Hiiumaa ekspertgrupp


  Hiiumaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste  määramise kord

  Käesolev kord on lisa Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korrale“. 

  TOETUSED

  1.  Projektitoetused

  Projektitoetuse määramise eesmärk on toetada Hiiumaaga seotud kultuuri- ja spordivaldkonna ning piirkondliku seltsielu sündmuste korraldamist ja läbiviimist ning maakonna seisukohalt oluliste projektide elluviimist, et rikastada, mitmekesistada ning arendada kultuuri- ja spordielu.
   
  1.1.  Ekspertgrupp eraldab projektitoetusi neli korda aastas. Taotlus projektitoetuse määramiseks tuleb esitada kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks ja/või
  20. novembriks
  .

  1.2.  Projektitoetuse määramiseks võivad taotluse esitada füüsilised ja juriidilised isikud (välja arvatud äriühingud).
  1.3.  Toetust ei saa taotleda:

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud sündmustele;
  • heategevusprojektidele (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmiseks);
  • kasumit teenivatele projektidele. 
  1.4.  Projektitoetusi ei maksta:
  • ebaselgelt või puudulikult esitatud projektidele;
  • aruandevõlglastele;
  • Kultuurkapitali võlglastele;
  • aruande esitamise tähtaja 30 päeva võrra ületanud aruandevõlglastele kahe järgneva jaotuse jooksul, st kuue kuu jooksul alates aruande laekumise kuupäevast;
  •  juriidilistele isikutele, kelle juhtkonda kuuluvad eraisikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased;
  • projektidele, mille eest vastutavad isikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased;
  • spordiorganisatsioonidele, kes spordiseaduse § 4 tähenduses peavad olema kantud Eesti Spordiregistrisse, aga ei ole esitanud oma andmeid registri põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras.
  1.5.  Ekspertgrupp  toetab:
  • maakonna seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste kultuuri-, spordiürituste ning projektide korraldamist ja läbiviimist; 
  • maakonna kultuuri- ja spordikollektiivide ning üksikisikute osalemist üritustel ja võistlustel väljaspool maakonda; 
  • Hiiu maakonnast pärit ja üle-eestiliselt või rahvusvaheliselt tunnustatud sportlaste treening-ettevalmistust ja võistlustel osalemist; 
  •   tegevusi piirkondliku seltsitegevuse arendamiseks;
  • loovisikute projekte.
  1.6.  Ekspertgrupp eelistab:
  • sündmusi ja tegevusi, mida korraldavad Hiiumaal registreeritud ja tegutsevad asutused, kollektiivid, seltsid või üksikisikud;
  • sündmusi ja tegevusi, mille osalejate või kasusaajate hulk on suurem;
  • noortega seotud tegevusi kultuuri- ja spordiprotsessis; 
  • eelvõistluse võitnud kollektiivi või üksikisiku osavõttu üleriigilistest või rahvusvahelistest konkurssidest, võistlustest, festivalidest jne;
  1.7.  Ekspertgrupp ei toeta:
  • ehitiste ehitus-, remondi-, haldus-, kindlustus- ning sisustuskulude katmist;
  • taotleja põhitegevuseks vajaliku vara, treeningvahendite ja tehniliste ning muude seadmete soetamis-, hooldus-, remondi-, kasutamis- ja kindlustamiskulude katmist;
  •  toitlustuskulutusi (banketid, vastuvõtud);
  • kollektiivide ja spordiorganisatsioonide juhendajate ning treenerite töötasusid.  
  1.8.  Taotlus peab sisaldama:
  • taotleja tutvustust (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus);
  • ürituste ja võistluste korraldamise puhul sisu kirjeldust, toimumise kohta, korraldajat, ajakava, oodatavat osalejate arvu;
  • mitteperioodilise trükise puhul kirjeldust (sh autori tutvustus, formaat, maht, trükiarv, levitamise plaan koos müügiprognoosiga) võimalusel koos käsikirja või käsikirja näitega;
  • näituste puhul ideekavandi tutvustust, eksponeerimispaiga kinnitust;
  • kongressidel, konverentsidel, konkurss-festivalidel osalemise puhul kutse koopiat korraldajalt ja sündmuse programmi;
  • välitööde puhul kogutava materjali kasutamise plaani ning selle materjali hilisemat kasutatavust;
  • professionaalsete kontsertide korraldamisel toimumiskoha poolset kinnitust;
  • tasakaalustatud eelarvet ja hinnapakkumisi.
  1.9.  Toetuse määramise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projekti kulude kogumahust.
  1.10.  Ekspertgrupil on õigus rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.
  1.11.  Ekspertgrupp lähtub projektitoetuste eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

  2.   Juubelitoetused

  Juubelitoetuse eesmärk on ühekordselt toetada Hiiumaa kultuuri- või spordialal silma paistnud isikut või kollektiivi juubeli puhul.


