Saaremaa ekspertgrupp

  Saaremaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord

  Käesolev kord on lisa „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korrale“.
   
  Saaremaa ekspertgrupp toetab:
  • maakonna seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste kultuuri-ja spordiürituste ning projektide korraldamist ja läbiviimist;
  • uusi ja perspektiivseid kultuuri-ja spordivaldkonna ettevõtmisi maakonnas;
  • maakonna kultuurikollektiivide ning üksikisikute osalemist konkurssidel, festivalidel jt olulistel sündmustel;
  • maakonna sportlaste treening-ettevalmistust ja osalemist vabariiklikel ja rahvusvahelistel võitlustel;
  • maakonnas tuntud ja tunnustatud loovisikute, kultuuri-ja sporditegelaste enesetäiendamist ja loometööd;
  • maakondliku tähtsusega ajaloo- ja kultuuripärandi kogumist, koostamist ja säilitamist;
  • maakonna kultuurilugu kajastavate uuringute, ülevaadete, ajalooliste väljaannete
    jmt kirjastamist;
  • pärimuskultuuri propageerivad projekte;
  • oma paikkonna rahvariiete valmistamist ja uuendamist.
  Saaremaa ekspertgrupp määrab preemiaid, stipendiume ning toetusi.

  TOETUSED

  1.  Projektitoetused

  1.1.  Ekspertgrupp eraldab projektitoetusi neli korda aastas.
  1.2.  Projektitoetuse määramiseks võivad taotluse esitada füüsilised ja juriidilised isikud.
  1.3.  Toetust ei saa taotleda:
  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritustele ja projektidele;
  • heategevusprojektidele (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmiseks);
  • kasumit teenivatele projektidele;
  • traditsiooniliste rahvaürituste (jõulud, jaanipäev jne) ja riiklike pühade pidulike ürituste korraldamiseks;
  • sotsiaal ja haridusvaldkonna projektidele.
  1.4.  Projektitoetusi ei maksta:
  • ebaselgelt või puudulikult esitatud projektidele;
  • aruandevõlglastele;
  • Kultuurkapitali võlglastele;
  • aruande esitamise tähtaja 30 päeva võrra ületanud aruandevõlglastele kahe järgneva jaotuse jooksul, st kuue kuu jooksul alates aruande laekumise kuupäevast;
  • juriidilistele isikutele, kelle juhtkonda kuuluvad eraisikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased;
  • projektidele, mille eest vastutavad isikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased;
  • spordiorganisatsioonidele, kes spordiseaduse § 4 tähenduses peavad olema kantud Eesti Spordiregistrisse, aga ei ole esitanud oma andmeid registri põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras.
  1.5.  Ekspertgrupp ei toeta:
  • ekskursioone, vabaaja sisustamise laagreid ja sõpruskohtumisi;
  • õpilasvahetust; 
  • toitlustamist; 
  • ruumide sisustuse, kontoritehnika jms soetamist;
  • remondi- ja ehitustöid; 
  • mälestuskivide ja tahvlite paigaldamist;
  • muusikainventari, spordivarustuse ja vara soetamist üksikisikutele;
  • jalanõude ostmist; 
  • kordustrükkide kirjastamist.
  1.6.  Taotlus projektitoetuse määramiseks tuleb esitada kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks ja/või 20. novembriks.

  1.7.  Tingimused ja nõuded taotlustele ja lisadele: 

  1.7.1. Kultuuri- ja spordisündmuste (kontserdid, etendused, festivalid, konverentsid, seminarid, töötoad, spordiüritused, võistlused, laagrid jms) korraldamise projektid

  • eesmärk, sündmuse sisu kirjeldus, programm, ajakava, toimumise koht;
  • esinejate/lektorite/õpetajate nimekiri;
  • eeldatav osalejaskond, sihtgrupp ja planeeritud osalejate arv:
  • koostööpartnerid ja teised toetajad;
  • detailne eelarve koos vajalike hinnapakkumistega kulu liigi osas (majutus, transport, ruumide või tehnika rent vms);
  • toetuse kasutamise periood.

