Eesti Kultuurkapitali taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise kord


  1. REGULATSIOONI ALA

  Kord kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali seaduse (KultKS) §2 lõike 4 täitmiseks. Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi Kultuurkapital) preemiate, stipendiumide, toetuste ja loometöötasude (edaspidi ühiselt nimetatud eraldused) menetlemise, eralduste tegemise ja maksmise ning lepingute sõlmimise, aruandluse ja tagasinõudmise alused. Kultuurkapitali eralduste maksmise alused ja taotlemise tingimused on kehtestatud

  Kultuurkapitali nõukogu, sihtkapitalide ja maakondlike ekspertgruppide (edaspidi ühiselt nimetatud ekspertkomisjonidraha jagamise kordades.

  {2. TAOTLUSTE MENETLEMINE}

  {2.1. Taotluste vastavuse kontroll}

  2.1.1. Taotluste vastavuse kontrolli käigus kontrollitakse esitatud taotluse ja selle lisade vastavust raha jagamise kordades kehtestatud nõuetele ning tingimustele.
  2.1.2. Taotluste vastavuse kontrolli käigus leitud puudustest ja taotluse mittevastavusega seotud muudest asjaoludest teavitatakse taotlejat e-kulka kaudu ja/või e-kirja teel.
  2.1.3. Kultuurkapital annab taotlejale kuni kümne päeva pikkuse tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Taotluses esinevad puudused tuleb kõrvaldada teates määratud tähtaja jooksul.
  2.1.4. Taotluse mittevastavusega seotud muude asjaolude puhul tuleb esitada seisukohad või selgitused samaks tähtajaks.
  2.1.5. Kultuurkapital selgitab taotlejale edastatavas teates, et puuduste tähtaegselt kõrvaldamata jätmisel või taotluse muudel põhjustel mittevastavuse korral on Kultuurkapitalil õigus jätta taotlus läbi vaatamata.

  {2.2.  Taotluste sisuline hindamine ja eraldusotsuse tegemine}

  2.2.1. Taotluse sisulise hindamise põhialuseks on eelkõige kultuuri- ja spordialane väärtus. Selle raames võidakse arvestada taotluses kirjeldatud projekti, tegevuse, eesmärgi vms olulisust, vajalikkust, tulemuslikkust, usaldusväärsust, uuenduslikkust või jätkusuutlikkust ja muid kriteeriume.

  2.2.2. Sisulise hindamise alusel taotlus rahuldatakse kas täielikult või osaliselt või jäetakse taotlus rahuldamata (edaspidi ühiselt nimetatud eraldusotsus). Eraldusotsuste tegemisel lähtutakse laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest. Kui raha jagamise korras on sätestatud eralduste kindel arv või suurus, lähtutakse otsuse tegemisel vastavatest tingimustest.

  2.2.3. Kultuurkapital võib jätta sisuliselt hindamata taotluse, mille puhul on puudused tähtaegselt kõrvaldamata või mis ei vasta raha jagamise korrale.

  2.2.4. Kultuurkapital protokollib taotluse sisulise hindamata jätmise koos põhjendusega.

  2.2.5. Taotlus rahuldatakse osaliselt, kui taotluse täies mahus rahuldamine ei ole põhjendatud või ei ole rahaliste vahendite piiratuse tõttu otstarbekas või võimalik. Taotluse osalisel rahuldamisel lähtutakse eeldusest, et taotluse eesmärk on taotluse osalise rahuldamisega saavutatav.

  2.2.6. Ekspertkomisjonide otsused protokollitakse ning tehakse ühe nädala jooksul teatavaks Kultuurkapitali juhatajale. Ekspertkomisjoni protokoll on võrdsustatud haldusaktiga haldusmenetluse seaduse tähenduses.

  2.2.7. Kui Kultuurkapitali juhatajale teatavaks tehtud eraldusotsus on KultKS-es või raha jagamise korras sätestatud tingimustega vastuolus, teavitab Kultuurkapitali juhataja viie tööpäeva jooksul asjaomase otsuse vastuvõtjat otsuse õigusvastasuse alustest ning otsuse ümbervaatamise vajadusest. Kultuurkapitali juhatajal on õigus keelduda ekspertkomisjoni õigusvastase otsuse alusel eralduse saajaga lepingu sõlmimisest.

