Ida-Virumaa ekspertgrupp


  Ida-Virumaa ekspertgrupi raha jagamise kord


  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) seaduse § 2 lõike 4 alusel Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) taotlemise tingimused. Kultuurkapitali eralduste taotlemise, eraldamise ja tagasinõudmise üldised tingimused on kehtestatud „Eesti Kultuurkapitali raha jagamise üldkorras“ (edaspidi nimetatud üldkord) ning käesolev kord on üldkorra osaks. Juhul kui käesolevas korras ja üldkorras sätestatud tingimused erinevad, lähtutakse käesolevast korrast. Kui käesoleva korra 2.-4. peatükis on võrreldes 1. peatükiga (Üldsätted) sätestatud teisiti, lähtutakse korra 2.-4. peatükis sätestatust.

  {1.2. Ida-Virumaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgid}

  Ida-Virumaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgiks on säilitada, arendada, elavdada ning toetada igakülgselt Ida-Viru maakonna kultuuri ja spordi valdkonda, kultuuripärandi jäädvustamist ning rahvusliku identiteedi hoidmist.

  Eesmärgi täitmiseks toetab ekspertgrupp:

  • maakonna seisukohalt oluliste või traditsiooniliste kultuuriürituste ning projektide korraldamist ja läbiviimist;
  • maakonna seisukohalt oluliste või traditsiooniliste spordiürituste ning projektide korraldamist ja läbiviimist (siia alla kuuluvad Ida-Virumaal korraldatavad maakondlikud, vabariiklikud ning rahvusvahelised võistlused ja turniirid, Eesti meistri- ja karikavõistlused ning omavalitsuste lahtised võistlused. Ida-Virumaa meistrivõistluste korraldamisel toetatakse Ida-Virumaa Spordiliitu üldkoordineeriva organisatsioonina);
  • uusi ja perspektiivseid kultuuri-ja spordivaldkonna ettevõtmisi maakonnas;
  • maakonna kultuuriloolist ja kultuurilist väärtust omavate trükiste väljaandmist;
  • maakonna kultuuri- ja sporditegelasi;
  • noorsportlasi stipendiumiga;
  • loovisikute projekte;
  • kohalike rahvariiete soetamist ja valmistamist rahvakultuurikollektiividele; (muudetud 29.09.2021)
  • maakonnaüleste kultuuri- ja spordialaste koolituste korraldamist;
  • üksikjuhtudel osalemist eestisisestel üritustel/ettevõtmistel.

  {1.3. Taotluse või ettepaneku esitaja}

  Ekspertgrupile võivad taotlusi ja preemiaettepanekuid esitada füüsilised ja juriidilised isikud. Preemiat ei saa taotleda, preemia eraldamiseks saab teha üksnes ettepaneku. Ettepanekut endale preemia eraldamiseks ei saa teha.

  {1.4. Eralduse saaja}

  Preemia või toetuse võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule (v.a elutöö- ja loometöötoetused, mis eraldatakse üksnes füüsilisele isikule). Stipendiumi võib eraldada üksnes füüsilisele isikule.

  {1.5. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane taotlus tuleb esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu. Preemiaettepaneku võib esitada ka e-posti teel aadressil idavirumaa@kulka.ee.

  {1.6. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus või ettepanek tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

  {2. TOETUSED}

  {2.1. Projektitoetused}

  2.1.1. Projektitoetusi eraldatakse eesmärgiga toetada Ida-Virumaaga seotud kultuuri- ja spordivaldkonna ning kogukondlike sündmuste korraldamist ja läbiviimist ning maakonna seisukohalt oluliste projektide elluviimist, et säilitada, arendada, elavdada ning toetada igakülgselt Ida-Viru maakonna kultuuri ja spordi valdkonda.

