Viljandimaa ekspertgrupp

Viljandimaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord

Käesolev kord on lisa „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korrale“.
 
Viljandimaa ekspertgrupp määrab preemiaid, stipendiume ning toetusi.

TOETUSED

Viljandimaa ekspertgrupp ei määra üldjuhul elutöö- ja ravimitoetusi. (lisatud 6.11.2015)

1.  Projektitoetused

1.1.  Ekspertgrupp eraldab projektitoetusi neli korda aastas.
1.2.  Projektitoetuse määramiseks võivad taotluse esitada füüsilised ja juriidilised isikud.
1.3.  Toetust ei saa taotleda:
 • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud sündmustele;
 • heategevusprojektidele (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmiseks);
 • kasumit teenivatele projektidele;
 • sotsiaal- ja haridusvaldkonna projektidele
1.4.  Ekspertgrupp  toetab:
 • maakonna ja selle erinevate piirkondade seisukohalt oluliste kultuuri- ja spordisündmuste ning projektide korraldamist ja teostamist; 
 • maakonna kultuuri- ja spordikollektiivide osalemist vabariiklikel ja rahvusvahelistel festivalidel, konkurssidel, võistlustel jt olulistel sündmustel;
 • Viljandimaa loomeinimeste loomingu avalikkuse ette toomist (trükised, CD, DVD, lavastused, kontserdid jm.) - Viljandimaa ekspertgrupil on õigus eksperthinnanguteks kaasata vastava ala asjatundjaid;
 •  Viljandimaa sportlasi läbi spordiklubide tegevuse;
 • Viljandimaa kultuurilooliste trükiste väljaandmist;
1.5.  Projektitoetusi ei eraldata:
 • ebaselgelt, puudulikult või vajalike lisadeta esitatud taotlustele;
 • aruandevõlglastele;
 • Kultuurkapitali võlglastele;
 • aruande esitamise tähtaja 30 päeva võrra ületanud aruandevõlglastele kahe järgneva jaotuse jooksul, st kuue kuu jooksul alates aruande laekumise kuupäevast;
 • juriidilistele isikutele, kelle juhtkonda kuuluvad eraisikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased;
 • projektidele, mille eest vastutavad isikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased;
 • spordiorganisatsioonidele, kes spordiseaduse § 4 tähenduses peavad olema kantud Eesti Spordiregistrisse, aga ei ole esitanud oma andmeid registri põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras.
1.6.  Ekspertgrupp eelistab:
 • oma maakonna taotlejate projekte;
 • projekte, kus taotluses toodud teostajad tegutsevad Viljandimaa kultuuriruumis;
 • jätkusuutlikke sündmusi ja sündmuste korraldajaid;
1.7.  Viljandimaa ekspertgrupp ei toeta:
 • vastuvõttude ja bankettide toitlustamist; 
 • asutuste ja kollektiivide sünnipäevapidusid; 
 • sõidukulu maakonna piirides; 
 • inventari soetamist;
 • ehitus ja renoveerimistöid; 
 • heategevusprojektides esinejaid; 
 • kommertsüritusi; 
 • traditsiooniliste rahva(kalendri)ürituste (jaanipäev, jõulud jne) ja riiklike pühade puhul pidulike sündmuste korraldamist;
 • vahetusõpilasi, õppepraktikaid; 
 • akadeemilise hariduse omandamist;
 • organisatsioonide halduskulusid (palgakulud, bürookulud, sidekulud, raamatupidamise teenused, kommunaalkulud jms.); 
 • jalanõude ning esinemisrõivaste ostmist/valmistamist (v.a rahvariided); 
 • asutusesiseseid sündmusi; 
 • monumentide, mälestuskivide, tahvlite jms. valmistamist ja paigaldamist;
 • eraisikutele instrumentide, rahvariiete, tehnika jm vara soetamist 
 • ekskursioone ja puhkelaagreid;
 • interneti kodulehe valmistamist ja haldamist;
 • taastusvahendite (vitamiinid, jõujoogid jms) soetamist;
 • laatade ja messide korraldamist ja läbiviimist;
 • Viljandimaa ekspertgrupp ei toeta kihelkonna-, kodukandi- jms päevade korraldamist ja läbiviimist. (lisatud 5.06.2015)
1.8.  Taotlus peab sisaldama:
 • tasakaalustatud eelarvet koos omafinantseeringu, kaasfinantseeringu ning planeeritava tuluga;
 • taotleja tutvustust (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkust);
 • ürituste ja võistluste korraldamise puhul sisu kirjeldust, toimumise kohta, korraldajat, ajakava, oodatavat osalejate arvu;
 • mitteperioodilise trükise puhul digitaalsel kujul käsikirja, soovitavalt kujundusnäidet, informatsiooni autori, koostaja ja toimetaja kohta, mitteperioodilise trükise kirjeldust, trükikoja hinnapakkumist ja põhjendust, miks kasutatakse nimetatud trükikoja teenust ning trükise levitamise plaan koos planeeritava müügituluga; 
 • näituste puhul ideekavandi tutvustust, eksponeerimispaiga kinnitust;
 • kongressidel, konverentsidel, konkurss-festivalidel osalemise puhul kutse koopiat korraldajalt ja sündmuse programmi;
 • rahvariiete, trükiste, helikandjate jms. taotluste taotlemisel esitada kaks hinnapakkumist;
 • taotlejatel väljastpoolt maakonda vajalik Viljandimaal korraldatava sündmuse toimumiskoha kinnitus;
 • festivalidel, treeninglaagrites ja võistlustel osalemise taotlustel lisada transpordikulude info koos põhjendatud kalkulatsiooni või hinnapakkumistega,  majutuskulude hinnapakkumine ja osalejate arv (transpordikulude hulka arvestatakse ka enne taotluse esitamise tähtaega ostetud piletid. Piletite olemasolust ei sõltu taotluse rahuldamise otsus).
1.9.  Taotlus projektitoetuse määramiseks tuleb esitada kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks ja/või 20. novembriks.
1.10.  Toetuse määramise tingimuseks on omaosalus või kaasfinantseering vähemalt 10% projekti kulude kogumahust.
1.11.   Ekspertgrupil on õigus rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.
1.12.  Ekspertgrupp lähtub projektitoetuste eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

