.

  {1.3. Taotluse või ettepaneku esitaja}

  Sihtkapitalile võivad taotlusi esitada füüsilised ja juriidilised isikud. Loomingulist stipendiumi ja loometöötasu saavad taotleda füüsilised isikud iseendale. Alaealise lapse eest võib taotluse esitada tema seaduslik esindaja. Preemiat ei saa taotleda, preemia eraldamiseks saab teha ettepaneku. Ettepanekut endale preemia eraldamiseks ei saa teha.

  {1.4. Eralduse saaja}

  Preemia või toetuse võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule. Elutöötoetuse, stipendiumi ja loometöötasu võib eraldada üksnes füüsilisele isikule.

  {1.5. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane taotlus tuleb esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu.  Preemia ettepaneku saab esitada e-posti teel aadressil kirjandus@kulka.ee.

  {1.6. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus või ettepanek tuleb esitada hiljemalt 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev. Ravimi- ja matusetoetuse taotlusi saab esitada igal ajal.

  {1.7. Taotluste hindamine}

  Sihtkapital teeb eraldusotsuse taotluse või ettepaneku alusel või omal algatusel.

  {1.8. Kinnitus kolmandate isikute õiguste osas}

  Juhul, kui taotletava eraldusega seotud tegevus puudutab kolmandate isikute õigusi, peab eralduse taotleja kinnitama, et toetatava tegevusega ei rikuta ühegi kolmanda isiku õigusi (sh autoriõigusi, isikuandmete kaitset puudutavaid õigusi, isiklikke õigusi, jms) ja/või kolmandatelt isikutelt on võetud asjakohased nõusolekud nende autoriõigustega kaitstavate teoste või isikuandmete (sh hääle või kujutise) kasutamiseks seoses toetatavate tegevustega. 

  {1.9. Välistused}

  Eraldusi ei tehta:

  1.9.1. isikule, kellel esineb eraldusotsuse tegemisele eelneval päeval Kultuurkapitali ees võlgnevus vähemalt summas 50 eurot ning võlgnevuse tasumine ei ole ajatatud või ajatamise korral ei ole võlgnevus tasutud ajakava kohaselt;

  1.9.2. isikule, kellel on eraldusotsuse tegemisele eelneva päeva seisuga nõutav aruanne esitamata;

  1.9.3. aruande laekumisest 3 kuu jooksul isikule, kes ei ole esitanud nõutud aruannet tähtaegselt;

  1.9.4. isikule, kelle suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus või kelle suhtes on kehtiv registrist kustutamise hoiatus;

  1.9.5. muudel käesolevas korras või erikorras sätestatud alustel. 

  {1.10. Eraldustega seotud andmete avalikustamine ning toetuse äramärkimine}

  1.10.1 Kultuurkapital avalikustab esitatud taotluste eesmärgid, taotletava summa ja eraldusotsused oma kodulehel aadressiga https://www.kulka.ee/avalik-teave ning nõukogu otsuse alusel ka teistes meediakanalites. 

  1.10.2 Toetuse saajal tuleb eksponeerida Kultuurkapitali logo ja/või nime projekti teavitamisel (sh reklaamimisel) ja/või viitamisel ning toetusega seotud andmekandjatel.

  {1.11. Isikuandmete töötlemine}

  Taotlemise, taotluste menetlemise, eralduste tegemise ja maksmise ning lepingute sõlmimise, aruandluse ja tagasinõudmise eesmärgil kogutud füüsiliste isikute isikuandmeid töödeldakse vastavalt dokumendile „Kultuurkapitali andmekaitsealane teavitus“. 

  {1.12. Riigiabi ja vähese tähtsusega abi}

  Kultuurkapital lähtub riigiabina (sh grupierandiga hõlmatud riigiabi) ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi andmisel Euroopa Komisjoni õigusaktidest ning konkurentsiseaduse 6. peatükis sätestatust, sh Komisjoni grupierandi määrusest (EL) nr 651/2014 ja määruse artiklitest nr 53 „Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi“ ning nr 54 „Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul“. Riigiabina ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi taotlemise ja eraldamise põhimõtted on sätestatud dokumendis „Riigiabina ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi taotlemise ning andmise põhimõtted“.