  2.1.2. Projektitoetuse eraldamiseks võivad taotluse esitada füüsilised ja juriidilised isikud.
  2.1.3. Ekspertgrupp ei toeta: (muudetud 29.09.2021)

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi;
  • heategevusprojekte (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmist);
  • hoonete ehitus-, remondi-, renoveerimis ega projekteerimistöid;
  • kommertsüritusi (kasumit teenivaid projekte, kontserte, salvestusi jm), -telesaateid ega -väljaandeid;
  • ehitiste haldus-, kindlustus- ning sisustuskulude katmist;
  • taotleja põhitegevuseks vajaliku vara, treeningvahendite ja tehniliste ning muude seadmete soetamis-, hooldus-, remondi-, kasutamis- ja kindlustamiskulude katmist;
  • toitlustuskulusid ja päevarahasid;
  • kollektiivide ja spordiorganisatsioonide juhendajate ning treenerite töötasusid;
  • jõulude ja jaanipäeva tähistamist ning riiklike pühade puhul pidulike ürituste korraldamist;
  • koolitusreise ja õppemaksude tasumist;
  • laagreid ja ekskursioone;
  • sotsiaal- ja haridusvaldkonna projekte;
  • tänuürituste ja asutusesiseste sündmuste korraldamist;
  • üldjuhul kollektiivide ja üksikisikute osavõttu riigisisestest konkurssidest, festivalidest ja võistlustest;
  • jalanõude ja ehete ostmist rahvariiete juurde;
  • projekte, millel on puudulik sisuline kirjeldus ja/või detailne eelarve.

  2.1.4. Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 25% projektikulude kogumahust.


  2.1.5. Ekspertgrupp eelistab toetada:

  • põhjalikult lahti kirjutatud taotlustega projekte (eesmärk, osalejate arv, kogus, toimumise aeg, koht jms); (muudetud 29.09.2021)
  • põhjalikult kulu liikide lõikes lahti kirjutatud eelarvega projekte; (lisatud 29.09.2021)
  • projekte, milles küsitud toetuse summa ei ületa 2000 eurot projekti kohta; (lisatud 29.09.2021)
  • projekte, mille toetamisest saab osa võimalikult palju inimesi;
  • taotlusi, millele on lisatud hinnapakkumine, käsikiri, näidis, ideekavand;
  • projekte, kuhu on kaasatud teisi partnereid ja avalikkus;
  • näituste ja etenduste puhul neid projekte, mille tulemus ei piirdu ainult ühekordse esitamisega;
  • sündmusi ja tegevusi, mida korraldavad Ida-Virumaal registreeritud ja tegutsevad asutused, kollektiivid, seltsid või üksikisikud;
  • noortega seotud tegevusi kultuuri- ja spordiprotsessis.

  2.1.6. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:

  • taotluse eesmärgi vastavust Ida-Virumaa ekspertgrupi eesmärkidele;
  • teose, ürituse või sündmuse väärtust;
  • panust Eesti kultuuri, nii traditsioonide jätkamise kui uuenduslikkuse seisukohalt;
  • taotleja senise tegevuse silmapaistvust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust;
  • ettevõtmise majanduslikku läbimõeldust.

  2.1.7. Aastapäevade tähistamise puhul toetab ekspertgrupp ainult laiemale avalikkusele suunatud üritusi (kontserdid, etendused vms) ja nende jäädvustamist (trükised, CD jms).

  2.1.8. Taotlus peab sisaldama:

  • taotleja tutvustust (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus);
  • projekti eesmärke ja kirjeldust;
  • tasakaalustatud eelarvet koos omafinantseeringu, kaasfinantseeringu ning planeeritava tuluga millele on lisatud soetuste hinnapakkumised;
  • toetuse kasutamise perioodi.

  2.1.9. Taotlusele tuleb vastavalt projekti eesmärgile lisada info või lisamaterjal järgnevalt:

  {2.1.9.1. Ürituste ja võistluste korraldamine}

  (konkursid, seminarid, konverentsid, festivalid, töötoad, teadusüritused, kontserdid jms):

  • sisu kirjeldus, toimumise koht, korraldaja, ajakava, oodatav osalejate arv;
  • väljapool oma maja toimuva ürituse puhul toimumispaiga kinnitus;
  • võistluste korraldamisel võistluste juhend;
  • konkursside korraldamisel lisada juhend, muude ürituste korraldamisel kava;
  • esinejate nimekiri kui küsitakse toetust esinejate tasustamiseks;
  • info ürituse piletite olemasolu/maksumuse kohta;
  • üleriigilise ürituse korral (mis hõlmab ka Ida-Virumaad) ka Ida-Virumaa ürituse eelarve.

