Kehakultuuri & spordi sihtkapital

  Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali raha jagamise kord


  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  Kord kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali seaduse (KultKS) §2 lõike 4 täitmiseks. Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) kehakultuuri ja spordi sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) maksmise alused ning taotlemise tingimused (edaspidi nimetatud raha jagamise kord). Taotluste menetlemine, eralduste tegemine ja maksmine ning lepingute sõlmimine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on kehtestatud „Taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.

  {1.2. Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali eesmärgid}

  Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali (edaspidi sihtkapital) eesmärk on toetada üleriigiliselt või rahvusvaheliselt oluliste spordiürituste ja erinevate liikumisharrastuse sündmuste korraldamist Eestis, rahvusvahelisteks võistlusteks treeningettevalmistust, rahvusvahelistel võistlustel osalemist, spordile pühendunud inimeste tunnustamist ja innustamist ning regionaalse spordielu arendamist.

  Eesmärgi täitmiseks toetab sihtkapital kehakultuuri ja spordi valdkonna

  • üleriigiliselt või rahvusvaheliselt oluliste spordiürituste korraldamist Eestis;
  • regionaalse spordielu arendamisele suunatud spordi- ja liikumisharrastuse sündmuste korraldamist;
  • spordi, sporditeadusega, spordimeditsiini ja liikumisharrastusega seotud info-, õppe- ja juhendmaterjalide ning raamatute väljaandmist;
  • spordi, sporditeaduse, spordimeditsiini ja liikumisharrastuse alaseid koolitusüritusi;
  • rahvusvahelistel spordi, sporditeaduse, spordimeditsiini ja liikumisharrastuse alastel koolitustel osalemist;
  • enesetäiendamist välisriigis;
  • spordivaldkonna alaste rakendusuuringute läbiviimist;
  • Eesti spordi järelkasvu (eelkõige 19–23 aastaste) rahvusvahelisteks võistlusteks, treeningettevalmistust ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalemist;
  • spordile pühendunud teenekaid inimesi.

  {1.3. Taotluse või ettepaneku esitaja}

  Sihtkapitalile võivad taotlusi ja ettepanekuid esitada füüsilised ja juriidilised isikud. Loomingulist stipendiumi ja loometöötoetust saavad taotleda füüsilised isikud iseendale. Alaealise lapse eest võib taotluse esitada tema seaduslik esindaja. Preemiat ei saa taotleda, preemia eraldamiseks saab teha ettepaneku. Ettepanekut endale preemia eraldamiseks ei saa teha.

  {1.4. Eralduse saaja}

  Preemia või toetuse võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule (v.a elutöö- ja loometöötoetused, mis eraldatakse üksnes füüsilisele isikule). Stipendiumi võib eraldada üksnes füüsilisele isikule.

  {1.5. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane taotlus tuleb esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu. Preemiaettepaneku ja matusetoetuse taotluse võib esitada ka e-posti teel aadressil sport@kulka.ee.

  {1.6. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus koos nõutud lisadega või ettepanek tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev. Ravimi- ja matusetoetuse taotlusi saab esitada igal ajal.

  {1.7. Eraldusotsuse tegemine}

  Sihtkapital teeb eraldusotsuse taotluse või ettepaneku alusel või omal algatusel.

  {1.8. Kinnitus kolmandate isikute õiguste osas}

  Juhul, kui taotletava eraldusega seotud tegevus puudutab kolmandate isikute õigusi, peab eralduse taotleja kinnitama, et toetatava tegevusega ei rikuta ühegi kolmanda isiku õigusi (sh autoriõigusi, isikuandmete kaitset puudutavaid õigusi, isiklikke õigusi, jms) ja/või kolmandatelt isikutelt on võetud asjakohased nõusolekud nende autoriõigustega kaitstavate teoste või isikuandmete (sh hääle või kujutise) kasutamiseks seoses toetatavate tegevustega.

  {1.9. Välistused}

  Eraldusi ei tehta:
  1.9.1. isikule, kellel esineb eraldusotsuse tegemisele eelneval päeval Kultuurkapitali ees võlgnevus ning võlgnevuse tasumine ei ole ajatatud või ajatamise korral ei ole võlgnevus tasutud ajakava kohaselt;
  1.9.2. isikule, kellel on eraldusotsuse tegemisele eelneva päeva seisuga nõutav aruanne esitamata;
  1.9.3. aruande laekumisest 3 kuu jooksul isikule, kes ei ole esitanud nõutud aruannet tähtaegselt;
  1.9.4. isikule, kelle suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus või kelle suhtes on kehtiv registrist kustutamise hoiatus;
  1.9.5. spordiorganisatsioonidele, kes spordiseaduse § 4 tähenduses peavad olema kantud Eesti Spordiregistrisse, aga ei ole esitanud oma andmeid registri põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras;
  1.9.6. muudel käesolevas korras või erikorras sätestatud alustel.

