Eesti Kultuurkapitali klassikalise ilukirjanduse tõlkeprogrammi HIERONYMUS statuut


  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  Tõlkeprogrammi Hieronymus (edaspidi nimetatud programm) on algatanud Eesti Kultuurkapitali nõukogu Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni ettepanekul 2018. aastal.

  Statuudiga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) seaduse § 2 lõike 4 alusel Kultuurkapitali tõlkeprogrammi „Hieronymus“ loometöötasu ja projektitoetuste (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) taotlemise tingimused. Taotluste menetlemine, eralduste tegemine ja maksmine ning lepingute sõlmimine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on kehtestatud „Taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.

  {1.2. Programmi Hieronymus eesmärgid}

  Programmi eesmärgiks on toetada eesti kultuurile oluliste klassikaliste ilukirjanduslike teoste eesti keelde tõlkimist, nende toimetamist, kommenteerimist ja saatesõnastamist ning ilukirjanduslike tekstivalimike koostamist, samuti vastavate teoste kirjastamist „Hieronymuse“ sarjas. Klassikaliseks teoseks loetakse teost, mis ei ole kaitstud autoriõigusega, v.a põhjendatud erandid.

  Eesmärgi täitmiseks toetatakse:

  1.2.1. klassikaliste ilukirjanduslike teoste tõlkijaid, kommentaaride ja saatesõnade kirjutajaid ning tekstivalimike koostajaid;

  1.2.2. kirjastajaid vastavate tekstide väljaandmisel (kogumike koostamise, tõlgete, kommentaaride ja saatesõnade litsentside omandamine, tekstide toimetamine, raamatu kujundamine sarja stiilis, e-raamatu või audioraamatu valmistamine). Programmist ei toetata muid teose trükiks ettevalmistamise kulusid ega trükikulusid.

  {1.3. Eralduste liigid}

  Programmi raames eraldab Kultuurkapitali nõukogu loometöötasusid ja projektitoetusi vastavalt ekspertkomisjoni otsustele.

  {1.4. Taotluse esitaja}

  1.4.1. Loometöötasu teose tõlkimiseks, kommenteerimiseks, saatesõna kirjutamiseks ning kogumike koostamiseks saavad taotleda füüsilised isikud iseendale. Füüsilisele isikule siin punktis kirjeldatud tegevuste eest makstav loometöötasu ei nõua taotlejalt omaosalust.

  1.4.2. Projektitoetust teose tõlkimiseks, kogumike koostamiseks, tõlkele järelsõna ja kommentaaride kirjutamiseks; teose toimetamiseks, raamatu kujundamiseks (fotode soetamine ja kujundustööd, kuid mitte küljendustööd) ning e-raamatu ja audioraamatu valmistamiseks saavad taotleda juriidilised isikud.

  Projektitoetuse puhul on omaosaluse katteks:

  1.4.2.1. litsentsi (tõlkekogumiku koostamine, tõlkimine ning kommentaaride ja saatesõna kirjutamine) omandamisel maksukulud – st et sinna alla mahuks nii tulumaks kui ka käibemaks.

  1.4.2.2. kirjastamise puhul punktis 1.2.2. nimetamata kirjastamis(väljaandmis)kulud.

  1.4.2.3. Projektitoetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projektikulude kogumahust.

  1.4.3. Projektitoetusi saab taotleda mitmes etapis:

        a) kogumike koostamiseks ja/või teose tõlkimiseks

        b) kommenteerimiseks ja saatesõna kirjutamiseks

        c) toimetamiseks ja/või raamatu kujundamiseks

        d) e-raamatu või audioraamatu valmistamiseks.

  {1.5. Eralduse saaja}

  Loometöötasu saab eraldada füüsilisele isikule, projektitoetuse juriidilisele isikule.

  {1.6. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane taotlus tuleb esitada tähtaegselt Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu.

