Kehakultuuri & spordi sihtkapital

  Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali raha jagamise kord


  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  Kord kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali seaduse (KultKS) §2 lõike 4 täitmiseks. Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) kehakultuuri ja spordi sihtkapitali preemiate, stipendiumide, toetuste ning loometöötasude (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) maksmise alused ning taotlemise tingimused (edaspidi nimetatud raha jagamise kord). Taotluste menetlemine, eralduste tegemine ja maksmine ning lepingute sõlmimine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on kehtestatud „Taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.

  {1.2. Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali eesmärgid}

  Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali (edaspidi sihtkapital) eesmärk on toetada üleriigiliselt või rahvusvaheliselt oluliste spordiürituste ja erinevate liikumisharrastuse sündmuste korraldamist Eestis, rahvusvahelisteks võistlusteks treeningettevalmistust, rahvusvahelistel võistlustel osalemist, spordile pühendunud inimeste tunnustamist ja innustamist ning regionaalse spordielu arendamist.

  Eesmärgi täitmiseks toetab sihtkapital kehakultuuri ja spordi valdkonna

  • üleriigiliselt või rahvusvaheliselt oluliste spordiürituste korraldamist Eestis;
  • regionaalse spordielu arendamisele suunatud spordi- ja liikumisharrastuse sündmuste korraldamist;
  • spordi, sporditeadusega, spordimeditsiini ja liikumisharrastusega seotud info-, õppe- ja juhendmaterjalide ning raamatute väljaandmist;
  • spordi, sporditeaduse, spordimeditsiini ja liikumisharrastuse alaseid koolitusüritusi;
  • rahvusvahelistel spordi, sporditeaduse, spordimeditsiini ja liikumisharrastuse alastel koolitustel osalemist;
  • enesetäiendamist välisriigis;
  • spordivaldkonna alaste rakendusuuringute läbiviimist;
  • Eesti spordi järelkasvu (eelkõige 19–23 aastaste) rahvusvahelisteks võistlusteks, treeningettevalmistust ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalemist;
  • spordile pühendunud teenekaid inimesi.

  {1.3. Taotluse või ettepaneku esitaja}

  Sihtkapitalile võivad taotlusi ja ettepanekuid esitada füüsilised ja juriidilised isikud. Loometöötasusaavad taotleda füüsilised isikud iseendale. Alaealise lapse eest võib taotluse esitada tema seaduslik esindaja. Preemiat ei saa taotleda, preemia eraldamiseks saab teha ettepaneku. Ettepanekut endale preemia eraldamiseks ei saa teha.

  {1.4. Eralduse saaja}

  Preemia või toetuse võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule. Elutöötoetuse, loometöötasu Ja stipendiumi võib eraldada üksnes füüsilisele isikule.

  {1.5. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane taotlus tuleb esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu. Preemiaettepaneku ja matusetoetuse taotluse võib esitada ka e-posti teel aadressil sport@kulka.ee.

  {1.6. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus koos nõutud lisadega või ettepanek tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev. Ravimi- ja matusetoetuse taotlusi saab esitada igal ajal.

  {1.7. Eraldusotsuse tegemine}

  Sihtkapital teeb eraldusotsuse taotluse või ettepaneku alusel või omal algatusel.

  {1.8. Kinnitus kolmandate isikute õiguste osas}

  Juhul, kui taotletava eraldusega seotud tegevus puudutab kolmandate isikute õigusi, peab eralduse taotleja kinnitama, et toetatava tegevusega ei rikuta ühegi kolmanda isiku õigusi (sh autoriõigusi, isikuandmete kaitset puudutavaid õigusi, isiklikke õigusi, jms) ja/või kolmandatelt isikutelt on võetud asjakohased nõusolekud nende autoriõigustega kaitstavate teoste või isikuandmete (sh hääle või kujutise) kasutamiseks seoses toetatavate tegevustega.