  {1.10. Eraldustega seotud andmete avalikustamine ning toetuse äramärkimine}

  1.10.1 Kultuurkapital avalikustab esitatud taotluste eesmärgid, taotletava summa ja eraldusotsused oma kodulehel aadressiga https://www.kulka.ee/avalik-teave ning nõukogu otsuse alusel ka teistes meediakanalites.

  1.10.2 Toetuse saajal tuleb eksponeerida Kultuurkapitali logo ja/või nime projekti teavitamisel (sh reklaamimisel) ja/või viitamisel ning toetusega seotud andmekandjatel.

  {1.11. Isikuandmete töötlemine}

  Taotlemise, taotluste menetlemise, eralduste tegemise ja maksmise ning lepingute sõlmimise, aruandluse ja tagasinõudmise eesmärgil kogutud füüsiliste isikute isikuandmeid töödeldakse vastavalt dokumendile „Kultuurkapitali andmekaitsealane teavitus“.

  {1.12. Riigiabi ja vähese tähtsusega abi}

  Kultuurkapital lähtub riigiabina (sh grupierandiga hõlmatud riigiabi) ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi andmisel Euroopa Komisjoni õigusaktidest ning konkurentsiseaduse 6. peatükis sätestatust, sh Komisjoni grupierandi määrusest (EL) nr 651/2014 ja määruse artiklitest nr 53 „Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi“ ning nr 54 „Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul“. Riigiabina ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi taotlemise ja eraldamise põhimõtted on sätestatud dokumendis „Riigiabina ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi taotlemise ning andmise põhimõtted“.

  {2. TOETUSED}

  {2.1. Projekti- ja tegevustoetuste eraldamine}

  Toetuse eraldamisel võetakse arvesse:
  • taotluse eesmärgi vastavust sihtkapitali eesmärkidele;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistamise korrektsust;
  • kaasfinantseerimise osakaalu;
  • taotleja senise tegevuse mõju ja edukust.

  Sihtkapital ei toeta:

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi;
  • projekte, millel puuduvad nõutud lisad, või mille eelarve ei võimalda taotluse sisu hinnata;
  • spordiehitise ehitus-, remondi-, haldus- ja hoolduskulude katmist;
  • spordivarustuse, kontoritehnika ja -tarvete ning muu vara ostmist; (muudetud 30.12.2020)
  • tehnika jmt remondiks ja hoolduseks vajalike vahendite ostmist; (lisatud 30.12.2020)
  • Eesti ja piirkondlike meistrivõistluste ja karikavõistluste korraldamist ja nendel osalemist;
  • harrastusspordivõistlustel osalemist;
  • eesti-sisestel võistlustel osalemist;
  • alaliitude juhtorganite koosolekute korraldamist;
  • päevarahade maksmist;
  • litsentside ostmist ja liikmemaksude tasumist;
  • rahvaspordiürituste toitlustuskulusid.

  {2.2. Projektitoetused}

  2.2.1. Projektitoetusi eraldatakse kehakultuuri ja spordi edendamiseks, tutvustamiseks, valdkonna tippsündmuste korraldamiseks, valdkonna teoste väljaandmiseks, valdkonnaga seotud isikute mälestuse ja tegevuse jäädvustamiseks jms.

  2.2.2. Projektitoetusi saavad taotleda sporti arendavad füüsilised ja juriidilised isikud.
  2.2.3. Eelistatakse üleriigilise või regionaalse mõjuga projektide taotlusi.

  2.2.4. Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projektikulude kogumahust, kui käesolevas korras ei ole sätestatud suurem omaosaluse ja/või kaasfinantseeringu määr. (muudetud 28.06.2023)

  2.2.5. Taotlusele tuleb vastavalt projekti eesmärgile lisada info või lisamaterjal järgnevalt:

  • taotleja tutvustus (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus);
  • projekti sisu kirjeldus;
  • toetuse kasutamise periood;
  • täpne eelarve, sh kaasfinantseering;
  • spordiala;
  • ürituste ja võistluste korraldamise puhul toimumise koht, korraldajad, ajakava;
  • mitteperioodilise trükise puhul lisaks autori tutvustus ning trükise formaat, maht, trükiarv, levitamise plaan koos müügiprognoosiga ja võimaluse korral käsikiri või käsikirja näidis;
  • füüsilise isiku poolt esitatud võistlus- ja treeningtoetuse taotluse juures peab olema alaliidu kaaskiri; (lisatud 31.03.2021)
  • projekti teostumise tähtaeg.