  2.2.8. Taotlejat teavitatakse e-kulka kaudu ja/või e-posti teel haldusaktis toodud eraldusotsusest taotlejale saadetava lepinguga, mille on allkirjastanud Kultuurkapitali juhataja või taotluse mitterahuldamise otsusest kirjaga, mille on allkirjastanud Kultuurkapitali juhataja või tema poolt volitatud isik.  

  {2.3. Eraldusotsuse kehtetuks tunnistamine}

  2.3.1. Kultuurkapitalil on õigus eraldusotsus osaliselt või tervikuna, vastavalt asjaoludele, edasiulatuvalt või tagasiulatuvalt kehtetuks tunnistada, kui:

  2.3.1.1. eralduse saaja ei ole tagastanud allkirjastatud lepingut Kultuurkapitalile 30 kalendripäeva jooksul lepingu edastamisest taotlejale;

  2.3.1.2. eraldusest on osaliselt või täielikult loobutud;

  2.3.1.3. taotlemisel või lepingu sõlmimisel on Kultuurkapitalile esitatud oluliselt ebaõigeid andmeid;

  2.3.1.4. esinevad muud haldusmenetluse seaduses sätestatud haldusakti kehtetuks tunnistamise alused.

  2.3.2. Taotlejal on õigus enne eraldusotsuse kehtetuks tunnistamise lahendamist esitada kümne kalendripäeva jooksul Kultuurkapitali vastava teate saamisest enda seisukohad ja vastuväited. 

  {2.4.  Eraldusotsuse vaidlustamine}

  2.4.1. Eralduse saajal, kui ta leiab, et Kultuurkapitali otsusega on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on võimalik esitada vaie haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või pöörduda kaebusega kohtusse.

  2.4.2. Vaie tuleb esitada 30 kalendripäeva jooksul alates päevast, millal eralduse saaja eraldusotsusest teada sai või oleks pidanud teada saama. 

  {3.  LEPINGU SÕLMIMINE JA TOETUSTE VÄLJAMAKSMINE}

  {3.1.  Lepingu sõlmimine, muutmine ja lõppemine}

  3.1.1. Kultuurkapitali juhataja sõlmib eralduse saajaga eraldusotsuse alusel lepingu, välja arvatud regulaarse elutöötoetuse puhul. Loometöötoetuse saajaga sõlmitakse käsundusleping (edaspidises tekstis ei eristata käsunduslepingut muudest lepingu liikidest). Lepingus sätestatakse eralduse kasutamise täpsustatud tingimused, poolte õigused ja kohustused ning muud olulised tingimused.

  3.1.2. Leping jõustub e-kulkas lepingu allkirjastamisel või kahepoolselt allkirjastatud lepingu posti teel või e-postiga tagastamisel Kultuurkapitalile. Kultuurkapital registreerib tagastatud lepingu dokumendihaldusprogrammis ning jõustumise kuupäevaks saab lepingu saabumise kuupäev.

  3.1.3. Sõlmitud lepingu muutmine toimub üksnes poolte kokkuleppel ning eralduse tingimusi saab muuta üksnes eralduse teinud ekspertkomisjon vastava otsuse alusel.

  3.1.4. Toetuse saaja on kohustatud projekti- või tegevustoetuse lepingu muutmise soovi korral esitama lepingu muutmise avalduse enne lepingus määratud aruande esitamise tähtaega.

  3.1.5. Leping lõppeb:

  3.1.5.1. lepingust tulenevate kõigi õiguste ja kohustuste nõuetekohase täitmisega, sh aruandekohuslase esitatud aruande aktsepteerimisega Kultuurkapitali poolt;

  3.1.5.2. poolte kokkuleppel, tingimusel, et eralduse saaja tagastab eralduse Kultuurkapitalile.

