Põlvamaa ekspertgrupp

Põlvamaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord

Käesolev kord on lisa „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korrale“.
 
Põlvamaa ekspertgrupp määrab preemiaid, stipendiume ning toetusi.

TOETUSED

1.        Projektitoetused

1.1.  Ekspertgrupp eraldab projektitoetusi neli korda aastas.
1.2.  Projektitoetuse määramiseks võivad taotluse esitada füüsilised ja juriidilised isikud.
1.3.  Toetust ei saa taotleda:
 • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritustele;
 • heategevusprojektidele (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmiseks)
 • kasumit teenivatele projektidele.
1.4.  Projektitoetusi ei maksta:
 • ebaselgelt või puudulikult esitatud projektidele;
 • aruandevõlglastele;
 • Kultuurkapitali võlglastele;
 • aruande esitamise tähtaja 30 päeva võrra ületanud aruandevõlglastele kahe järgneva jaotuse jooksul, st kuue kuu jooksul alates aruande laekumise kuupäevast;
 • juriidilistele isikutele, kelle juhtkonda kuuluvad eraisikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased;
 • projektidele, mille eest vastutavad isikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased;
 • spordiorganisatsioonidele, kes spordiseaduse § 4 tähenduses peavad olema kantud Eesti Spordiregistrisse, aga ei ole esitanud oma andmeid registri põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras.
1.5.  Ekspertgrupp  toetab:
 • ülemaakondlike ja regionaalsete avalike kultuurisündmuste (ka kaunid kunstid) ning spordivõistluste korraldamist Põlvamaal;
 • rahvakultuuri säilimisele ja arengueelduste loomisele ning kohaliku identiteedi säilimisele suunatud sündmuste ja koolituste korraldamist Põlvamaal;
 • Põlvamaa regionaalset ning kohalikku kultuuri- ja spordielu toetavaid projekte;
 • Põlvamaa era- ja juriidiliste isikute õppereiside korraldamist ja õppereisidel osalemist;
 • Põlvamaa maakondlike ja regionaalsete festivalide, konkursside, kursuste, näituste jms korraldamist;
 • Põlvamaa era- ja juriidiliste isikute väljaspool maakonda toimuvatel festivalidel, konkurssidel, kursustel, võistlustel, näitustel osalemist ja põhjendatud külastamist;
 • Põlvamaa kultuuriloolise väärtusega trükiseid ja väljaandeid;
 • Põlvamaad kajastavate andmekandjate, registrite ja veebiväljaannete (sh CD, DVD, VHS jms) ettevalmistamist ja väljaandmist. Kehtivad rahvakultuuri sihtkapitali filmi, video ja helikandja taotlustele ning lisadele kehtestatud nõuded;
 • Põlvamaa kollektiivide kodukihelkonna rahvariiete valmistamiseks vajalike rahvariiete materjalide ostmist;
 • Põlvamaa era- ja juriidiliste isikute osalemist etenduste, filmide, näituste ja muude kunstiväärtuste loomisel. Kehtivad rahvakultuuri sihtkapitali filmi, video ja näituste taotlustele ja lisadele kehtestatud nõuded;
 • Põlvamaa era- ja juriidiliste isikute poolt instrumentide, vahendite, varustuse jms soetamist. Kehtivad rahvakultuuri sihtkapitali muusikainstrumentide ja tehnika projektidele ning lisadele kehtestatud nõuded.
1.6.  Ekspertgrupp ei toeta:
 • puudulikult vormistatud ja vajalike lisadeta projekte;
 • rahvariiete juurde kuuluvate jalanõude, peakatete ja ehete ostmist,
 • spordiriiete ja jalanõude ostmist;
 • kommerts- ja kasumit taotlevaid projekte ning nende osasid;
 • ehitus-, remondi- ja renoveerimistöid;
 • üldjuhul vara soetamist üksikisikutele;
 • ruumide sisustamist ja kontoritehnika soetamist;
 • litsentside ostmist ja liikmemaksude tasumist;
 • päevarahade maksmist;
 • vastuvõttude, bankettide ja tänusündmuste toitlustamist;
 • traditsiooniliste rahvakultuuri sündmuste (jõulud, jaanid), riiklike pühade pidulikku tähistamist ja kinniseid sündmusi;
 • huvireiside ja vaba aja sisustamise laagreid;
1.7.  Taotlus peab sisaldama:
 • taotleja tutvustust (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus);
 • ürituste ja võistluste korraldamise puhul sisu kirjeldust, toimumise kohta, korraldajat, ajakava, oodatavat osalejate arvu;
 • mitteperioodilise trükise puhul kirjeldust (sh autori tutvustus, formaat, maht, trükiarv, levitamise plaan koos müügiprognoosiga) võimalusel koos käsikirja või käsikirja näitega;
 • näituste puhul ideekavandi tutvustust, eksponeerimispaiga kinnitust;
 • kongressidel, konverentsidel, konkurss-festivalidel osalemise puhul kutse koopiat korraldajalt ja sündmuse programmi;
 • välitööde puhul kogutava materjali kasutamise plaani ning selle materjali hilisemat kasutatavust;
 • professionaalsete kontsertide korraldamisel toimumiskoha poolset kinnitust;
 • video-, filmi-, helikandja projektides projekti lühikirjeldust (stsenarist, režissöör, produtsent, toetuse kasutamise eesmärk, ajakava, eelarve, finantsplaan jm), stsenaarium/teoste nimekiri, tegija(te) elulookirjeldus(i) koos viidetega viimase aja töödele, eellepingute ja/või stsenaristi, kirjandus- või kunstiteose valdajaga sõlmitud lepingute koopiaid, digitaalset demoversiooni (proovisalvestust), levitamise plaani koos planeeritud müügituluga
 • tasakaalustatud eelarvet ja hinnapakkumisi.
1.8.  Taotlus projektitoetuse määramiseks tuleb esitada kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks ja/või 20. novembriks.