  1.7.2. Sündmustel osalemise projektid (konkursid, festivalid, konverentsid, seminarid, võitlused, laagrid jm)

  • ürituse/võistluste info (eesmärk, kutse, programm, ajakava, toimumise koht);
  • detailne eelarve koos vajalike hinnapakkumistega kulu liigi osas (majutus, transport vms);
  • toetuse kasutamise periood 
  Sõitude kulusid toetatakse osaliselt vastavalt tekkinud pingereale. 

  1.7.3. Mitteperioodilise trükiste projektid

  • toetuse kasutamise periood;
  • digitaalsel kujul käsikiri või näide käsikirjast;
  • soovitavalt kujundusnäide;
  • informatsioon autori, koostajate, tõlkijate ja toimetajate kohta;
  • trükikoja hinnapakkumine ning põhjendus, miks kasutatakse nimetatud trükikoda;
  • trükise sihtgrupp;
  • detailne eelarve koos kulude kalkulatsiooni ning planeeritud müügituluga;
  • toetuse kasutamise periood.
  1.7.4. Näituse korraldamise projektid
  • näituse ideekavandi tutvustus;
  • näituse autori(te) nimekiri (kuraator, konsultant, kujundaja jt olulisemad liikmed);
  • autori(te) loominguline elulookirjeldus;
  • näituse toimumise aeg ja koht;
  • tehniliste teostuste hinnapakkumised;
  • detailne eelarve;
  • toetuse kasutamise periood.

  1.7.5. CD/DVD helikandjate projektid

  • projekti lühikirjeldus (eesmärk, ajakava või tegevusplaan);
  • stsenaarne plaan / teoste nimekiri, olemasolevate salvestiste näidised;
  • tegija(te) elulookirjeldus(ed) koos viidetega viimase 3-5 aasta töödele;
  • hinnapakkumised kululiikidele;
  • digitaalne demoversioon (proovisalvestus);
  • eelarve koos planeeritud müügituluga;
  • toetuse kasutamise periood.

  1.7.6. Muusikainstrumentide soetamise ja renoveerimise projektid

  • soetatava instrumendi nimetus, mark jms info;
  • vähemalt kaks hinnapakkumist koos valiku põhjendusega;
  • kinnitus tulevaselt omanikult, et soetatav ese jääb tema valdusesse:
  • toetuse kasutamise periood.
  Muusikainstrumentide soetamisel eelistatakse õppeesmärgil soetatavate instrumentide taotlusi.

  1.7.7. Rahvariiete valmistamise või soetamise projektid

  • paikkonna rahvariiete ostmisel/valmistamisel näidata, millise kihelkonna riideid kavatsetakse osta/valmistada;
  • hinnapakkumine  (lahtikirjutatult – kangas, õmblemine, tikkimine, malid jne);
  • märkida, kelle omandusse riided jäävad;
  • toetuse kasutamise periood.

  Ekspertgrupp toetab eelistatult autentsete paikkondlike riiete valmistamist.

  1.7.8. Enesetäienduse (õpingud, koolitustel, kursustel osalemine) toetuse projektid

  • sisuline põhjendus;
  • õpetaja(te) või vastava eriala autoriteedi soovituskiri (soovituslik);
  • õpingute puhul kooli kinnituskiri;
  • kulude eelarve ja rahastamisplaan;
  • taotleja CV;
  • toetuse kasutamise periood.

  1.7.9 Muud projektid

  • projekti kirjeldus;
  • detailne eelarve koos kalkulatsioonide ja hinnapakkumistega;
  • taotleja tutvustus;
  • toetuse kasutamise periood.
  1.8.  Toetuse määramise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projekti kulude kogumahust.
  1.9.   Ekspertgrupil on õigus rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.
  1.10.  Ekspertgrupp lähtub projektitoetuste eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

  2.   Juubelitoetused

  2.1.  Ekspertgrupp määrab juubelitoetusi neli korda aastas.
  2.2.  Juubelitoetuse suurus on kuni 500 eurot.
  2.3.  Juubelitoetuse määramist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
  2.4.  Taotlus juubelitoetuse määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
  2.5.  Taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku tegevusest juubelitoetuse määramiseks.
  2.6.  Juubelitoetuse määrab ekspertgrupp taotluse alusel või omal algatusel.
  2.7.  Juubelitoetuse määramisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis. Ekspertgrupil on õigus jätta juubelitoetus määramata.

