Eesti Kultuurkapitali klassikalise ilukirjanduse tõlkeprogrammi HIERONYMUS statuut


  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  Tõlkeprogrammi Hieronymus (edaspidi nimetatud programm) on algatanud Eesti Kultuurkapitali nõukogu Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni ettepanekul 2018. aastal.

  Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) seaduse § 2 lõike 4 alusel Kultuurkapitali tõlkeprogrammi Hieronymus loometöötoetuste ja projektitoetuste (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus ) taotlemise tingimused (edaspidi nimetatud Hieronymus programmi statuut). Taotluste menetlemine, eralduste tegemine ja maksmine ning lepingute sõlmimine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on kehtestatud „Taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.

  {1.2. Programmi Hieronymus eesmärgid}

  Programmi eesmärgiks on toetada eesti kultuurile oluliste klassikaliste ilukirjanduse teoste eesti keelde tõlkimist, nende toimetamist, kommenteerimist ja saatesõnastamist ning nende tekstide valimike koostamist, samuti vastavate teoste kirjastamist Hieronymuse sarjas.

  {1.3. Eralduste liigid}

  Programmi raames eraldatakse loometöö- ja projektitoetusi.

  {1.4. Taotluse esitaja}

  Loometöötoetust teose tõlkimiseks, kommenteerimiseks, saatesõna kirjutamiseks ning kogumike koostamiseks saavad taotleda füüsilised isikud iseendale. (muudetud 30.06.2021)
  Projektitoetust teose väljaandmisel selle toimetamiseks, raamatu kujundamiseks (fotode soetamine ja kujundustööd, kuid mitte küljendustööd) ja e-raamatu valmistamiseks saavad taotleda juriidilised isikud.

  {1.5. Eralduse saaja}

  Loometöötoetuse võib eraldada füüsilisele isikule, projektitoetuse juriidilisele isikule.

  {1.6. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane taotlus tuleb esitada tähtaegselt Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu.

  {1.7. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

  {2. TOETUSED}

  {2.1. Loometöötoetused}

  2.1.1. Loometöötoetuse eraldamisega toetatakse eelkõige klassikalise ilukirjanduse teoste tõlkijaid, kommenteerijaid ja saatesõna kirjutajaid ning kogumike koostajaid, et asjaosalised saaksid pühenduda oma tegevusele.
  2.1.2. Loometöötoetus eraldatakse füüsilisele isikule.
  2.1.3. Loometöötoetuse suurus on kuni 20 000 eurot.
  2.1.4. Loometöötoetust saab taotleda teose tõlkimiseks, tõlke kommentaaride ja saatesõna(de) kirjutamiseks või tõlkekogumiku koostamiseks. Taotlus peab sisaldama:

  {2.1.4.1. Teose tõlkimine}

  • tõlgitava teose täpne bibliograafiline kirje (autor, originaali pealkiri ja pealkirja tõlge eesti keelde, ilmumiskoht, kirjastus, ilmumisaasta, lehekülgede arv);
  • teose tutvustus ja tõlke ilmumise vajalikkuse põhjendus;
  • tõlkija CV, juriidilise isiku poolt esitatud taotluses lisaks ka tõlkija isikulised andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-post);
  • tõlgitava(te) teksti(de) originaali(de) maht proosa puhul autoripoognates (arvestades 40 000 tähemärki koos tühikutega = 1 ap), luule puhul värsiridades;
  • tõlke valmimise tähtaeg (kuni 36 kuud) ning teised kavandatavate tegevuste tähtajad;
  • väga mahukate teoste (alates 20 ap) puhul soov loometöötoetuse väljamaksmiseks mitmes osas pärast teatud osade vastuvõetavaks tunnistamist kirjastuses ning vastava kinnituse edastamist Kultuurkapitalile;
  • andmed samale projektile teistest allikatest taotletud rahaliste toetuste kohta;
  • kirjastuse kinnituskiri nõusolekuga tõlge avaldada ning kohustusega täita järgmisi tingimusi: avaldada teos Hieronymuse sarjas nõutavate sarja kujunduselementidega; märkida Kultuurkapitali osalus ning esitada teosest kohe pärast ilmumist 5 (viis) raamatut ning 5 (viis) köitmata kuid köitmiseks ettevalmistatud eksemplari Kultuurkapitalile (lisa 1); (muudetud 30.06.2021)
  • kui Hieronymuse sarjas pole tõlkijalt ilmunud vähemalt 2 (kaks) tõlketeost, tuleb tõlkijal esitada koos loometöötoetuse taotlusega proovitõlge mahuga vähemalt 1 (üks) autoripoogen.

