Helikunsti sihtkapital

  Helikunsti sihtkapitali raha jagamise kord


  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  Kord kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali seaduse (KultKS) §2 lõike 4 täitmiseks. Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) helikunsti sihtkapitali preemiate, stipendiumide, toetuste ja loometöötasude (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) maksmise alused ning taotlemise tingimused (edaspidi nimetatud raha jagamise kord). Taotluste menetlemine, eralduste tegemine ja maksmine ning lepingute sõlmimine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on kehtestatud „Taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.

  {1.2. Helikunsti sihtkapitali eesmärgid}

  Helikunsti sihtkapitali tegevuse eesmärgiks on professionaalse muusikakultuuri edendamine ja säilitamine. 

  Selle nimel toetab sihtkapital:

  • loovisikuid, nende loomingulist ja teadusalast tegevust, enesetäiendamist ehk elukestvat õpet;
  • muusikakultuuri edendavaid üksikisikuid, ühinguid ja institutsioone (asutusi) ning nende ettevõtmisi (projektipõhiste muusikaürituste korraldamist);
  • valdkonna populariseerimist: festivalide, konverentside, seminaride, konkursside, kursuste jt ürituste korraldamist;
  • muusikaalast rahvusvahelist suhtlust;
  • Eesti heliloomingu ja interpretatsioonikunsti jäädvustamist, levitamist ja säilitamist;
  • teenekaid muusikategelasi ja nende mälestuste jäädvustamist;
  • noorte muusikute kõrgkooliõpinguid (sh statsionaarne õpe välismaa kõrgkoolides);
  • osalemist meistrikursustel ja rahvusvahelistel konkurssidel;
  • muusikaajakirjandust.

  {1.3. Taotluse või ettepaneku esitaja}

  Sihtkapitalile võivad taotlusi ja ettepanekuid esitada füüsilised ja juriidilised isikud. Stipendiumi ja loometöötasu saavad taotleda füüsilised isikud iseendale. Preemiat ei saa taotleda, preemia eraldamiseks saab teha ettepaneku. Ettepanekut endale preemia eraldamiseks ei saa teha.

  {1.4. Eralduse saaja}

  Preemia või toetuse võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule. Elutöötoetuse, stipendiumi ja loometöötasu võib eraldada üksnes füüsilisele isikule.

  {1.5. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane taotlus tuleb esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu. Preemiaettepaneku ja matusetoetuse taotluse võib esitada ka e-posti teel aadressil helikunst@kulka.ee.

  {1.6. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus või ettepanek tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev. Matusetoetuse taotlusi saab esitada igal ajal.

  {1.7. Eraldusotsuse tegemine}

  Sihtkapital teeb eraldusotsuse taotluse või ettepaneku alusel või omal algatusel. 

  {1.8. Kinnitus kolmandate isikute õiguste osas}

  Juhul, kui taotletava eraldusega seotud tegevus puudutab kolmandate isikute õigusi, peab eralduse taotleja kinnitama, et toetatava tegevusega ei rikuta ühegi kolmanda isiku õigusi (sh autoriõigusi, isikuandmete kaitset puudutavaid õigusi, isiklikke õigusi, jms) ja/või kolmandatelt isikutelt on võetud asjakohased nõusolekud nende autoriõigustega kaitstavate teoste või isikuandmete (sh hääle või kujutise) kasutamiseks seoses toetatavate tegevustega. 

  {1.9. Välistused}

  Eraldusi ei tehta:

  1.9.1. isikule, kellel esineb eraldusotsuse tegemisele eelneval päeval Kultuurkapitali ees võlgnevus ning võlgnevuse tasumine ei ole ajatatud või ajatamise korral ei ole võlgnevus tasutud ajakava kohaselt;

  1.9.2. isikule, kellel on eraldusotsuse tegemisele eelneva päeva seisuga nõutav aruanne  esitamata;

  1.9.3. aruande laekumisest 3 kuu jooksul isikule, kes ei ole esitanud nõutud aruannet tähtaegselt;

  1.9.4. isikule, kelle suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus või kelle suhtes on kehtiv registrist kustutamise hoiatus;

  1.9.5. muudel käesolevas korras või erikorras sätestatud alustel.