  {2.1.9.2. Mitteperioodilised trükised}

  • trükise kirjeldus (sh autori tutvustus, formaat, maht, trükiarv, levitamise plaan koos müügiprognoosiga);
  • võimalusel käsikiri või näide/väljavõte käsikirjast.

  {2.1.9.3. Näituse korraldamine}

  • näituse ideekavandi tutvustus;
  • eksponeerimispaiga kinnitus.

  {2.1.9.4. Kongressidel, konverentsidel, konkurss-festivalidel osalemine}

  • kutse koopia korraldajalt;
  • sündmuse programm;
  • transpordi- ja majutuskulude info.

  {2.1.9.5. Välitööd}

  • kogutava materjali kasutamise plaan;
  • info materjali hilisema kasutamise võimaluse kohta.

  {2.1.9.6. Filmi-, video- ja helikandjad}

  • projekti lühikirjeldus – stsenarist, režissöör, produtsent, toetuse kasutamise eesmärk, ajakava, sihtgrupp, finantsplaan, stsenaarium, digitaalne demoversioon, levitamise plaan koos planeeritava müügituluga.

  {2.1.9.7. Rahvariiete soetamine ja valmistamine} 

  (punkt 2.1.9.7 lisatud 29.09.2021)

  • Kavand ja hinnapakkumine

  Rahvariiete valmistamise ja soetamisega seotud taotlusi saavad esitada üksnes juriidilised isikud.

  {2.2. Tegevustoetused}

  2.2.1. Tegevustoetuse eraldamise eesmärk on toetada Ida-Virumaa loominguliste kollektiivide ja spordiorganisatsioonide tegevust.
  2.2.2. Taotlusi tegevustoetuse eraldamiseks võivad esitada vähemalt kaks aastat Ida-Virumaal tegutsenud mittetulundusühingud ja sihtasutused.

  2.2.3. Tegevustoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 20. november.
  2.2.4. Toetuse suurus on kuni 500 eurot.
  2.2.5. Tegevustoetuse taotlus peab sisaldama:

  • organisatsiooni senise tegevuse kirjeldust;
  • aasta tööplaani ehk planeeritavaid tegevusi toetuse kasutamise perioodiks;
  • kulude-tulude eelarvet, kus on ära märgitud nii omatulu kui teiste toetajate panus;
  • saavutatava tulemuse kirjeldust (mida parandab, uuendab, teeb maakonna/valdkonna inimeste heaks jt eesmärgid).

  2.2.6. Tegevustoetusest ei saa katta: (muudetud 2.10 2019) 

  • ehitus-, remondi- või renoveerimistöid;
  • toitlustamist ja päevarahasid;
  • põhivara ja väikevahendite soetamiskulusid;
  • sidekulusid;
  • tööjõukulusid.

  2.2.7. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:

  • taotleja senise tegevuse läbipaistvust;
  • püstitatud eesmärkide olulisust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust.

  2.2.8. Tegevustoetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 25% taotluse kogueelarvest.

  {2.3. Loometöötoetused}

  2.3.1. Loometöötoetus eraldatakse maakonna loomeinimesele sellise töö tegemiseks, mille tulemusena sünnib autori- või esitajaõiguse alla kuuluv loome- või kunstiteos.
  2.3.2. Loometöötoetust saab taotleda füüsiline isik iseendale. (muudetud 30.06.2021)

  2.3.3. Loometöötoetuse suurus on kuni 500 eurot aastas.
  2.3.4. Loometöötoetuse taotlus peab sisaldama:

  • autori elulookirjeldust (loominguline CV);
  • loodava teose detailset kirjeldust;
  • taotleja või teose seost Ida-Virumaaga;
  • teose valmimise planeeritavat aega (teose loomise ajakava).

  2.3.5. Loometöötoetust ei eraldata tellimustöö täitmiseks.

  {2.4. Elutöötoetused}

  2.4.1. Elutöötoetusi eraldatakse maakonna teenekatele loome- või spordiinimestele.

  2.4.2. Elutöötoetuse suurus on kuni 500 eurot.

  2.4.3. Taotlus peab sisaldama kandidaadi tutvustust, ülevaadet tema eelnevast loomingulisest või spordialasest tegevusest ja sisulist põhjendust toetuse eraldamiseks.