  {1.9. Välistused}

  Eraldusi ei tehta:
  1.9.1. isikule, kellel esineb eraldusotsuse tegemisele eelneval päeval Kultuurkapitali ees võlgnevus vähemalt summas 50 eurot ning võlgnevuse tasumine ei ole ajatatud või ajatamise korral ei ole võlgnevus tasutud ajakava kohaselt;
  1.9.2. isikule, kellel on eraldusotsuse tegemisele eelneva päeva seisuga nõutav aruanne esitamata;
  1.9.3. aruande laekumisest 3 kuu jooksul isikule, kes ei ole esitanud nõutud aruannet tähtaegselt;
  1.9.4. isikule, kelle suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus või kelle suhtes on kehtiv registrist kustutamise hoiatus;
  1.9.5. spordiorganisatsioonidele, kes spordiseaduse § 4 tähenduses peavad olema kantud Eesti Spordiregistrisse, aga ei ole esitanud oma andmeid registri põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras;
  1.9.6. muudel käesolevas korras või erikorras sätestatud alustel.

  {1.10. Eraldustega seotud andmete avalikustamine ning toetuse äramärkimine}

  1.10.1 Kultuurkapital avalikustab esitatud taotluste eesmärgid, taotletava summa ja eraldusotsused oma kodulehel aadressiga https://www.kulka.ee/avalik-teave ning nõukogu otsuse alusel ka teistes meediakanalites.

  1.10.2 Toetuse saajal tuleb eksponeerida Kultuurkapitali logo ja/või nime projekti teavitamisel (sh reklaamimisel) ja/või viitamisel ning toetusega seotud andmekandjatel.

  {1.11. Isikuandmete töötlemine}

  Taotlemise, taotluste menetlemise, eralduste tegemise ja maksmise ning lepingute sõlmimise, aruandluse ja tagasinõudmise eesmärgil kogutud füüsiliste isikute isikuandmeid töödeldakse vastavalt dokumendile „Kultuurkapitali andmekaitsealane teavitus“.

  {1.12. Riigiabi ja vähese tähtsusega abi}

  Kultuurkapital lähtub riigiabina (sh grupierandiga hõlmatud riigiabi) ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi andmisel Euroopa Komisjoni õigusaktidest ning konkurentsiseaduse 6. peatükis sätestatust, sh Komisjoni grupierandi määrusest (EL) nr 651/2014 ja määruse artiklitest nr 53 „Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi“ ning nr 54 „Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul“. Riigiabina ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi taotlemise ja eraldamise põhimõtted on sätestatud dokumendis „Riigiabina ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi taotlemise ning andmise põhimõtted“.

  {2. TOETUSED}

  {2.1. Projekti- ja tegevustoetuste eraldamine}

  Toetuse eraldamisel võetakse arvesse:
  • taotluse eesmärgi vastavust sihtkapitali eesmärkidele;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistamise korrektsust;
  • kaasfinantseerimise osakaalu;
  • taotleja senise tegevuse mõju ja edukust.

  Sihtkapital ei toeta:

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi;
  • projekte, millel puuduvad nõutud lisad, või mille eelarve ei võimalda taotluse sisu hinnata;
  • spordiehitise ehitus-, remondi-, haldus- ja hoolduskulude katmist;
  • spordivarustuse, kontoritehnika ja -tarvete ning muu vara ostmist;
  • tehnika jmt remondiks ja hoolduseks vajalike vahendite ostmist;
  • Eesti ja piirkondlike meistrivõistluste ja karikavõistluste korraldamist ja nendel osalemist;
  • harrastusspordivõistlustel osalemist;
  • eesti-sisestel võistlustel osalemist;
  • alaliitude juhtorganite koosolekute korraldamist;
  • päevarahade maksmist;
  • litsentside ostmist ja liikmemaksude tasumist;
  • rahvaspordiürituste toitlustuskulusid.

  {2.2. Projektitoetused}

  2.2.1. Projektitoetusi eraldatakse kehakultuuri ja spordi edendamiseks, tutvustamiseks, valdkonna tippsündmuste korraldamiseks, valdkonna teoste väljaandmiseks, valdkonnaga seotud isikute mälestuse ja tegevuse jäädvustamiseks jms.