  3.1.6. Kultuurkapitalil on õigus leping ühepoolselt üles öelda, kui:

  3.1.6.1. eralduse saaja ei ole punktis 3.2.2.1 nimetatud juhul eralduse väljamaksmisest keeldumise aluseks olevat kohustust täitnud kümne tööpäeva jooksul arvates eralduse väljamaksmisest keeldumise teate saamisest;

  3.1.6.2. lepingu aluseks olev eraldusotsus on kehtetuks tunnistatud;

  3.1.6.3. eraldust ei ole kasutatud lepingus ettenähtud korras ja tingimustel, sealhulgas juhul, kui:

  • eraldust ei ole kasutatud lepingus ettenähtud eesmärgil;
  • projektitoetuse korral ei ole projekti eesmärk või osa eesmärgist teostunud;
  • ei ole täidetud taotlemise tingimustes ettenähtud oma- või kaasfinantseerimise kohustust;

  3.1.6.4. eraldust on kasutatud tegevusteks või kulude katmiseks, mida Kultuurkapital raha jagamise korra kohaselt ei toeta;

  3.1.6.5. aruandekohuslane ei ole esitanud nõuetekohast aruannet;

  3.1.6.6. aruandekohuslane raskendab või ei võimalda eralduse kasutamise järelevalvet;

  3.1.6.7. eralduse saaja on rikkunud muid lepingust tulenevaid kohustusi;

  3.1.6.8. muudel õigusaktidest tulenevatel alustel.

  3.1.7. Lepingu rikkumise korral, välja arvatud punktis 3.1.6.1. nimetatud juhul, annab Kultuurkapital enne lepingu ülesütlemist eralduse saajale rikkumise kõrvaldamiseks tähtaja kuni 30 kalendripäeva. 

  {3.2. Raha väljamaksmine}

  3.2.1. Kultuurkapital maksab otsusega määratud raha eralduse saajale välja kümne tööpäeva jooksul lepingu sõlmimisest, kui lepingus või käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti.

  3.2.2. Kui eralduse väljamaksmise kohustuse tekkimise hetkeks on eralduse saajal täitmata kohustusi (nt aruande- või rahalisi kohustusi) Kultuurkapitali ees, on Kultuurkapitalil õigus:

  3.2.2.1. kuni kohustuse (sh rahalise kohustuse) nõuetekohase täitmiseni keelduda eralduse väljamaksmisest;

  3.2.2.2. täitmata rahalise kohustuse ulatuses vähendada väljamakstavat eralduse summat. 

  {ARUANDLUS JA TOETUSTE TAGASINÕUDMINE}

  {4.1. Aruandlus}

  4.1.1. Eralduse saaja on kohustatud esitama aruande projekti- või tegevustoetuse eesmärgi teostumise tegelikult saadud tulude ja tehtud kulutuste kohta 60 kalendripäeva jooksul peale projekti teostumist või tegevustoetust saanud perioodi lõppemist. Kultuurkapitali juhatajal on õigus omal algatusel või eralduse saaja avalduse alusel aruande esitamise tähtaega mõjuvatel põhjustel muuta, lähtudes haldusmenetluse seaduses sätestatust. Mitteresidendist eralduse saaja ei ole kohustatud esitama aruannet, kui ekspertkomisjoni otsusega makstakse eraldus välja peale eesmärgi täitumist.

  4.1.2. Aruanne tuleb esitada e-kulka kaudu.

  4.1.3. Aruandes tuleb esitada järgmised andmed:

  4.1.3.1. sisuline aruanne, mis sisaldab kinnitusi (fotod sündmusest; väljavõtted meediast või lingid meedias ilmunud kuulutustele, arvustustele jne; trükiste puhul ISBN number; jne.) eraldusotsusega kinnitatud eesmärgi teostumise kohta;

  4.1.3.2. rahastamise aruanne (tuluaruanne), mis sisaldab andmeid nii planeeritud kui ka tegeliku rahastuse kohta. Kohustuslik on eraldi välja tuua Kultuurkapitali toetused ja teistest allikatest saadud rahastus;

  4.1.3.3. kuluaruanne, mis koosneb toetuse eelarvest ja kogu projekti tegelikest kuludest.