  {1.7. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

  {2. TAOTLEMISE TINGIMUSED}

  Vastavalt taotlemise eesmärgile peavad taotluses välja olema toodud:

  {2.1. Teose tõlkimine}

  • tõlgitava teose täpne bibliograafiline kirje (autor, originaali pealkiri ja pealkirja tõlge eesti keelde, ilmumiskoht, kirjastus, ilmumisaasta, lehekülgede arv);
  • teose tutvustus ja tõlke ilmumise vajalikkuse põhjendus;
  • tõlkija CV, juriidilise isiku poolt esitatud taotluses lisaks ka tõlkija isikulised andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-post);
  • tõlgitava(te) teksti(de) originaali(de) maht proosa puhul autoripoognates (arvestades 40 000 tähemärki koos tühikutega = 1 ap), luule puhul värsiridades;
  • tõlke valmimise tähtaeg (kuni 36 kuud) ning teised kavandatavate tegevuste tähtajad;
  • väga mahukate teoste (alates 20 ap) puhul soov loometöötoetuse väljamaksmiseks mitmes osas pärast teatud osade vastuvõetavaks tunnistamist kirjastuses ning vastava kinnituse edastamist Kultuurkapitalile;
  • andmed samale projektile teistest allikatest taotletud rahaliste toetuste kohta;
  • kirjastuse kinnituskiri nõusolekuga tõlge avaldada ning kohustusega täita järgmisi tingimusi: avaldada teos Hieronymuse sarjas nõutavate sarja kujunduselementidega; märkida Kultuurkapitali osalus ning esitada teosest kohe pärast ilmumist 5 (viis) raamatut ning 3 (kolm) köitmata kuid köitmiseks ettevalmistatud eksemplari Kultuurkapitalile (lisa 1);
  • koos taotlusega esitada proovitõlge mahuga vähemalt 1 (üks) autoripoogen.

  {2.2. Tõlke kommentaaride ja saatesõna(de) kirjutamine}

  • tõlgitud teose eestikeelne pealkiri, autor, kirjastus; tõlkija(d);
  • kommentaaride, saatesõna(de) maht autoripoognates, võimalik jagunemine mitme autori vahel;
  • kommentaaride, saatesõna(de) valmimise tähtaeg (kuni 36 kuud);
  • juriidilise isiku poolt esitatud taotluses lisaks ka kommentaaride ja saatesõna(de) kirjutaja isikulised andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-post);
  • kirjastuse kinnituskiri nõusolekuga tõlge avaldada ning kohustusega täita järgmisi tingimusi: avaldada teos Hieronymuse sarjas nõutavate sarja kujunduselementidega; märkida Kultuurkapitali osalus ning esitada teosest kohe pärast ilmumist 5 (viis) raamatut ning 3 (kolm) köitmata kuid köitmiseks ettevalmistatud eksemplari Kultuurkapitalile (lisa 1).

  {2.3. Tõlkekogumiku koostamine}

  • tõlkekogumiku tutvustus ja ilmumise vajalikkuse põhjendus;
  • tõlkekogumiku täpne sisukord koos iga osa algupärandi bibliograafilise kirjega ning mahuga;
  • juriidilise isiku poolt esitatud taotluses lisaks ka koostaja isikulised andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-post);
  • kirjastuse kinnituskiri nõusolekuga tõlge avaldada ning kohustusega täita järgmisi tingimusi: avaldada teos Hieronymuse sarjas nõutavate sarja kujunduselementidega; märkida Kultuurkapitali osalus ning esitada teosest kohe pärast ilmumist 5 (viis) raamatut ning 3 (kolm) köitmata kuid köitmiseks ettevalmistatud eksemplari Kultuurkapitalile (lisa 1).

  {2.4. Teose toimetamine}

  • tõlgitud teose eestikeelne pealkiri, autor ja kirjastus;
  • teose tõlkija(d), koostaja(d), toimetaja(d);
  • kavandatav tiraaž;
  • kavandatav ilmumisaeg;
  • kavandatav jaemüügihind (arvestades saadud toetust);
  • projekti eelarve;
  • taotletava summa kasutamise aeg;
  • teose lõplik käsikiri;
  • andmed samale projektile varem esitatud taotluste ja nende tulemuste kohta, samuti teistest allikatest taotletav rahaline toetus;
  • info sama projektiga seotud toetus(t)e kasutamise aja pikendamise kohta.

  Toimetamistoetuse eraldamisel eeldatakse, et toimetaja oskab originaalteose keelt, vajaduse korral toetatakse programmist originaalkeelega võrdlevat toimetamist ja keeletoimetamist eraldi.

  {2.5. Raamatu kujundamine}

  • tõlgitud teose eestikeelne pealkiri, ilmumiskoht, kirjastus, ilmumisaasta, lehekülgede arv;
  • projekti eelarve;
  • taotletava summa kasutamise aeg;
  • teose käsikiri;
  • andmed samale projektile varem esitatud taotluste ja nende tulemuste kohta, samuti teistest allikatest taotletav rahaline toetus.