  {2. TOETUSED}

  {2.1. Projektitoetused}

  2.1.1. Projektitoetused on mõeldud kirjanduse edendamiseks, tutvustamiseks, väljaandmiseks, populariseerimiseks, kirjanduspärandi säilitamiseks, kirjandustegelaste mälestuse jäädvustamiseks, oma valdkonna loovisikutele kirjandusüritustest osavõtuks jms.

  2.1.2. Sihtkapital ei toeta:

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi;
  • hoonete ehitus-, remondi-, renoveerimis- ega projekteerimistöid;
  • kommertsüritusi, -telesaateid ega -väljaandeid;
  • toitlustamist ja päevarahasid;
  • üldjuhul kordustrükkide kirjastamist;
  • harrastuskirjandust;
  • raamatu kujundamist ja küljendamist.

  2.1.3. Toetuse eraldamise tingimuseks on oma ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% kogu projekti eelarvest.

  2.1.4. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:

  • taotluse eesmärgi vastavust kirjanduse sihtkapitali eesmärkidele;
  • teose või ürituse kirjanduslikku väärtust;
  • panust Eesti kultuuri, nii traditsioonide jätkamise kui uuenduslikkuse seisukohalt;
  • taotleja senise tegevuse silmapaistvust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust;
  • ettevõtmise majanduslikku läbimõeldust.

  2.1.5. Taotlus peab sisaldama:

  {2.1.5.1. Kirjastamise puhul}

  • käsikiri või väljavõte sellest;
  • soovitavalt autori tutvustus või CV-d;
  • teose kirjeldus (žanrimääratlus, sünopsis);
  • trükise kirjeldus: proosateose puhul maht tähemärkides (tühikutega) ja luule puhul maht värsiridades, kavandatav trükiarv, soovitavalt eeldatav müügihind ning projekti teostajad (toimetajad, kujundajad jt); 
  • kogu projekti üksikasjalik tulude-kulude eelarve, milles peavad sisalduma eelnevalt saadud ja käesolevas jaotuses taotletavad toetused (sh autori loometöötasu , muud taotletud toetused ja rahastused, iga kulurea juurde tuleb märkida selle kavandatav rahastaja;
  • trükikoja ametlik hinnapakkumine;
  • soovitavalt info selle kohta, kuidas valminud trükist hakatakse kasutama, levitama ja/või säilitama;
  • tõlketeose puhul tõlkenäide ja soovitavalt tõlkija professionaalne CV või andmed ilmunud tõlgete kohta;
  • illustratsioonide puhul vähemalt kolm näidist ja soovitavalt illustreerija loominguline 
  • soovi korral võib lisada asjatundja soovituse;
  • planeeritav teose ilmumise aeg.

  {2.1.5.2. Ürituste korraldamisel}

  • ürituse kirjeldus, sh toimumise aeg ja koht;
  • ürituse eesmärk ja programm;
  • eeldatav osalejaskond s.t määratlus, kellele üritus on mõeldud;
  • kogu projekti detailne kulude-tulude eelarve, sh info koostööpartnerite ja teiste toetajate kohta ning info ürituse piletite olemasolu/maksumuse kohta;
  • majutuse, rendi, transpordi vms kulu taotlemisel vastavad hinnapakkumised (sobib väljavõte veebilehelt).
  • projekti teostumise tähtaeg.

  {2.1.5.3. Reisikulude korral}

  • ürituse kirjeldus, sh toimumise aeg ja koht;
  • transpordi ja majutuse hinnapakkumised (sobib väljavõte veebilehelt);
  • muud asjakohased dokumendid (näiteks kutse);
  • projekti teostumise tähtaeg.