  {1.10. Eraldustega seotud andmete avalikustamine ning toetuse äramärkimine}

  1.10.1 Kultuurkapital avalikustab esitatud taotluste eesmärgid, taotletava summa ja eraldusotsused oma kodulehel aadressiga https://www.kulka.ee/avalik-teave ning nõukogu otsuse alusel ka teistes meediakanalites.

  1.10.2 Toetuse saajal tuleb eksponeerida Kultuurkapitali logo ja/või nime projekti teavitamisel (sh reklaamimisel) ja/või viitamisel ning toetusega seotud andmekandjatel.

  {1.11. Isikuandmete töötlemine}

  Taotlemise, taotluste menetlemise, eralduste tegemise ja maksmise ning lepingute sõlmimise, aruandluse ja tagasinõudmise eesmärgil kogutud füüsiliste isikute isikuandmeid töödeldakse vastavalt dokumendile „Kultuurkapitali andmekaitsealane teavitus“.  

  {1.12. Riigiabi ja vähese tähtsusega abi}

  Kultuurkapital lähtub riigiabina (sh grupierandiga hõlmatud riigiabi) ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi andmisel Euroopa Komisjoni õigusaktidest ning konkurentsiseaduse 6. peatükis sätestatust, sh Komisjoni grupierandi määrusest (EL) nr 651/2014 ja määruse artiklitest nr 53 „Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi“ ning nr 54 „Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul“. Riigiabina ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi taotlemise ja eraldamise põhimõtted on sätestatud dokumendis „Riigiabina ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi taotlemise ning andmise põhimõtted“.

  {2. TOETUSED}

  {2.1. Projektitoetused}

  2.1.1. Projektitoetusi eraldatakse helikunsti kõrgel tasemel püsimiseks, arengule ja uuenemisele oluliste tegevuste toetamiseks.

  2.1.2. Eelistatakse üleriigilise või regionaalse mõjuga projektide taotlusi.
  2.1.3. Sihtkapital ei toeta:

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi;
  • hoonete ehitus-, remondi-, renoveerimis ega projekteerimistöid;
  • toitlustamist ja päevarahade maksmist;
  • muusikainventari soetamist ja remonti üksikisikutele;
  • üldjuhul heategevusprojekte;
  • üldjuhul kommertsüritusi;
  • üldjuhul põhivara soetamist;
  • üldjuhul projekte, millel puudub sisuline kirjeldus ja/või detailne eelarve;
  • üldjuhul amatöör-, harrastus- ja huvitegevust (ning sellega seotud kontserte, salvestusi, õpinguid jm);
  • üldjuhul alg- ja kesktasemel muusikaõpinguid Eestis ning välismaal;
  • üldjuhul debüütalbumite väljaandmist.

  2.1.4. Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projektikulude kogumahust.


  2.1.5. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:

  • ürituse või sündmuse kaalukust, kas traditsioonide jätkamise või uuenduslikkuse seisukohalt;
  • taotleja senise tegevuse silmapaistvust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust;
  • projekti majanduslikku läbimõeldust.
  2.1.6. Taotlusele tuleb vastavalt projekti eesmärgile lisada info või lisamaterjal järgnevalt:

  {2.1.6.1. Muusikaürituste ja teiste sündmuste korraldamise projektid}

  • korraldamise eesmärk, sisuline kirjeldus;
  • tegevuskava ja ajaplaan (sh sündmuste toimumise kuupäevad ja kohad);
  • kontsertide arv ja kava(d);
  • korduvalt toimunud ürituste puhul ka eelnev külastajate arv;
  • esinejate/lektorite/õpetajate/žüriiliikmete nimekiri ja lühitutvustused;
  • detailne eelarve, sh esinejate tasude jaotus, esinejate nimed, prognoositav piletitulu ja külastajate arv;
  • projekti teostumise tähtaeg.

  Soovituslikult:

  taotleja tutvustus (elulookirjeldus või lühiülevaade senisest tegevusest).

  {2.1.6.2. Valdkonna sündmustel (festivalid, konverentsid, konkursid jm) osalemise projektid}

  • ürituse toimumise aeg ja koht;
  • eesmärk, kirjeldus ja programm (kutse või registreerimiskinnitus, osavõtumaksu suurus jm);
  • üritusel osalevate isikute või kollektiivide loetelu, isiku või kollektiivi CV-d või lühitutvustused;
  • ettekantavate teoste loetelu või ettekande teema;
  • detailne eelarve, sh transpordi- ja majutuskulude info;
  • projekti teostumise tähtaeg.