  2.2.2. Projektitoetusi saavad taotleda sporti arendavad füüsilised ja juriidilised isikud.
  2.2.3. Eelistatakse üleriigilise või regionaalse mõjuga projektide taotlusi.

  2.2.4. Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projektikulude kogumahust, kui käesolevas korras ei ole sätestatud suurem omaosaluse ja/või kaasfinantseeringu määr.

  2.2.5. Taotlusele tuleb vastavalt projekti eesmärgile lisada info või lisamaterjal järgnevalt:

  • taotleja tutvustus (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus);
  • projekti sisu kirjeldus;
  • toetuse kasutamise periood;
  • täpne eelarve, sh kaasfinantseering;
  • spordiala;
  • ürituste ja võistluste korraldamise puhul toimumise koht, korraldajad, ajakava;
  • mitteperioodilise trükise puhul lisaks autori tutvustus ning trükise formaat, maht, trükiarv, levitamise plaan koos müügiprognoosiga ja võimaluse korral käsikiri või käsikirja näidis;
  • füüsilise isiku poolt esitatud võistlus- ja treeningtoetuse taotluse juures peab olema alaliidu kaaskiri;
  • projekti teostumise tähtaeg.

  {2.3. Spordivaldkonna aasta tegevustoetused}

  2.3.1. Aasta tegevustoetuse projekti sisuks võivad olla spordiorganisatsiooni poolt kalendriaasta jooksul rahvusvahelisel tasemel sportlaste treeningettevalmistuse, treening- ja võistluslähetuste ning üleriigiliste liikumisharrastuse suursündmuste ja suurte sariürituste läbiviimisega seotud tegevused.

  2.3.2. Aasta tegevustoetust saavad taotleda spordialaliidud vm spordiühendused või -organisatsioonid.

  2.3.3. Aasta tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg on 20. november. 

  2.3.4. Aasta tegevustoetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projektikulude kogumahust.

  2.3.5. Taotlusele tuleb vastavalt eesmärgile lisada info või lisamaterjal järgnevalt:

  • ülevaade seatud eesmärkidest;
  • ülevaade plaanitud tegevustest;
  • ülevaade planeeritud kuludest ja tuludest;
  • projekti periood.

  {2.4. Elutöötoetused}

  {2.4.1. Ühekordsed elutöötoetused}

  2.4.1.1. Ühekordseid elutöötoetusi eraldatakse kehakultuuri ja spordi valdkonda oluliselt panustanud inimestele.
  2.4.1.2. Toetust saavad taotleda spordialaliidud vm spordiühendused või -organisatsioonid.
  2.4.1.3. Ühekordse elutöötoetuse suurus on kuni 400 eurot.
  2.4.1.4. Taotlus peab andma ülevaate teeneka sporditegelase sportlikest saavutustest ja tema varasemast või praegusest tegevusest spordivaldkonnas. Taotlus peab sisaldama sisulist põhjendust toetuse eraldamiseks.
  2.4.1.5. Kui taotlejaks on spordialaliit vm spordiühendus või -asutus ning esitatud on mitu kandidaati, tuleb kandidaadid esitada pingereas. Igas jaotuses eraldatakse toetus alaliidu vm spordiühenduse kuni kahele kandidaadile.
  2.4.1.6. Ühekordseid elutöötoetusi eraldatakse isikule mitte sagedamini kui üks kord aastas.
  2.4.1.7. Ühekordse elutöötoetuse eraldab sihtkapital taotluse alusel või omal algatusel.

  {2.4.2. Regulaarsed elutöötoetused}

  2.4.2.1. Regulaarseid elutöötoetusi eraldatakse kehakultuuri ja spordi valdkonda pikaajaliselt ja oluliselt panustanud inimestele.

  2.4.2.2. Regulaarse elutöötoetuse suurus on 1200 eurot kvartalis.
  2.4.2.3. Regulaarset elutöötoetust makstakse isikule eluaegselt.
  2.4.2.4. Regulaarse elutöötoetuse eraldab sihtkapital omal algatusel.