  {2.1.5.4. Muude projektide korral}

  • taotleja tutvustus (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus);
  • projekti kirjeldus ja seos kirjanduse sihtkapitali eesmärkidega;
  • detailne eelarve koos kalkulatsioonide ja hinnapakkumistega (sh. teised rahastusallikad, hinnapakkumised Kultuurkapitalist taotletavate kulude kohta);
  • toetuse kasutamise periood;
  • projekti teostumise tähtaeg.

  {2.2. Tegevustoetused}

  2.2.1. Tegevustoetust võivad taotleda kirjanduse valdkonna loomeliidud kuni ühe kalendriaasta tegevusele.

  2.2.2. Tegevustoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 20. november.

  2.2.3. Tegevustoetuse taotlus peab sisaldama:

  • tööplaani ehk planeeritavaid tegevusi toetuse kasutamise perioodiks;
  • kulude-tulude eelarvet, kus on ära märgitud nii omatulu kui teiste toetajate panus;
  • saavutatava tulemuse kirjeldust (mida parandab, uuendab, teeb valdkonna inimeste heaks jt eesmärgid).

  2.2.4. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:

  • taotleja senise tegevuse läbipaistvust;
  • püstitatud eesmärkide olulisust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust.

  2.2.5. Tegevustoetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% taotluse kogueelarvest.

  {2.3. Regulaarsed elutöötoetused}

  2.3.1. Regulaarseid elutöötoetusi eraldatakse kirjanduse valdkonda oluliselt panustanud inimestele.

  2.3.2. Regulaarse elutöötoetuse eraldab sihtkapital omal algatusel.

  2.3.3. Regulaarse elutöötoetuse suurus on 1200 eurot kvartalis.

  2.3.4. Regulaarset elutöötoetust makstakse isikule kuni tema elu lõpuni.

  {2.4. Juubeli-, ravimi- ja matusetoetused}

  2.4.1. Sihtkapital võib eraldada omal algatusel juubeli-, ravimi- ja matusetoetust summas kuni 500 eurot.

  {3. STIPENDIUMID}

  Stipendium on tulevikku suunatud toetus, mida eraldatakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks.

  {3.1. Loomingulised stipendiumid}

  3.1.1. Sihtkapital eraldab loomingulisi stipendiume füüsilistele isikutele loometööle pühendumise eesmärgil (see tähendab teoste kirjutamist, uurimist ja tõlkimist).

  3.1.2. Loomingulist stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud iseendale.

  3.1.3. Taotlus loomingulise stipendiumi eraldamiseks tuleb esitada sihtkapitalile 20. novembriks.

  3.1.4. Taotlus peab sisaldama:

  • viimase kahe aasta loomingulist biograafiat;
  • loomingulisi eesmärke stipendiumi perioodiks;
  • informatsiooni kehtivate stipendiumide kohta.

  3.1.5. Kirjanduse sihtkapital lähtub stipendiumide eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ja hinnangust taotleja loomingulisele võimekusele.

  {3.1.6. Üheaastane loominguline stipendium}

  3.1.6.1. Aastase loomingulise stipendiumi suurus on 7200 eurot. Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis.

  {3.1.7. Gustav Suitsu stipendium kirjandusuurijaile}

  3.1.7.1. Stipendiumi suurus on 8400 eurot. Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis.

  3.1.7.2. Stipendiumit ei eraldata ühele ja samale isikule kaks aastat järjest.

  {3.1.8. Henno Rajandi stipendium ilukirjanduse tõlkijaile}

  3.1.8.1. Stipendiumi suurus on 8400 eurot. Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis.

  3.1.8.2. Stipendiumit ei eraldata ühele ja samale isikule kaks aastat järjest.

  {3.2. "Ela ja sära" stipendium}

  3.2.1. „Ela ja sära“ stipendium eraldatakse kõrgvormis loomeinimestele erialaseks pühendumiseks.