  {2.3. Spordivaldkonna aasta tegevustoetused}

  2.3.1. Aasta tegevustoetuse projekti sisuks võivad olla spordiorganisatsiooni poolt kalendriaasta jooksul rahvusvahelisel tasemel sportlaste treeningettevalmistuse, treening- ja võistluslähetuste ning üleriigiliste liikumisharrastuse suursündmuste ja suurte sariürituste läbiviimisega seotud tegevused.

  2.3.2. Aasta tegevustoetust saavad taotleda spordialaliidud vm spordiühendused või -organisatsioonid.

  2.3.3. Aasta tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg on 20. november. (muudetud 10.11.2021)

  2.3.4. Aasta tegevustoetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projektikulude kogumahust.

  2.3.5. Taotlusele tuleb vastavalt eesmärgile lisada info või lisamaterjal järgnevalt:

  • ülevaade seatud eesmärkidest;
  • ülevaade plaanitud tegevustest;
  • ülevaade planeeritud kuludest ja tuludest;
  • projekti periood.

  {2.4. Elutöötoetused}

  {2.4.1. Ühekordsed elutöötoetused}

  2.4.1.1. Ühekordseid elutöötoetusi eraldatakse kehakultuuri ja spordi valdkonda oluliselt panustanud inimestele.
  2.4.1.2. Toetust saavad taotleda spordialaliidud vm spordiühendused või -organisatsioonid.
  2.4.1.3. Ühekordse elutöötoetuse suurus on kuni 400 eurot.
  2.4.1.4. Taotlus peab andma ülevaate teeneka sporditegelase sportlikest saavutustest ja tema varasemast või praegusest tegevusest spordivaldkonnas. Taotlus peab sisaldama sisulist põhjendust toetuse eraldamiseks.
  2.4.1.5. Kui taotlejaks on spordialaliit vm spordiühendus või -asutus ning esitatud on mitu kandidaati, tuleb kandidaadid esitada pingereas. Igas jaotuses eraldatakse toetus alaliidu vm spordiühenduse kuni kahele kandidaadile.
  2.4.1.6. Ühekordseid elutöötoetusi eraldatakse isikule mitte sagedamini kui üks kord aastas.
  2.4.1.7. Ühekordse elutöötoetuse eraldab sihtkapital taotluse alusel või omal algatusel.

  {2.4.2. Regulaarsed elutöötoetused}

  2.4.2.1. Regulaarseid elutöötoetusi eraldatakse kehakultuuri ja spordi valdkonda pikaajaliselt ja oluliselt panustanud inimestele.

  2.4.2.2. Regulaarse elutöötoetuse suurus on 1200 eurot kvartalis.(muudetud 05.10.2022)
  2.4.2.3. Regulaarset elutöötoetust makstakse isikule eluaegselt.
  2.4.2.4. Regulaarse elutöötoetuse eraldab sihtkapital omal algatusel.

  {2.5. Loometöötoetused}

  2.5.1. Sihtkapital eraldab loometöötoetusi valdkonna inimestele spordivaldkonnaga seotud loomingulise (raamatute kirjutamine, originaaltekstide loomine, ajaloolise info ja materjalide kogumine jms.), mille tulemusena sünnib autori- või esitajaõiguse alla kuuluv loome-, teadus- või kunstiteos.

  2.5.2. Loometöötoetust saavad taotleda füüsilised isikud iseendale. (muudetud 30.06.2021)
  2.5.3. Loometöötoetuse suurus on kuni 2000 eurot.
  2.5.4. Taotlus peab sisaldama põhjendust toetuse eraldamiseks.

  {2.6. Juubelitoetused}

  2.6.1. Juubelitoetusi eraldatakse vabariiklikul tasandil kehakultuuri ja spordi valdkonda oluliselt panustanud isikutele alates nende 60. sünnipäevast iga viie aasta tagant.

  2.6.2. Juubelitoetusi saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
  2.6.3. Juubelitoetuse suurus on 400 eurot.
  2.6.4. Juubelitoetuse taotlusesse tuleb märkida toetuse saaja nimi ja isikukood ning põhjendus juubelitoetuse eraldamiseks.
  2.6.5. Sihtkapital eraldab juubelitoetuse taotluse alusel või omal algatusel.

