Eesti Kultuurkapitali nõukogu

Kultuurkapitali tegevust juhib 11-liikmeline nõukogu, mille koosseisu kuuluvad:
 • kultuuriminister esimehena
 • kultuuriministri nimetatud esindaja
 • rahandusministri nimetatud esindaja
 • sihtkapitalide nõukogude poolt nimetatud esindajad

Kultuurkapitali nõukogu tegevus:

 • kehtestab Kultuurkapitali varade paigutamise ja muude tehingute tegemise korra, nähes ette finantsriskide juhtimise piirangud vara liikide, valuutade struktuuri, instrumentide ja investeeringute kestuse ning muude investeerimistunnuste lõikes
 • jaotab aastatulu vastavalt Kultuurkapitali seaduse §-le 41 lõikele 3
 • otsustab kultuurivaldkondade vaheliste projektide rahastamise, samuti sihtkapitalide ja ekspertgruppide algatatud projektide rahastamise
 • jaotab hasartmängumaksu seaduse alusel kultuuriehitistele sihtotstarbeliselt laekunud summad
 • määrab kindlaks sihtkapitalide ja ekspertgruppide poolt jaotatavate toetuste piirmäärad aastas ja kvartalis
 • analüüsib ekspertgruppide, sihtkapitalide ja Kultuurkapitali tegevuse tulemusi
 • korraldab iga-aastaste ülevaadete avaldamist Kultuurkapitali tegevuse kohta
 • võtab tööle ja vabastab Kultuurkapitali siseaudiitori
 • kinnitab Kultuurkapitali aastaeelarve ja auditeeritud majandusaasta aruande
 • määrab Kultuurkapitali halduskuludeks ettenähtud vahendite hulgas eraldi siseauditi jaoks ettenähtud eelarve ja kinnitab siseaudiitori tööplaani
 • määrab sihtkapitalide nõukogude liikmetele ja ekspertgruppide liikmetele makstava tasu suuruse ja maksmise korra
 • kinnitab Kultuurkapitali struktuuri
 • nimetab ja vabastab Kultuurkapitali juhataja
 • teostab järelevalvet juhataja, sihtkapitalide ja ekspertgruppide tegevuse üle
 • annab arvamusi ja teeb ettepanekuid muudes kunstide ja rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi arendamist puudutavates küsimustes, mis seonduvad käesolevas seaduses sätestatud ülesannete täitmisega
 • valib Kultuurkapitali seaduse § 61 lõikes 1 mainitud varahalduri ja kinnitab temaga sõlmitava lepingu tingimused
 • otsustab juhataja ettepanekul kinnisvara omandamise ja võõrandamise

Nõukogu volitused:

 • Nõukogu volituste tähtaeg on kaks aastat
 • Nõukogu koosseisu kinnitab Vabariigi Valitsus