  4.1.3.4. Kultuurkapitali nõudmisel tuleb esitada alusdokumentide ning maksmist tõendavate dokumentide koopiad. Kultuurkapital ei aktsepteeri üldjuhul kulusid, mis on välja makstud sularahas (v.a välismaal makstud ühekordsed kulud).
  4.1.4. Kultuurkapital kohustub aruande läbi vaatama 90 päeva jooksul alates aruande esitamisest.

  4.1.5. Aruande kontrolli käigus leitud puudustest ja muudest asjaoludest teavitatakse eralduse saajat e-kulka kaudu ja/või e-kirja teel.
  4.1.6. Kultuurkapital annab eralduse saajale kuni kümne päeva pikkuse tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.
  4.1.7. Kultuurkapitalil on õigus kontrollida kõiki projektiga seotud raamatupidamise dokumente, teostada kohapealset kontrolli või saata eralduse kasutamise aruanne audiitorile kontrollimiseks. Antud õigus on Kultuurkapitalil ka lepingu lõppemise järgselt.
  4.1.8. Eralduse saaja peab pidama eraldusega seotud projekti kulude ja tulude kohta eraldi raamatupidamisarvestust ning säilitama raamatupidamise dokumendid ja muud tõendid, juriidiline isik vähemalt seitse aastat ning füüsiline isik vähemalt üks aasta.
  4.1.9. Füüsilisele isikule eraldatud projektitoetuse korral ei ole aktsepteeritud tema poolt endale töötasu vm sarnase tasu kulude katmine.

  4.1.10. Loometöötasu saaja on kohustatud 60 kalendripäeva jooksul peale käsunduslepingu lõppemist esitama sisulise aruande, kus tuleb kajastada loometöö teostamist kinnitavad andmed. Kui loometöö valmimine viibib või pole loodud teost võimalik avaldada või avalikult ette kanda, tuleb sisulises aruandes esitada vastav põhjendus.

  {4.2. Eralduste tagasinõudmine ja tagasinõude ajatamine}

  4.2.1. Kultuurkapitalil on õigus nõuda eraldus osaliselt või tervikuna tagasi ja teha tagasinõude otsus, kui Kultuurkapital on punkti 3.1.6. alusel lepingu ühepoolselt üles öelnud.

  4.2.2. Eralduse tagasinõudmise otsuse teeb vastava eralduse teinud ekspertkomisjon.

  4.2.3. Eralduse saajal on kohustus tagastada eraldus kümne tööpäeva jooksul alates Kultuurkapitalilt kirjaliku tagasinõude otsuse saamisest.

  4.2.4. Tagasimaksmisele kuuluva eralduse, mis on suurem kui 50 eurot, võib ajatada eralduse saaja põhjendatud avalduse alusel kuni 12 kuuks, kui korraga maksmine seab eralduse saaja olulisel määral makseraskustesse või esinevad muud kaalukad asjaolud. Ajatamisel rakendatakse alates punktis 4.2.3 nimetatud tähtajast intressi 0,06 % eralduse tagastamata summalt päevas. Kui eralduse saaja ei maksa ajatamiskava kohaselt eraldust tagasi, võib ajatamise otsuse tunnistada kehtetuks. Ajatamise otsuse kehtetuks tunnistamise korral peab eralduse saaja maksma eralduse tagasi 30 kalendripäeva jooksul, tasudes ühtlasi käesolevas punktis nimetatud intressi.

  4.2.5. Kui eralduse saaja ei tagasta eraldust tähtaegselt, on Kultuurkapitalil õigus nõuda eralduse saajalt viivisintressi 7% eralduse summalt aastas iga eralduse tagastamisega viivitatud kalendripäeva eest. Kultuurkapitalil on samuti õigus nõuda eralduse saajalt eralduse tagasinõudmisega seotud õigusabi- ja inkassokulutuste hüvitamist.

  4.2.6. Eralduse tagasimaksmisel laekunud maksest loetakse kõigepealt tasutuks kulutused, siis viivis, siis intress ja viimasena tagastatav eraldus. 

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev kord koos selle juurde kuuluvate lisadega on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr 2/2024-S09, 27.03.2024 ning rakendatakse alates kinnitamisest. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.