  {2.1.4.2. Tõlke kommentaaride ja saatesõna(de) kirjutamine}

  • tõlgitud teose eestikeelne pealkiri, autor, kirjastus; tõlkija(d);
  • kommentaaride, saatesõna(de) maht autoripoognates, võimalik jagunemine mitme autori vahel;
  • kommentaaride, saatesõna(de) valmimise tähtaeg (kuni 36 kuud);
  • juriidilise isiku poolt esitatud taotluses lisaks ka kommentaaride ja saatesõna(de) kirjutaja isikulised andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-post);
  • kirjastuse kinnituskiri nõusolekuga tõlge avaldada ning kohustusega täita järgmisi tingimusi: avaldada teos Hieronymuse sarjas nõutavate sarja kujunduselementidega; märkida Kultuurkapitali osalus ning esitada teosest kohe pärast ilmumist 5 (viis) raamatut ning 5 (viis) köitmata kuid köitmiseks ettevalmistatud eksemplari Kultuurkapitalile (lisa 1). (muudetud 30.06.2021)

  {2.1.4.3. Tõlkekogumiku koostamine}

  • tõlkekogumiku tutvustus ja ilmumise vajalikkuse põhjendus;
  • tõlkekogumiku täpne sisukord koos iga osa algupärandi bibliograafilise kirjega ning mahuga;
  • juriidilise isiku poolt esitatud taotluses lisaks ka koostaja isikulised andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-post);
  • kirjastuse kinnituskiri nõusolekuga tõlge avaldada ning kohustusega täita järgmisi tingimusi: avaldada teos Hieronymuse sarjas nõutavate sarja kujunduselementidega; märkida Kultuurkapitali osalus ning esitada teosest kohe pärast ilmumist 5 (viis) raamatut ning 5 (viis) köitmata kuid köitmiseks ettevalmistatud eksemplari Kultuurkapitalile (lisa 1). (muudetud 30.06.2021)
  2.1.5. Kultuurkapital maksab loometöötoetuse välja pärast tõlke, kommentaaride ja saatesõna(de) valmimist või teose koostamist ning nende vastuvõetavaks tunnistamist kirjastuse poolt. Eriti mahukate teoste puhul, kui on esitatud vastav taotlus, võib maksmine toimuda ka osade kaupa. Kirjastus tõendab töö vastuvõetavaks tunnistamist vormikohase kinnituskirjaga (lisa 2).

  {2.2. Projektitoetused}

  2.2.1. Projektitoetusi eraldatakse kirjastustele Hieronymuse sarjas tõlgitud tekstide väljaandmisel teose toimetamiseks, raamatu kujundamiseks (fotode soetamine ja kujundustööd, kuid mitte küljendustööd) ja e-raamatu valmistamiseks. Toimetamistoetuse eraldamisel eeldatakse, et toimetaja oskab originaalteose keelt, vajaduse korral toetatakse programmist originaalkeelega võrdlevat toimetamist ja keeletoimetamist eraldi. Programmist ei toetata teisi teose trükiks ettevalmistamise ega trükkimisega seotud kulusid. (muudetud 29.09.2021)
  2.2.2. Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projektikulude kogumahust. Omaosaluse katteks võivad olla kõik muud punktis 2.2.1. nimetamata kirjastamiskulud.
  2.2.3. Projektitoetuse eraldamise eesmärgiks on teose väljaandmine Hieronymuse sarjas. Taotlus peab sisaldama:

  {2.2.3.1. Teose toimetamine}

  • tõlgitud teose eestikeelne pealkiri, autor ja kirjastus;
  • teose tõlkija(d), koostaja(d), toimetaja(d);
  • kavandatav tiraaž;
  • kavandatav ilmumisaeg;
  • kavandatav jaemüügihind (arvestades saadud toetust);
  • projekti eelarve;
  • taotletava summa kasutamise aeg;
  • teose käsikiri;
  • andmed samale projektile varem esitatud taotluste ja nende tulemuste kohta, samuti teistest allikatest taotletav rahaline toetus;
  • info sama projektiga seotud toetus(t)e kasutamise aja pikendamise kohta.