  2.4.4. Ekspertgrupp eraldab elutöötoetuse taotluse alusel või omal algatusel.

  {2.5. Juubelitoetused}

  2.5.1. Juubelitoetusi eraldatakse maakonna kultuuri- või spordialal silma paistnud isikutele alates nende 65. aasta juubelist. (muudetud 29.09.2021)

  2.5.2. Juubelitoetusi saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
  2.5.3. Juubelitoetuse suurus on kuni 300 eurot.

  2.5.4. Juubelitoetuse taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku tegevusest ja põhjendust juubelitoetuse eraldamiseks. Samuti saaja nime, isikukoodi ning kontaktandmeid.
  2.5.5. Juubelitoetuse eraldamisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonnas. (muudetud 29.09.2021)

  2.5.6. Ekspertgrupp eraldab juubelitoetuse taotluse alusel või omal algatusel. Ekspertgrupil on õigus jätta juubelitoetus eraldamata.

  {2.6. Ravimitoetused}

  2.6.1. Ravimitoetusi eraldatakse maakonna kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku ravimikulude katmiseks.

  2.6.2. Ravimitoetusi saavad taotleda Ida-Virumaal tegutsevad erialaühendused/ juriidilised isikud.

  2.6.3. Ravimitoetuse suurus on kuni 300 eurot aastas.

  2.6.4. Taotlus peab sisaldama põhjendust toetuse eraldamiseks ja kulude kalkulatsiooni. Eraisikust toetuse saaja puhul peab taotlus sisaldama ka saaja nime, isikukoodi ning kontaktandmeid.

  2.6.5. Ravimitoetus eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule füüsilise isiku ravimikulude katteks taotluse alusel või ekspertgrupi omal algatusel.

  {2.7. Matusetoetused}

  2.7.1. Matusetoetusi eraldatakse Ida-Virumaa kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku matusega seotud kulude katmiseks ning isiku perekonna toetamiseks.

  2.7.2. Matusetoetuse suurus on kuni 350 eurot.

  2.7.3. Taotlus matusetoetuse eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirja teel, aadressil idavirumaa@kulka.ee.

  2.7.4. Taotlus peab sisaldama informatsiooni lahkunud kultuuri- või spordiinimese kohta.

  2.7.5. Matusetoetus eraldatakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule taotluse alusel või ekspertgrupi omal algatusel.

  2.7.6. Matusetoetuse eraldamise taotlusi saab esitada ka väljaspool punktis 1.6 nimetatud taotlusvoorude tähtaegasid.

  {3. STIPENDIUMID}

  {3.1. Loomingulised stipendiumid}

  3.1.1. Ekspertgrupp eraldab loomingulisi stipendiume füüsilistele isikutele loometööle pühendumise eesmärgil.

  3.1.2. Loomingulist stipendiumi saab taotleda füüsiline isik iseendale. (muudetud 30.06.2021)
  3.1.3. Loomingulise stipendiumi suurus on kuni 500 eurot aastas.
  3.1.4. Taotlus peab sisaldama:

  • loomingulist plaani stipendiumi perioodil;
  • elulookirjeldust (loominguline CV);
  • taotleja seost Ida-Virumaaga.

  {3.2. Spordistipendiumid „Noor ja andekas Ida-Virumaa sportlane“}

  3.2.1. Ekspertgrupp eraldab spordistipendiume võimaldamaks Ida-Virumaa noorel sportlasel, kes on silma paistnud teatud spordialal, pühenduda sportlike võimete arendamisele. Ekspertgrupp eraldab igal aastal kuni 15 „Noor ja andekas Ida-Virumaa sportlane“ stipendiumi.

  3.2.2. Spordistipendiumi saavad taotleda Ida-Virumaal tegutsevad spordiorgani-satsioonid (esitada võib ka rohkem kui ühe kandidaadi).

  3.2.3. Stipendiumile esitatud kandidaat peab olema kuni 23-aastane (kaasa arvatud) noorsportlane ja esindama Ida-Virumaa spordiklubi.

  3.2.4. Spordistipendiumi suurus on kuni 600 eurot aastas. Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis.

  3.2.5. Taotlus stipendiumi eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile 20. veebruariks.

  3.2.6. Taotlus peab sisaldama:

  • sportlase andmeid: isikukood, elukoha aadress, e-post, telefon;
  • ülevaadet sportlase kolme viimase aasta tiitlivõistluste tulemustest ja sportliku arengu eesmärkidest.