  Soovituslikult:

  • taotleja tutvustus (elulookirjeldus või lühiülevaade senisest tegevusest.);
  • soovitavalt valdkonnas tunnustatud autoriteetide soovitus- või huvikirjad

  {2.1.6.3. CD/DVD helikandjate salvestamise ja väljaandmise projektid}

  • loend, mida salvestatakse (tracklist), salvestiste failid või lingid;
  • kavandatavad tegevused;
  • detailne kulude eelarve ja rahastamisplaan
  • planeeritav tiraaž ja levitamise plaan;
  • projekti teostumise tähtaeg.

  Soovituslikult:

  • taotleja/tegijate tutvustus (elulookirjeldus või lühiülevaade senisest tegevusest)

  {2.1.6.4. Trükiste projektid ja noodigraafika}

  • teose kirjeldus, käsikiri või näide käsikirjast, tõlketeose puhul originaali annotatsioon;
  • autori, tõlkija või teostaja CV;
  • autori(te) või pärija(te) nõusolek;
  • detailne eelarve sh maht/tiraaž;
  • trükikoja/kirjastuse hinnapakkumine;
  • tegevuste ja levitamise plaan sh e-trükisena levitamise plaan;
  • projekti teostumise tähtaeg.

  {2.1.6.5. Koolitustel ja kursustel osalemine}

  • osaleja(te) tutvustus;
  • sisuline põhjendus;
  • detailne kulude eelarve ja rahastamisplaan;
  • projekti teostumise tähtaeg;

  Soovituslikult:

  • õpetaja(te) või vastava eriala autoriteedi soovituskiri.

  {2.1.6.6. Muud projektid}

  • projekti kirjeldus, tegevuskava ja ajaplaan (sh sündmuste toimumise kuupäevad ja kohad);
  • detailne kulude eelarve ja rahastamisplaan;
  • projekti teostumise tähtaeg.

  Soovituslikult:

  • taotleja tutvustus (elulookirjeldus või lühiülevaade senisest tegevusest).

  {2.1.7. Instrumentaalansambli residentuuriprogramm}

  vt ka statuuti

  2.1.7.1. Residentuuriprogrammi eesmärgiks on ansamblimängu kandepinna laiendamine.

  2.1.7.2. Residentuuriga kaasneb võimaluse toetada uute ansamblite moodustamist ja luua professionaalne ning inspireeriv keskkond regulaarselt tegutsevatele instrumentaalansamblitele Eestis. Residentuur annab muuhulgas võimaluse uute mänedžmendi formaatide testimiseks ja kasutamiseks ning repertuaari uuendamiseks.

  2.1.7.3. Residentuuriprogrammi pikkuseks on kaks aastat.
  2.1.7.4. Ansambliliikmete vanuse ülempiir on 35 aastat.

  2.1.7.5. Enamus ansambli liikmetest peavad olema kas Eesti kodanikud või alalise elamisõiguse või pikaajalise elaniku elamisloa omanikud ning omandanud või omandamas vastavat eriala rahvusvaheliselt tunnustatud (akrediteeritud) kõrgkoolis.

  2.1.7.6. Ansambel valib endale personaalse mänedžeri. Mänedžeri ülesandeks on koostöös ansambliga kontserttegevuse planeerimine ja elluviimine, sh residentuuriprogrammi planeerimine, kontsertide organiseerimine Eestis ja välismaal ning kontserdipaikade valikul uudsete ja inspireerivate lahenduste leidmine, suhtekorraldus, finantseerimistaotluste ettevalmistamine, kaasrahastajate leidmine ja dokumentatsiooni ning aruandluse haldamine.

  2.1.7.7. Residentuuriprogrammi valitud ansamblil on kohustus esitada kahe aasta jooksul vähemalt kaheksa kontserti vähemalt nelja erineva kavaga. Vähemalt kahes kontserdikavas on kohustuslik esitada Eesti muusikat, sh uudisloomingut.

