Meist

Eesti Kultuurkapitali seadus võeti vastu 01.06.1994 (RT I 1994, 46, 77) ja jõustus 01.07.1994. 

EESTI KULTUURKAPITALI MISSIOON
Kultuurkapital on avalik-õiguslik asutus, mis oma ala eksperte kaasates toetab kultuuri ja sporti ning tugevdab nõnda eesti kultuuri elujõudu.

EESTI KULTUURKAPITALI VISIOON
Pädeva ja maineka rahastajana toetab Kultuurkapital eesti kultuuri arengut, võimaldades parimate ideede teostumist.

EESTI KULTUURKAPITALI VÄÄRTUSED
Kultuurkapitali tegevus ja arengusuundade elluviimine lähtub väärtustest, mida jagavad Kultuurkapitali eksperdid, töötajad ja kultuuriavalikkus:

  • usaldusväärsus – Kultuurkapitali otsused on objektiivsed, asjatundlikud, erapooletud, läbipaistvad ja põhjendatud ning neid aktsepteerib ka laiem avalikkus;
  • kompetentsus – Kultuurkapitali usaldusväärsus põhineb professionaalsete, oma ala tundvate ekspertide hinnangutel;
  • sõltumatus – Kultuurkapitali otsused lähtuvad ekspertide parimast äratundmisest ning valdkonna vajadustest, mitte poliitilistest või kildkondlikest huvidest;
  • paindlikkus – Kultuurkapital toetab tasakaalustatult nii kultuuri säilitamist kui uuendamist ning reageerib kiiresti valdkondade muutlikele vajadustele.