  {2.5. Juubelitoetused}

  2.5.1. Juubelitoetusi eraldatakse vabariiklikul tasandil kehakultuuri ja spordi valdkonda oluliselt panustanud isikutele alates nende 60. sünnipäevast iga viie aasta tagant.

  2.5.2. Juubelitoetusi saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
  2.5.3. Juubelitoetuse suurus on 400 eurot.
  2.5.4. Juubelitoetuse taotlusesse tuleb märkida toetuse saaja nimi ja isikukood ning põhjendus juubelitoetuse eraldamiseks.
  2.5.5. Sihtkapital eraldab juubelitoetuse taotluse alusel või omal algatusel.

  {2.6. Ravimitoetused}

  2.6.1. Ravimitoetusi eraldatakse kehakultuuri ja spordi valdkonda oluliselt panustanud isikute ravimikulude katmiseks.

  2.6.2. Ravimitoetuse suurus on kuni 400 eurot.

  2.6.3. Toetust saavad taotleda spordialaliidud vm spordiühendused või -organisatsioonid.

  2.6.4. Taotlus peab sisaldama põhjendust toetuse eraldamiseks ja kulude kalkulatsiooni.

  2.6.5. Ravimitoetus eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule füüsilise isiku ravimikulude katteks taotluse alusel või sihtkapitali omal algatusel.

  {2.7. Matusetoetused}

  2.7.1. Matusetoetusi eraldatakse kehakultuuri ja spordi valdkonnas silma paistnud isiku matusega seotud kulude katmiseks ning tema perekonna toetamiseks.

  2.7.2. Matusetoetuse suurus on kuni 800 eurot.

  2.7.3. Taotlus matusetoetuse eraldamiseks tuleb esitada e-kirja teel, aadressil sport@kulka.ee.

  2.7.4. Taotlus peab sisaldama informatsiooni lahkunud kehakultuuri ja spordi valdkonna inimese kohta.

  2.7.5. Matusetoetus eraldatakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule taotluse alusel või sihtkapitali omal algatusel.

  2.7.6. Matusetoetuse eraldamise taotlusi saab esitada ka väljaspool punktis 1.6 nimetatud taotlusvoorude tähtaegasid.

  {3. STIPENDIUMID}

  Stipendium on tulevikku suunatud toetus, mida eraldatakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks.

  {3.1. Sportlasestipendium}

  3.1.1. Sihtkapital eraldab sportlasestipendiume füüsilistele isikutele eesmärgiga võimaldada pühendumist sportliku saavutusvõime arendamisele.
  3.1.2. Stipendiumit saavad sportlasele taotleda spordiorganisatsioonid spordiseaduse § 4 tähenduses.

  3.1.3. Stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot aastas.
  3.1.4. Stipendiumi taotlemise tingimused:

  • stipendiumile esitatud kandidaat peab olema 19– kuni 23–aastane;
  • kui on esitatud mitu kandidaati, tuleb kandidaadid esitada pingereas;
  • kvartalis saab organisatsioon stipendiumi taotleda kuni kahele sportlasele;
  • taotluses peavad olema märgitud sportlase andmed (isikukood, e-post, telefon, arvelduskonto number); 
  • taotlus peab sisaldama spordiala, ülevaadet sportlase senistest tulemustest ning tema sportliku arengu eesmärkidest;
  • taotlus peab sisaldama sisulist eesmärki stipendiumi perioodiks;
  • taotluse juures peab olema alaliidu kaaskiri (kui taotlejaks ei ole spordialaliit). 

  3.1.5 Sportlase stipendium eraldatakse sportlastele, kes ei saa Eesti Olümpiakomitee A-, B- või C-taseme olümpiaettevalmistuse toetust.

  {3.2.  „Noor ja andekas“ stipendium}

  3.2.1. Sihtkapital eraldab stipendiumit füüsilistele isikutele eesmärgiga tunnustada ja toetada aktiivselt tegutsevaid noorsportlasi pühenduma oma võimete jätkuvale arendamisele.