  2.1.7.8. Oluline on rahvusvahelistes erialavõrgustikes osalemine. Ansamblil koos mänedžeriga on soovituslik osaleda ka mõnes rahvusvahelises residentuuriprogrammis.
  2.1.7.9. Residentuuriprogrammi kandideerimiseks tuleb paaritu aasta 10. jaanuariks,
   esitada helikunsti sihtkapitali nõukogule:
  • ansambliliikmete ja mänedžeri motivatsioonikiri sooviga osaleda residentuuriprogrammis;
  • ansambli liikmete viimase kahe aasta loominguliste saavutuste kirjeldus;
  • 20-minutiline video ansambli esinemisest;
  • mänedžeri CV.
  2.1.7.10. Sihtkapital teeb kandidaatide hulgast valiku hiljemalt paaritu aasta 1. veebruariks. Vajaduse korral on sihtkapitalil õigus kaasata valikute tegemisel eksperte.
  2.1.7.11. Instrumentaalansambli residentuuriprogrammi raames eraldatakse projektitoetusi kontsertide korraldamiseks, kavade salvestusteks ja plaadi väljaandmiseks, mänedžeri palkamiseks kui ka ansambli rahvusvahelises residentuuriprogrammis osalemiseks.
  2.1.7.12. Projektitoetuse taotluse saab esitada juriidiline isik, kes on ansambliga lepinguliselt seotud (ansambli liikmed koos mänedžeriga või ansambli liige või mänedžer vm sarnane kooslus).


  1) Kontsertide korraldamiseks tuleb esitada projektitoetuse taotlus(ed).
  Taotluses peab olema märgitud:
  • kontsertide toimumise aeg, koht ja kava, reklaami- ja turundusplaan, kaasrahastajatelt saadav tulu ning piletitulu.
  Kontsertide korraldamise toetusest saab katta kontserdipaikade rendi, transpordi, reklaami- ja turunduskulud residentuuriprogrammi perioodil maksimaalselt kuni 16 000 euro ulatuses.


  2) Kavade salvestusteks ja plaadi väljaandmiseks tuleb esitada projektitoetuse taotlus. Taotluses peavad olema välja toodud:
  • teosed, mida salvestatakse (tracklist), kavandatavad tegevused (sh koostööpartnerid, salvestuskoht, helirežissöör, plaadi kujundaja), detailne eelarve, planeeritav tiraaž ning levitamise plaan.
  Toetusest saab katta plaadi väljaandmiskulud residentuuriprogrammi perioodil kuni 2000 euro ulatuses.


  3) Mänedžeri palkamiseks tuleb esitada projektitoetuse taotlus paaritu aasta 20. veebruariks.
  Projektitoetusest saab katta mänedžeri kahe aasta palgafondi kulud summas kuni 10 848 eurot (aastas kuni 5424 eurot). Toetus makstakse välja võrdsetes osades kvartaalselt kahe aasta jooksul. Vähemalt 10%-se omaosalusena on aktsepteeritav ka mänedžeri muude kulude katteks arvestatud mitterahaline panus (sidekulud, IT-kulud, bürookulud jms).Taotlus peab kajastama:
  • mänedžeri visiooni ansambliga koostööks.
  Kui residentuuriprogrammi perioodil mänedžeri ja ansambli koostöö katkeb, tuleb sellest Kultuurkapitali koheselt teavitada. Koostöö katkemise korral on Kultuurkapitalil õigus jätta toetus või selle osa(d) välja maksmata.


  4) Ansambli rahvusvahelises residentuuriprogrammis osalemiseks tuleb esitada projektitoetuse taotlus. Taotlus peab sisaldama:

  • rahvusvahelise residentuuriprogrammi tutvustust, programmis osalemise perioodi ning kinnituskirja, et ansamblil koos mänedžeriga on võimalik osaleda rahvusvahelises residentuuriprogrammis.
  Rahvusvahelises residentuuriprogrammis osalemise toetusest saab katta osavõtutasu ning transpordi- ja majutuskulud.

  {2.2. Tegevustoetused}

  2.2.1. Tegevustoetust saavad taotleda valdkonna erialaliidud, mittetulundusühingud ja sihtasutused kelle eesmärgiks on muusikakultuuri edendamine.

  2.2.2. Tegevustoetuse taotlus peab sisaldama:

  • tööplaani ehk planeeritavaid tegevusi toetuse kasutamise perioodiks;
  • kulude eelarvet ja rahastamisplaani sh omatulu (liikmemaksud jms) kui ka teiste toetajate panust.