  3.2.2 Igal aastal eraldatakse kuni kaks "Ela ja sära" stipendiumi.

  3.2.3. Stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud iseendale. 

  3.2.4. Ela ja sära“ stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtkapitalile 20. maiks.

  3.2.5. Taotlus peab sisaldama:

  • eesmärke stipendiumi perioodiks;
  • teavet põhitöökoha ja samaks perioodiks saadud stipendiumide kohta.

  3.2.6. Stipendiumi suurus on 20 000 eurot.

  3.2.7. Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis alates jooksva aasta oktoobrist.

  {3.3. Loomemaja stipendium}

  3.3.1. Stipendiumi eesmärk on võimaldada aktiivselt tegutsevatele loomeinimestele rahvusvaheliste loomemajade kasutamist.

  3.3.2. Stipendiumi suurus on kuni 1 600 eurot. Stipendium katab osaliselt loomemaja kasutamise, sõidu ja elamiskulud.

  3.3.3. Stipendiumi võivad taotleda füüsilised isikud.

  3.3.4. Taotluses peab sisalduma:

  • ülevaade loomingulistest eesmärkidest loomemaja kasutamise ajal;
  • valitud loomemaja kasutamise kohta kirjalik kokkulepe;
  • taotleja loominguline CV.

  {4. PREEMIAD}

  {4.1. Peapreemia}

  4.1.1. Pikaajalise tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab sihtkapital igal aastal välja ühe valdkondliku peapreemia.

  4.1.2. Peapreemia suurus on 8000 eurot.
  4.1.3. Põhjendatud ettepaneku võib esitada sihtkapitalile 20. novembriks.

  4.1.4. Peapreemia eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaotatakse preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele.

  {4.2. Kirjanduse sihtkapitali aastaauhinnad} 

  (aastapreemiad)

  4.2.1. Sihtkapital eraldab kirjanduse valdkonnas silmapaistvate saavutuste tunnustamiseks üks kord aastas aastapreemiad isikute eelmise aasta loomingulise tegevuse eest. Aastapreemiate väljaandmise eesmärk on ühiskondliku tunnustuse ja avalikkuse tähelepanu koondamine Eesti kirjandusele ja selle loojatele.

  4.2.2. Igal aastal eraldatakse kuni 12 aastapreemiat (aastaauhinda) eelmise kalendriaasta jooksul ilmunud parimatele teostele järgmistes valdkondades:

  • ilukirjanduslik proosa;
  • luule;
  • lastekirjandus;
  • esseistika;
  • kirjandusteaduslik artikkel, essee või lühiuurimus;
  • Eesti venekeelne kirjandus;
  • eesti ilukirjanduse tõlkimine võõrkeelde;
  • ilukirjanduse tõlkimine eesti keelde;
  • mõttekirjanduse tõlkimine eesti keelde.

  Näitekirjanduse aastaauhind antakse alates 2020. aastast välja iga kolme kalendriaasta tagant (järgmine 2023. aastal jne), võttes arvesse kolme eelneva kalendriaasta jooksul ilmunud teoseid.

  4.2.3. Aastapreemia suurus on kuni 6000 eurot.

  4.2.4. Kirjanduse sihtkapitali aastaauhindu määravad sihtkapitali nõukogu poolt
  kokkukutsutud žüriid sihtkapitali nõukogu kehtestatud põhimääruste või statuutide alusel. Žürii liikmed saavad eksperditasu.
  4.2.5. Kirjanduse sihtkapitali nõukogu moodustab hiljemalt vastava kalendriaasta 15. septembriks ühe viieliikmelise žürii proosa ja luule auhinna määramiseks ning viis
  kolmeliikmelist žüriid:
  1. lastekirjanduse auhinna;
  2. esseistika ja artikliauhinna;
  3. Eesti venekeelsete autorite kirjandusauhinna;
  4. ilukirjanduse tõlkeauhinna;
  5. mõttekirjanduse tõlkeauhinna eraldamiseks. 