  {2.6. E-raamatu või audioraamatu valmistamine}

  • tõlgitud teose eestikeelne pealkiri, autor, ilmumiskoht, kirjastus, ilmumisaasta, lehekülgede arv;
  • e-raamatu või audioraamatu valmistaja ja vorming;
  • projekti eelarve;
  • taotletava summa kasutamise aeg;
  • andmed samale projektile varem esitatud taotluste ja nende tulemuste kohta, samuti teistest allikatest taotletav rahaline toetus.

  {3. ERALDUSTE TEGEMINE JA MUUD TINGIMUSED}

  3.1. Eraldusotsused teeb programmi ekspertkomisjon. Ekspertkomisjoni otsused kinnitab Kultuurkapitali nõukogu.
  3.2. Eralduste tegemisel lähtub ekspertkomisjon taotluste analüüsist ning eraldatud rahaliste vahendite hulgast. Taotlus võidakse rahuldada kas täielikult, osaliselt või jätta rahuldamata. Taotlus rahuldatakse osaliselt, kui taotluse täies mahus rahuldamine ei ole põhjendatud või ei ole rahaliste vahendite piiratuse tõttu otstarbekas või võimalik. Taotluse osalisel rahuldamisel lähtutakse eeldusest, et taotluse eesmärk on taotluse osalise rahuldamisega saavutatav.
  3.3. Eralduste tegemisel võetakse arvesse:

  • projekti vastavust „Hieronymuse“ statuudi eesmärkidele;
  • taotleja senise tegevuse silmapaistvust;
  • projekti selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust;
  • projekti majanduslikku läbimõeldust;
  • autori ja teose kaalu omamaises kontekstis ja vajadust tõlke järele eesti kultuuris.

  3.4. Eraldusi tehakse tähtaegselt esitatud taotluste alusel.

  3.5. Programmi rahastatakse 1) Kultuurkapitali nõukogu eraldatud ning 2) sihtannetajate vahenditest vastavalt nendega sõlmitud lepingutele. Ekspertkomisjon teeb otsused Kultuurkapitali nõukogu kinnitatud eelarve piires.

  3.6. Kultuurkapital maksab loometöötasu välja üldjuhul pärast teose koostamist, tõlke, kommentaaride ja saatesõna(de) valmimist ning nende vastuvõetavaks tunnistamist kirjastuse poolt. Eriti mahukate teoste puhul, kui on esitatud vastav taotlus, võib maksmine toimuda ka osade kaupa. Kirjastus tõendab töö vastuvõetavaks tunnistamist vormikohase kinnituskirjaga (vt lisa 2) Väljamakse tingimused täpsustatakse lepingus.

  3.7. Juriidilise isiku poolt (või kaudu) makstav tasu loomingulise tegevuse eest eraldatakse juriidilisele isikule. Väljamakse tingimused täpsustatakse lepingus.

  3.8. Projektitoetus teose toimetamiseks, raamatu kujundamiseks ja e-raamatu valmistamiseks makstakse juriidilisele isikule välja lepingus kehtestatud tingimustel.

  3.9. Kultuurkapital sõlmib toetuse saajaga lepingu.

  3.9.1. Lepingus on muude tingimuste hulgas ära märgitud:

  • tööde valmimise tähtaeg;
  • kirjastuse puhul kohustus avaldada teos „Hieronymuse“ sarja formaadis, sarja logoga ja sarjas nõutavate kujunduselementidega;
  • nõue märkida teoses ära Kultuurkapitali osalus;
  • nõue esitada Kultuurkapitalile teosest kohe pärast ilmumist 5 (viis) raamatut ning 3 (kolm) köitmata kuid köitmiseks ettevalmistatud eksemplari.

  3.9.2. Nii loometöötasu kui ka projektitoetuse saajad on kohustatud kinni pidama toetuse kasutamise perioodiks kinnitatud lõpptähtajast. Kui see pole väga mõjuval põhjusel võimalik, on nii füüsilisest kui ka juriidilisest isikust toetuse saajad kohustatud esitama pikendustaotluse. Füüsilise isiku pikendustaotlusele tuleb lisada vastava teose kirjastajast juriidilise isiku esindaja nõusolek. Kultuurkapitalil on õigus lõpetada tähtaja ületanud ja pikendamata jäetud lepingud ja nõuda toetuseks eraldatud summad toetuse saajalt tagasi.


  LÕPPSÄTTED

  Käesolev statuut on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2024-S09, 27. märtsil 2024. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.