  {2.7. Ravimitoetused}

  2.7.1. Ravimitoetusi eraldatakse kehakultuuri ja spordi valdkonda oluliselt panustanud isikute ravimikulude katmiseks.

  2.7.2. Ravimitoetuse suurus on kuni 400 eurot.

  2.7.3. Toetust saavad taotleda spordialaliidud vm spordiühendused või -organisatsioonid.

  2.7.4. Taotlus peab sisaldama põhjendust toetuse eraldamiseks ja kulude kalkulatsiooni.

  2.7.5. Ravimitoetus eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule füüsilise isiku ravimikulude katteks taotluse alusel või sihtkapitali omal algatusel.

  {2.8. Matusetoetused}

  2.8.1. Matusetoetusi eraldatakse kehakultuuri ja spordi valdkonnas silma paistnud isiku matusega seotud kulude katmiseks ning tema perekonna toetamiseks.

  2.8.2. Matusetoetuse suurus on kuni 800 eurot.

  2.8.3. Taotlus matusetoetuse eraldamiseks tuleb esitada e-kirja teel, aadressil sport@kulka.ee.

  2.8.4. Taotlus peab sisaldama informatsiooni lahkunud kehakultuuri ja spordi valdkonna inimese kohta.

  2.8.5. Matusetoetus eraldatakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule taotluse alusel või sihtkapitali omal algatusel.

  2.8.6. Matusetoetuse eraldamise taotlusi saab esitada ka väljaspool punktis 1.6 nimetatud taotlusvoorude tähtaegasid.

  {3. STIPENDIUMID}

  Stipendium on tulevikku suunatud toetus, mida eraldatakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks.

  {3.1. Sportlasestipendium}

  3.1.1. Sihtkapital eraldab sportlasestipendiume füüsilistele isikutele eesmärgiga võimaldada pühendumist sportliku saavutusvõime arendamisele.
  3.1.2. Stipendiumit saavad sportlasele taotleda spordiorganisatsioonid spordiseaduse § 4 tähenduses.

  3.1.3. Stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot aastas.
  3.1.4. Stipendiumi taotlemise tingimused:

  • stipendiumile esitatud kandidaat peab olema 19- kuni 23- aastane;
  • kui on esitatud mitu kandidaati, tuleb kandidaadid esitada pingereas;
  • kvartalis saab organisatsioon stipendiumi taotleda kuni kahele sportlasele;
  • taotlus peab sisaldama sportlase CV-d (sh sünniaeg), spordiala, ülevaadet sportlase senistest tulemustest ning tema sportliku arengu eesmärkidest;
  • taotlus peab sisaldama sisulist eesmärki stipendiumi perioodiks; (muudetud 31.03.2021)
  • taotluse juures peab olema alaliidu kaaskiri (kui taotlejaks ei ole spordialaliit). (muudetud 31.03.2021)

  3.1.5 Sportlase stipendium eraldatakse sportlastele, kes ei saa Eesti Olümpiakomitee A-, B- või C-taseme olümpiaettevalmistuse toetust. (lisatud 25.06.2019)

  {3.2. Stipendium „Noor ja andekas“}

  3.2.1. Sihtkapital eraldab stipendiumit füüsilistele isikutele eesmärgiga tunnustada ja toetada aktiivselt tegutsevaid noorsportlasi pühenduma oma võimete jätkuvale arendamisele.

  3.2.2. Taotlusi stipendiumi eraldamiseks võivad esitada spordialaliidud vm spordiühendused.

  3.2.3. Stipendiumi suurus on 650 eurot aastas.
  3.2.4. Stipendiumi taotlemise tingimused:

  • stipendiumile esitatud kandidaat peab olema14- kuni 18-aastane; (muudetud 23.12.2019)
  • taotlus peab andma ülevaate sportlase senistest tulemustest ning tema sportliku arengu eesmärkidest;
  • kui on esitatud mitu kandidaati, tuleb kandidaadid esitada pingereas;
  • kvartalis saab organisatsioon stipendiumi taotleda kuni kahele sportlasele;
  • taotluses peavad olema märgitud sportlase sünniaeg ning kontaktandmed (e-post, telefon, arveldusarve number); (muudetud 30.09.2020)
  • taotluse juures peab olema alaliidu kaaskiri (kui taotlejaks ei ole spordialaliit). (muudetud 31.03.2021)

  {3.3. Õppestipendium}

  3.3.1. Sihtkapital eraldab õppestipendiume füüsilistele isikutele eesmärgiga spordivaldkonna inimesele spordialaste oskuste ja teadmiste omandamiseks ja enesetäiendamiseks välismaal (va kõrgkooli tasemeõppeks).