2.  Juubelitoetused

Juubelitoetuse maksmise eesmärk on toetada maakonna kultuuri- ja spordialal silmapaistnud isikuid juubeli (50, 60, 70, 75, 80 jne) puhul.
 
2.1.  Ekspertgrupp määrab juubelitoetusi neli korda aastas.
2.2.  Juubelitoetuse suurus on kuni 500 eurot.
2.3.  Juubelitoetuse määramist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
2.4.  Taotlus juubelitoetuse määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
2.5.  Taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku tegevusest juubelitoetuse määramiseks.
2.6.  Juubelitoetuse määrab ekspertgrupp taotluse alusel või omal algatusel.
2.7.  Juubelitoetuse määramisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis. Ekspertgrupil on õigus jätta juubelitoetus määramata.

3.  Matusetoetused

Matusetoetuse maksmise eesmärk on toetada Viljandimaa kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku matusega seotud kulude katmist.
 
3.1.  Ettepanek matusetoetuse määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirja teel viljandimaa@kulka.ee.
3.2.  Matusetoetuse suurus on kuni 350 eurot.
3.3.  Matusetoetus määratakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule.
3.4.  Matusetoetuse määramise otsustab ekspertgrupp.

4.  Loometöötoetused

Loometöötoetuste maksmise eesmärk on võimaldada loomeinimestele loomingulisele või teaduslikule tegevusele pühendumist, mille tulemusena tekib autori- või esitajaõiguse alla kuuluv loome- või kunstiteos.
 
