Harjumaa ekspertgrupp

  Harjumaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord


  Käesolev kord on lisa „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korrale“.

  Harjumaa ekspertgrupp toetab Harju maakonnas (va Tallinn) elluviidavaid või harjumaalaste poolt (va Tallinn) taotletavaid projekte järgmistes valdkondades:

  • maakondlikke kultuuri- ja spordiprojekte;
  • maakonna kultuurilugu kajastavate materjalide väljaandmist;
  • maakonnas tegutsevaid kunstiliikide ja spordialade harrastajaid või harrastajate gruppe;
  • maakonnas tegutsevaid väljapaistvaid kultuuri- ja sporditegelasi.

  Harjumaa ekspertgrupp määrab preemiaid, stipendiume ning toetusi.

  TOETUSED

  Harjumaa ekspertgrupp maksab loometöö -, elutöö – ja juubelitoetusi ning projekti – ja tegevustoetusi.

  1. Projektitoetused

  1.1. Ekspertgrupp eraldab projektitoetusi neli korda aastas.

  1.2. Projektitoetuse määramiseks võivad taotluse esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

  1.3. Toetust ei saa taotleda:

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritustele;heategevusprojektidele (nt
  • heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmiseks);
  • kasumit teenivatele projektidele.

  1.4. Projektitoetusi ei maksta:

  • ebaselgelt või puudulikult esitatud projektidele;
  • aruandevõlglastele;
  • Kultuurkapitali võlglastele;
  • aruande esitamise tähtaja 30 päeva võrra ületanud aruandevõlglastele kahe järgneva jaotuse jooksul, st kuue kuu jooksul alates aruande laekumise kuupäevast;
  • juriidilistele isikutele, kelle juhtkonda kuuluvad eraisikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased;
  • projektidele, mille eest vastutavad isikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased;
  • spordiorganisatsioonidele, kes spordiseaduse § 4 tähenduses peavad olema kantud Eesti Spordiregistrisse, aga ei ole esitanud oma andmeid registri põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras.

  1.5. Ekspertgrupp reeglina ei toeta:

  • investeeringute-, ehitamise- ja remondikulusid;
  • vara soetamist;
  • (rahva) riiete, jalanõude ja spordivarustuse soetamist;
  • toitlustamist;
  •  õpinguid;
  • sotsiaal – ja haridusvaldkonna projekte;
  • rahvakalendri tähtpäevade tähistamist;
  • almanahhide väljaandmist.

  1.6. Taotlus projektitoetuse määramiseks tuleb esitada kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks ja 20. novembriks.

  1.7. Taotlus peab sisaldama:

  • tasakaalustatud eelarvet koos omafinantseeringu, kaasfinantseeringu ning planeeritava tuluga;
  • taotleja tutvustust (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus);
  • hinnapakkumisi;
  • sündmuste korraldamise puhul sisu kirjeldust, toimumise kohta, korraldajat, ajakava, oodatavat osalejate arvu, esinejate nimekirja kui küsitakse toetust esinejate tasustamiseks, siis ka nendepoolset kinnitust;
  • professionaalsete kontsertide korraldamisel toimumiskoha poolset kinnitust;
  • mitteperioodilise trükise puhul kirjeldust (sh autori tutvustus, formaat, maht, trükiarv, levitamise plaan koos müügiprognoosiga trükikoja hinnapakkumine ja Eesti Kultuurkapitali mitteperioodilise trükise kirjeldamise lisa ning vajadusel põhjendus, miks kasutatakse nimetatud trükikoda) koos käsikirja või käsikirja näitega;
  • filmi, video ja helikandja puhul projekti lühikirjeldus – stsenarist, režissöör, produtsent, toetuse kasutamise eesmärk, ajakava, sihtgrupp, finantsplaan, stsenaarium, digitaalne demoversioon, levitamise plaan koos planeeritava müügituluga
  • näituste puhul ideekavandi ja autori tutvustust, eksponeerimispaiga kinnitust;
  • kongressidel, konverentsidel, konkurss-festivalidel osalemise puhul kutse koopiat korraldajalt ja sündmuse programmi , transpordi- ja majutuskulude info;
  • ekspertgrupp eelistab toetada taotlusi, mille toimumisaeg algab järgnevas kvartalis.