1.9.  Toetuse määramise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projekti kulude kogumahust.

1.10.        Ekspertgrupil on õigus rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.

1.11.  Ekspertgrupp lähtub projektitoetuste eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

2.        Juubelitoetused

Juubelitoetuse maksmise eesmärk on toetada põlvamaalasi või Põlvamaa kollektiive nende juubelite puhul.

2.1.  Ekspertgrupp määrab juubelitoetusi neli korda aastas.
2.2.  Juubelitoetuse suurus on kuni 500 eurot.
2.3.  Juubelitoetusi määratakse alates 50-ndast sünnipäevast.
2.4.  Juubelitoetuse määramist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
2.5.  Taotlus juubelitoetuse määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
2.6.  Taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku tegevusest juubelitoetuse määramiseks.
2.7.  Juubelitoetuse määrab ekspertgrupp taotluse alusel või omal algatusel.
2.8.  Juubelitoetuse määramisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis. Ekspertgrupil on õigus jätta juubelitoetus määramata.

3.   Matusetoetused

Matusetoetuse maksmise eesmärk on toetada Põlvamaa kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku matusega seotud kulude katmist.
 
3.1.  Ettepanek matusetoetuse määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirja teel.
3.2.  Matusetoetuse suurus on kuni 350 eurot.
3.3.  Matusetoetus määratakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule.
3.4.  Matusetoetuse määramise otsustab ekspertgrupp.

4.   Loometöötoetused

Loometöötoetuste maksmise eesmärk on võimaldada loomeinimestele loomingulisele või teaduslikule tegevusele pühendumist, mille tulemusena tekib autori- või esitajaõiguse alla kuuluv loome- või kunstiteos.
 
4.1.  Ekspertgrupp määrab loometöötoetusi neli korda aastas.
4.2.  Loometöötoetuse suurus on kuni 1 000 eurot.
4.3.  Loometöötoetuse määramist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
4.4.  Taotlus loometöötoetuse määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

4.5.  Taotlus peab sisaldama:
 • loodava teose kirjeldust
 • teose valmimise planeeritavat aega 
 • autori elulookirjeldust (loominguline CV)
4.6.  Loometöötoetus määratakse füüsilisele isikule.
4.7.  Ekspertgrupp lähtub loometöötoetuste määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

STIPENDIUMID

5.  Loomingulised stipendiumid

Loominguliste stipendiumide määramisega võimaldatakse pühendumist loomingulisele tegevusele.
 
5.1.  Ekspertgrupp määrab loomingulisi stipendiume neli korda aastas.
5.2.  Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot.
5.3.  Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud.
5.4.  Taotlus loomingulise stipendiumi määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

5.5.  Taotlus peab sisaldama:
 • loomingulist plaani stipendiumi perioodil
 • elulookirjeldust (loominguline CV)
5.6.  Ekspertgrupp lähtub loominguliste stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

6.  Spordistipendiumid

Spordistipendiumide eesmärk on võimaldada pühendumist sportlike võimete arendamisele.
 
6.1.  Ekspertgrupp määrab spordistipendiume neli korda aastas.
6.2.  Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot.
6.3.  Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud.
6.4.  Taotlus spordistipendiumi määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
6.5.  Stipendiumitaotlus peab andma ülevaate sportlase senistest tulemustest ning tema sportliku arengu eesmärkidest.
6.6.  Ekspertgrupp lähtub spordistipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

PREEMIAD

7.  Tunnustuspreemiad

Tunnustuspreemia eesmärk on tunnustada loome- ja spordiinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule, ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses.
 