4.1.  Ekspertgrupp määrab loometöötoetusi neli korda aastas.
4.2.  Loometöötoetuse suurus on kuni 1 000 eurot.
4.3.  Loometöötoetuse määramist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
4.4.  Taotlus loometöötoetuse määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

4.5.  Taotlus peab sisaldama:
 • loodava teose kirjeldust
 • teose valmimise planeeritavat aega 
 • autori elulookirjeldust (loominguline CV)
  4.6.  Ekspertgrupp lähtub loometöötoetuste määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

STIPENDIUMID

5.  Loominguline stipendium „Loo ja sära“

Stipendiumi eesmärk on Viljandimaal elava ja tegutseva kõrgvormis loomeinimese tegevuse toetamine.
 
5.1.  Ekspertgrupp määrab igal aastal kuni 10 „Loo ja sära“ stipendiumi;
5.2.  Stipendiumi suurus on 800 eurot. Stipendium makstakse välja neljas osas, 200 eurot kvartalis;
5.3.  Stipendiumit saab taotleda Viljandimaal elav ja tegutsev loomeisik;
5.4.  Stipendiumit ei saa taotleda oma igapäevaste lepinguliste töökohustuste täitmiseks;
5.5.  Taotlus stipendiumi määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks;
 
5.6.  Stipendiumitaotluses peab olema märgitud:
 • viimase kahe aasta loominguline biograafia
 • loomingulised eesmärgid stipendiumi perioodiks
 • põhitöökoht ja kehtivad stipendiumid
 5.7.  Stipendiumi määramise otsustab Viljandimaa ekspertgrupp.

6.  Spordistipendium „Noor ja andekas Viljandimaa sportlane“

Stipendiumi eesmärk on toetada Viljandimaal elavaid ja tegutsevaid andekaid noorsportlasi.
 
6.1.  Ekspertgrupp määrab igal aastal kuni 10 „Noor ja andekas Viljandimaa sportlane“ stipendiumi.
6.2.  Stipendiumi suurus on 600 eurot. Stipendium makstakse välja neljas osas, 150 eurot kvartalis
6.3.  Taotluse stipendiumi määramiseks võivad esitada Viljandimaal tegutsevad spordiklubid.
6.4.  Taotlus spordistipendiumi määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.
6.5.  Stipendiumitaotlus peab andma ülevaate sportlase senistest tulemustest ning tema sportliku arengu eesmärkidest.
6.6.  Stipendiumile esitatud kandidaat peab olema Viljandimaal elav ja tegutsev 16 kuni 23-aastane riiklikest vahenditest mittetoetatav noorsportlane (sõltuvalt spordiala spetsiifikast võib komisjon määrata toetuse ka nooremale sportlasele).
 6.7.  Stipendiumi määramise otsustab Viljandimaa ekspertgrupp.

PREEMIAD

7. Tunnustuspreemiad  

Tunnustuspreemia eesmärk on tunnustada loome- ja spordiinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule, ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses.
 
7.1.  Ekspertgrupp määrab tunnustuspreemiaid neli korda aastas.
7.2.  Tunnustuspreemia alampiir on 100 eurot ja ülempiir on 800 eurot.
7.3.  Taotluse tunnustuspreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Taotlust preemia määramiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.
7.4.  Taotlus tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
7.5.  Taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku senisest tegevusest ja põhjendust tunnustuspreemia määramiseks.
7.6.  Tunnustuspreemia määratakse füüsilisele isikule.
7.7.  Tunnustuspreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.
7.8.  Tunnustuspreemia määrab ekspertgrupp taotluse alusel või omal algatusel.
7.9.  Tunnustuspreemia määramisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis. Ekspertgrupil on õigus jätta preemia määramata.

8. Ekspertgrupi aastapreemiad

Aastapreemia eesmärk on tunnustada loome- ja spordiinimesi pühendumise eest oma tegevusele möödunud aastal. Tunnustatakse tegevust , mis on Viljandi maakonnas avaldanud mõju vastava valdkonna arengule ja aidanud kaasa Viljandi maakonna tuntusele.