  3.  Matusetoetused

  Matusetoetuse maksmise eesmärk on toetada maakonna kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku matusega seotud kulude katmist.
   
  3.1.  Ettepanek matusetoetuse määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirja teel saaremaa@kulka.ee.
  3.2.  Matusetoetuse suurus on kuni 350 eurot.
  3.3.  Matusetoetus määratakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule.

  STIPENDIUMID

  4.  Loomingulised stipendiumid

  Loominguliste stipendiumide määramisega võimaldatakse pühendumist loomingulisele tegevusele.
   
  4.1.  Ekspertgrupp määrab loomingulisi stipendiume neli korda aastas.
  4.2.  Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot.
  4.3.  Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud.
  4.4.  Taotlus loomingulise stipendiumi määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

  4.5.  Taotlus peab sisaldama:
  • loomingulist plaani stipendiumi perioodil
  • elulookirjeldust (loominguline CV)
  4.6.  Ekspertgrupp lähtub loominguliste stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

  5.  Spordistipendiumid

  Spordistipendiumide eesmärk on võimaldada pühendumist sportlike võimete arendamisele.
   
  5.1.  Ekspertgrupp määrab spordistipendiume neli korda aastas.
  5.2.  Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot.
  5.3.  Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud.
  5.4.  Taotlus spordistipendiumi määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
  5.5.  Stipendiumitaotlus peab andma ülevaate sportlase senistest tulemustest ning tema sportliku arengu eesmärkidest.
  5.6.  Ekspertgrupp lähtub spordistipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

  PREEMIAD

  6. Tunnustuspreemiad

  Tunnustuspreemia eesmärk on tunnustada loome- ja spordiinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses.
   
  6.1.  Ekspertgrupp määrab tunnustuspreemiaid neli korda aastas.
  6.2.  Tunnustuspreemia alampiir on 200 eurot ja ülempiir on 800 eurot.
  6.3.  Taotluse tunnustuspreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Taotlust preemia määramiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.
  6.4.  Taotlus tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
  6.5.  Taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku senisest tegevusest ja põhjendust tunnustuspreemia määramiseks.
  6.6.  Tunnustuspreemia määratakse füüsilisele isikule.
  6.7.  Tunnustuspreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.
  6.8.  Tunnustuspreemia määrab ekspertgrupp taotluse alusel või omal algatusel.
  6.9.  Tunnustuspreemia määramisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis. Ekspertgrupil on õigus jätta preemia määramata.

  7. Ekspertgrupi aastapreemiad

  Aastapreemia eesmärk on tähtsustada, tunnustada, tõsta esile ja tutvustada üldsusele Saare maakonna kultuuri- ja sporditöös silmapaistnud inimesi ja kollektiive.

  7.1. Ekspertgrupp määrab igal aastal kuni kümme aastapreemiat.
  7.2. Aastapreemia alampiir on 800 eurot ja ülempiir on 1 000 eurot.
  7.3. Ettepanekuid ekspertgrupi aastapreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud.
  7.4. Põhjendatud ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile saaremaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.
  7.5. Ekspertgrupp määrab aastapreemiad ettepanekute alusel või omal algatusel.
  7.6. Ekspertgrupi aastapreemia võib määrata füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.
  7.8. Aastapreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.
  7.9. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.
  7.10. Preemiad makstakse välja Saaremaa ekspertgrupi rahalistest vahenditest.
  7.11. Preemiad antakse üle maakonna pidulikul üritusel.