  2.1.  Taotlus juubelitoetuse määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

  2.2.  Juubelitoetuse suurus on kuni 500 eurot.

  2.3.  Juubelitoetuse määramist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.

  2.4.  Taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku tegevusest juubelitoetuse määramiseks.

  2.5.  Juubelitoetuse määrab ekspertgrupp taotluse alusel või omal algatusel.

  2.6.  Juubelitoetuse määramisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis. Ekspertgrupil on õigus jätta juubelitoetus määramata.

  3.  Matusetoetused

  Matusetoetuse maksmise eesmärk on toetada Hiiumaa kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku matusega seotud kulude katmist.
   
  3.1.  Ekspertgrupp määrab matusetoetusi jooksvalt.

  3.2.  Ettepanek matusetoetuse määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirja teel.

  3.3.  Matusetoetuse suurus on kuni 350 eurot.

  3.4.  Matusetoetus määratakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule.

  3.5.  Matusetoetuse määramise otsustab ekspertgrupp.

  4.   Loometöötoetused

  Loometöötoetuste maksmise eesmärk on võimaldada loomeinimestele loomingulisele või teaduslikule tegevusele pühendumist, mille tulemusena tekib autori- või esitajaõiguse alla kuuluv loome- või kunstiteos.
   
  4.1.  Ekspertgrupp määrab loometöötoetusi neli korda aastas.

  4.2.  Loometöötoetuse suurus on kuni 1000 eurot.

  4.3.  Loometöötoetuse määramist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.

  4.4.  Taotlus loometöötoetuse määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

  4.5.Taotlus peab sisaldama:

  • loodava teose kirjeldust
  • teose valmimise planeeritavat aega 
  • autori elulookirjeldust (loominguline CV)

  4.6.  Loometöötoetus määratakse füüsilisele isikule.

  4.7. Ekspertgrupp lähtub loometöötoetuste määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

  STIPENDIUMID

  5. Loomingulised stipendiumid

  Loomingulise stipendiumi määramisega võimaldatakse Hiiumaa kultuurialal silma paistnud isikul pühenduda loomingulisele tegevusele.
   
  5.1.  Ekspertgrupp määrab loomingulisi stipendiume neli korda aastas . Taotlus loomingulise stipendiumi määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

  5.2.  Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot.

  5.3.  Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud.

  5.4.  Taotlus peab sisaldama:

  • loomingulist plaani stipendiumi perioodil
  • elulookirjeldust (loominguline CV)
  5.5.  Ekspertgrupp lähtub loominguliste stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest. 

  6.   Spordistipendiumid

  Spordistipendiumi määramisega võimaldatakse Hiiumaa spordialal silma paistnud isikul pühenduda sportlike võimete arendamisele.
   
  6.1.  Ekspertgrupp määrab spordistipendiume neli korda aastas. Taotlus spordistipendiumi määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

  6.2.  Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot.

  6.3.  Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

  6.4.  Stipendiumitaotlus peab andma ülevaate sportlase senistest tulemustest ning tema sportliku arengu eesmärkidest.

  6.5.  Ekspertgrupp lähtub spordistipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

  PREEMIAD

  7.  Tunnustuspreemiad

  Tunnustuspreemia määramisega tunnustatakse Hiiumaa kultuuri- ja spordialal silma paistnud isikut pühendumise eest tegevusel, mis on avaldanud mõju valdkonna arengule ning innustatakse edaspidiseks tegevuseks.
   
  7.1.  Ekspertgrupp määrab tunnustuspreemiaid neli korda aastas.

  7.2.  Tunnustuspreemia alampiir on 200 eurot ja ülempiir on 800 eurot.

  7.3.  Taotluse tunnustuspreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Taotlust preemia määramiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.
  7.4. Taotlus tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

  7.5.  Taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku senisest tegevusest ja põhjendust tunnustuspreemia määramiseks.

  7.6.  Tunnustuspreemia määratakse füüsilisele isikule.

  7.7.  Tunnustuspreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.

  7.8.  Tunnustuspreemia määrab ekspertgrupp taotluse alusel või omal algatusel. 

  7.9.  Tunnustuspreemia määramisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis. Ekspertgrupil on õigus jätta preemia määramata.