  1.8. Toetuse määramise tingimuseks on omaosalus või kaasfinantseering vähemalt 10% projekti kulude kogumahust.

  1.9. Ekspertgrupil on õigus rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.

  1.10. Ekspertgrupp lähtub projektitoetuste eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

  2. Loometöötoetused

  Loometöötoetuste maksmise eesmärk on võimaldada loomeinimestele loomingulisele või teadlikule tegevusele pühendumist, mille tulemusena tekib autori – või esitajaõiguse alla kuuluv loome – või kunstiteos.

  2.1. Loometöötoetuse määramist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.

  2.2. Ekspertgrupp määrab loometöötoetusi neli korda aastas.

  2.3. Loometöötoetuse minimaalne suurus on 100 eurot ja maksimaalne suurus 1000 eurot.

  2.4. Taotlus loometöötoetuse määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehekülje www.kulka.ee kaudu 20.veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20.novembriks.

  2.5. Taotlus peab sisaldama:

  • loodava teose kirjeldust;
  • taotleja või teose seost Harjumaaga;
  • teose valmimise planeeritavat aega;
  • autori elulookirjeldust ( loominguline CV).

  2.6. Loometöötoetus määratakse füüsilisele isikule.

  2.7. Ekspertgrupp lähtub loometöötoetuste määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

  3. Ühekordsed elutöötoetused

  Elutöötoetuste maksmise eesmärk on toetada kultuuri- ja spordiala teenekaid inimesi.

  3.1. Taotlusi toetuse määramiseks võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

  3.2. Toetuse suurus on kuni 1000 eurot.

  3.3. Taotlus elutöö määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehekülje www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

  3.4. Taotlus peab sisaldama kandidaadi tutvustust, ülevaadet tema eelnevast loomingulisest või spordialasest tegevusest.

  3.5. Ekspertgrupp lähtub elutöötoetuse määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

  4. Juubelitoetused

  Juubelitoetuse maksmise eesmärk on toetada hajumaalasi või Harjumaa kollektiive nende juubelite puhul.

  4.1. Ekspertgrupp määrab juubelitoetusi neli korda aastas.

  4.2. Juubelitoetuse suurus on kuni 500 eurot.

  4.3. Juubelitoetuse määramist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.

  4.4. Taotlus juubelitoetuse määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

  4.5. Taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku või kollektiivi tegevusest juubelitoetuse määramiseks.

  4.6. Juubelitoetuse määrab ekspertgrupp taotluse alusel või omal algatusel.

  4.7. Juubelitoetuse määramisel hindab ekspertgrupp isiku või kollektiivi panust maakonna kultuuriruumis. Ekspertgrupil on õigus jätta juubelitoetus määramata.

  5. Tegevustoetused

  Tegevustoetuse maksmise eesmärk on toetada maakondlike loomeliitude või loominguliste maakondlike kollektiivide tegevust.

  5.1. Ekspertgrupp määrab tegevustoetusi üks kord aastas.

  5.2. Toetuse minimaalne suurus on 400 eurot ja maksimaalne suurus on 4000 eurot.

  5.3. Taotlusi tegevustoetuse määramiseks võivad esitada alljärgnevad ühendused:

  • Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus;
  • Rahvatantsu- ja Rahvamuusikajuhtide Harjumaa Ühendus;
  • Harjumaa Kultuurikorraldajate Liit;
  • Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester;
  • Harjumaa Sümfooniaorkester;
  • Harjumaa Keelpilliorkester.

  5.4. Taotlus tegevustoetuse määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.

  5.5. Taotlus peab sisaldama:

  • arengukava;
  • eelmise aasta tegevusaruannet;
  • järgneva hooaja tegevuskava ja eelarvet kulude lõikes.

  5.6. Ekspertgrupp lähtub tegevustoetuse määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

  STIPENDIUMID

  Harjumaa ekspertgrupp maksab loomingulisi, eriala - , dirigendi - ja spordistipendiume.

  6. Erialastipendiumid

  Erialastipendiumide eesmärk on toetada Harjumaa loomeinimeste erialasele tegevusele pühendumist.

  6.1. Ekspertgrupp määrab erialastipendiume neli korda aastas.

  6.2. Erialastipendiumi suurus on kuni 2000 eurot. (muudetud 27.03.2018)

  6.3. Taotlusi erialastipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

  6.4. Taotlus erialastipendiumi määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20.veebruariks, 20.maiks, 20.augustiks või 20. novembriks.

  6.5. Erialastipendiumi taotlus peab andma ülevaate stipendiumisaaja senisest loomingulisest tegevusest ja eesmärkidest.

  6.6. Ekspertgrupp lähtub erialastipendiumi määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

  7. Spordistipendiumid

  Spordistipendiumide eesmärk on võimaldada pühendumist sportlike võimete või spordikohtunike oskuste arendamisele.