  Näitekirjanduse auhinna määramiseks moodustatakse žürii üle kolme kalendriaasta kolmeliikmelisena (siis kui eraldatakse näitekirjanduse aastaauhind). 

  4.2.6. Žüriid teevad otsuse 1. märtsiks ja need jõustuvad pärast kinnitamist kirjanduse sihtkapitali nõukogus. Auhinnad antakse üle 14. märtsil, Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäeval.

  {4.3. Muud kirjanduspreemiad (auhinnad)}

  4.3.1. Kirjanduse sihtkapital võib eraldada asutuste ja organisatsioonide taotluste alusel teisi kirjanduspreemiaid summas kuni 5000 eurot.

  {4.4. Elutööpreemia}

  4.4.1. Pikaajalise tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab sihtkapital igal aastal välja ühe elutööpreemia.

  4.4.2. Elutööpreemia suurus on 12 000 eurot.
  4.4.3. Põhjendatud ettepaneku elutööpreemia eraldamiseks võib  esitada 20. novembriks e-posti teel aadressil kirjandus@kulka.ee.
  4.4.4. Sihtkapital eraldab elutööpreemia esitatud ettepanekute alusel või omal algatusel.

  4.4.5.  Elutööpreemia eraldatakse füüsilisele isikule.

  {5. LOOMETÖÖTASU}

  5.1.  Loometöötasu maksmise eesmärk on võimaldada loomeinimesel pühenduda konkreetsele loomingulisele tegevusele või tööle, mille eesmärk on luua autori- või esitajaõiguse alla kuuluv teos, saada selle töö eest mõistlikku tasu ja sellele lisanduvad seadusega ettenähtud maksud.

  5.2. Loometöötasu saavad taotleda füüsilised isikud iseendale.

  5.3. Loometöötasu maksmiseks sõlmitakse tähtajaline käsundusleping.

  5.4. Loometöötasu jagatakse üldjuhul loomeperioodi kuude arvuga ja makstakse välja kord kuus.

  5.5. Loometöötasu võib välja maksta ka loomeperioodist lühema aja jooksul. Sellisel juhul otsustab sihtkapital väljamaksete arvu arvestusega, et üks väljamakse tehakse ühes kalendrikuus ja määrab väljamaksete tegemise ajavahemiku. Väljamaksed võib määrata loomeperioodi alguse- või lõpukuudele või ka määratud ajavahemikuks peale teose valmimist. Loometöötasu võib määrata ka üheks kuuks.

  5.6. Loometöötasu saajal tekib õigus ravikindlustusele, kui vähemalt üheks kuuks määratud loometöötasu brutosummalt (summalt, millest arvatakse maha tulumaks ja muud seadusega ettenähtud maksed) arvutatud sotsiaalmaks on võrdne või suurem sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse kuumäärast. Igaks aastaks määratakse valitsuse ja tööandjate kokkuleppest lähtuvalt uus brutotasu summa, mis tagab ravikindlustuse. Üldjuhul on selleks eelmise aasta töötasu alammäär.

  5.7. Loometöötasu taotlus peab sisaldama:

  • soovitavalt autori/tõlkija/esitaja tutvustus (loominguline CV);
  • loodava teose või esituse kirjeldus: proosateose puhul kavandatav maht autoripoognates või tähemärkides (tühikutega), luule puhul kavandatav maht värsiridades;
  • tõlgitava teose puhul lisaks teose autor ja originaali pealkiri, ilmumiskoht ja aasta;
  • originaalteose puhul käsikiri ulatuslikus mahus;
  • tõlketeose puhul tõlkenäide;
  • illustratsioonide puhul vähemalt kolm näidet;
  • Eesti võõrkeelse kirjanduse puhul soovitavalt asjatundja soovituskiri;
  • kirjastuse nõusolek teos avaldada.

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2024-S09, 27. 03.2024. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.