  2.2.3. Tegevustoetusest ei saa katta:

  • ehitus-, remondi- või renoveerimistöid;
  • toitlustamist ja päevarahasid.
  2.2.4. Tegevustoetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% ulatuses kulude kogumahust.

  2.2.5. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:

  • taotleja senise tegevuse läbipaistvust, traditsioonide jätkamise või uuenduslikkuse seisukohalt;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust.

  {2.3. Elutöötoetused}

  {2.3.1. Ühekordsed elutöötoetused}

  2.3.1.1. Ühekordseid elutöötoetusi eraldatakse helikunsti valdkonda oluliselt panustanud inimestele.
  2.3.1.2. Ühekordse elutöötoetuse suurus on kuni 10 000 eurot.
  2.3.1.3. Taotlus peab sisaldama sisulist põhjendust toetuse eraldamiseks ja toetuse saaja isikuandmeid.

  2.3.1.4 Ühekordse elutöötoetuse eraldab sihtkapital taotluse alusel või omal algatusel.

  {2.3.2. Regulaarsed elutöötoetused}

  2.3.2.1. Regulaarseid elutöötoetusi eraldatakse helikunsti valdkonda oluliselt panustanud inimestele.
  2.3.2.2. Regulaarse elutöötoetuse suurus on 1200 eurot kvartalis.
  2.3.2.3. Regulaarset elutöötoetust makstakse isikule eluaegselt.
  2.3.2.4. Regulaarse elutöötoetuse eraldab sihtkapital omal algatusel.

  {2.4. Juubelitoetused}

  2.4.1. Juubelitoetusi eraldatakse valdkonda oluliselt panustanud inimestele alates 60. sünnipäevast iga viie aasta tagant.

  2.4.2. Juubelitoetuse suurus on kuni 500 eurot.
  2.4.3. Taotlus peab sisaldama põhjendust juubelitoetuse eraldamiseks ja toetuse saaja isikuandmeid.

  2.4.4. Sihtkapital eraldab juubelitoetuse taotluse alusel või omal algatusel.

  {2.5. Ravimitoetused}

  2.5.1. Ravimitoetusi eraldatakse helikunsti valdkonda oluliselt panustanud isikute ravimikulude katmiseks.

  2.5.2. Ravimitoetuse suurus on kuni 1000 eurot kvartalis.
  2.5.3. Ettepanek peab sisaldama põhjendust toetuse eraldamiseks ja kulude kalkulatsiooni ning toetuse saaja andmeid.
  2.5.4. Ravimitoetus eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule füüsilise isiku ravimikulude katteks sihtkapitali omal algatusel ettepanekute alusel.

  {2.6. Matusetoetused}

  2.6.1. Matusetoetusi eraldatakse helikunsti valdkonda oluliselt panustanud inimese matusega seotud kulude katmiseks ning isiku lähedaste toetamiseks.

  2.6.2. Matusetoetuse suurus on kuni 1000 eurot.
  2.6.3. Matusetoetuse eraldamise ettepanek tuleb esitada e-kirja teel, aadressil helikunst@kulka.ee.

  2.6.4. Matusetoetus eraldatakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule taotluse alusel või sihtkapitali omal algatusel.

  2.6.5. Matusetoetuse eraldamise ettepanekuid saab esitada ja toetuseid eraldada ka väljaspool punktis 1.6 nimetatud taotlusvoorude tähtaegasid.

  {3. STIPENDIUMID}

  Stipendium on tulevikku suunatud toetus, mida eraldatakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks.

  Sihtkapital eraldab stipendiume füüsilistele isikutele (sh interpreetidele, heliloojatele, arranžeerijatele, muusikateadlastele jt) loometööle pühendumise ja erialase tegevuse, võimete arendamise ja enesetäiendamise eesmärgil. Sihtkapital lähtub stipendiumite eraldamisel stipendiumi kandidaadi tulemustest oma erialal.

  {3.1. Loomingulised stipendiumid}

  Loomingulist stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud iseendale. 
  Taotlus peab sisaldama: 
  • ülevaadet eelnevast (vähemalt kahe aasta) loomingulisest tegevusest; 
  • tegevusplaani ja loomingulisi eesmärke stipendiumi perioodiks.