  8. Kultuuripärli preemia

  Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist Saare maakonnas.
  8.1. Ekspertgrupp määrab aastas ühe Kultuuripärli preemia.
  8.2. Kultuurkapitali nõukogu eraldab Kultuuripärli preemiaks 1300 eurot.
  8.3. Preemiat võib määrata ekspertgrupp või ekspertgrupp koostöös vallavalitsusega.    
  8.4. Koostöö korral eraldab vallavalitsus Kultuuripärli preemiaks 325 eurot kuni 1300 eurot.
  8.5. Ettepanekuid Kultuuripärli preemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha endale või endaga seotud isikule.
  8.6. Põhjendatud ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile saaremaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.
  8.7. Ettepanekus peab olema lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest saavutustest jooksval aastal ning isikuandmed (nimi, isikukood, aadress, kontakttelefon, e-post).
  8.8. Preemia saaja otsustab ekspertgrupp. Kui preemia antakse välja koostöös partneriga, otsustab preemia saaja ühiselt moodustatud viieliikmeline komisjon.
  8.9. Kultuuripärli preemia määratakse füüsilisele isikule.
  8.10. Kultuuripärli preemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele ning koostöö korral koostööpartnerite töötajatele.
  8.11. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.
  8.12. Preemiad antakse üle maakonna pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene.

  9. Elutööpreemia

  Elutööpreemia eesmärk on tunnustada isikut tema pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse eest.
  9.1. Elutööpreemia määratakse füüsilisele isikule.
  9.2. Ekspertgrupp määrab igal aastal ühe elutööpreemia.
  9.3. Elutööpreemia suurus on 2000 eurot.
  9.4. Ettepanekuid elutööpreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud.
  9.5. Põhjendatud ettepanek elutööpreemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile saaremaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.
  9.6. Ekspertgrupp määrab elutööpreemiad ettepanekute alusel või omal algatusel.
  9.7. Elutööpreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.
  9.8. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.
  9.9. Elutööpreemia makstakse välja Kultuurkapitali nõukogu rahalistest vahenditest.
  9.10. Elutööpreemia saaja tunnustamine toimub maakonna pidulikul üritusel.

  10. Hendrik Krummi nimeline kultuuripreemia

  Hendrik Krummi nim kultuuripreemia on loodud 1994. a kultuuritegelaste tunnustamiseks ja H. Krummi kui Saaremaa ühe kuulsa kultuuritegelase mälestuse jäädvustamiseks. Preemia eesmärk on tunnustada Saare maakonnas kultuurivaldkonnas pikaajaliselt tegutsevaid silmapaistvate tulemustega kultuurielu edendajaid, väljapaistvaid loomeisikuid ning eriliste teenete ja kestva viljaka tegevusega kollektiive.

  10.1. Ekspertgrupp määrab aastas ühe H. Krummi nim kultuuripreemia.
  10.2. Ekspertgrupp eraldab oma vahenditest preemiaks 1000 eurot.
  10.3. Preemiat võib määrata ekspertgrupp või ekspertgrupp koostöös vallavalitsusega.
  10.4. Koostöö korral eraldab vallavalitsus H. Krummi nim. preemiaks 500 eurot kuni 1500 eurot.
  10.5. Ettepanekuid preemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha endale või endaga seotud isikule.
  10.6. Põhjendatud ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile saaremaa@kulka.ee või kodulehe ww.kulka.ee kaudu 20. novembriks.
  10.7. Ettepanekus peab olema lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest saavutustest ning kontakt- või isikuandmed (nimi, isikukood, aadress, kontakttelefon, e-post).
  10.8. Preemia saaja otsustab ekspertgrupp. Kui preemia antakse välja koostöös partneriga, otsustab preemia saaja ühiselt moodustatud viieliikmeline komisjon.    .
  10.9. H. Krummi nim. preemia määratakse füüsilisele või juriidilisele isikule. Preemiat ei anta ühele isikule/kollektiivile korduvalt.
  10.10. Preemiat ei saa määrata ekspertgrupi/komisjoni liikmele.
  10.11. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.
  10.12. Preemiad antakse üle maakonna pidulikul üritusel.

  LÕPPSÄTTED

  Taotluste menetlemine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on sätestatud „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.
  Käesolevat korda rakendatakse 1.jaanuarist 2015. Muudetud 26.09.2017,
  Muudetud 2.10.2018 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 6/2018-S09