  {2.2.3.2. Raamatu kujundamine}

  • tõlgitud teose eestikeelne pealkiri, ilmumiskoht, kirjastus, ilmumisaasta, lehekülgede arv;
  • projekti eelarve;
  • taotletava summa kasutamise aeg;
  • teose käsikiri;
  • andmed samale projektile varem esitatud taotluste ja nende tulemuste kohta, samuti teistest allikatest taotletav rahaline toetus.

  {2.2.3.3. E-raamatu valmistamine}

  • tõlgitud teose eestikeelne pealkiri, autor, ilmumiskoht, kirjastus, ilmumisaasta, lehekülgede arv;
  • e-raamatu valmistaja ja vorming;
  • projekti eelarve;
  • taotletava summa kasutamise aeg;
  • andmed samale projektile varem esitatud taotluste ja nende tulemuste kohta, samuti teistest allikatest taotletav rahaline toetus.
  2.2.4. Projektitoetus teose toimetamiseks, raamatu kujundamiseks ja e-raamatu valmistamiseks makstakse juriidilisele isikule välja lepingus kehtestatud tingimustel.

  {3. TOETUSTE ERALDAMINE JA MUUD TINGIMUSED}

  3.1. Toetuste eraldamised otsustab programmi ekspertkomisjon. Ekspertkomisjoni otsused kinnitab Kultuurkapitali nõukogu.
  3.2. Toetuste eraldamisel lähtub ekspertkomisjon taotluste analüüsist ning eraldatud rahaliste vahendite hulgast. Taotlus võidakse rahuldada kas täielikult, osaliselt või jäetakse taotlus rahuldamata. Taotlus rahuldatakse osaliselt, kui taotluse täies mahus rahuldamine ei ole põhjendatud või ei ole rahaliste vahendite piiratuse tõttu otstarbekas või võimalik. Taotluse osalisel rahuldamisel lähtutakse eeldusest, et taotluse eesmärk on taotluse osalise rahuldamisega saavutatav.

  3.3. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:
  • projekti vastavust Hieronymuse statuudi eesmärkidele;
  • taotleja senise tegevuse silmapaistvust;
  • projekti selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust;
  • projekti majanduslikku läbimõeldust;
  • autori ja teose kaalu omamaises kontekstis ja vajadust tõlke järele eesti kultuuris.
  3.4. Toetus eraldatakse tähtaegselt esitatud taotluste alusel või ekspertkomisjoni omal algatusel.
  3.5. Programmi rahastatakse 1) Kultuurkapitali nõukogu eraldatud ning 2) sihtannetajate vahenditest vastavalt nendega sõlmitud lepingutele. Ekspertkomisjon teeb otsused Kultuurkapitali nõukogu kinnitatud eelarve piires.
  3.6. Kultuurkapital sõlmib toetuse saajaga lepingu.
  3.6.1. Lepingus tuleb muude tingimuste hulgas ära märkida:
  • tööde valmimise tähtaeg;
  • kirjastuse puhul kohustus avaldada teos Hieronymuse sarja formaadis, sarja logoga ja sarjas nõutavate kujunduselementidega;
  • nõue, märkida teoses ära Kultuurkapitali osalus;
  • nõue, esitada Kultuurkapitalile teosest kohe pärast ilmumist 5 (viis) raamatut ning 5 (viis) köitmata kuid köitmiseks ettevalmistatud eksemplari. (muudetud 30.06.2021)
  3.7. Nii loometöö- kui ka projektitoetuse saajad on kohustatud kinni pidama toetuse kasutamise perioodiks kinnitatud lõpptähtajast. Kui see pole väga mõjuval põhjusel võimalik, on nii füüsilisest kui ka juriidilisest isikust toetuse saajad kohustatud esitama pikendustaotluse. Füüsilise isiku pikendustaotlusele tuleb lisada vastava teose kirjastajast juriidilise isiku esindaja nõusolek. Kultuurkapitalil on õigus lõpetada tähtaja ületanud ja pikendamata jäetud lepingud ja nõuda toetuseks eraldatud summad toetuse saajalt tagasi.
  3.8. Toetuste aruandlus, võimalik tagasimaksmine jm käesolevas statuudis lähemalt selgitamata menetlus toimub vastavalt „Taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“ kehtestatud tingimustel. (muudetud 28.06.2023)

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev statuut on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2019-S09, 26. märtsil 2019 ning rakendatakse alates 15. aprillist 2019. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.

  Muudetud 30.06.2021 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 4/2021-S09,

  Muudetud 29.09.2021 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 6/2021-S09,

  Muudetud 28.06.2023 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 4/2023-S09