  7.1. Ekspertgrupp määrab spordistipendiume neli korda aastas.

  7.2. Spordistipendiumi suurus on kuni 2000 eurot. (muudetud 27.03.2018)

  7.3. Taotlusi spordistipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

  7.4. Taotlus spordistipendiumi määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20.veebruariks, 20.maiks ,20. augustiks või 20. novembriks.

  7.5. Stipendiumitaotlus peab andma ülevaate sportlase või spordikohtuniku senistest tulemustest ning tema arengu eesmärkidest.

  7.6. Ekspertgrupp lähtub spordistipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

  8. Dirigendistipendiumid

  Dirigendi stipendiumi eesmärk on võimaldada maakonnaüleste kollektiivide dirigentidel erialasele tegevusele pühendumist. 

  8.1. Ekspertgrupp määrab dirigendistipendiume üks kord aastas.

  8.2. Dirigendistipendiumi suurus on kuni 1000 eurot.

  8.3. Taotlusi dirigendistipendiumi määramiseks võivad esitada maakondlikud muusikakollektiivid.

  8.4. Taotlus dirigendistipendiumi määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. augustiks.

  8.5. Stipendiumitaotlus peab andma ülevaate dirigendi senisest tegevusest kollektiivi juhina ja eesmärke oskuste või teadmiste omandamiseks.

  8.6. Ekspertgrupp lähtub dirigendistipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

  9. Loomingulised stipendiumid

  9.1. Ekspertgrupp määrab loomingulisi stipendiume neli korda aastas.

  9.2. Stipendiumi suurus on 100 kuni 2000 eurot.  (muudetud 27.03.2018)

  9.3. Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud.

  9.4. Taotlusi loomingulise stipendiumi määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

  9.5. Taotlus peab sisaldama:

  • loomingulist plaani stipendiumi perioodil;
  • Elulookirjeldust (loominguline CV);
  • Taotleja seost Harjumaaga.

  9.6. Ekspertgrupp lähtub loominguliste stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

  PREEMIAD

  10. Tunnustuspreemiad

  Tunnustuspreemia eesmärk on tunnustada loome- ja spordiinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule, ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses.

  10.1. Ekspertgrupp määrab tunnustuspreemiaid neli korda aastas.

  10.2. Tunnustuspreemia alampiir on 200 eurot ja ülempiir on 800 eurot.

  10.3.Taotluse tunnustuspreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Taotlust preemia määramiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

  10.4.Taotlus tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

  10.5.Taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku senisest tegevusest ja põhjendust tunnustuspreemia määramiseks.

  10.6.Tunnustuspreemia määratakse füüsilisele isikule.

  10.7.Tunnustuspreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.

  10.8.Tunnustuspreemia määrab ekspertgrupp taotluse alusel või omal algatusel.

  10.9.Tunnustuspreemia määramisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis. Ekspertgrupil on õigus jätta preemia määramata.

  11. Ekspertgrupi aastapreemiad

  Harjumaa ekspertgrupi aastapreemia eesmärk on tunnustada loome- ja spordiinimesi ning organisatsioone pühendumise eest oma erialasele tegevusele.

  11.1. Harjumaa ekspertgrupp määrab Igal aastal kuni kakskümmend aastapreemiat.

  11.2. Aastapreemia alampiir on 200 eurot ja ülempiir on 800 eurot.

  11.3. Ettepanekuid ekspertgrupi aastapreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud.

  11.4. Põhjendatud ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirja teel harjumaa@kulka.ee.

  11.5. Ekspertgrupi aastapreemiad määratakse ettepanekute alusel või ekspertgrupi omal algatusel. Ekspertgrupil on õigus aastapreemia jätta väljaandmata, kui ei leidu sobivaid kandidaate.

  11.6. Ekspertgrupi aastapreemia võib määrata füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.

  11.7. Aastapreemiat ei saa määrata füüsilisele isikule mitmel järjestikusel aastal.

  11.8. Aastapreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.

  11.9. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.

  11.10. Preemiad makstakse välja Harjumaa ekspertgrupi rahalistest vahenditest.

  11.11. Preemiad antakse üle pidulikul üritusel.

  12. Kultuuripärli preemia

  Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis kaunite kunstide või rahvakultuuri valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist Harju maakonnas.