  3.2.2. Taotlusi stipendiumi eraldamiseks võivad esitada spordialaliidud vm spordiühendused.

  3.2.3. Stipendiumi suurus on 650 eurot aastas.
  3.2.4. Stipendiumi taotlemise tingimused:

  • stipendiumile esitatud kandidaat peab olema14– kuni 18–aastane;
  • taotlus peab andma ülevaate sportlase senistest tulemustest ning tema sportliku arengu eesmärkidest;
  • kui on esitatud mitu kandidaati, tuleb kandidaadid esitada pingereas;
  • kvartalis saab organisatsioon stipendiumi taotleda kuni kahele sportlasele;
  • taotluses peavad olema märgitud sportlase andmed (isikukood, e-post, telefon, arvelduskonto number); 
  • taotluse juures peab olema alaliidu kaaskiri (kui taotlejaks ei ole spordialaliit). 

  {3.3.  „Ela ja sära“ stipendium}

  3.3.1. „Ela ja sära“ stipendium eraldatakse kõrgvormis sporditegelastele erialaseks pühendumiseks.

  3.3.2. Igal aastal eraldatakse kuni kaks „Ela ja sära“ stipendiumi.

  3.3.3. Stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud iseendale.

  3.3.4. „Ela ja sära“ stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtkapitalile 20. maiks.

  3.3.5. Taotlus peab sisaldama:

  • eesmärke stipendiumi perioodiks;
  • teavet põhitöökoha ja samaks perioodiks saadud stipendiumide kohta.

  3.3.6. Stipendiumi suurus on 20 000 eurot.

  3.3.7. Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis alates jooksva aasta oktoobrist.

  {4. PREEMIAD}

  {4.1. Peapreemia}

  4.1.1. Pikaajalise tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab kehakultuuri ja spordi sihtkapitali nõukogu igal aastal välja ühe valdkondliku peapreemia.

  4.1.2. Peapreemia suurus on 8000 eurot.
  4.1.3. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile 20. novembriks.

  4.1.4. Peapreemia eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaotatakse preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele.

  {4.2. Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali aastapreemiad}

  4.2.1. Sihtkapital eraldab kehakultuuri ja spordi valdkonnas silmapaistvate saavutuste tunnustamiseks üks kord aastas aastapreemiaid isikute eelmise aasta silmapaistva ja eduka tegevuse ning spordivaldkonna arengusse panustamise eest.

  4.2.2 Aastapreemia suurus on kuni 5500 eurot.

  4.2.3. Ettepanekuid preemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud.

  4.2.4. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile 20. novembriks.

  4.2.5. Aastapreemia saajad otsustab sihtkapitali nõukogu ettepanekute alusel või omal algatusel.

  4.2.6. Aastapreemia eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaotatakse preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele.

  {4.3. Elutööpreemia}

  4.3.1. Pikaajalise tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab sihtkapital igal aastal välja ühe elutööpreemia. 

  4.3.2. Elutööpreemia suurus on 12 000 eurot.
  4.3.3. Põhjendatud ettepanek elutööpreemia eraldamiseks tuleb esitada 20. novembriks.

  4.3.4. Sihtkapital eraldab elutööpreemia esitatud ettepanekute alusel või omal algatusel.
  4.3.5. Elutööpreemia eraldatakse füüsilisele isikule.

  {4.4. Tunnustuspreemiad}

  4.4.1. Tunnustuspreemiaga tunnustatakse spordi- ja liikumisharrastuse valdkonna inimesi, sh sportlaseid, treenereid, kohtunikke ja spordivabatahtlikke pühendumise eest, mis on avaldanud olulist mõju oma valdkonna arengule ning innustanud neid edaspidises erialases või vabatahtlikus tegevuses.

  4.4.2. Sihtkapitali ühekordse tunnustuspreemia suurus on kuni 3000 eurot.
  4.4.3. Põhjendatud ettepanek peab sisaldama kandidaadi tutvustust ja ülevaadet tema poolt ellu viidud tegevustest.