7.1.  Ekspertgrupp määrab tunnustuspreemiaid neli korda aastas.
7.2.  Tunnustuspreemia alampiir on 200 eurot ja ülempiir on 800 eurot.
7.3.  Taotluse tunnustuspreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Taotlust preemia määramiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.
7.4.  Taotlus tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
7.5.  Taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku senisest tegevusest ja põhjendust tunnustuspreemia määramiseks.
7.6.  Tunnustuspreemia määratakse füüsilisele isikule.
7.7.  Tunnustuspreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.
7.8.  Tunnustuspreemia määrab ekspertgrupp taotluse alusel või omal algatusel.
7.9.  Tunnustuspreemia määramisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis. Ekspertgrupil on õigus jätta preemia määramata.

8. Ekspertgrupi aastapreemiad

Ekspertgrupi aastapreemia eesmärk on tunnustada kultuuri ja spordivaldkonnas aasta jooksul silmapaistnud isikuid või saavutusi ergutamaks kultuuri- või spordielu arengut maakonnas.

8.1. Ekspertgrupi aastapreemiad jagunevad:
 • kultuurivaldkonna Aasta Tegija preemia;
 • kultuurivaldkonna Aasta Tegu preemia;
 • spordivaldkonna Aasta Tegija preemia;
 • spordivaldkonna Aasta Tegu preemia.
8.2. Aastapreemia suurus on 1 000 eurot.
8.3. Ettepanekuid ekspertgrupi aastapreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.
8.4. Ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile polvamaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.

8.5. Ettepanek peab sisaldama:
 • lühikest kirjeldust kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest jooksval aastal;
 • kandidaadi tutvustust ja andmeid (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-postiaadress).
8.6. Ekspertgrupp määrab aastapreemiad ettepanekute alusel või omal algatusel.
8.7. Ekspertgrupi aastapreemia võib määrata füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.
8.8. Aastapreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.
8.9. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.
8.10. Preemiad makstakse välja Põlvamaa ekspertgrupi rahalistest vahenditest.
8.11. Preemiad antakse üle maakonna pidulikul üritusel.

9. Kultuuripärli preemiad

Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist Põlva maakonnas.

9.1. Ekspertgrupp määrab aastas ühe Kultuuripärli preemia.
9.2. Kultuurkapitali nõukogu eraldab Kultuuripärli preemiaks 1300 eurot.
9.3. Preemiat võib määrata ekspertgrupp või ekspertgrupp koostöös maakonnas tegutsevate organisatsioonidega.
9.4. Koostöö korral eraldab(vad) maakonnas tegutsev(ad) organisatsioon(id) Kultuuripärli preemiaks 325 eurot kuni 1300 eurot.
9.5. Ettepanekuid Kultuuripärli preemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha endale või endaga seotud isikule.
9.6. Põhjendatud ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile polvamaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.
9.7. Ettepanekus peab olema lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest saavutustest jooksval aastal ning isikuandmed (nimi, isikukood, aadress, kontakttelefon, e-post).
9.8. Preemia saaja otsustab ekspertgrupp. Kui preemia antakse välja koostöös partneritega, otsustab preemia saaja ühiselt moodustatud viieliikmeline komisjon.
9.9. Kultuuripärli preemia määratakse füüsilisele isikule.
9.10. Kultuuripärli preemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele ning koostöö korral koostööpartnerite töötajatele.
9.11. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.
9.12. Preemiad antakse üle maakonna pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene.

10. Elutööpreemiad

Elutööpreemia eesmärk on tunnustada isikut tema pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse eest.

10.1. Elutööpreemia määratakse füüsilisele isikule.
10.2. Ekspertgrupp määrab igal aastal kuni kaks elutööpreemiat.
10.3. Elutööpreemia suurus on 2 000 eurot.
10.4. Ettepanekuid elutööpreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud.
10.5. Põhjendatud ettepanek elutööpreemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile polvamaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.
10.6. Ekspertgrupp määrab elutööpreemia ettepanekute alusel või omal algatusel.
10.7. Elutööpreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.
10.8. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.
10.9. Üks elutööpreemia makstakse välja Kultuurkapitali nõukogu rahalistest vahenditest ning teine elutööpreemia ekspertgrupi rahalistest vahenditest.
10.10. Elutööpreemia saajate tunnustamine toimub maakonna pidulikul üritusel.

Lõppsätted

Taotluste menetlemine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on sätestatud „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.
 
Käesolevat korda rakendatakse 1.jaanuarist 2015. 2015. aasta 20. veebruariks esitatud taotlustele rakendatakse kuni 31.12.2014 kehtinud stipendiumide jaotamise põhimõtetes sätestatud taotlemise tingimusi.

Käesolev kord on kinnitatud 31.03.2015
Muudetud 06.11.2015
Muudetud 02.10.2018 Kultuurkapitali nõukogu otsusega protokoll nr 6/2018-S09