  12.1. Ekspertgrupp määrab aastas ühe Kultuuripärli preemia.

  12.2. Preemiat võib määrata ekspertgrupp või ekspertgrupp koostöös maakonnas tegutsevate organisatsioonidega.
  12.3. Kultuurkapitali nõukogu eraldab Kultuuripärli preemiaks 1300 eurot.

  12.4. Koostöö korral eraldab(vad) maakonnas tegutsev(ad) organisatsioon(id) Kultuuripärli preemiaks 325 eurot kuni 1300 eurot.

  12.5. Ettepanekuid Kultuuripärli preemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha endale või endaga seotud isikule.

  12.6. Põhjendatud ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile harjumaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.

  12.7. Ettepanekus peab olema lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest saavutustest jooksval aastal ning isikuandmed (nimi, isikukood, aadress, kontakttelefon, e-post).

  12.8. Preemia saaja otsustab ekspertgrupp. Kui preemia antakse välja koostöös partneritega, otsustab preemia saaja ühiselt moodustatud viieliikmeline komisjon.

  12.9. Kultuuripärli preemia määratakse füüsilisele isikule.

  12.10. Kultuuripärli preemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele ning koostöö korral koostööpartnerite töötajatele.
  12.11. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.

  12.12. Preemiad antakse üle maakonna pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene.

  13. Spordipreemia „Meie teejuht, meie õpetaja“

  Preemia eesmärk on tunnustada sporditöötaja erialast pühendumist Harjumaal.

  13.1. Igal aastal määratakse üks spordipreemia „Meie teejuht, meie õpetaja“.

  13.2. Preemiat võib määrata ekspertgrupp või ekspertgrupp koostöös Harjumaa spordiliiduga ja/või Harju maavalitsuse ja/või Harjumaa omavalitsuste liiduga.

  13.3. Ekspertgrupp eraldab preemiaks 1000 eurot.

  13.4. Koostöö korral eraldab spordiliit, maavalitsus või omavalitsuste liit „Meie teejuht, meie õpetaja“ preemiaks kokku 1000 eurot.

  13.5. Ettepanekuid „Meie teejuht, meie õpetaja“ preemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha endale või endaga seotud isikule. Iga isik võib esitada ühe kandidaadi.

  13.6. Põhjendatud ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile harjumaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.

  13.7. Ettepanek peab sisaldama esitatud kandidaadi sporditööalaseid saavutusi ning isikuandmeid (nimi, isikukood, aadress, kontakttelefon).

  13.8. Preemia saaja otsustab ekspertgrupp. Kui preemia antakse välja koostöös partneritega, otsustab preemia saaja ühiselt moodustatud viieliikmeline komisjon.

  13.9. „Meie teejuht, meie õpetaja“ preemia määratakse füüsilisele isikule.

  13.10. Üldjuhul ei määrata preemiat isikule, kes on selle juba saanud.

  13.11. „Meie teejuht, meie õpetaja“ preemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele ning koostöö korral koostööpartnerite töötajatele.

  13.12. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.

  13.13. Preemiad antakse üle maakonna pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene.

  14. Elutööpreemia

  Elutööpreemia eesmärk on tunnustada isikut tema pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse eest.
  9.1. Elutööpreemia määratakse füüsilisele isikule.

  9.2. Ekspertgrupp määrab igal aastal ühe elutööpreemia.

  9.3. Elutööpreemia suurus on 2000 eurot.

  9.4. Ettepanekuid elutööpreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud.

  9.5. Põhjendatud ettepanek elutööpreemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile harjumaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.

  9.6. Ekspertgrupp määrab elutööpreemiad ettepanekute alusel või omal algatusel.

  9.7. Elutööpreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.

  9.8. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.

  9.9. Elutööpreemia makstakse välja Kultuurkapitali nõukogu rahalistest vahenditest.

  9.10. Elutööpreemia saaja tunnustamine toimub maakonna pidulikul üritusel.

  LÕPSÄTTED

  Taotluste menetlemine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on sätestatud „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.

  Käesolevat korda rakendatakse 1.jaanuarist 2015. 2015. aasta 20. veebruariks esitatud taotlustele rakendatakse kuni 31.12.2014 kehtinud stipendiumide jaotamise põhimõtetes sätestatud taotlemise tingimusi. 

  Käesolevat korda on muudetud:
  27.03.2018 Kultuurkapitali nõukogu otsusega, protokoll nr 2/2018-S09
  02.10.2018 Kultuurkapitali nõukogu otsusega protokoll nr 6/2018-S09