Sihtannetuste alusel preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise alused

Kord kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali seaduse § 2 lõike 4 täitmiseks.

Kultuurkapitali vara moodustub Kultuurkapitali heaks tehtavatest varalistest annetustest ja pärandustest. Sihtotstarbelisi annetusi võib kasutada ainult annetaja näidatud eesmärgil.

Kultuurkapitalile tehtud annetused ei ole võrdsustatud maksusoodustusega mittetulundusühingutele ja sihtasutustele tehtud annetustega.

1. Sihtotstarbelised annetused Kultuurkapitali tuludesse

1.1. Kultuurkapital võtab vastu sihtotstarbelisi annetusi annetaja poolt näidatud eesmärgil Kultuurkapitali tulude täiendamiseks. 

1.2. Annetajal on õigus määrata sihtotstarbelise annetuse sisuline eesmärk ning selle jagamine sihtkapitalide, ekspertgruppide või komisjonide käsutusse.

1.3. Kultuurkapitali tuludesse tehtud sihtotstarbeliste annetuste alusel preemiate, stipendiumide ja toetuste määramine toimub „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluse menetlemise ning toetuse tagasinõudmise korra“ alusel.
Käesolevat korda rakendatakse 1. jaanuarist 2015. Muudetud Eesti Kultuurkapitali nõukogu otsusega, protokoll nr 2/2018-S09