  4.4.4. Sihtkapital eraldab tunnustuspreemia laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel.

  {4.5. Olümpiamedali võitja tunnustuspreemia}

  4.5.1. Kehakultuuri ja spordi sihtkapital eraldab tunnustuspreemiaid olümpiamedali (sh paraolümpiamedali) võitjatele. Preemia eraldamisel lähtutakse väärtuslikuma võidetud medali kohta kehtestatud määrast.

  4.5.2. Olümpiamängudel kuldmedali võitnud sportlaste tunnustuspreemia suurus on 5400 eurot aastas. Preemia makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis.

  4.5.3. Olümpiamängudel hõbemedali võitnud sportlaste tunnustuspreemia suurus on 3840 eurot aastas. Sihtkapital eraldab ettepaneku alusel kuni 5 preemiat olümpiamängudel ja kuni 3 preemiat paraolümpiamängudel hõbemedali võitnud sportlastele. Preemia makstakse välja võrdsetes osades kord poolaastas.

  4.5.4. Olümpiamängudel pronksmedali võitnud sportlaste tunnustuspreemia suurus on 3240 eurot aastas. Sihtkapital eraldab ettepaneku alusel kuni 6 preemiat olümpiamängudel ja kuni 4 preemiat paraolümpiamängudel pronksmedali võitnud sportlastele. Preemia makstakse välja võrdsetes osades kord poolaastas.

  4.5.5. Ettepaneku preemiate eraldamiseks saab olümpiamängude medalistide osas esitada Eesti Olümpiakomitee ja paraolümpiamängude medalistide osas Eesti Paralümpiakomitee.

  4.5.6. Olümpiamängude medalistidele tunnustuspreemiate eraldamise ettepanekud tuleb sihtkapitalile esitada 20. veebruariks. Paraolümpiamängude medalistidele tunnustuspreemiate eraldamise ettepanekud tuleb sihtkapitalile esitada 20. maiks.

  4.5.7. Sihtkapitali nõukogul on õigus jätta preemiad eraldamata.

  {5. LOOMETÖÖTASU}   

  5.1. Loometöötasu maksmise eesmärk on võimaldada spordivaldkonnas tegutseval või sellest valdkonnast huvituval inimesel pühenduda konkreetsele loomingulisele tegevusele või tööle (raamatute kirjutamine, originaaltekstide loomine, ajaloolise info ja materjalide kogumine jms.), mille eesmärk on luua valdkonna jaoks oluline autoriõiguse alla kuuluv teos, saada selle töö eest mõistlikku tasu ja sellele lisanduvad seadusega ettenähtud maksud.

  5.2. Loometöötasu saavad taotleda füüsilised isikud iseendale.

  5.3. Loometöötasu maksmiseks sõlmitakse tähtajaline käsundusleping.

  5.4. Loometöötasu jagatakse üldjuhul loomeperioodi kuude arvuga ja makstakse välja kord kuus.

  5.5. Loometöötasu võib välja maksta ka loomeperioodist lühema aja jooksul. Sellisel juhul otsustab sihtkapitali nõukogu väljamaksete arvu arvestusega, et üks väljamakse tehakse ühes kalendrikuus ja määrab väljamaksete tegemise ajavahemiku. Väljamaksed võib määrata loomeperioodi alguse- või lõpukuudele või ka määratud ajavahemikuks peale teose valmimist. Loometöötasu võib määrata ka üheks kuuks.

  5.6. Loometöötasu saajal tekib õigus ravikindlustusele, kui vähemalt üheks kuuks määratud loometöötasu brutosummalt (summalt, millest arvatakse maha tulumaks ja muud seadusega ettenähtud maksed) arvutatud sotsiaalmaks on võrdne või suurem sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse kuumäärast. Igaks aastaks määratakse valitsuse ja tööandjate kokkuleppest lähtuvalt uus brutotasu summa, mis tagab ravikindlustuse. Üldjuhul on selleks eelmise aasta töötasu alammäär.

  5.7. Taotlus peab sisaldama:

  • põhjendust tasu eraldamiseks;
  • erialast lühitutvustust/CV-d;
  • loodava teose kirjeldust sh loometöö mahu kirjeldust;
  • teose loomise ajakava.

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2024, 27.03.2024. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.