8.1. Ekspertgrupp määrab üks kord aastas neli aastapreemiat.
8.2. Aastapreemia suurus on 1 000 eurot.
8.3. Ettepanekuid ekspertgrupi aastapreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.
8.5. Ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile viljandimaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.
8.6. Ettepanek peab sisaldama ülevaadet isiku/ isikute grupi aastasest tegevusest ja põhjendust aastapreemia määramiseks.
8.7. Ekspertgrupi aastapreemia saab määrata füüsilisele isikule või isikute grupile.
8.8. Ekspertgrupp määrab aastapreemiad ettepanekute alusel või omal algatusel.
8.9. Aastapreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.
8.10. Aastapreemia määramisel hindab ekspertgrupp isiku või isikute grupi panust maakonna kultuuri- või spordiruumis.
8.11. Ekspertgrupil on õigus jätta preemia(d) määramata.
8.12. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.
8.13. Preemiad makstakse välja Viljandimaa ekspertgrupi rahalistest vahenditest.
8.14. Preemiad antakse üle maakonna pidulikul üritusel.

9. Kultuuripärli preemiad

Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist Viljandi maakonnas.

9.1. Ekspertgrupp määrab aastas ühe Kultuuripärli preemia.
9.2. Kultuurkapitali nõukogu eraldab Kultuuripärli preemiaks 1300 eurot.
9.3. Preemiat võib määrata ekspertgrupp või ekspertgrupp koostöös maakonnas tegutsevate organisatsioonidega.
9.4. Koostöö korral eraldab(vad) maakonnas tegutsev(ad) organisatsioon(id)Kultuuripärli preemiaks 325 eurot kuni 1300 eurot.
9.5. Ettepanekuid Kultuuripärli preemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha endale või endaga seotud isikule.
9.6. Põhjendatud ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile viljandimaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.
9.7. Ettepanekus peab olema lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest saavutustest jooksval aastal ning isikuandmed (nimi, isikukood, aadress, kontakttelefon, e-post).
9.8. Preemia saaja otsustab ekspertgrupp. Kui preemia antakse välja koostöös partneritega, otsustab preemia saaja ühiselt moodustatud viieliikmeline komisjon.
9.9. Kultuuripärli preemia määratakse füüsilisele isikule.
9.10. Kultuuripärli preemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele ning koostöö korral koostööpartnerite töötajatele.
9.11. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.
9.12. Preemiad antakse üle maakonna pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene.

10. Elutööpreemiad

Elutööpreemia eesmärk on tunnustada isikut tema pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse eest.

10.1. Elutööpreemia määratakse füüsilisele isikule.
10.2. Ekspertgrupp määrab igal aastal ühe elutööpreemia.
10.3. Elutööpreemia suurus on 2 000 eurot.
10.4. Ettepanekuid elutööpreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud.
10.5. Põhjendatud ettepanek elutööpreemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile Viljandimaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.
10.6. Ekspertgrupp määrab elutööpreemiad ettepanekute alusel või omal algatusel.
10.7. Elutööpreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.
10.8. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.
10.9. Elutööpreemia makstakse välja Kultuurkapitali nõukogu rahalistest vahenditest.
10.10. Elutööpreemia saaja tunnustamine toimub maakonna pidulikul üritusel.

Lõppsätted

Taotluste menetlemine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on sätestatud „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.
 
Käesolevat korda rakendatakse 1.jaanuarist 2015. 2015. aasta 20. veebruariks esitatud taotlustele rakendatakse kuni 31.12.2014 kehtinud stipendiumide jaotamise põhimõtetes sätestatud taotlemise tingimusi.
Käesolev kord on kinnitatud 31.03.2015
Muudetud 05 06.2015
Muudetud 06.11.2015.
Muudetud 02.10.2018 Kultuurkapitali nõukogu otsusega protokoll nr 6/2018-S09