  {3.1.1. Pooleaastane loominguline stipendium}

  3.1.1.1. Sihtkapital eraldab kaks korda aastas kuni kümme pooleaastast loomingulist stipendiumi.
  3.1.1.2. Pooleaastase loomingulise stipendiumi suurus on 4000 eurot. Stipendium makstakse välja ühes osas.
  3.1.1.3. Taotlus stipendiumi eraldamiseks tuleb esitada sihtkapitalile 20. maiks või 20. novembriks.

  {3.1.2. Üheaastane loominguline stipendium}

  3.1.2.1. Sihtkapital eraldab kord aastas kuni viis üheaastast loomingulist stipendiumi.
  3.1.2.2. Üheaastase loomingulise stipendiumi suurus on 9000 eurot. Stipendium makstakse välja kahe võrdse osamaksena kord poolaastas.

  3.1.2.3. Taotlus stipendiumi eraldamiseks tuleb esitada sihtkapitalile 20. novembriks.

  3.1.2.4. Üheaastase loomingulise stipendiumi saaja ei saa ühe aasta jooksul pärast stipendiumi perioodi lõppemist kandideerida üheaastasele ega kaheaastasele loomingulisele stipendiumile.

  {3.1.3. Kaheaastane loominguline stipendium}

  3.1.3.1. Sihtkapital eraldab kord aastas kuni viis kaheaastast loomingulist stipendiumi.
  3.1.3.2. Kaheaastase loomingulise stipendiumi suurus on 16 000 eurot. Stipendium makstakse välja nelja võrdse osamaksena kord poolaastas.

  3.1.3.3. Taotlus stipendiumi eraldamiseks tuleb esitada sihtkapitalile 20. veebruariks.

  3.1.3.4. Kaheaastase loomingulise stipendiumi saaja ei saa kahe aasta jooksul pärast stipendiumi perioodi lõppemist uuesti kandideerida kaheaastasele loomingulisele stipendiumile ega ühe aasta jooksul üheaastasele loomingulisele stipendiumile.

  {3.1.4. Instrumentaalansambli residentuuriprogrammi loominguline stipendium}

  vt ka statuuti

  3.1.4.1. Instrumentaalansambli residentuuriprogrammi raames eraldatakse loomingulisi stipendiume ansambli liikmetele kavade õppimiseks.
  3.1.4.2. Helikunsti sihtkapital algatab 20. veebruari taotlusvoorus igale ansambli liikmele residentuuriprogrammi aastase loomingulise stipendiumi kavade õppimiseks summas 3 600 eurot (stipendium makstakse välja kord kvartalis, summas 900 eurot).
  3.1.4.3. Ansambli mänedžer peab esitama vähemalt esimese aasta kontsertide kava sihtkapitalile tutvumiseks hiljemalt 20. veebruariks.
  3.1.4.4. Teise aasta stipendiumi määramiseks peab mänedžer esitama hiljemalt 20. veebruariks sihtkapitalile kokkuvõtte ansambli esimese aasta tegevusest ja teise aasta tegevusplaani.

  {3.2. „Ela ja sära“ stipendium}

  3.2.1. „Ela ja sära“ stipendium eraldatakse kõrgvormis loomeinimestele erialaseks pühendumiseks.

  3.2.2. Igal aastal eraldatakse kuni kaks „Ela ja sära“ stipendiumi.

  3.2.3. Stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud iseendale.

  3.2.4. „Ela ja sära“ stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtkapitalile 20. maiks.

  3.2.5. Taotlus peab sisaldama:

  • eesmärke stipendiumi perioodiks;

  • teavet põhitöökoha ja samaks perioodiks saadud stipendiumide kohta.

  3.2.6. Stipendiumi suurus on 20 000 eurot.

  3.2.7. Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis alates jooksva aasta oktoobrist.

  {3.3. Erialastipendium}

  Stipendiumi eesmärgiks on toetada aktiivselt tegutsevate loomeinimeste, muusikateadlaste, muusikaprodutsentide/kunstiliste juhtide, kriitikute, pedagoogide jt pühendumist erialasele arengule või tegevusele sh enesetäiendamist ja võimete arendamist.

  3.3.1. Stipendiumi suurus on kuni 6000 eurot.
  3.3.2. Erialastipendium eraldatakse taotluse alusel või omal algatusel.

  3.3.3. Erialastipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud iseendale. 

  {3.4. Õppestipendiumid}

  Taotlus peab sisaldama:

  • kõrgkooli kinnituskirja õpingutele asumise või õpingute jätkamise kohta;
  • õpitavat eriala, seniseid õpingu- ja erialaseid tulemusi;
  • loomingulist CV-d (võimalusel koos erialase salvestusnäitega);

  •  motivatsioonikirja sh kooli valiku põhjendus.