  8. Ekspertgrupi aastapreemiad

  Ekspertgrupi aastapreemia eesmärk on tunnustada kultuuri ja spordivaldkonnas silmapaistnud isikuid või saavutusi ergutamaks kultuuri- või spordielu arengut maakonnas.

  8.1. Ekspertgrupp määrab aastapreemiaid alljärgnevalt:

  • kaks „Tänu ja kummardus“ preemiat, mis määratakse pikaajalise viljaka panuse ja tegevuse eest, üks preemia spordi- ja üks preemia kultuuri valdkonnas;
  • neli aastapreemiat (kaks preemiat spordi- ja kaks preemiat kultuuri valdkonnas), mis määratakse aasta parimale nais- ja meessportlasele ning silmapaistvate sündmuste korraldamise või tegevuse eest kultuuri alal;
  • kuus tunnustust tublidele tegijatele, arvestusega kolm tunnustuspreemiat spordi- ja kolm tunnustuspreemiat kultuuri valdkonnas.

  8.2. „Tänu ja kummardus“ preemia suurus on 1500 eurot, aastapreemia suurus on 1000 eurot ning tunnustuspreemia suurus 500 eurot (muudetud 26.09.2017)

  8.3. Ettepanekuid ekspertgrupi aastapreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

  8.5. Ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile hiiumaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.

  8.6. Ettepanek peab sisaldama:

  • lühikest kirjeldust kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest jooksval aastal;
  • kehtivaid stipendiume (nende olemasolul);
  • kandidaadi tutvustust ja andmeid (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-postiaadress).

  8.7. Ekspertgrupp määrab aastapreemiad ettepanekute alusel või omal algatusel.

  8.8. Ekspertgrupi aastapreemia võib määrata füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.

  8.9. Aastapreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.

  8.10. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.

  8.11. Preemiad makstakse välja Hiiumaa ekspertgrupi rahalistest vahenditest.

  8.12. Preemiad antakse üle maakonna pidulikul üritusel.

  9. Kultuuripärli preemia

  Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist Hiiu maakonnas.

  9.1. Ekspertgrupp määrab aastas ühe Kultuuripärli preemia.

  9.2. Kultuurkapitali nõukogu eraldab Kultuuripärli preemiaks 1300 eurot.

  9.3. Preemiat võib määrata ekspertgrupp või ekspertgrupp koostöös maakonnas tegutsevate organisatsioonidega.
  9.4. Koostöö korral eraldab(vad) maakonnas tegutsev(ad) organisatsioon(id) Kultuuripärli preemiaks 325 eurot kuni 1300 eurot.

  9.5. Ettepanekuid Kultuuripärli preemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha endale või endaga seotud isikule.

  9.6. Põhjendatud ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile hiiumaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.

  9.7. Ettepanekus peab olema lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest saavutustest jooksval aastal ning isikuandmed (nimi, isikukood, aadress, kontakttelefon, e-post).

  9.8. Preemia saaja otsustab ekspertgrupp. Kui preemia antakse välja koostöös partneritega, otsustab preemia saaja ühiselt moodustatud viieliikmeline komisjon.

  9.9. Kultuuripärli preemia määratakse füüsilisele isikule.
  9.10. Kultuuripärli preemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele ning koostöö korral koostööpartnerite töötajatele.

  9.11. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.

  9.12. Preemiad antakse üle maakonna pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene.

  10. Elutööpreemia

  Elutööpreemia eesmärk on tunnustada isikut tema pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse eest.

  10.1. Elutööpreemia määratakse füüsilisele isikule.

  10.2. Ekspertgrupp määrab igal aastal ühe elutööpreemia.

  10.3. Elutööpreemia suurus on 2000 eurot.

  10.4. Ettepanekuid elutööpreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud.

  10.5. Põhjendatud ettepanek elutööpreemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile hiiumaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.

  10.6. Ekspertgrupp määrab elutööpreemia ettepanekute alusel või omal algatusel.

  10.7. Elutööpreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.

  10.8. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.

  10.9. Elutööpreemia makstakse välja Kultuurkapitali nõukogu rahalistest vahenditest.

  10.10. Elutööpreemia saaja tunnustamine toimub maakonna pidulikul üritusel.

  LÕPPSÄTTED

  Taotluste menetlemine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on sätestatud „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.
  Käesolevat korda rakendatakse 1.jaanuarist 2015. 

  Korda on muudetud:
  26.09.2017
  02.10.2018 Kultuurkapitali nõukogu otsusega protokoll nr 6/2018-S09