  3.3.2. Taotlusi stipendiumi eraldamiseks võivad esitada füüsilised isikud.
  3.3.3. Stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot aastas.

  3.3.4. Taotlus peab sisaldama taotleja elulookirjeldust (CV) koos infoga varem läbitud täiendusprogrammi(de) või koolitus(t)e kohta (koolituse tutvustus, info kursuse maksumuse kohta jm).

  {3.4. „Ela ja sära“ stipendium}

  3.4.1. Sihtkapital esitab igal aastal valdkonna sporditegelaste seast kuni kaks kandidaati Kultuurkapitali nõukogule „Ela ja sära“ stipendiumi eraldamiseks.

  3.4.2. Stipendiumi suurus ja taotlemise tingimused on sätestatud dokumendis „Kultuurkapitali nõukogu preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused ning taotlemise tingimused“.

  {4. PREEMIAD}

  {4.1. Peapreemia}

  4.1.1. Pikaajalise tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab kehakultuuri ja spordi sihtkapitali nõukogu igal aastal välja ühe valdkondliku peapreemia.

  4.1.2. Peapreemia suurus on 8000 eurot. (muudetud 28.06.2023)
  4.1.3. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile 20. novembriks.

  4.1.4. Peapreemia võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaotatakse preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt sihtkapita nõukogu otsusele.

  {4.2. Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali aastapreemiad}

  4.2.1. Sihtkapital eraldab kehakultuuri ja spordi valdkonnas silmapaistvate saavutuste tunnustamiseks üks kord aastas aastapreemiaid isikute eelmise aasta silmapaistva ja eduka tegevuse ning spordivaldkonna arengusse panustamise eest.

  4.2.2 Aastapreemia suurus on kuni 5500 eurot.

  4.2.3. Ettepanekuid preemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud.

  4.2.4. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile 20. novembriks.

  4.2.5. Aastapreemia saajad otsustab sihtkapitali nõukogu ettepanekute alusel või omal algatusel.

  4.2.6. Aastapreemia eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaotatakse preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele.

  {4.3. Kultuurkapitali nõukogu  elutööpreemia}

  4.3.1. Pikaajalise tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab Kultuurkapitali nõukogu igal aastal välja igas Kultuurkapitali valdkonnas ühe elutööpreemia.
  4.3.2. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile 20. novembriks.

  4.3.3. Ettepanek peab sisaldama preemiale esitatava isiku andmeid (nimi, isikukood, arvelduskonto number).
  4.3.4. Kultuurkapitali nõukogu eraldab elutööpreemia kehakultuuri ja spordi sihtkapitali nõukogu esitatud ettepaneku alusel.

  {4.4. Tunnustuspreemiad}

  4.4.1. Tunnustuspreemiaga tunnustatakse spordi- ja liikumisharrastuse valdkonna inimesi, sh sportlaseid, treenereid, kohtunikke ja spordivabatahtlikke pühendumise eest, mis on avaldanud olulist mõju oma valdkonna arengule ning innustanud neid edaspidises erialases või vabatahtlikus tegevuses.

  4.4.2. Sihtkapitali ühekordse tunnustuspreemia suurus on kuni 3000 eurot.
  4.4.3. Põhjendatud ettepanek peab sisaldama kandidaadi tutvustust ja ülevaadet tema poolt ellu viidud tegevustest.

  4.4.4. Sihtkapital eraldab tunnustuspreemia laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel.

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2019-S09, 26. märtsil 2019 ning rakendatakse alates 15. aprillist 2019. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.
  Muudetud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 5/2019-S09, 26. juunil 2019
  Muudetud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 9/2019-S09, 23. detsembril 2019 
  Muudetud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 1/2020-S09, 12. veebruaril 2020 
  Muudetud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 6/2020-S09, 30. septembril 2020
  Muudetud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 8/2020-S09, 30. detsembril 2020 
  Muudetud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2021-S09, 30. märtsil 2021
  Muudetud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 3/2021-S09, 28. aprillil. 2021
  Muudetud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 4/2021-S09, 30. juunil. 2021
  Muudetud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 8/2021-S09, 10. novembril. 2021
  Muudetud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 6/2022-S09, 05. oktoobril. 2022
  Muudetud Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 3/2023-S09 10.mail.2023
  Muudetud Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga 4/2023-S09  28. juunil 2023