  {3.4.1. Õppestipendium Eestis õppivale tudengile}

  3.4.1.1. Sihtkapital eraldab kaks korda aastas kuni kümme õppestipendiumi.

  3.4.1.2. Õppestipendiumi suurus on 1500 eurot.

  3.4.1.3. Stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtkapitalile 20. veebruariks või 20. augustiks.

  3.4.1.4.Õppestipendiumi saavad taotleda Eesti kodakondsusega tudengid.

  {3.4.2. Õppestipendium õpinguteks välismaa kõrgkoolis}

  3.4.2.1. Sihtkapital eraldab kaks korda aastas kuni kakskümmend õppestipendiumi.

  3.4.2.2. Õppestipendiumiga toetatakse erihariduse omandamist üldjuhul alates magistriõppe tasemest. 

  Sihtkapital ei toeta üldjuhul tudengite Erasmus+ jt programmide rahastusega õpinguid. 

  3.4.2.3. Õppestipendiumi suurus on kuni 2500 eurot.

  3.4.2.4. Stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtkapitalile 20. veebruariks või 20. augustiks.

  3.4.2.5. Õppestipendiumi saavad taotleda Eesti kodakondsusega tudengid.

  {4. PREEMIAD}

  {4.1. Peapreemia}

  4.1.1. Silmapaistva tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab sihtkapital igal aastal välja ühe peapreemia.

  4.1.2. Peapreemia suurus on 8000 eurot.
  4.1.3. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile 20. augustiks.

  4.1.4   Sihtkapital eraldab peapreemia ettepanekute alusel või omal algatusel.

  4.1.5. Peapreemia eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule. Preemia võib jaguneda saajate vahel vastavalt sihtkapitali otsusele.

  {4.2. Aastapreemiad}

  4.2.1. Sihtkapital eraldab helikunsti valdkonnas silmapaistvate saavutuste tunnustamiseks üks kord aastas aastapreemiad isikute eelmise aasta loomingulise tegevuse eest. Aastapreemiate väljaandmise eesmärk on ergutada valdkonna arengut ja tõsta esile selle üldist prestiiži ühiskonnas.
  4.2.2 Aastapreemia suurus on 6000 eurot. Igal aastal eraldatakse kuni kümme sihtkapitali aastapreemiat.

  4.2.3. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada 20. augustiks.

  4.2.4. Sihtkapital eraldab aastapreemia ettepanekute alusel või omal algatusel.
  4.2.5. Preemia võib jaguneda saajate vahel vastavalt sihtkapitali otsusele.

  4.2.6.  Preemiasaajate tunnustamine toimub 1. oktoobril, Rahvusvahelisel muusikapäeval.

  {4.3. Elutööpreemia}

  4.3.1. Pikaajalise tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab sihtkapital igal aastal välja ühe elutööpreemia.
  4.3.2. Elutööpreemia suurus on 12 000 eurot.
  4.3.3. Põhjendatud ettepanek elutööpreemia eraldamiseks tuleb esitada 20. augustiks.
  4.3.4. Sihtkapital eraldab elutööpreemia ettepanekute alusel või omal algatusel.
  4.3.5. Elutööpreemia eraldatakse füüsilisele isikule.

  {4.4. Tunnustuspreemiad}

  {4.4.1. Helikunsti tunnustuspreemia}

  4.4.1.1. Helikunsti tunnustuspreemiaga tunnustatakse helikunsti valdkonda oluliselt panustanud inimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule, ning innustatakse neid edaspidises erialases tegevuses.

  4.4.1.2. Helikunsti tunnustuspreemia suurus on kuni 10 000 eurot isiku/kollektiivi kohta.
  4.4.1.3. Sihtkapital eraldab tunnustuspreemia ettepanekute alusel või omal algatusel.

  4.4.1.4 Preemia võib jaguneda saajate vahel vastavalt sihtkapitali otsusele.

  {4.4.2. Pedagoogi tunnustuspreemia}

  4.4.2.1. Helikunsti pedagoogi tunnustuspreemiaga tunnustatakse pühendumist erialasele tegevusele ja muusikaalase hariduse jätkusuutlikku õpetamist. Igal aastal eraldatakse kuni viis pedagoogi tunnustuspreemiat.