  {4. PREEMIAD}

  {4.1. Ekspertgrupi aastapreemiad}

  4.1.1. Ida-Virumaa ekspertgrupp eraldab igal aastal aastapreemiaid eesmärgiga tunnustada Ida-Virumaa kultuuri- ja spordivaldkonnas silmapaistnud isikuid või saavutusi ergutamaks kultuuri- või spordielu arengut maakonnas.

  4.1.2. Aastapreemia suurus on 1000 eurot. Ekspertgrupp eraldab kord aastas kuni viis aastapreemiat. (muudetud 29.06.2020)

  4.1.3. Ettepanekuid ekspertgrupi aastapreemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

  4.1.4. Põhjendatud ettepanek preemia eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.

  4.1.5. Ettepanek peab sisaldama:

  • lühikest kirjeldust kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest jooksval aastal;
  • kandidaadi tutvustust ja andmeid (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-posti aadress).

  4.1.6. Ida-Virumaa ekspertgrupp eraldab aastapreemia ettepanekute alusel või omal algatusel. Ekspertgrupil on õigus aastapreemiad jätta eraldamata, kui ei leidu sobivaid kandidaate.

  4.1.7. Ekspertgrupi aastapreemia võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.

  4.1.8. Aastapreemiat ei eraldata füüsilisele isikule mitmel järjestikusel aastal.

  {4.2. Elutööpreemia}

  4.2.1. Pikaajalise loomingulise või spordialase tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab ekspertgrupp igal aastal välja ühe elutööpreemia.

  4.2.2. Elutööpreemia suurus on 3000 eurot. (muudetud 12.11.2019)
  4.2.3. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.
  4.2.4. Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.

  4.2.5. Ida-Virumaa ekspertgrupp eraldab elutööpreemia ettepanekute alusel või omal algatusel.

  {4.3. Kultuuripärli preemia}

  (muudetud 5.10.2022)
  4.3.1. Kultuuripärli preemia eesmärgiks on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist Ida-Viru maakonnas. 
  4.3.2. Ekspertgrupp eraldab aastas ühe Kultuuripärli preemia. 
  4.3.3. Kultuuripärli preemia suurus on 2500 eurot. 
  4.3.4. Ettepanekuid Kultuuripärli preemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha endale ja endaga seotud isikule.

  4.3.5. Põhjendatud ettepanek preemia eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.

  4.3.6. Ettepanek peab sisaldama:

  • kirjeldust kandidaadi loomingulistest või sportlikes saavutustest jooksval aastal;
  • kandidaadi tutvustust ja andmeid (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-posti aadress).
  4.3.7. Kultuuripärli preemia saaja otsustab ekspertgrupp laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel. 
  4.3.8. Kultuuripärli preemia eraldatakse füüsilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.
  4.3.9. Kultuuripärli preemiat ei saa eraldada ekspertgrupi liikmele. 

  {4.4. Tunnustuspreemiad}

  4.4.1. Preemia eesmärk on tunnustada Ida-Virumaa loome- ja spordiinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses. 

  4.4.2. Preemia suurus on 200 eurot kuni 800 eurot.

  4.4.3. Ettepanekuid preemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või -organi-satsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

  4.4.4. Ettepanek peab sisaldama ülevaadet isiku senisest tegevusest ja põhjendust tunnustuspreemia eraldamiseks.

  4.4.5. Preemia saaja otsustab ekspertgrupp laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel.

  4.4.6. Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.

  4.4.7. Tunnustuspreemia eraldamisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonnas. Ekspertgrupil on õigus jätta preemia eraldamata. (muudetud 29.09.2021)

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2019-S09, 26. märtsil 2019 ning rakendatakse alates 15. aprillist 2019. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.

  Muudetud 02.10.2019 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 7/2019-S09
  Muudetud 12.11.2019 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 8/2019-S09
  Muudetud 29.06.2020 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 4/2020-S09

  Muudetud 30.06.2021 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 4/2021-S09

  Muudetud 29.09.2021 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 6/2021-S09

  Muudetud 5.10.2022 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 6/2022-S09