Avalikkuse teavitamine Eesti Kultuurkapitali toetusest

Juhend

Toetuse saanud projekti teavitamiskohustus

Eesti Kultuurkapitali projektitoetuste eesmärk on kaunite kunstide, rahvakultuuri ning spordi edendamise, tutvustamise, populariseerimise ning kultuuripärandi säilitamise ja mälestuste jäädvustamise toetamine. Toetuse kasutamine peab olema avalik ja läbipaistev, toetuse saajal tuleb eksponeerida Kultuurkapitali logo ja/või nime projekti teavitamisel (sh reklaamimisel) ja/või viitamisel ning toetusega seotud andmekandjatel. Toetuse kasutamisest teavitamise all peetakse silmas ka avalikku kommunikatsiooni, kus meediakanalitega suheldes tuuakse välja Eesti Kultuurkapitali osalus.

Eesti Kultuurkapitali logo kasutamine

Eesti Kultuurkapitali toetust saanud projektide tähistamiseks on kasutusel kujutismärk Eesti Kultuurkapital (logo). Logoga tähistatakse toetust saanud projekti tegevusi vastavalt sihtotstarbelise toetuse lepingus seatud nõudele. Toetuse saajal tuleb eksponeerida Kultuurkapitali logo ja/või nime projekti teavitamisel (sh reklaamimisel) ja/või viitamisel (sh internetis, kodulehel ja sotsiaalmeedias) ning toetusega seotud andmekandjatel. Eesti Kultuurkapitali logo tuleb kasutada ka toetust saanud kultuuriehitise projekti objektide ja tegevuste märgistamisel.


1. Üldsätted

1.1 Kaubamärk Eesti Kultuurkapital (logo) on registreeritud Eesti Patendiametis numbriga 37883 07. juulil 2003; kaubamärk KULTUURKAPITAL on registreeritud Eesti Patendiametis numbriga 33996 23. mail 2001; kujutismärk Eesti Kultuurkapital on registreeritud 27.05.2020; sõnamärk KULKA on registreeritud 27.05.2020.

1.2 Kaubamärk EESTI KULTUURKAPITAL  ja sõnamärk KULKA on kantud riiklikku kauba- ja teenindusmärkide registrisse ning selle kohta on välja antud kaubamärgitunnistus.

1.3 Kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõna EESTI kasutamiseks.

2. Reklaamlogo EESTI KULTUURKAPITAL kasutamine

2.1  Eesti Kultuurkapitali logo ja/või tunnuslauset; nime; sõnamärki kasutatakse Eesti Kultuurkapitali poolt toetatud trükistel, üritustel, esitlustel, messidel, transparentidel, rekvisiitidel, plakatitel, meedias, veebis, sotsiaalmeedias jmt kohtades.

2.2 Logo elementide ja nende omavahelised proportsioonid ja värvid on muutumatud ning säilivad mistahes mõõtude juures. Logo ei tohi omavoliliselt deformeerida ega ebaproportsionaalselt suurendada-vähendada. 

2.3 Logo põhivariandiks on kahevärviline (must ja valge) lahendus koos lausega EESTI KULTUURKAPITAL. Logo põhivärv on mustad figuurid ning musta värvi tekst EESTI KULTUURKAPITAL valgel taustal. Logo on lubatud kasutada ka negatiivis, samuti sinise ja kuldse värviga vastavalt Logo kasutamise juhendile.

2.4 Logo vähendamisel peab tekst “EESTI KULTUURKAPITAL” olema loetav.

2.5 Logo kasutamine on üldjuhul tasuta. Logo kasutamisel ärilistel eesmärkidel määratakse tasu suurus Eesti Kultuurkapitali ja logo kasutaja vahelises lepingus

2.6  Logo kasutatatakse projektides,  mis on saanud toetust Eesti Kultuurkapitalist. Logo kasutamisel Eesti Kultuurkapitali mainet kahjustaval viisil või vastuolus käesolevas korras sätestatuga on Eesti Kultuurkapitalil õigus nõuda logo kasutajalt logo kasutamise lõpetamist ning tekitatud kahju hüvitamist.

2.7 Logo kasutamine veebilehel ja sotsiaalmeedias

  •  Eesti Kultuurkapitali logo kasutatakse toetuse saanud projekti kodulehel, kui asutusel on olemas koduleht
  • Toetuse saaja paigutab kodulehele Kultuurkapitali logo ning viitab Eesti Kultuurkapitali kodulehele www.kulka.ee
  • Logo ei pea olema korraldaja kodulehe esilehel vaid sellel lehel, mis kajastab toetuse saanud projekti tegevusi
  • Kui toetuse saaja kasutab infokanalina ainult sotsiaalmeedia lehekülgi, tuleb Eesti Kultuurkapitali toetusele viidata teksti sees ja/või lisada sõnamärgid #kulka; #kulkatoetab  

2.8 Muud teavitamise, viitamise vahendid

Kui Kultuurkapitali logo ei ole võimalik kasutada, tuleb viidata Kultuurkapitalile tekstiliselt, näiteks:„Projekti (kaas)rahastas Eesti Kultuurkapital“ ; "Projekti toetas Eesti Kultuurkapital".

Teavitamise kanalid: raadiosaated; telesaated; kuulutused; pressiteated; infoüritused.

3. Logo kujundused 

3.1 Logo kujundused ja värvi näidised ja visuaalne kasutamisjuhend

Eesti Kultuurkapitali logo:

Logo raster formaadis

Logo vektor formaadis

Kultuurkapitali valdkondade logovideod

Visuaalne identiteet: (CVI)