  4.4.2.2. Pedagoogi tunnustuspreemia suurus on 2000 eurot.
  4.4.2.3. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada 20. maiks.
  4.4.2.4. Ettepanek peab sisaldama esitatud kandidaadi elulookirjeldust koos õpilaste saavutuste loeteluga.

  4.4.2.5. Sihtkapital eraldab pedagoogi tunnustuspreemia ettepanekute alusel või omal algatusel.

  4.4.2.6. Preemia võib jaguneda saajate vahel vastavalt sihtkapitali otsusele.

  {4.4.3. Muusikapreemia}

  4.4.3.1. Muusikapreemia eraldatakse eesmärgiga tunnustada kogu senise tegevuse eest eesti muusikuid või muusikainstitutsioone. Sihtkapital eraldab igal aastal ühe muusikapreemia.

  4.4.3.2. Muusikapreemia suurus on 6000 eurot.
  4.4.3.3. Ettepaneku muusikapreemia eraldamiseks esitab Eesti muusikanõukogu.

  4.4.3.4. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada 20. augustiks.

  4.4.3.5. Preemiasaaja tunnustamine toimub 1. oktoobril, Rahvusvahelisel muusikapäeval.

  {5. LOOMETÖÖTASU}  

  5.1. Loometöötasu maksmise eesmärk on võimaldada loomeinimesel pühenduda konkreetsele loomingulisele tegevusele või tööle, mille eesmärk on luua valdkonna jaoks oluline autori- või esitajaõiguse alla kuuluv teos (sh elavas ettekandes sündiv teos), saada selle töö eest mõistlikku tasu ja sellele lisanduvad seadusega ettenähtud maksud.  

  5.2 Loometöötasu saavad taotleda füüsilised isikud iseendale.

  5.3. Loometöötasu maksmiseks sõlmitakse tähtajaline käsundusleping.

  5.4. Loometöötasu jagatakse üldjuhul loomeperioodi kuude arvuga ja makstakse välja kord kuus.

  5.5. Loometöötasu võib välja maksta ka loomeperioodist lühema aja jooksul. Sellisel juhul otsustab sihtkapital väljamaksete arvu arvestusega, et üks väljamakse tehakse ühes kalendrikuus ja määrab väljamaksete tegemise ajavahemiku. Väljamaksed võib määrata loomeperioodi alguse- või lõpukuudele või ka määratud ajavahemikuks peale teose valmimist. Loometöötasu võib määrata ka üheks kuuks.

  5.6. Loometöötasu saajal tekib õigus ravikindlustusele, kui vähemalt üheks kuuks määratud loometöötasu brutosummalt (summalt, millest arvatakse maha tulumaks ja muud seadusega ettenähtud maksed) arvutatud sotsiaalmaks on võrdne või suurem sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse kuumäärast. Igaks aastaks määratakse valitsuse ja tööandjate kokkuleppest lähtuvalt uus brutotasu summa, mis tagab ravikindlustuse. Üldjuhul on selleks eelmise aasta töötasu alammäär.

  5.7. Loometöötasu taotlus peab sisaldama:

  • loodava teose või esituse kirjeldust sh loometöö mahu ja/või perioodi tegevuste kirjeldust;
  • teose loomise või elavaks ettekandeks (kontserdiks) valmistumise ajakava;
  • loomingulist CV-d sh eelnevalt valminu näiteid või viiteid teostele;
  • soovituslikult teavet loodava teose avaldamise või avaliku esituse kokkuleppe kohta

  5.8. Instrumentaalansambli residentuuriprogrammi raames eraldatakse loometöötasu heliloojale uudisloomingu kirjutamiseks;

  Heliloojate Liit saadab 1. veebruariks Kultuurkapitalile info Eesti heliloojatest, kes on valmis instrumentaalansamblile muusikat looma. Ansambel valib nende hulgast välja helilooja, kellega soovitakse teha loomingulist koostööd. Loometöötasu taotlus tuleb heliloojal esitada üldjuhul 20. veebruariks. Taotlusele tuleb lisada ansambli esindaja kinnitus.

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 3/2024-S09, 15.05.2024. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.